• wo. jul 24th, 2024

Klimaatzaken

klimaatA troubled young man walking into the light

Wat zou je doen als je een obscene hoeveelheid geld kreeg, met de opdracht om het uit te geven aan ‘Klimaatzaken’?

Dat is een serieuze vraag. Ik ben uitgesproken scepticus, zoals u weet. Maar wel begaan met het ‘leefklimaat’. Mijn bedenkingen mag u niet afdoen als desinteresse, of een ‘Na Ons de Zondvloed’-mentaliteit. Het is echter puur bedrog als je stelt dat de mens bij machte zou zijn te bepalen of de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt, of daalt, laat staan met hoeveel graden. En als je al ‘kierewiet’ bent en denkt dat die modellen wetenschappelijk verantwoord zijn, hoe groot is dan de invloed van die speldenknop op de aarde die we trots ‘Nederland’ noemen? Hoe gaat het werken als we een boer naar de ‘Gulag’ sturen, omdat hij zich verzet tegen de gedwongen sluiting van zijn al eeuwen bestaande agrarische bedrijf? Om maar wat te noemen.

Maar de regering geeft jou die ontstellende hoeveelheid geld, dus wat doe je? (Besteed ook even aandacht aan de ’Toegift’ aan het eind van deze bijdrage).

Nou zit ik dit op zondagochtend, in afwachting van de Formule 1 uitzending, te bedenken, en het mag geen doorwrochte studie worden, want het moet op een kantje A-4 passen. Wat kan de overheid doen om de productie van gassen en stoffen die ervan worden verdacht dat ze de aarde ‘opwarmen’ terug te dringen? Dat is in feite de opdracht, nietwaar? Aangevuld met discutabele initiatieven die meer te maken hebben met lokale overlast. Mijn eerste actie zou zijn het beëindigen van alle subsidies voor activisten, ‘NGO’s’, voorlichters en conferenties, studiegroepen en dergelijke, omdat ze niet meer nodig zijn. De regering is overtuigd, de opdracht ligt er, het geld is vrijgemaakt, nu uitvoeren. Dan wil je ook elke Euro uitgeven aan maatregelen, met hooguit alleen lokaal nog inspraak. Andermaal, het zou niet mijn keuze zijn om de overheid die opdracht te verstrekken, gegeven de bedenkingen, maar als het besluit genomen is, dan is de enige optie nog die opdracht integer uit te voeren.

Dat kan alleen door grote delen van de energie-sector en het vervoer te nationaliseren. Langs die weg, en die weg alleen, kan de overheid het netwerk voor de stroomvoorziening op orde brengen, alsmede zorgen voor verantwoorde keuzes bij de opwekking, c.q. levering, en een aanbod garanderen op het vervoersniveau, zonder dat de kosten voor die ingrepen terecht komen op het bordje van burgers die het niet kunnen betalen. Tegelijk zal Nederland, omdat het niet meer is dan een speldenknop op de globe, manieren moeten vinden om goede, bindende, langlopende afspraken te maken met omringende landen, zodat de vervuilende productie die wij afbreken niet net over de grens wordt uitgebreid. We moeten af van die idiotie van Jetten die trots een hypermoderne elektriciteitscentrale in het Amsterdamse industriegebied sluit, de eigenaar een paar miljard toestopt, waarna we kolenstroom uit Duitsland en Polen halen, met gierende transportverliezen. Of Jetten die windmolenstroom verkoopt aan het Verenigde Koninkrijk, dat andere ‘gasgestookte’ land, en niet langer een EU-lid, en daarvoor zelfs op onze kosten een extra kabel aan laat leggen.

Alle subsidies voor huishoudens moeten, na de nationalisatie van het stroomnet, de centrales en parken vol windmolens en panelen, direct stoppen, en de prijs voor elektra moet stabiel gehouden worden vanuit die obscene hoeveelheid geld, en gelijk zijn voor alle gebruikers, om een ‘Vrije Markt’ te herstellen, die nu door vergaande corruptie, onberekenbare leveranciers, en een wispelturige overheid volledig is verstoord. Openbaar vervoer, met inbegrip van het treinverkeer, moet eveneens worden genationaliseerd en beschikbaar zijn tegen geringe, voor elke burger gelijke kosten. Eveneens om de ‘Vrije markt’ weer te herstellen. Als de overheid meent dat de luchtvaart begrensd moet worden, dient de overheid ook daar te nationaliseren, om een noodzakelijk minimaal aanbod veilig te stellen.

De peperdure, ineffectieve, inefficiënte ‘programma’s’ om burgers te ‘verleiden’ om bepaalde keuzes te maken, dienen allemaal te worden geschrapt. De overheid moet aan de ‘aanbodkant’ zekerheid bieden, en garanties geven voor lage stroomprijzen, en een betrouwbaar netwerk, ook om een wildgroei van aan elkaar geknoopte, onbetrouwbare particuliere panelen en windmolens, waar het netwerk niks mee kan, en die voor ‘black-outs’ zorgen, te voorkomen.

Alle initiatieven van de overheid, betaald vanuit die obscene hoeveelheid geld, moeten tot doel hebben onzekerheid weg te nemen, zonder de ‘Vrije Markt’ voor alternatieve keuzes te frustreren. De burger moet kunnen wonen, eten, drinken, zich warm kunnen houden, koken, en reizen, van en naar het werk, en van en naar ‘contacten’, en vrij communiceren met anderen. De overheid is verantwoordelijk voor dat fundament onder de beschaving. Tegelijk is het van nog véél groter belang, dat de overheid de materiële en morele corruptie in eigen gelederen bestrijdt, alvorens zich aan zo’n ingrijpende operatie te wagen. Ophouden met liegen en bedriegen, met ‘spinnen’, en ‘nudgen’. Met het op gang houden van ‘geldstromen’ die per saldo de burger beroven van vrij besteedbaar inkomen, via een ondoordringbaar web van belastingen, tarieven, accijnzen, boetes, sanctiestol, opslagen, léges, inflatie, en wat er nog meer voor prachtige namen verzonnen zijn om de middenklasse te slopen. En dan zeg ik niet eens dat alle direct betrokkenen die vooropgezette bedoeling hadden en hebben. Sterker nog, velen die de afgelopen decennia van de kansel riepen dat zij opkwamen voor die middengroepen, en dat ‘privatisering’ daarbij ging helpen, hadden vast en zeker de ‘Beste Bedoelingen’. HIER wordt uitgelegd hoe ‘Financial Capitalism’ de traditionele ‘Industrial Capitalism’ structuur verdrong, wat onverbiddelijk leidt tot een neofeodale samenleving, ondanks alle goede bedoelingen, en de wildgroei van subsidies en ‘voorzieningen’ om de vrije val van de middenklasse te dempen en te vertragen, maar niet te voorkomen.

Dat brengt mij terug bij ‘Leefklimaat’, als minder ongrijpbaar, waar het ‘Klimaat’ onmogelijk door de mensen ‘afgeregeld’ kan worden. Het ‘Leefklimaat’ is veel breder, en ik raad van mijn kant bestuurders met klem af om te trachten daar regie op te zetten. Wat ik hierboven aan keuzes voorleg verdedig ik consequent met het argument dat al doende de ‘Vrije Markt’ wordt hersteld. Dat grijpt terug op de ideeën van Adam Smith, waar hij stelde dat de overheid ‘bescheiden’ taken had, en slechts diende te zorgen voor een solide fundament onder de samenleving. Met andere woorden, indien de overheid meent een mandaat te hebben van de burger om ‘Klimaatmaatregelen’ te nemen, dan is het aan de overheid om het fundament aan te bieden, waarna de burger naar eigen bevind, in volle vrijheid, keuzes mag maken. Of hij of zij in het ‘nagenoeg kosteloze’ OV stapt, of de fiets of de auto neemt, is aan hem of haar. Of dat een elektrische auto is, of één op waterstof, of benzine, danwel diesel of gas, is aan hem of haar. Waarbij de overheid wel het fundament mag leggen voor ‘elektrisch rijden’ door de prijs van stroom stabiel te houden op een fatsoenlijk niveau, en te zorgen voor een stabiele leverantie en voldoende ‘laadpunten’, maar zonder de prijs van de alternatieve energiebronnen te belasten om die ‘hobby’ van de overheid daarmee te kunnen betalen. Want dat betekent dat als die campagne succesvol is, het geld voor die ‘hobby’ opdroogt, en de prijzen voor elektra door het dak zullen gaan. Tegelijk zal de overheid hard moeten kunnen maken dat een keuze voor genationaliseerde levering van stroom daadwerkelijk beter is voor het ‘Klimaat’, en dat iemand in een elektrische auto niet op ‘bruinkool’ rijdt, wat schofterig veel slechter is voor het ‘Klimaat’, én het milieu, dan de zuinige moderne benzinemotoren en ‘hybride’ systemen.

Tot zo ver, al heb ik het thema uiteraard lang niet uitputtend behandeld, en ben ik zelfs niet eens toegekomen aan de ‘stikstofproblematiek’, waar we nu spotgoedkoop graan en andere agrarische producten uit Oekraïne halen, oorspronkelijk bedoeld voor ‘Hongerend Afrika’, om het per vrachtwagen, via Polen naar Nederland te brengen. Als ze die vrachtwagens tenminste niet tegenhouden, om de eigen boeren te beschermen, terwijl ze daar in Oekraïne niet alleen niet aan ‘stikstofproblematiek’ doen, maar ook druk zijn om de landbouwgrond met ‘depleted uranium’ granaten, die wij ze gegeven hebben, onbruikbaar te maken En dat tterwijl er al zorgen zijn over een teveel aan gifstoffen in landbouwproducten uit dat door oorlog verwoeste land, waar de ‘toezichthouder’ ergens in een ondiepe greppel vol water en lijken ligt dood te gaan. Terwijl onze overheid initiatieven ontplooit om Nederlandse boeren die zich diep in de schulden hebben gestoken om aan alle dwaze regels te voldoen, ‘uit te kopen’, waarna ze berooid bij het UWV aan mogen kloppen voor een uitkering, en een omscholingstraject. Wellicht iets in de ‘Booming Business’ van de ‘vluchtelingenhulp’, na een cursus Oekraïens, want als gevolg van onze ‘Proxy War’ in dat land zijn de verwachtingen hooggespannen waar de overheid hen met open armen hoopt te ontvangen, om ons overvolle land nog wat verder te vullen. Ook dat is obsceen, en ook daar gaat véél geld in om, zonder dat het iets oplevert. Althans, niet voor ons, en niet voor Oekraïne.

De ‘Toegift’ vergt de wil om door te dringen tot de kern van het héle probleem, en voldoende tijd om anderhalf uur te luisteren naar een intelligente uiteenzetting over waar al onze problemen vandaan komen, en dat dat niet verwijst naar een ‘Elite’ met verschrikkelijke plannen, maar eerder naar ‘Misalignment’, het verkeerd ‘opgelijnd’ zijn van een systeem dat in zijn hoedanigheid als ‘Financial Capitalism’ als een ‘innovatie’, met zijn ‘Fiat Geld’, ‘Fractional Reserve Banking’, een grote bedreiging vormt voor de mensheid als geheel. Het toeval wil, dat na het schrijven van het voorgaande, een goede vriend mij een mail stuurde waarin hij mij wees op DEZE video, die nauw aansluit bij alles wat ik hierboven tracht duidelijk te maken, met een overheid die moet zorgen voor ‘Alignment’, ‘Wealth Creation’ voor het héle volk, het héle land, zonder dogma, en zonder pretenties. Ik raad ‘m van harte aan, en mocht u nog een aanmoediging nodig hebben, dan helpt DIT gesprek tussen Elon Musk en Bill Maher wellicht, wat in die vorm toegankelijker is, maar waarin Musk exact die thematiek ‘erin glijdt’, voor de goede verstaander.

Zoals Liv Boeree zegt over een ‘Aligned’ structuur van de ‘Sociale Media’, moeten we weg van de ‘ad filled’ en ‘paid content’ omgeving, en streven naar ‘Rewarding to touch Grass’. Dicht bij jezelf, en je medemensen blijven, weg van de ‘noden’ van de multimedia met hun ontkoppelde, ‘Misaligned’, consumptie-gedreven ‘bottom lines’. Maar hoe doe je dat? Morgen meer…

Eén gedachte over “Klimaatzaken”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *