Worden de echte daders van MH17 ooit berecht

Worden de echte daders van MH17 ooit berecht

5 oktober 2016 4 Door Redactie SDB

Volgens de Australische minister van buitenlandse zaken kunnen de dagvaardingen aan het adres van verdachten inzake de ramp met vlucht MH-17 voor het eind van het jaar de deur uit.

Dat is op zichzelf verheugend nieuws. Als het tenminste tot een openbaar, en eerlijk proces komt. Wat op dit moment allesbehalve zeker is, helaas. In de westerse media wordt die uitkomst, dat een écht proces geen kans maakt, al enige tijd opzichtig voorbereid. En zelfs een enkele nabestaande, schrijvend in NRC, lijkt zich daar al bij te hebben neergelegd. Waarom?

Wat er nodig is voor een eerlijk proces, is één of meerdere verdachten, een aanklager, advocaten, eventuele deskundigen en getuigen, en één of meerdere onafhankelijke rechters. Met de moderne technieken is het niet vereist dat al die mensen zich op hetzelfde moment op één locatie bevinden. Ook zonder ‘uitlevering‘ kan zo’n proces plaatsvinden. De verdachte en zijn of haar advocaten, en deskundigen, kunnen zich zelfs in een ander land bevinden dan het land dat de ‘rechtbank‘ huisvest. Zolang de aanklager, en de rechter, maar toegang hebben tot de verdachte zo zij daar behoefte aan hebben. En zolang maar helder is op basis van welk recht vonnis zal worden gewezen.

In de Veiligheidsraad hebben, direct na de ramp, alle landen, met inbegrip van Rusland, hun steun uitgesproken voor een onderzoek naar de ramp, en eventuele vervolging van ‘schuldigen‘. Er is daarbij niet gesproken over enige structuur voor het onderzoek, de vervolging, en detentie, of andere sancties die een rechtbank kan opleggen aan schuldigen. Noch over de juridische basis op grond waarvan recht gesproken zal worden. Dat is een omissie, die echter geen catastrofale gevolgen hoeft te hebben voor de waarheidsvinding die de kern vormt van elk proces. Behalve bij het ‘politieke showproces‘, zoals Dr. mr. Marieke de Hoorn, van de Nederlandse vestiging van de ‘Public International Law & Policy Group‘, weer zo’n ‘vehikel‘ van ‘regime-change’-magnaat George Soros, voorstelt in NRC, op basis van een hele reeks aannames over allerlei verplichtingen die staten als Rusland hebben. Maar westerse landen blijkbaar niet.

Op dit moment weten we nog niet wie zullen worden aangewezen als verdachten. Dat heeft ten dele ook te maken met het ontbreken van een duidelijke wettelijke basis. Wat in het ene land wordt aangemerkt als een strafbaar feit, of ‘medeplichtigheid‘, wordt in het andere land in het geheel niet vervolgd. Daarbij is, vooral door toedoen van westerse landen, en juristen als mevrouw de Hoorn, het begrip ‘Internationaal recht‘ nog slechts geschikt voor propagandadoeleinden, omdat de onmogelijk te definiëren ‘Responsibility-to-Protect’ er een ‘schiettent‘ van heeft gemaakt. Kerry kan met een uitgestreken gezicht beweren dat zijn land het ‘Internationaal recht‘ respecteert, terwijl het de soevereiniteit van Syrië schendt. En hetzelfde geldt natuurlijk voor Nederland. Het is maar een van de vele inbreuken op het ‘Internationaal recht‘, door tal van landen, die onbestraft blijven. ‘Internationaal recht‘ dat toch al een wankele basis is voor de berechting van dit soort zaken. Het is dus van belang dat de landen die zitting hebben in de Veiligheidsraad een ‘gemeenschappelijke noemer‘ vinden die duidelijk maakt wat hier, in dit specifieke geval, kan worden aangemerkt als ‘schuld‘.

Die kant gaat het nu (nog) niet op. Vandaar mijn vrees dat de landen die het onderzoek naar zich toe hebben getrokken, met hun ‘natuurlijke bondgenoten‘, en Soros NGO’s, er in juridische zin een aanfluiting van zullen willen maken. Om zelf buiten beeld te blijven, en er een geopolitiek slaatje uit te kunnen slaan, met behulp van plooibare onderzoekers, en de media, wat de veiligheid van de burgerluchtvaart, en de behoefte van de nabestaanden om te weten wat er precies is gebeurd, veel schade zal berokkenen. Naast de risico’s voor vrede en veiligheid in de wereld, nu de spanningen met elke nieuwe dag verder oplopen.

Mensen die feitelijk vanaf de zijlijn toekijken, zoals ondergetekende, hebben uiteraard wel belang bij die veilige vluchtuitvoering boven landen waar een militair conflict wordt uitgevochten, maar zijn minder invloedrijk dan de beroepsgroepen, en de nabestaanden. In beide groepen bevinden zich mensen die gecoöpteerd zijn voor het offeren van de waarheidsvinding, en het trekken van lessen uit deze tragedie, ten behoeve van het ‘Hoger Doel‘ van de wraak, en het geostrategische belang van westerse landen. Ik kan mij niet voorstellen dat één van degenen die omkwamen bij deze ramp daar respect voor zou hebben. Maar we leven in een idiote wereld, waarin ‘recht‘ steeds vaker ‘krom‘ is.

Concreet stel ik dus voor, dat de landen in de Veiligheidsraad besluiten op welke juridische basis verdachten, of verdachte partijen en landen, vervolgd zullen worden. Waarbij die landen zich verplichten om verdachten ‘beschikbaar‘ te stellen voor verhoor en een eventuele strafzaak, zonder de noodzaak hen uit te leveren, als verdachten zich in die landen ophouden. Geen politieke chicanes waarbij Rusland verantwoordelijk wordt gehouden voor een deel van Oekraïne, waarvan Oekraïne zelf vindt dat Rusland zich er niet mee mag bemoeien. Geen dubbele standaard. En dat moet ook gelden voor de kwestie van ‘schuld‘.

Als een land, of fabrikant, op basis van het recht dat wordt gekozen als juridische basis, vervolgd kan worden wegens het leveren van een wapensysteem, dan niet alleen hier in dit geval. Dan ook alle landen die wapens leveren aan ‘niet-soevereine‘ strijders vervolgen als medeplichtigen voor de doden die door de geleverde wapens vielen. En dan geef ik u op een briefje dat de westerse landen afhaken! Want exact dat was ook de reden waarom Obama zijn veto uitsprak over de wet die het Amerikanen mogelijk maakte Saoedi’s te vervolgen wegens hun aandeel in ‘9/11‘. Niet omdat Obama meent dat de ‘Royals‘ in dat land onschuldig zijn, maar omdat het de deur openzet naar soortgelijke processen tegen de Verenigde Staten zelf.

Dat laatste verwijst, in dit concrete geval, ook terug naar het neerhalen van vlucht ‘Iran Air 655‘. Waren degenen die de opdracht gaven, en op de ‘VUUR!’-knop drukten onschuldig, omdat het een vergissing was? Dan kan het oordeel hier niet anders zijn als dat hier ook het geval zou blijken te zijn. Of opzet niet bewezen kan worden. Hoe onbevredigend dat ook zal zijn voor de nabestaanden, met name. Maar wat ‘recht‘ is, kan beter ‘recht‘ blijven. En als daarover overeenstemming kan worden bereikt, komt dat de waarheidsvinding ten goede, en kan de internationale gemeenschap zich bewijzen als een voorbeeld voor alle landen met de ambitie om zich te ontwikkelen tot een ‘rechtsstaat‘. Of die de misvormingen die met de jaren zijn gegroeid, op golven van ‘gedogen‘, ‘positief discrimineren‘, en de machinaties van Soros’ NGO’s, in de vuilnisbak te helpen proppen, waar al die ‘Sociaal-Darwinistische‘ experimenten uiteindelijk toch in terechtkomen.

Waarom ik er een hard hoofd in heb dat we daar uiteindelijk uit zullen komen, is niet alleen omdat ik nog steeds sterk het vermoeden heb dat de bewijzen van het JIT in een rechtszaal, met een échte onafhankelijke rechter, kwetsbaar zullen blijken. Maar bovendien zou het mij verbazen als het JIT er in zou slagen juridisch hard bewijs ter tafel te brengen tegen mensen die de opzet hadden om vlucht MH-17 uit de lucht te schieten, als het bewijs dat nu op tafel ligt wel overeind blijft. Dus dat de ‘separatisten‘, of daarmee samenwerkende (para-) militaire eenheden uit enig ander land, op de ‘VUUR!‘-knop hebben gedrukt, met de vooropgezette bedoeling dat specifieke toestel uit de lucht te schieten, in de wetenschap dat het een vliegtuig vol passagiers was.

Het probleem voor de landen die het JIT hebben gevormd, en hun ‘natuurlijke‘ bondgenoten binnen de NAVO, en de NGO’s van Soros, is dat de bemanning van dat lanceerplatform hooguit ‘dood-door-schuld‘ ten laste kan worden gelegd, als ze al achterhaald kunnen worden, als opzet niet te bewijzen is. Dan komen Nederland, de Verenigde Staten (NAVO), en mogelijk ook Rusland, maar vooral Oekraïne vol in beeld als partijen die gefaald hebben in hun opdracht de veiligheid van de burgerluchtvaart te garanderen. Oekraïne door het luchtruim niet te sluiten. De anderen door luchtvaartmaatschappijen niet te informeren over de aanwezigheid van luchtdoelraketten die een gevaar vormden voor vliegtuigen op grotere hoogte dan bereikbaar met ‘MANPADS‘. En dat is zuur. In het bijzonder voor degenen die uit zijn op vergelding, en/of het schoonvegen van hun eigen straatje. Vandaar die ‘rook‘ van mevrouw de Hoorn en soortgelijke belanghebbende partijen.

Reacties

Reacties