Connect with us

Politiek Internationaal

Winst coronavaccin groter dan drugshandel : De privatisering van de wereldpolitiek

Published

on

who

De repressieve toezichtstaat kent geen stoppen en beschermt zichzelf onder het mom van gezondheidsbescherming met passende contracten.

De pandemische industrie positioneert zich wereldwijd – totalitaire maatregelen om de gezondheid te beschermen

Dit akkoord wordt vooral gepusht met het argument dat alle landen hun gezondheidsstelsels moeten kunnen uitbreiden en hun weerbaarheid tegen toekomstige pandemieën moeten kunnen versterken. Het eigenlijke doel is echter een alomvattende bevoegdheid voor de WHO om richtlijnen te geven aan de lidstaten. De WHO is de gespecialiseerde gezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties in Genève en staat in nauw economisch contact met farmaceutische bedrijven. Met deze overeenkomst zou de WHO vaccinatievereisten en andere beperkende maatregelen of noodregelingen, zoals reisbeperkingen of contactverboden, op nationaal en internationaal niveau kunnen afdwingen, waarbij de nationale parlementen worden omzeild.

Een aantal organisaties, zoals het wetenschappelijke initiatief “Health for Austria”, waarschuwen voor het geplande “pandemieverdrag” van de WHO, dat uiteindelijk de democratie zou ondermijnen en de internationale organisatie ongelooflijke macht zou geven. “Dus als deze voorgestelde overeenkomst van kracht wordt, kan de WHO niet zomaar een pandemie uitroepen vanwege een matig gevaarlijk virus en strenge maatregelen opleggen aan de hele wereld. Het zou ook vaccinatie verplicht kunnen stellen voor alle lidstaten voor een besmettelijke ziekte.”

Vaccinfabrikanten – van wie sommigen ook de WHO financieren – zullen het waarschijnlijk niet erg vinden… De WHO is niet democratisch gelegitimeerd en allesbehalve onafhankelijk: het wordt grotendeels gefinancierd door donaties van stichtingen zoals de Bill & Melina Gates Foundation en van bedrijven in de farmaceutische industrie . (2).

Met het Global Compact voorgesteld door Kofi Annan op het World Economic Forum in Davos op 31 januari 1999 en gelanceerd in 2000, werd gestreefd naar samenwerking tussen de Verenigde Naties en transnationale ondernemingen, die op deze manier nauwer zouden moeten worden betrokken bij het werk van de Verenigde Naties — Geleid door de wens, in het kader van dit partnerschap, wereldwijde vooruitgang te boeken in overeenstemming met de vermelde beginselen van het Verdrag.

Advertisement

Het Global Compact blijkt echter steeds meer geen instrument van politieke invloed van de Verenigde Naties te zijn, maar stellen zich door dit partnerschap bloot aan het gevaar van een sluipende structurele verandering:

De VN is tot dusverre een (politieke) organisatie van de regeringen van natiestaten met als functie transnationale, mondiale belangen in evenwicht te brengen en een bijdrage te leveren aan vrede in de wereld. Zo oefent de VN controle uit over het vreedzaam samenleven van volkeren, de mondiale bescherming van het milieu en de naleving van de mensenrechten, die hoger is dan die van de afzonderlijke staten, tenminste zolang de natiestaten het bindende karakter van de politieke richtlijnen erkennen van de VN of de internationale gemeenschap om schendingen politiek te bestraffen.

Met het Global Compact daarentegen worden de transnationale bedrijven – d.w.z. niet-politieke, maar economische instellingen – partners van de VN. Dit geeft de transnationale ondernemingen – parallel aan en naast de lidstaten – een ander gewicht op internationaal niveau. Een deel van de macht van de staten wordt verschoven ten gunste van de invloed van de economie. Dit zorgt niet alleen voor nauwer contact tussen de UNO en private bedrijven, maar mondiaal contact is een soort (politiek) speelveld geworden voor transnationale bedrijven.

Met het Global Compact zijn de Verenigde Naties niet alleen een toegangspoort geworden voor bedrijven, maar hebben ze ook geleid tot een privatisering van de wereldpolitiek.

Het basisidee van de Verenigde Naties wordt daarmee tot in het absurde opgevat. De snel voortschrijdende globalisering is onlosmakelijk verbonden met de dominantie en invloed van particuliere bedrijven en hun lobbygroepen op grote terreinen van de politiek. In samenwerking met beleidsmakers en adviseurs oefenen bedrijfsleiders grote invloed uit op supranationale wetten en internationale verdragen — zoals in de Wereldhandelsorganisatie (WTO), maar ook in de Europese Unie (EU) — die onbeperkte expansie, uitbesteding beperken en gemakkelijk de normen van hun land van herkomst.

Door de toenemende invloed van bedrijven is er een ecologische en sociale neerwaartse spiraal ontstaan, waarvan bedrijven profiteren en waar ze aanzienlijk van profiteren. Deze ontwikkeling gaat gepaard met een geleidelijke dedemocratisering van de nationale beleidsvorming en de belangen van de burgers blijven ver achter bij de belangen van de wereldeconomie. De Wereldgezondheidsorganisatie is een supranationale organisatie geworden die wordt gedomineerd door economische belangen en op een ondoorzichtige manier handelt, ver van democratische controle.

Overigens heeft de Bill and Melinda Gates Foundation ook aandelen in Coca-Cola en McDonald’s. Hoe past dat bij de steun van de Wereldgezondheidsorganisatie? Als deze filantropen echt om de menselijke gezondheid zouden geven, zouden ze niet investeren in frisdranken en fastfood. Bill Gates promoot ook de teelt van genetisch gemodificeerde zaden, die ook niet per se gunstig zijn voor de gezondheid. Het lijkt erop dat hij meer geïnteresseerd is in het leiden van de wereldpolitiek in zijn belang dan in onderwerping aan de democratische wil van het volk.

Advertisement

Gevreesd moet worden dat de WHO in de toekomst de hele wereld in een permanente pandemiemodus zal houden.

Zo’n permanente toestand van een pandemie is al aan het ontstaan ​​in Oostenrijk en Duitsland. In Oostenrijk werd op 9 maart 2022 de vaccinatieplicht tegen het coronavirus in eerste instantie voor drie maanden opgeschort omdat het gezien de heersende omicronvariant “niet proportioneel” was, aldus de staatssecretaris. Dit beleid is vergelijkbaar met het molenspel, waarbij de tegenstander een molen voorbereidt waarin hij alleen een steen hoeft te plaatsen – en de val klikt in een mum van tijd dicht. Op deze manier zou de burger de indruk moeten krijgen dat de vaccinatie is stopgezet, maar dat reactivering op elk moment mogelijk is.

In Duitsland wordt op 20 maart de wettelijke basis voor de Corona-noodtoestand opgeheven, maar door middel van een zogenaamde hotspot-regeling voor de deelstaten moeten “bepaalde basismaatregelen” blijven gelden, kondigde minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach aan. “Alles openen is natuurlijk niet gepland.” De verordening stelt de deelstaten in staat om beperkende maatregelen voor de hotspots af te dwingen door middel van resoluties van het deelstaatparlement, die alleen betrekking kunnen hebben op een district, een stad of zelfs een hele federale staat. Hierdoor krijgen de deelstaten verregaande bevoegdheden en wordt de Bondsdag buiten beschouwing gelaten.

Met deze hotspotregeling heeft de federale regering al geanticipeerd op het WHO-akkoord: de paniek- en noodtoestand kan op elk moment opnieuw worden geactiveerd en naar believen worden voortgezet.

Monitoring en controle zullen ook worden verankerd in het geplande pandemieakkoord van de WHO

De lidstaten zijn verplicht vaccinatieregisters, gezondheidsdatabases en dergelijke aan te leggen om de “bedreiging van de volksgezondheid” adequaat tegen te gaan. Alle gegevens moeten wereldwijd kunnen worden vastgelegd en uitgewisseld. Het “technische kader” dat lidstaten nodig hebben voor de digitale vaccinatiecertificaten is de zogenaamde Smart Health Card. Naast de machineleesbare QR-codes van de vaccinatiecertificaten, moeten alle gezondheidsgegevens en medische dossiers worden opgeslagen op deze “slimme” gezondheidskaart, die zorgt voor een uitgebreide monitoring van alle gezondheidsgerelateerde gegevens en mogelijk ook andere gegevens. (3) Hiermee wordt de elektronische gezondheidskaart op mondiaal niveau vastgesteld.

Het contract voor deze lucratieve business in Duitsland werd gegund aan de Telekom-dochter T-Systems, die een belangrijke rol speelt in de digitale vaccinatieregistratie en samen met SAP de Corona-Warn-App heeft ontwikkeld om de corona-infectieketens in te dammen – en dat ook zondig hoge belastinggefinancierde kosten waarvoor Jens Spahn, de toenmalige minister van Volksgezondheid, verantwoordelijk was. De Duitse Corona-waarschuwings-app als lokale tracing-app bleek in een Europese vergelijking met 130 miljoen euro extreem duur. (4) Dit is een zinloze verspilling van het geld van onze belastingbetalers zonder publiek debat.

Advertisement

Wat heeft de verplichte vaccinatie met het fiscaal identificatienummer te maken?

Om de vaccinatiestatus van mensen die geen smartphone gebruiken vast te leggen, wordt een rijksdatabase gemaakt, die nodig is om algemene vaccinatie uit te voeren.

Om deze database mogelijk te maken ontstond het idee om de gegevens uit de belastingidentificatienummers te gebruiken. De Bondsdag besloot op 28 januari 2021 tot dit extra gebruik met de zogenaamde Wet registervernieuwing. De wet voorziet in online toegang tot relevante gegevens uit het administratief register via het persoonsbelastingidentificatienummer. Dit zorgt ervoor “dat basisgegevens over natuurlijke personen worden gecontroleerd op inconsistenties, betrouwbaar worden onderhouden, bijgewerkt en beschikbaar worden gesteld door een verantwoordelijke instantie”. Voor een duidelijke toewijzing in deze registers moet het belastingidentificatienummer worden gebruikt als een “uniform, niet-sprekend identificatiekenmerk”. “Voor de transparantie is een “datacockpit” opgezet, waardoor een eenvoudig en tijdig overzicht van gegevensoverdrachten tussen autoriteiten mogelijk is (6). Met deze vorm van uitgebreide gegevensverzameling en gegevensuitwisseling ontstaat een perfect totalitair toezicht- en controlesysteem.

Wat beangstigend is, is dat al deze drastische inbreuken op ons privéleven op nationaal en mondiaal niveau, die bijna geperfectioneerd zijn, nauwelijks in het openbaar worden besproken. De reguliere media lijsten nauwkeurig alle besmette aantallen en de bezetting van de intensive care-afdelingen op, en hameren elke dag op de noodzaak van vaccinatie zonder het feit aan te pakken dat vaccinatie niet beschermt tegen infectie en de bijwerkingen ervan niet worden bekendgemaakt en genoemd. Integendeel – degenen die bijwerkingen melden, worden in diskrediet gebracht.

De angst voor het virus dat wordt gegenereerd door de constante stroom van reguliere media heeft de meerderheid van de mensen in een staat van shock en onderdanige gehoorzaamheid gebracht, zodat zelfs de meest absurde maatregelen zoals het afsluiten van kinderspeelplaatsen, een verbod op het gebruik van parkbanken of een verbod op uitgaan ’s nachts – alsof het virus nachtelijk was – werden zonder weerstand geaccepteerd en zonder veel protest gevolgd.

Aldous Huxley voorspelde dit in zijn boek Brave New World:

Advertisement

“De perfecte dictatuur zal het uiterlijk hebben van een democratie, als een gevangenis zonder muren waaruit de gevangenen niet eens dromen om te ontsnappen.”

Desalniettemin is het te hopen dat het volksprotest tegen deze waanzin voor toezicht en controle en tegen verplichte vaccinatie om deze dystopische maatregelen te voorkomen, zal groeien. In die zin is het zeer welkom dat de politievakbond zich recentelijk heeft uitgesproken tegen een arbeidsgerelateerde vaccinatieplicht voor politieagenten en medewerkers in openbare-ordekantoren. (6)

In Canada werd de beroepsvaccinatieplicht stilletjes weer ingetrokken omdat de ziekenhuiszorg door een gebrek aan artsen en verpleegkundigen instortte.

Het schandaal van bijwerkingen van vaccins – Kartel van stilte

Hoewel er in de reguliere media nauwelijks meldingen zijn van nadelige gezondheidseffecten van vaccinaties, is veel informatie te vinden op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en in de alternatieve media. Met zijn brief in februari 2022 aan het Paul-Ehrlich-Institut en andere geadresseerden – de nationale vereniging van wettelijke ziekenfondsen, de Duitse medische vereniging, de nationale vereniging van wettelijke ziekteverzekeringsartsen, de permanente vaccinatiecommissie, de koepelorganisatie BKK – het bestuurslid van het bedrijfsziekenfonds Pro Vita (BKK), Andreas Schöfbeck, heeft het ver gedurfd. In de brief wijst Schöfbeck het Paul-Ehrlich-Institut op gegevens “die aanleiding geven om aan te nemen dat er een zeer significante onderrapportage is van vermoedelijke gevallen van vaccinatiebijwerkingen na coronavaccinaties”. (7) Als reactie hierop werd Andreas Schöfbeck op 1 maart zonder opzegtermijn opgezegd.

Hoewel het Paul-Ehrlich-Institut en de koepelorganisatie van de BKK hebben afgesproken hun gegevens over ziektegegevens en ziekmeldingen te willen analyseren op bijwerkingen van vaccinaties, valt te vrezen dat de bijwerkingen onder het tapijt zullen worden geveegd om om de lucratieve vaccinatiebusiness te behouden en de introductie van het vaccin de digitale totale surveillance niet in gevaar te brengen.

Advertisement

De auteur Milosz Matuschek vatte de huidige situatie heel goed samen:

“We komen nu in het vreemde stadium waarin politici en de media nog steeds de zogenaamd ‘bijwerkingsvrije’ vaccinaties promoten, terwijl de rol van verwerking met meldingen van gewonden en doden steeds dichterbij komt. Dit is het punt waarop men eigenlijk alleen maar kan wachten en zich verwonderen over hoe lang het zal duren voordat het kwartje valt voor de betrokkenen.” (8)

Winst coronavaccin groter dan drugshandel

De niet-gouvernementele organisatie Oxfam wijst erop dat de drie farmaceutische bedrijven Pfizer, BioNTech en Moderna ongeveer $ 1.000 per seconde aan hun vaccins verdienen – dat is bijna $ 100 miljoen per dag. Wat echter weinig bekend is, is dat ze meer dan acht miljard dollar aan publieke middelen ontvingen voor mRNA-onderzoek en de bouw van productiefaciliteiten. Dat is belastinggeld. Strikt genomen behoren de verkregen onderzoeksresultaten in handen van de staat, omdat het onderzoek door de burgers is gefinancierd. (9)

Gezondheid is geen handelswaar

Met het oog op deze enorme winstmarges is het begrijpelijk dat deze wonderbaarlijk borrelende geldbron voor bedrijven niet mag opdrogen en voor onbepaalde tijd moet blijven stromen. Om duurzame gezondheidssystemen op te bouwen met preventieve gezondheidszorg die zich richt op mensen in plaats van op farmaceutisch gerichte medische hulpmiddelen, zouden dergelijke exorbitante winsten moeten worden afgeroomd via belastingen en ten goede komen aan openbare diensten, zoals ziekenhuizen. Gewapend met dergelijke fondsen zouden kritische wetenschappers en artsen die de afgelopen twee jaar op tal van problematische aspecten in de strijd tegen het coronavirus hebben gewezen, overeenkomstige onderzoeken kunnen uitvoeren. Het is schandalig dat overeenkomstige inspanningen werden belemmerd en ook verhinderd. Het is net zo schandalig dat veel van deze moedige wetenschappers en artsen ongelooflijk werden belasterd en het zwijgen werd opgelegd, en zelfs hun professionele leven verloren.

Het was een vergissing om het onderzoek in de handen van de industrie te leggen. Voor het benodigde interdisciplinaire onderzoek is het noodzakelijk dat er voldoende geld beschikbaar komt. Dit geld mag in geen geval worden opgehaald via fondsen van derden, die dan genereus van de farmaceutische industrie kunnen komen.

Daarmee zou de bok een tuinman worden en onafhankelijk onderzoek zou tot absurditeit worden herleid.

Advertisement

Verzet is een democratische plicht

Zelfs als critici van de repressieve coronamaatregelen zeer snel in de rechtse politieke hoek werden geplaatst en belasterd als complottheoretici, antisemieten, Covidioten en dergelijke, was kritiek en verzet tegen deze maatregelen en in het bijzonder tegen verplichte vaccinatie niet te onderdrukken . Een groep van 81 wetenschappers heeft een proefschrift van 70 pagina’s ontwikkeld waarin staat dat verplichte coronavaccinatie ongrondwettelijk is. De auteurs van de brief concluderen: “Verplichte vaccinatie is niet geschikt, noch nodig, noch passend om het aantal ernstige ziekten effectief te verminderen en een aanzienlijke overbelasting van de gezondheidszorg te voorkomen, en ongepast gezien het hoge risicopotentieel.”

Daarnaast benadrukken ze: “De gemelde bijwerkingen in vergelijking met andere vaccinaties zijn enorm.” Hun conclusie: “Verplichte vaccinatie is niet nodig, niet gepast en dus ongrondwettelijk.” (10) Hopelijk nemen de Kamerleden de tijd en gaan ze de talrijke wetenschappelijke Wijs op de talrijke problemen van verplichte vaccinatie en verwerp ze in de Bondsdag.

Ook al staat de oorlog in Oekraïne momenteel volop in de media-aandacht, de controverse rond de coronamaatregelen en de controlemechanismen rond de verplichte vaccinatie mag niet in de publieke belangstelling blijven.

Integendeel, de weerstand hiertegen moet groeien als we nog willen redden wat er nog over is van de democratie. Dit vereist netwerken tussen de verschillende groepen en organisaties op Europees en mondiaal niveau. Bovenal moeten burgers hun democratische rechten uitoefenen. Elke EU-burger kan gemakkelijk een bijdrage leveren. De Europese Commissie roept zelfs EU-burgers op om hun mening te geven over de geplande verlenging van het COVID-certificaat. Zorgen en tegenstrijdigheden moeten in een open veld worden geuit. Dit wordt hier eenvoudig uitgelegd .

Het is de bedoeling om de EU-verordening 2021/953, die “de uitgifte, verificatie en erkenning van interoperabele certificaten die de vaccinatie tegen COVID-19 en het testen en herstellen van een COVID-19-infectie bevestigt”, regelt met nog een jaar te verlengen. EU-burgers wordt nu gevraagd commentaar te geven op dit project. Deelname aan dit onderzoek is het officiële kanaal voor bezwaren of kritiek op een project van de Europese Commissie.

Gebruik alstublieft dit democratisch recht om te beïnvloeden. Dit kan nog tot 8 april 2022. Het democratische instrument van burgerraadpleging kan alleen een effectief instrument zijn voor een Europese identiteit en de legitimiteit van de Europese politiek als het bekend wordt gemaakt en gebruikt.

Alleen als de Europese Commissie de zorgen van de burgers serieus neemt en rekening houdt met hun bezwaren in de EU-wetgeving, kunnen zij geleidelijk aan vertrouwen krijgen in de Europese instellingen.

Advertisement

Hoewel we in een democratie leven, wordt over steeds meer belangrijke politieke kwesties achter gesloten deuren onderhandeld, die vervolgens worden opgenomen in de nationale wetgeving. Technocratische functionarissen gaan, onder sterke invloed van lobbyisten, door met het opstellen van contracten, afgeschermd van het publiek en zonder enige publieke discussie. Het is des te belangrijker dat EU-burgers meer invloed hebben op de Brusselse politiek en gebruik maken van de weinige democratische kansen die hun worden geboden.

Dit is vooral belangrijk omdat de politieke besluitvormers in dit land graag hun handen wassen van controversiële beslissingen en naar Brussel verwijzen wanneer impopulaire maatregelen in behandeling zijn. EU-burgers worden vaak geconfronteerd met politieke beslissingen die tegen de meerderheid van de bevolking zijn genomen. EU-burgers wordt zelfs expliciet gevraagd naar hun mening over het project. Gezien de enorme democratische tekorten in de EU-constructie, is dit verzoek een steile sjabloon om democratisch te pleiten tegen de geplande verlenging van het digitale COVID-certificaat van de EU.

Neem een ​​paar minuten de tijd voor deze belangrijke democratische opiniepeiling . .


Bronnen en opmerkingen:

(1) https://www.consilium.europa.eu/de/policies/coronavirus/pandemic-treaty/
(2) https://report24.news/wissenschaftsinitiative-warnt-vor-pandemievertrag-who-hebelt-verfassung- der-laender-aus/
(3) https://technoguru.istocks.club/smart-health-card-vs-digital-vaccination-passport-was-ist-der-bige-delta/2021-02-14/
( 4) https://ansage.org/sieh-an-who-und-telekom-tochter-basteln-an-globalem-impfregister/
(5) https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw04 -uitschrijven modernisering-818730 , https://dserver.bundestag.de/btd/19/242/1924226.pdf
(6)https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/gewerkschaft-der-polizei-will-ohne-impfpflicht-mehr-fuer-ihre-arbeiter-li.214389
(7) https://bkk-provita. de/wp-content/uploads/2022/02/Paul-Ehrlich-Institut-Presseinformation-Impfnesideeffekten-nach-Corona-Impfung.pdf
(8) https://www.freischwebende-intelligenz.org/p/verschwoerungderdummen?s= r
(9) https://www.oxfam.de/presse/pressemitteilungen/2021-11-16-profit-weltgesundheit-1000-dollar-gewinn-per-sekunde-pfizer
(10) https://www.berliner- zeitung.de/news/wissenschaften-darum-ist-die-impfpflicht-verfassungswider-li.216116
_

Advertisement

BELANGRIJK STEUN SDB MET EEN KLEINE GIFT

Plaats je eigen nieuws op Ons Nieuws

On Nieuws

Moskeeën Zweden en Nederland Prostitutie in de naam van Allah

Moskeeën in Zweden werken moedwillig mee aan het voor korte tijd uithuwelijken van vrouwen voor seks. Dat blijkt uit een opzienbarende aflevering van een Zweeds onderzoeksprogramma. De politie in Zweden… [...]

Viaplay over aanhoudende F1 klachten

Streamingdienst Viaplay zegt de aanhoudende klachten van abonnees over de beeldkwaliteit en stabiliteit van de streams van de Formule 1 ‘serieus te nemen’. Het Zweedse bedrijf belooft de komende jaren… [...]

Rutte in zijn Nokia

Rutte heeft jarenlang elke dag sms’jes van zijn telefoon gewist. De berichten die hij zelf relevant achtte stuurde hij door naar ambtenaren, schreef de Volkskrant vorige week. Rutte beweerde dat… [...]

CHECK – Nee, apenpokken zijn geen “gordelroos”

Op sociale media circuleren berichten dat de recente internationale uitbraak van apenpokken eigenlijk “gordelroos” zou zijn, zogenaamd een bijwerking van coronavaccinatie. Dat klopt niet: apenpokken en gordelroos worden veroorzaakt door… [...]

Sedar : Veel tips na deepfake-video

De politie heeft een tiental tips binnengekregen over de in 2003 in Rotterdam gedode 13-jarige Sedar Soares. Hij deed gisteravond in een deepfake-video ‘zelf’ een oproep op de televisie aan… [...]

Indignatie

MÁXIMA bij het WEF

MÁXIMA IN DAVOS BIJ WORLD ECONOMIC FORUM, ALTIJD WAT… MÁXIMA in Davos, Waarom ligt dit toch zo gevoelig? Op zich is het allemaal niet zo bijzonder: royal econome bezoekt in… [...]

who doet wereldwiijde machtsgreep

De Wereldgezondheidsorganisatie staat op het punt een wereldwijde machtsgreep op het gebied van gezondheidsbeheer te plegen, en tenzij we een postdemocratische wereldregering willen, moeten we ze stoppen en de wereld… [...]

Apenpokken: wonder van de natuur – of “nasleep” van de veiligheidsconferentie van München 2021?

Apenpokken Vermoedens over het recente internationale infectieproces worden al vroeg geuit. Voorafgaand aan de G7-simulatiegame Leopard Pox, ging de beveiligingsconferentie van München in 2021 toevallig over het onderwerp apenpokken. De… [...]

EU-lid Rutte legt uit waarom toetreding van Oekraïne onwaarschijnlijk is

Rutte zegt dat er te veel lidstaten tegen het idee zijn Rutte, de kansen van Oekraïne om toe te treden tot de Europese Unie, of zelfs de status van kandidaat-lidstaat… [...]

Nokiagate alles is oud aan Rutte

Eigenlijk is alles oud aan Rutte. Een Saab met roetpluim, alleenwonend op een flat met bloemetjesgordijn en een Nokia uit het bakelieten tijdperk. Rutte met z’n stoffige verhalen en vergeten… [...]

Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres

- istanbul eskort - izmir eskort - eskort mersin - eskort - eskort antalya - istanbul avukat - web tasarım