20 september 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Wat bracht het zogenaamde Migratiepact van de EU ons: steeds meer geweld

pact

Nu twee jaar geleden kondigde de EU het zogenaamde Migratiepact aan , waardoor over een paar jaar vele miljoenen migranten – wederom voornamelijk moslims – gericht Europa moeten kunnen binnenkomen. De laatste gebeurtenissen rond dit migratiepact hebben ervoor gezorgd dat mensen rechtop gaan zitten en er kennis van nemen. Daarbij komen de allerminst geruststellende beoordelingen van de constitutionele jurist en filosoof Josef Isensee over de hedendaagse migratiebewegingen. Daarin stelt hij:

Onder de migratiebewegingen van onze tijd zou de moslim “ de diepste schok van vreemdheid” veroorzaken . Hier verschijnt de islam als ” een vreemd lichaam dat niet integreert”. Integendeel, het vormt “eilanden van volslagen vreemdheid ” en vertegenwoordigt “een latente dreiging”. Het “verzet tegen integratie van de islam” is de beslissende reden waarom ” integratie vandaag de dag een onopgelost en, voor zover voorzienbaar, onoplosbaar probleem voor Duitsland wordt.” en Europa’ is geworden.

Verder zijn er politieke actoren die worden gekenmerkt door “zelfhaat” die op zijn minst de “zelfuitsterving” van Duitsland zouden accepteren. Ze zouden “elke islamitische agressie bagatelliseren als een religieus misverstand” en moslims willen leren hoe vreedzaam en geschikt voor Europa de “echte” islam is.

Het onheilspellende migratiepact (en de beoordelingen van Josef Isensee)

aanleiding zou moeten zijn voor een hernieuwd kritisch onderzoek van de islam. De volgende teksten willen hier op eenvoudige wijze een bijdrage aan leveren:

Deze teksten, van wisselende lengte, behandelen een beperkte selectie van 18 islamitische onderwerpen, die in tal van andere publicaties nader worden toegelicht. Deze alfabetisch geordende teksten zijn bedoeld om iemand te motiveren om na te denken over een aantal problemen die voortkomen uit de religie van Mohammed. Ze willen ook begrepen worden als argumentatiehulpmiddel. Als de voordeuren na de Corona-periode, die hopelijk snel voorbij is, weer open gaan, kunnen deze laagdrempelige teksten ook geschikt zijn als impuls voor kleinere discussiegroepen.

De onderwerpen die hier worden gepresenteerd worden uitgevoerd onder de volgende trefwoorden: Allah (1) – Atheïsten (2) – Democratie (3) – Duitsland (4) – Euro-islam (5) – Eisen (6) – Vrijheid (7) – Geweld (8 ) –– Islamisering (9) – Islamisme (10) – Islamofobie (11) – Jongeren (12) – Missie (13) – Multiculturalisme (14) – Respect (15) – Schuld (16) – Terreur (17) – Tolerantie (18).

ALLAH: De “Barmhartige” – Islam een ​​religie van barmhartigheid? (1)

Met uitzondering van soera 9 begint elk van de 114 soera’s van de Koran met de tekstformule ” In de naam van God, de meest barmhartige, de meest barmhartige” . Het is echter angstaanjagend hoeveel meedogenloosheid, hoeveel genadeloosheid van de ‘barmhartige’ dan uit een veelvoud van deze soera’s roept.

Allah de meest barmhartige? Volgens de Koran staat Allah slavernij toe.

Hij staat de slavenhouder toe zijn slavinnen seksueel te gebruiken (vgl. soera’s 33.50; 23.6; 70.30). Zal een vrouw die tot slaaf is gemaakt en misbruikt door de slavenmeester de God van de islam genadig noemen? Zal een vrouw die is uitgewisseld of een vrouw die uit het huwelijk is getreden en het zonder haar (kleine) kinderen moet stellen de koran Allah, die dit alles toelaat, barmhartig noemen?

Zullen christenen en andere mensen van verschillende religies de Allah van de Koran genadig vinden als Mohammed – zogenaamd geleid door Allah – een vernederd bestaan ​​heeft gepland voor alle mensen met een ander geloof ?

Deze retorische vragen geven ook het juiste antwoord: Het islamitische godsbeeld staat lijnrecht tegenover het christelijk-bijbelse godsbeeld , dat onder meer God in die gelijkenis afbeeldt als de waarlijk barmhartige Vader (vgl. Lukas 15:11 -32).

De genoemde formule is ook van centraal belang in het dagelijkse gebed van moslims. Dienovereenkomstig beweren moslims: “De islam is een religie van barmhartigheid”. Erbarmungslo s af te dwingen, maar op hetzelfde geseling, Steinigungs- en doodvonnissen. In de broederoorlog tussen soennieten en sjiieten bijvoorbeeld vermoorden ze elkaar. En hoe vaak spreken de (traditionele) teksten en uitspraken van de “Religion of Mercy” van vernedering, afranseling en vloeken, van verloochening en slavernij, van kastijding en verdrijven, en ook van doden?

In Parijs namen ze in 2015 deel aan de Je-suis-Charlie-demonstratie op de eerste rij. Tegelijkertijd echter werd de pers in hun eigen land de mond gesnoerd en werd de oproep tot vrijheid van meningsuiting bestraft met 1000 zweepslagen : “Moord op afbetaling”! De roep om genade van zoveel onschuldige mensen is onmiskenbaar! Het gaat ongehoord in veel islamitische gevangenissen.

ATHEISTSTEN: Wat is de positie van de “religieus onmuzikale” in de islam? (2)

Hoewel joden en christenen in de Koran als “ongelovigen” worden belasterd, hebben zij als “mensen van het boek” een minderwaardige, maar nog steeds relatief “geprefereerde”, quasi getolereerde discriminatiestatus als dhimmis (= “beschermde mensen”). Polytheïsten echter  mensen die geloven in de veelheid van goden en godinnen  en de “religieuze onmuzikale”, de antireligieuzen en atheïsten, maar zouden zeker moeten nadenken over hun status in de islam, goed geïnformeerd over de vraag: zijn atheïsten volgens bepaalde islamitische tradities echt verboden? Heet hun lot echt: bekering of dood? Hier is wat Wikipedia-informatie:

“Momenteel riskeren atheïsten en bekeerlingen de doodstraf in Afghanistan, Iran, de Malediven, Mauritanië, Pakistan, Saoedi-Arabië en Soedan. Hoewel er momenteel geen officiële doodvonnissen zijn om religieuze redenen, zouden volgens de IHEU-studie andere aanklachten worden ingediend.”

DEMOCRATIE: Gaan de Koran en de Soenna samen met onze vrije en democratische basisorde? (3)

Hoe moet dat samengaan, wat het reglement van orde van de Coördinatieraad van Moslims in Duitsland (2007) wil samenbrengen: “Koran en Sunna van de Profeet Mohammed” en “Bondsrepubliek Duitsland”? Hoe moet dat overeenkomen zonder dat er aan één van de kanten massale, uiteindelijk vervalsende bezuinigingen moeten worden doorgevoerd? Islam en de liberaal-democratische basisorde : een onoplosbare spanning die uiteindelijk alleen moslims zelf kunnen oplossen! Maar niet door de ontbinding van ons vrij-democratische waardesysteem. De Syrisch-Libanese dichter Adonis, die wordt beschouwd als de belangrijkste vertegenwoordiger van de hedendaagse Arabische poëzie, ziet de oplossing in de scheiding van religie en staat:

“Als er geen scheiding is tussen religie en staat, zal er geen democratie zijn, geen gelijkheid voor vrouwen. Dan houden we een theocratisch systeem in stand.”

DUITSLAND: ” Behoort de islam tot Duitsland?” (4)

Een voormalige bondspresident, een nog in functie zijnde kanselier, talrijke politici, zelfs kerkelijke functionarissen, beantwoordden deze vraag bevestigend, maar vertegenwoordigden een duidelijke minderheidsstandpunt . Slechts 22% van de ondervraagden in een enquête deelt deze onheilspellende stelling dat de islam bij Duitsland hoort.

De verdedigers van deze stelling zien klaarblijkelijk geen tegenstrijdigheid wanneer zij de stelling “DE islam behoort aan Duitsland” met grote nadruk en bijna in één adem, vol overtuiging, maar zonder enige logica, naar voren brengen : “De islam kent geen bestaan”. Natuurlijk is er de islam, net zoals het christendom, het boeddhisme, het hindoeïsme, het communisme, enzovoort.

Degenen die nog steeds onwankelbaar vasthouden aan deze controversiële stelling, moeten vooral ook de vraag stellen: hebben ze ooit ontdekt welke doctrines worden vertegenwoordigd en overgebracht in de moskeeën en koranscholen van de zeer uiteenlopende islamitische geloofs- en rechtsscholen hier in Duitsland?

Lesgeven over vrijheid en verdraagzaamheid, over vrijheid van godsdienst en mening, over gelijkheid tussen mannen en vrouwen, over polygamie, gedwongen huwelijken en slavernij, over parallelle jurisdictie en de minachtende houding tegenover de “ongelovigen”. Tenslotte ook leerstellingen over sociale uitsluiting en levensbedreigende aanslagen tot aan de doodstraf voor afvalligen van de islam. Wat is er onoverbrugbaar in relatie tot onze vrij-democratische basisorde en de wetten van ons land?

Het is mogelijk dat op een dag die politici en belangenbehartigers zullen moeten worden beschuldigd van onzorgvuldig omgaan met onze democratische waarden, die vandaag de stelling ondersteunen dat de islam bij Duitsland hoort, ook om redenen van verkiezingstactieken of ideologische redenen .

Met het verwijt van nalatigheid en onverantwoordelijkheid moeten ze dan – als het misschien al te laat is – de confrontatie met zichzelf aangaan en zich de vraag laten stellen: “Waarom negeerde u eenvoudigweg het besef of realiseerde u zich te laat dat het islamitische waardesysteem met onze vrije -democratisch waardesysteem fundamenteel onverenigbaar is?”

Iedereen die beweert dat de islam aan Duitsland toebehoort en ook Europa heeft gevormd, moet tegelijkertijd uitleggen welke concrete suggesties en waarden , welke beschavings-, intellectuele, culturele en sociaal vormgevende prestaties de islam daadwerkelijk heeft gebracht voor de ontwikkeling van een vrij en democratisch Europa in de verleden heeft en brengt vandaag binnen.

Heeft de religie van Mohammed uit oorspronkelijke scheppende macht de Duitse cultuur, onze democratische samenleving, staat en rechtssysteem gevormd met enige noemenswaardige fundamentele filosofische overwegingen of technische en culturele prestaties ? Daarentegen is het christelijk geloof in verband met de joodse traditie de enige identiteit-creërende religieuze kracht die de cultuur van Europa en Duitsland door de eeuwen heen beslissend heeft gevormd en nog steeds op grote schaal wordt gevormd.

Niettemin: in één specifiek opzicht behoort de islam ook tot Duitsland, tot Europa. Op welke manier nu ineens? Omdat hij op een negatieve manier het voortbestaan ​​van het Westen in lange eeuwen twijfelachtig maakte. Omdat, zoals bekend, de religie van Mohammed het Europese continent herhaaldelijk heeft bedreigd gedurende een periode van ongeveer 1000 jaar en ertegen heeft gevochten – uiteindelijk tevergeefs. Het zwaard van Damocles van de islam zweefde de hele tijd boven Europa.

Zo heeft de islam door de overvloed aan gewapende conflicten in feite een enorme invloed uitgeoefend op de geschiedenis van Duitsland en Europa en deze dus ook gevormd , zij het als een zware last en last . Als deze religie deze strijd al in de 8e eeuw had gewonnen, zouden vrijheid en democratie vandaag de dag hoogstwaarschijnlijk vreemde woorden zijn voor het Europese continent.

De kwestie van moslims met het Duitse staatsburgerschap , die onze vrij-democratische grondwet en de wetten van ons land volledig erkennen en naleven, is een andere zaak . Je hoort bij Duitsland. Niettemin rijst de sceptische vraag: kunnen overtuigde moslims die de Koran zonder voorbehoud serieus nemen, tegelijkertijd ook echt overtuigde democraten zijn ?

EURO-ISLAM: Zal ​​de hervorming van de islam de bevrijdende oplossing brengen? (5)

De “islam-light versie” van de geografisch zeer beperkte “Euro-islam” met zijn regionale interpretatie van de Koran en de islamitische leer is een mislukte poging gebleken . Als initiator van de “Euro-islam” constructie als hervorming van de islam, moest Bassam Tibi jaren geleden zelf met gelatenheid toegeven: Dit concept, dat als een “brug tussen Europa en de islam” voorziet in de integratie van de islam met democratie , pluralisme en westerse waarden , is over twee decennia nog steeds geen realiteit. Een soortgelijke poging werd in 2016 gedaan door andere “hervormde moslims”. Tot nu toe was het slechts een ” visioen”, een droom, een luchtspiegelingbleef. De hervormde Euro-islam staat in flagrante tegenspraak met het islamitische doel van de ‘oemma’, de islamitische wereldgemeenschap. Zou een concept met de naam ‘Euro-katholicisme’ of zelfs ‘Duits-katholicisme’ niet net zo crashen?

Een hervorming van de islam die zou neerkomen op een “revolutie” zou moeten komen van de erkende islamitische autoriteiten, met name van de twee belangrijkste stromingen van de islam , de soennieten en de sjiieten, van de islamitische universiteiten, religieuze scholen en rechtsscholen in de islamitisch gedomineerde landen.

Alle andere “kleine pogingen” – zoals die hier in Duitsland – zijn vanaf het begin ineffectief en gedoemd te mislukken. Ze zijn jarenlang massaal getorpedeerd door de lokale islamitische mainstream. Daarom is en blijft Euro-islam helaas niets anders dan een schijngevecht. Dit is hoe ex-moslim en auteur Sabatina James, die zich tot het katholicisme bekeerde, het volgende aanbeveelt:

” Het is belangrijk om grieven in de islam die echt bestaan ​​aan te pakken, in plaats van te focussen op een verzonnen hervorming van de islam.”

Het is overigens veelzeggend: in Duitsland zijn de fundamentalistische salafisten populairder dan de aanhangers van de zogenaamde gematigde, liberale Euro-islam. Lichte plekken? Een klein beetje hoop? Jammer genoeg niet.

EISEN: Voortdurend hoge eisen van moslims? (6)

Moslimverenigingen stellen heftig en voortdurend eisen aan eisen, “zonder enig schuldgevoel” (R. Giordano). Vraag, vraag, vraag! Daarbij weten ze heel goed dat de politici in islamitische staten nooit tegemoet zouden komen aan de lokale minderheid van christenen als ze overeenkomstige eisen zouden stellen. Vanwege wederkerigheid!

In Duitsland zijn de moslims met hun uitgesproken islamitische eisen- mentaliteit slechts een van de andere minderheden . Zijn er lijsten met eisen bekend van deze minderheden? Maar wat zou er gebeuren als de moslims in ons land op een dag een minderheid zouden vertegenwoordigen , vooral de meerderheid van de bevolking, die door migratie, hoge geboortecijfers en gezinshereniging een stemgerechtigde minderheid werd ? In dat laatste geval zijn claims niet meer nodig. Omdat de moslimmeerderheid van de bevolking, volgens alle ervaringen uit de geschiedenis, zelfs in de huidige islamitische staten, alleen beslissingen zou nemen die door charia zijn gelegitimeerdvellen. Tegen wie?

Al in 1973 zei bondskanselier Helmut Schmidt, SPD: ” Iedereen die het aantal moslims in Duitsland wil vergroten, aanvaardt een toenemende bedreiging voor onze binnenlandse veiligheid” . Reactie 2021: Helmut Schmidt zou ook moeten luisteren naar de aantijgingen van zijn partijkameraden: Hatespeech, hate speech, racist, fascist, Nazi…

VRIJHEID: Geen dwang in een democratie? (7)

In onze democratie kan elke moslim met trots, volgens soera 3.110, zonder voorbehoud stellen: “ De gemeenschap van de islam is de beste die ooit voor het volk is opgericht. “Hij mag echter niemand dwingen te geloven in deze uiteindelijk onbewijsbare verklaring, die geenszins wordt bevestigd door de historische en huidige realiteit. Sterker nog, hij mag niemand dwingen zich te onderwerpen aan de islamitische ideologie van overheersing . De Franse schrijver Michel Houellebecq waarschuwt voor de fundamentele oriëntatie van de islamitische religie:

“Zodra de islam werd geboren, gaf het een signaal af om de wereld te onderwerpen. Het is zijn aard om zich te onderwerpen.”

Overigens: Volgens de islamgeleerde Rainer Brunner betekent godsdienstvrijheid in de islam “altijd en zonder uitzondering de vrijheid om de islam te praktiseren, zich ertoe te bekeren en er reclame voor te maken”.

GEWELD: Kan worden bevestigd dat de islam immanent is met geweld? (8e)

De Koran met zijn meer dan 200 Koran-soera’s die geweld legitimeren, met de meer dan 20 bevelen om Allah te bevechten en te doden, evenals de biografie van de stichter van de religie , die ook wordt gekenmerkt door gewelddaden , evenals de gewelddadige geschiedenis van islamitische verovering, onderwerping, intimidatie en slavernij van de islam bevestigen ondubbelzinnig de stelling van de immanentie van geweld van de religie van Mohammed.

Deze affiniteit met geweld, eigen aan de islam, wordt treffend beschreven door de oriëntalist Hans-Peter Raddatz met de woorden:

“In geen enkele andere cultuur, laat staan ​​religie, is de codificatie van moord, diefstal, slavernij en het verkrijgen van eerbetoon als een religieuze plicht. In geen enkele andere religie is de heilige legitimatie van geweld als Gods wil tegen die van verschillende religies, zoals de islam gecodificeerd als een integraal onderdeel van zijn ideologie in de Koran en bevestigd in de historische praktijk.

Volgens islamitisch zelfbegrip heeft de koran onbeperkte geldigheid als een gebodsboek voor alle gelovigen in de islam. Als het mogelijk zou zijn om het recordboek van de islam historisch te lezen en te interpreteren , zouden veel problemen, waaronder deze problemen van geweld, snel worden opgelost. Dit wordt echter tegengegaan door het islamitische begrip van de Koran, dat altijd en overal geldig is , met zijn normatieve kracht die door de eeuwen heen heeft standgehouden en het daaruit voortvloeiende gedrag van veel moslims.

ISLAMISERING: Gewilde zelfislamisering in Europa? (9)

“Je kunt beter dertig verschillende religies in een land hebben dan één!” Dat is de overtuiging van de religiehater Voltaire (1694-1778). Zou dit woord een verklaring kunnen zijn voor het feit dat zoveel tegenstanders van religie en de kerk in ons land (samen met christenen) in 2015 zonder aarzelen een onbeperkte gastvrije cultuur toejuichten en nog steeds pleiten voor open grenzen (ondanks Corona) en verdere acceptatie met name moslim migratiestromen ons land binnen?

Hoe sterker de islam, hoe zwakker het christendom, hoe minder de invloed van de christelijke kerken – dat is natuurlijk de slogan van de geïnteresseerde groepen. Zouden ze zich uiteindelijk niet in hun eigen vlees snijden?

Niet-moslim-islamofiele opinieleiders in de verschillende politieke, maatschappelijke en kerkelijke groeperingen in ons land zouden eigenlijk met een aantal verwijtende vragen moeten worstelen. Zo ook met de vraag van (ex-)moslims die kritisch staan ​​tegenover de islam, of hun al te vaak kritiekloze verhulling en verhulling van de ernstige problemen die de islam veroorzaakt ook de noodzakelijke vernieuwing ervan in de weg staat.

Tegelijkertijd moet hen de vraag worden gesteld of ze niet bang zijn om door de volgende generatie medeverantwoordelijk te worden gemaakt voor mogelijk fatale maatschappelijke ontwikkelingen in Europa, ook in ons land.

In 2016 waarschuwde de politicoloog en hervormingsgezinde moslim Bassam Tibi in de krant “Basler Zeitung” voor de islamisering van Europa . Het zou het voortbestaan ​​van het continent als een “eiland van vrijheid” in een zich uitbreidende islamitische “oceaan van tirannie” bedreigen. In de “Neue Zürcher Zeitung” beschuldigde hij de Duitse staat ook van “overgave” aan islamistische islamitische verenigingen en “Duitse onderwerping” . De bijbehorende beoordelingen van de hervorming moslim Bassam Tibi en de katholieke Josef Isensee (zie hierboven) lijken niet ver uit elkaar te liggen

ISLAMISME: Gewoon een westers wens- en gedachteproduct? (10)

Welke islamitische geleerden met rang en naam, welke eenvoudige leraren op koranscholen in een islamitisch land maken onderscheid tussen islam en islamisme? Met de westerse kunstterm islamisme als fundamentalistische, radicale variant van de islam wil men alleen die probleemgebieden en duistere feiten van de islam die onverenigbaar zijn met westerse waarden bagatelliseren of verhullen . Of om het kort te zeggen: alles wat fanatiek, agressief en terroristisch is aan de islam wordt uitgeroepen tot islamisme. Volgens Ahmad Mansour is het verschil tussen de islam en het islamisme echter slechts tot op zekere hoogte en geenszins een principe.

Als je het niet zeker weet, vraag het dan gewoon aan Erdogan . Hij geeft je het verhelderende antwoord: “ Er bestaat niet zoiets als gematigde en niet-gematigde islam. Islam is Islam. En dat is het.” Basta! Trouwens: delen niet alle moslims dezelfde Koran met de zogenaamde “islamisten”? Zijn islamisten meestal geen vrome moslims die om religieuze redenen handelen? Johannes Röser, voormalig hoofdredacteur van het tijdschrift Christ in der Gegenwart, stelt over het onderwerp islamisme:

“ Het is niet de taak van christenen om voor de cultuur van de islam te zorgen, deze te redden. Het louter rustgevende woord acrobatiek, dat wil zeggen met de kunstterm ‘islamistisch’ de sombere feiten op een rijtje kunnen zetten, is niets anders dan cosmetica, waarmee echte probleemgebieden worden weggepoetst. Het is alleen aan de moslims om verantwoordelijkheid te nemen voor die binnen-islamitische tradities en interpretaties waarmee de jihadisten zichzelf zien als trouw aan de oorspronkelijke islam.”

ISLAMOFOBIE: Is islamofobie: ongegrond of misschien zelfs strafbaar? (11)

Sinds wanneer is het bewijs van overal te vinden feiten hysterische, pathologisch kwaadaardige agitatie, ten onrechte “islamofobie” genoemd? Want islamofobie (Grieks) betekent niet agitatie tegen, maar angst voor de islam. Het zijn de feiten in de islam die beangstigend zijn: feiten in de Koran, feiten in het leven van Mohammed, feiten in de islamitische geschiedenis , feiten in de praktijk van islamitische staten vandaag de dag, feiten in islamitische juridische opvattingen, fatwa’s. Feiten in de relevante processen in ons land. Als niets van dit alles je bang kan maken…

Zelfs als ze van plan zijn kritiek op de islam strafbaar te stellen voor het vermeende haten van de islam onder de verkeerd vertaalde strijdterm ‘islamofobie’ uit Riyad, moeten ze weten: in een democratie is fundamenteel op feiten gebaseerde, waarheidsgetrouwe kritiek op religie, en natuurlijk kritiek op de islam, legitiem en ongetwijfeld noodzakelijk. Want als er geen kritiek meer zou zijn op religie, zou dat het einde van de democratie betekenen .

Zonder uitzondering moet elke sociale groepering klaar zijn om kritiek het hoofd te bieden, ook moslims. Ze zouden echt genoeg reden hebben om dit te doen, alleen ter herinnering aan het historische begin van hun religie. Eberhard Kleina, protestantse predikant, stelt waarschijnlijk enkele kritische vragen aan anderen die geen historische kennis hebben, of liever aan degenen die er de voorkeur aan geven onaangename feiten eenvoudigweg te verbergen of zelfs te ontkennen:

“ Heb je eigenlijk nooit in de Koran gekeken en de meer dan twintig bevelen gelezen om Allah te bevechten en te doden, die de verzen van vrede uit de vroege dagen van Mohammed (opheffingsbeginsel) afschaften? Weet je echt niet dat Mohammed op één dag in Medina tussen de 600 en 800 Joden heeft geëxecuteerd? Weet u niet dat Mohammed verschillende moordbevelen gaf tegen zijn critici, die toen ook door zijn aanhangers werden vermoord? Zou je niet moeten weten dat Mohammed ongeveer 60 oorlogen voerde tegen joden, christenen en polytheïsten, tegen ongelovigen, om de macht van Allah uit te breiden? Hierover voorlichten is geen islamofobie.”

JONGEREN: Hoe religieuzer, hoe gewelddadiger? (12)

Is het resultaat van het onderzoek onder 45.000 scholieren in Duitsland een paar jaar geleden eigenlijk verrassend? Voor jonge moslims is het geweld groter, hoe religieus ze zijn. Bij christelijke jongeren is het andersom. Pastor Eberhard Kleina rapporteert hierover vanuit zijn professionele ervaring:

“Van mijn meer dan twintig jaar ontmoeting met moslims in de klas, weet ik dat hoe meer ze zich identificeren met de Koran, hoe harder en vijandiger ze zijn tegenover vrouwen, joden en “ongelovigen” en hoe meer ze zich identificeren met de Koran, en hoe socialer hoe meer hoe verder ze van de koran af staan ​​en hoe seculierer ze zijn.”

Waarom is dit het geval bij jonge moslims? Waarschijnlijk omdat ze zich al vroeg in hun leven realiseerden dat de islam/de koran talloze vergunningen voor geweld afgaf en dat hun zeer gerespecteerde rolmodel , de stichter van de religie, Mohammed, persoonlijk allerminst vrij was van gewelddadige handelingen. Bovendien: Velen van hen werden gesocialiseerd in een gewelddadige omgeving, wat op zijn beurt een zekere religieus-culturele achtergrond suggereert.

MISSIE: Is de islamitische missie echt vreedzaam? (13)

In de islam worden militaire veroveringen gelegitimeerd door de Koran en zijn onder het mom van “zichzelf verdedigen  en dergelijke ook vereiste vormen van missie. Want missie betekent volgens islamitisch zelfbegrip: uitbreiding van de islamitische heerschappij, rechtsorde en maatschappelijke orde , mogelijk ook met de middelen van gewapende conflicten in de vorm van invasies en veroveringen, waaronder gedwongen islamisering.

En het islamitische begrip van vrede ? De religie van Mohammed wordt stereotiep aangeprezen als de “religie van de vrede”. Volgens Bassam Tibi, moslim en politicoloog, wordt het islamitische begrip van vrede echter gekenmerkt door drie componenten:

  1. Vrede is alleen mogelijk tussen moslims .
  2. Jihad (= heilige oorlog om de islam te verspreiden)

is een vrome, doe gewoon .

  1. De agressors zijn allen die de islamisering in de weg staan .

Tibi legt verder uit: De islamisering van de wereld is een integraal onderdeel van het islamitische wereldbeeld. Het “Huis van de islam” moet over de hele wereld worden uitgebreid om het om te vormen tot een “Huis van de Vrede”.

En hoe zit het met de “vreedzame” moslim-megamigratie, zoals in de aanhoudende migrantenbewegingen naar Europa? Dit is het “Islam Mission Light ” , dat zeer welkom is aan moslimzijde en ook in overeenstemming is met de Koran . De gewapende conflicten van vroeger eeuwen worden vandaag gevolgd door immigratie over z. Deels uitnodigend open landsgrenzen – zo ook in ons land. Islamisering als het ware op een dienblad geserveerd! De Brits-Amerikaanse “historicus Bernard Lewis verwijst naar deze” strategiewijziging “met de woorden:

“Al meer dan duizend jaar is het Westen in conflict met de moslimwereld . Immigratie heeft vandaag de plaats ingenomen van gewapende conflicten.”

Immigratie van moslims “op grote schaal” naar Europa of Duitsland is het plan en de droom van veel moslims dat ze met de migratiegolven zouden kunnen uitkomen, vooral sinds 2015. Iedereen die de aantoonbare islamitische strategie om de landen van Europa te islamiseren over het hoofd ziet of ontkent, is ofwel naïef, blind of ideologisch misleid . Of hij wil met opzet Duitsland samen met de moslims islamiseren.

In dit verband spreekt de huidige redacteur van “Charlie Hebdo” van “collaborateurs” door middel van “voorzichtigheids- en vermijdingsstrategie”. Sommige politici en politieke groeperingen wekken zelfs de indruk een geïslamiseerd Europa/Duitsland uitdrukkelijk toe te juichen of in ieder geval te accepteren. De enige vraag die hier overblijft is: kunnen we het aan: sociaal, financieel, economisch, cultureel, in termen van integratie en veiligheid ? Of zullen we in de niet al te verre toekomst op verschillende manieren self-made zijn?

MULTI KULTI: – Zonder hart voor christenen? 14)

“Multiculturalisten” haten geweld. Schijnbaar. Omdat ze schuimen van woede en verontwaardiging bij het bekritiseren van het veelvuldige geweld in de islam. Maar wat zegt u over de discriminatie en vervolging van christenen in islamitische landen, over hun eindeloze fysieke en mentale lijden, over het martelaarschap van de ontelbare?

Hun stilte is luid te horen Maar: “Wie zwijgt, schijnt het daarmee eens te zijn”. En ze blijven maar brabbelen over hun ondraaglijke tolerantie roddels… Trouwens: christenen en de christelijke kerken zijn helaas te weinig betrokken bij hun broers en zussen, die vervolgd worden, vooral in islamitische landen.

De atheïst Exmuslima, politicoloog en auteur Ayaan Hirsi Ali verwijst naar de meer dan twijfelachtige houding van de “multiculturalisten”:

“Multiculturalisme stelt dat iedereen zijn eigen waarden mag behouden. Maar het is een vergissing als we de zwaarbevochten vrijheden ervoor opgeven. Bepaalde waarden sluiten elkaar uit: of je gelooft in gelijke rechten voor mannen en vrouwen, of je gelooft het niet. Sharia en gelijkheid kunnen niet naast elkaar bestaan.”

RESPECT: respectloos respect eisen? (15)

Ze eisen voortdurend ‘respect’ voor hun religie en voor zichzelf als moslims Maar gebrek aan respect voor mensen met een ander geloof of mensen die anders denken is op veel plaatsen aan de orde van de dag. Te veel moslimkinderen , adolescenten en jonge mannen hebben duidelijk geleerd zich respectloos te gedragen tegenover bijvoorbeeld vrouwen en politieagenten . Houdt deze houding van minachting verband met de kenmerken van het streven naar dominantie en superioriteitsgedrag typisch voor de islam? Misschien ook uit de in de islam geloofde ongelijkheid tussen moslims en niet-moslims, tussen mannen en vrouwen? Politieagent en auteur Tania Kambouri doet verslag van persoonlijke ervaringen van gebrek aan respect, gecombineerd met beschuldigingen aan het adres van de politiek en de rechterlijke macht:

“ Mijn collega’s en ik hebben dagelijks te maken met delinquente migranten, vooral onder hen

Moslims aangesproken die niet het minste respect hebben voor de politie. De patrouilleplicht is vaak één gevecht om respect te krijgen.Er is een regen van misbruik, soms geweld: mijn Duitse collega’s schrikken terug om hun mening te uiten over de criminele buitenlanders, omdat het oude verhaal met de nazi’s meteen begint. We hebben geen steun meer in de politiek of de rechterlijke macht .”

Die moslims die respect voor zichzelf eisen, moet worden gevraagd: respecteert de islam de waardigheid van niet-moslims hier echt volledig , vooral in door islam gedomineerde landen? Hoe zit het met de waardigheid van de niet-moslims die daar wonen?

SCHULD: Geweld in christendom en islam: meten met twee maten? (16)

Is dat niet paranoïde , in ieder geval meten met dubbele maatstaven? Voor misdaden en gewelddaden begaan door christenen, eisen zij een “ herdenkingscultuur” met schuldbekentenis. Met een luide “Mea culpa” (= “Mijn schuld”) zou de katholieke kerk volgens moslims haar grote schuld in de afgelopen eeuwen moeten bekennen in de taal van de kerkelijke liturgie. Maar als het gaat om hun eigen misdaden en gewelddaden , praktiseren moslims ongegeneerd een ‘cultuur van vergeten’ .

Onder de overvloed aan oorlogszuchtige uitbreidingen en veroveringen van de islam, is de genocide op de Armeniërs in 1915/1916 een sprekend historisch voorbeeld uit het recente verleden. Deze genocide is een Armeens trauma, maar tegelijkertijd een Turks taboe. Dat is de realiteit: christenen houden vast aan falen en schuld in hun geschiedenis, moslims ontkennen en ontkennen ze.

Want zelfs in naam van het christendom was er geweld: door christenen tegen christenen, door christenen tegen mensen van verschillende religies. Wat ze echter deden, deden ze niet vanwege , maar altijd ondanks hun geloof, tegen hun geloof en tegen de leer van Jezus, zelfs in de scherpste tegenspraak met zijn levensvoorbeeld. Het volgende is van toepassing: Kerstening met geweld was de uitzondering in strijd met de Bijbel . Islamisering met geweld is echter altijd de regel geweest die aan de Koran voldoet.

Dat christenen standhouden voor hun falen en hun schuld blijkt ook uit de verschillende officiële bekentenisteksten van de christelijke kerken voor begaan onrecht. Moslims daarentegen onderdrukken en ontkennen verwijtbaar falen – zelfs onder dreiging van straf. Bovendien laten islamitische superioriteit en weerstand tegen kritiek geen schuldbekentenis toe.

“ In tegenstelling tot de boetedoeningen van het politiek correcte Duitse publiek

en de kerken hebben tot dusver geen spijt gehad van de uitbreiding van de islam, die zeker niet geweldloos was, ten koste van de christelijke oostelijke provincies van het Byzantijnse rijk, de bloeiende christelijke regio’s van Noord-Afrika, het christelijke Spanje, of zelfs erkend als een offensieve oorlogsdaad “- aldus de islamoloog Rainer Glagow.

Waarschijnlijk zal niemand een schuldbekentenis van de islamitische autoriteiten kunnen afleggen over de schuld en het falen van moslims in het verleden en heden. Het fatale achter de wandaden is: degenen die niet klaar zijn om hun eigen schuld te bekennen, zijn ook niet klaar om te leren van mislukkingen en schuldgevoelens. Het wiel van misdaden blijft dan gewoon draaien met een “zuiver geweten” van de daders.

TERROR: Is de verklaring van de imam tegen terreur en extremisme geloofwaardig? (17)

Op 8 juni 2017 werd een “verklaring” van 300 imams in Oostenrijk tegen terreur en extremisme gepubliceerd. Zelfs 1.000 verklaringen van deze imams zouden nutteloos zijn, pure schijngevechten, als ze niet tegelijkertijd de meer dan 200 oproepen tot geweld en moord in de Koran, vooral tegen niet-moslims, ongeldig zouden maken. Ze zouden ook uitdrukkelijk en ondubbelzinnig de VN-mensenrechtenverklaring van 1948 moeten erkennen en logischerwijs tegelijkertijd de islamitische “Caïro-verklaring van de rechten van de mens” van 1990 moeten intrekken. Want beide menselijke verklaringen staan ​​inhoudelijk lijnrecht tegenover elkaar. De journalist en voormalig redacteur van Focus magazine Helmut Markwort merkt op :

“In naam van de islam worden elke dag christenen, joden en moslims vermoord. Terroristen over de hele wereld moorden met een zuiver geweten en Allah op hun lippen, omdat de moefti’s van de verschillende rechtsscholen van de islam de vergunning om te doden met een fatwa hebben goedgekeurd.”

Dus alle inspanningen van deze imams om het extremisme in de islam te ‘vechten’, zonder deze beslissende ingreep in het tot nu toe onweerlegbare islamitische taboe van de koraninterpretatie door middel van de historisch-kritische methode, is volkomen tevergeefs, irrelevant. Of is deze “verklaring” over terreur in naam van de islam weer alleen maar te classificeren onder de noemer “Bewust bedrog / Taqiyya in de islam”?

TOLERANTIE: Een bepalend kenmerk van de islam? (18)

Als tolerantie het idee is van dezelfde elementaire rechten , als tolerantie ook iets te maken heeft met de “gouden regel ” die thuis is in verschillende hoge culturen (“Wat je niet wilt dat iemand je aandoet, don’ doe dat niemand anders aan!” – Duits spreekwoord, zie Lukas 6:31), is het woord “tolerantie” in de islam op zijn best alleen als ” eenrichtingstolerantie” bedoeld Dit is een tweeledige vorm van islamitische tolerantie: de tolerantie die alleen binnen de islam wordt gepraktiseerd , vervolgens een tolerantie die moslims verwachten en nadrukkelijk voor zichzelf eisen van mensen met een ander geloof, maar die ze zelf weigeren te doen tegenover mensen met een ander geloof.

De Koran kent geen gouden regel , ook omdat hij de erkenning van de gelijkheid van alle mensen of de wederkerigheid met betrekking tot alle mensen niet erkent , ongeacht de respectievelijke religieuze of ideologische overtuiging. Deze wederkerigheid, die niet beperkt is tot één religie of etniciteit, is echter de basis van alle menselijke activiteit . De islam is alleen tolerant waar het niet aan de macht is, maar in de minderheid. Maar dat heet gewoon schijntolerantie. Historicus Hans Meiser spreekt over het “sprookje van islamitische tolerantie” in het verleden en heden:

” Iedereen die het sprookje van islamitische tolerantie blijft verspreiden, moet de geschiedenis en de huidige praktijk bestuderen van islamitische staten waarin christenen worden gediscrimineerd of volledig worden onderdrukt.”

Overigens geldt op basis van de filosoof Karl Popper het volgende:

Als tolerantie alles tolereert, inclusief intolerantie, zal tolerantie snel voorbij zijn.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.