islam

Is Coudenhove-Kalergi werkelijk de inspirator van onze politieke elites? Daarover kan men oneindig speculeren, maar eigenlijk leidt het geen twijfel dat onze Europese politici net zó cynisch zijn als zelfvernietigende “plan”? “Christelijk”, “mannelijk”en “blank”, zijn de drie elementen die het meest onder de verdrukking komen van de politieke correctheid.

lees ook: https://www.stopdebankiers.com/hitler-tot-rutte-eu-is-plan-fascisten-wordt-er-beter/

In een Oostenrijkse maçonnieke uitgave van “Het Baken” uit 1925 stond te lezen:

“De Vrijmetselarij, met name de Oostenrijkse Vrijmetselarij, kan zeer tevreden zijn om graaf Coudenhove-Kalergi tot haar leden te rekenen. De Oostenrijkse Vrijmetselarij kan rapporteren dat broeder Coudenhove-Kalergi vecht voor zijn pan-Europese overtuigingen. Broeder Kalergi zijn programma is een maçonniek werk van de hoogste orde en om er gezamenlijk aan te werken, is een verheven taak voor ons allen.”

Max Warburg was het hoofd van de Duitse geheime dienst tijdens WO I. Daarom werd hij door professor Antony Sutton, een onderzoeker aan Stanford, geïdentificeerd als een van diegenen die de Bolsjewieken had voorzien van financiële steun. Suttons onderzoek in de archieven van het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken laat eveneens zien dat Max Warburg in 1916 een uitgeverij voor de Bolsjewiek Lenin oprichtte. De Keizer die in ballingschap in Nederland verbleef, liet zich in een interview aan de Chicago Tribune in 1922 ontvallen dat hij op advies van invloedrijke bankdirecteurs – daarmee doelde hij op Warburg – Lenin en zijn gevolg vrije doorgang verschafte van Duitsland naar Rusland. Trotski werd eveneens toegestaan om van de VS naar Rusland te reizen, ondanks dat hij voor korte tijd werd ingesloten in Nova Scotia in Canada als een mogelijke vijandige spion.

De “Raad van Europa” en het Coudenhove-Kalergi-Plan vormden de basis voor latere organisaties – zoals de invloedrijke denktank Bilderberg – die een Verenigd Europa promoten als voorbode van een Wereldregering. In zulke organisaties vinden we veelal plutocraten zoals de Rothschilds, Wallenberg en anderen terug. Zij wensen geen spirituele en culturele vernieuwing van het Europese Avondland, maar een Verenigd Europa van de mammon. De internationale zwendelarij van deze ‘Wereldregeringsbeweging’ hangt nauw samen met de overname van de Russische regering door de Bolsjewieken in 1917 verpakt als een ‘revolutie van de arbeidersklasse’. Het duurde niet lang na de installatie van de Sovjet-regering, dat hun agent Trotski schreef in zijn werk ‘Bolsjewisme en Wereldvrede’:

“De taak van het proletariaat is het creëren van een Republikeinse Verenigde Staten van Europa, als het fundament voor een Verenigde Staten van de Wereld.”

In het boek ‘Een idee verovert de wereld’ door graaf (Richard Nicholaus) Coudenhove-Kalergi, dat een voorwoord van Winston Churchill heeft, wordt een licht geschenen op de ware doelen van diegenen die een supranationale Wereldregering promoten. Graaf Coudenhove-Kalergi vertelde hoe hij in 1922 de stichter werd van de Pan-Europese organisatie van waaruit de ‘Raad van Europa’ en latere ‘Europese Unie’ zich ontwikkelde. Deze internationale organisatie was, net zoals de ‘Verenigde Naties’ en de ‘Noord-Atlantische Verdragsorganisatie’, een opstap richting een Wereldregering. In zijn publicatie ‘Pan-Europa Verlag’ uit 1923 waarin hij zijn zaak voor een Pan-Europa verder verspreidde, stelde Coudenhove-Kalergi:

“In het begin van 1924 telefoneerde Baron Louis Rothschild dat een vriend van hem, Max Warburg, mijn boek had gelezen en mij wilde ontmoeten. Tot mijn grote verbazing had Warburg direct een donatie gedaan van 60.000 goudmark om de beweging de eerste 3 jaar vooruit te helpen. Max Warburg was een enthousiaste voorvechter van een Pan-Europa gedurende zijn gehele leven en we bleven goede vrienden tot hij in 1946 stierf. … Zijn bereidheid dit te steunen (de beweging) vanaf het begin heeft beslissend bijgedragen aan het daarop volgende succes ervan.”

In hetzelfde jaar dat hij Max Warburg ontmoette, schreef Coudenhove-Kalergi een pamflet onder de titel ‘Pacifisme’, dat later in het Pan-Europa Verlag opnieuw werd gepubliceerd onder de naam Praktischer Idealismus:

“De mens van de toekomst zal van gemengd ras zijn. De rassen en klassen van vandaag de dag zullen langzaam verdwijnen door het het verdwijnen van ruimte, tijd, en vooroordelen. Een Eur-Aziatisch-Negroïde ras van de toekomst, dat een voorkomen zal hebben als de oude Egyptenaren, zal de diversiteit van volkeren vervangen door een diversiteit aan individuen.”

“In plaats van het Jodendom te vernietigen, heeft Europa tegen haar eigen wil in dit volk verfijnd en opgeleid tot een toekomstige leider-natie door dit kunstmatige selectie proces. Het is geen wonder dat dit volk, dat aan de Ghetto-gevangenis is ontsnapt, zichzelf tot de spirituele adel van Europa heeft ontwikkeld. Daarom heeft een nieuwe genadige voorzienigheid Europa voorzien met een nieuw ras van adel door de genade van geest. Dit gebeurde op het moment dat de Europese aristocratie viel, met dank aan de Joodse emancipatie.”

Het duurde niet lang nadat Coudenhove-Kalergi zijn eerste reis naar de VS maakte, dat Max Warburg zijn broers, de bekende “filantroop” Felix Warburg en de stichter van de Federal Reserve (FED) Paul Warburg, een toer door de VS van drie maanden lang voor hem regelde. In zijn boek schreef hij dat Max Warburg een financieel adviseur was voor de Duitse regering, die hij in 1917 succesvol overtuigde om Lenin en andere Bolsjewistische revolutionairen doorgang te verlenen naar Rusland, wat uiteindelijk resulteerde in de Bolsjewistische oktober revolutie.

Paul Warburg vertrok in 1902 naar de VS en werd daar partner binnen de bank Kuhn, Loeb & co. Hij trouwde met de dochter van Solomon Loeb en werd zwager van Jacob H. Schiff. Schiff was een van de grootste financiers van de Bolsjewieken in Rusland. In 1913 gaf een wetsontwerp gepromoot door Paul Warburg, de Federal Reserve (FED) de exclusieve macht van geld uitgave aan de Reserve banken als wel de macht om de rentes vast te zetten. Samen met het Goudstandaard-wetsontwerp van 1934, gaf dit wetsontwerp een kleine groep financiers de ongelimiteerde macht om valuta uit te breiden of in te perken – dus de macht om prijzen te heffen of te verlagen waarmee zij inflaties en depressies kunnen veroorzaken. Via deze weg werd de soevereine macht van de VS overgedragen aan deze monetaire dictators.

In een ander boek ‘Europa zoekt eenheid’ uit 1949 schreef Coudenhove-Kalergi:

“Het derde argument voor een onmiddellijke federalisering van Europa is haar economische situatie. Iedereen is het ermee eens dat niets sneller herstel zal promoten dan de adoptie van een Europese valuta.”

Uiteraard behandelde hij in zijn boek verder niet hoe Europa in de economische problemen was gekomen, noch wie daarvoor eigenlijk verantwoordelijk waren. Het mag duidelijk zijn dat supranationale regeringen, of dit nu op Europees of wereld niveau is, in de praktijk niet op veel steun van de bevolking konden rekenen. Haar problemen moesten aan het verstand voorbij gaan van diegenen die opgeroepen werden om te stemmen. Daarom werd de effectieve macht uitgeoefend door dominante financiële manipulators.

Graaf Coudenhove-Kalergi had met steun van de internationale financiële wereld een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van een supranationale macht. Hij was er duidelijk over dat wereldheerschappij door een groep van internationale financiers het enige doel was van diegenen die een wereldregering voorstaan en stonden!

“Eurabië”
Hoe onwaarschijnlijk cynisch dit kan worden, demonstreert een Duitse politica die zich openlijk verheugt over de aanstormende vervanging van blanke Europeanen:
Deze zelfhaat en doodsdrift is ook te vinden bij prominentere politici:
Angela Merkel, “de Waanzinnige”:
De video met Angela Merkel’s brengt haar nonchalante uitlatingen over veiligheid in Europa in beeld. De letterlijke vertaling van enkele van haar waanzinnige uitspraken:
“Tegen terroristisch gevaar moet men zich wapenen.
Maar bovendien is de Europese geschiedenis zo rijk aan dramatische en griezelige conflicten, dat we zeer voorzichtig moeten zijn om ons erover te beklagen wanneer elders iets ergs gebeurt.
We moeten trachten dat te bestrijden, maar we hebben überhaupt geen reden tot grotere hoogmoed.
Dat moet ik zeggen als Duitse Bondskanselier.”
Getekend: Dr. Angela Merkel, Bondskanselier
Maar ze wil meer. Ze wil de ondergang van Europa!

Nood aan Katholiek verzet!

Antonio Kardinaal Canizares, de Aartsbisschop van Valencia, noemde de vluchtelingencrisis een “invasie van immigranten” en omschreef het fenomeen als het “Paard van Troje”…
Spanje: Kardinaal veroorzaakt verontwaardiging
De aartsbisschop van Valencia, Antonio Kardinaal Canizares, veroorzaakte verontwaardiging op woensdag door te zeggen dat er een “invasie van immigranten” was die een “Trojaans paard” kon blijken te zijn. De burgemeester van Valencia, Joan Ribo, beschuldigde de Kardinaal ervan te behoren tot de “extreem-rechtse vleugel”. Wat hij zei was “ongelukkig en onversaagd” en in tegenspraak met “de geest en geschriften van Paus Franciscus”. [Deze uitspraken van Kardinaal Canizares gaan inderdaad in tégen “de geest en de geschriften van de huidige Paus”, maar gaan hoegenaamd niet in tegen de Leer van de Kerk!] De burgemeester van Barcelona, Ada Colau, bekritiseerde ook de verklaringen: de pleidooien van de kardinaal waren “duidelijk racistisch’. Ze eist het ontslag van de aartsbisschop.

Richard Nicolaus Graaf van Coudenhove-Kalergi en de Europese Unie

Enkele uitspraken van de Graaf:

“Der Mensch der fernen Zukunft wird Mischling sein. Die heutigen
Rassen und Kasten werden der zunehmenden Überwindung von
Raum, Zeit und Vorurteil zum Opfer fallen. Die eurasischnegroide
Zukunftsrasse
, äußerlich der altägyptischen ähnlich, wird die

Vielfalt der Völker durch eine Vielfalt der Persönlichkeiten
ersetzen.”

“De mens van de verre toekomst zal een hybride zijn. De huidige
rassen en kasten zullen het slachtoffer worden van de toenemende
overstijging van ruimte, tijd en vooroordelen. Het euro-aziatische
negroide toekomstras, uiterlijk vergelijkbaar met het Oud-Egyptische,
zal de verscheidenheid van de volkeren vervangen door een verscheidenheid
van persoonlijkheden.”
Uit ‘Adel‘ p. 17

“Hier wächst die Gemeinschaft zwischen Lenin, dem Mann aus ländlichem
Kleinadel, und Trotzki, dem jüdischen Literaten, zum Symbol.”
“Hier groeit de gemeenschap tussen Lenin, de man uit de kleine landadel,
en Trotski, de Joodse literator, tot symbool.”
Uit ‘Adel‘ p. 36

“Eine geistig-urbane Herrenrasse ist in Bildung.”
“Een geestelijk-urbaan herenras is in opbouw.”
Uit ‘Adel‘ p. 40

“So hat das geistige Herrenvolk der Juden unter Zügen
des Sklavenmenschen zu leiden.”

“Zo heeft het geestelijke herenvolk van de joden onder de slagen
van de slavenmensen te lijden.”
Uit ‘Adel‘ p. 42

“Der Sozialismus, der mit der Abschaffung des Adels, mit der
Nivellierung der Menschheit begann, wird in der Züchtung des
Adels, in der Differenzierung der Menschheit gipfeln. Hier, in
der sozialen Eugenik, liegt seine höchste historische Mission,
die er heute noch nicht erkennt: aus ungerechter Ungleichheit
über Gleichheit zu gerechter Ungleichheit zu führen, über
die Trümmer aller Pseudo-Aristokratie zu echtem, neuem Adel.”

“Het Socialisme, dat met de afschaffing van de adel, waardoor
de nivellering van de mensheid begon, zal met het kweken van de
adel, culmineren in de differentiatie van de mensheid. Hier, in
de sociale eugenetica, ligt zijn hoogste historische missie,
die vandaag nog steeds niet onderkend wordt: uit onrechtvaardige
ongelijkheid, over gelijkheid, naar rechtvaardige ongelijkheid te
leiden en dat op de puinhopen van alle pseudo-aristocratie naar
echte, nieuwe adel.”
Uit ‘Adel‘ p. 44

Link naar ‘Adel‘ van Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi:
http://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/2013/12/coudenhove_adel.pdf
Coudenhove-Kalergi, die doordrongen was door het gedachtegoed van Nietzsche, blijkt nog krankzinniger dan Nietzsche.
Nochtans is Coudenhove-Kalergi de allereerste winnaar van de befaamde ‘Karlspreis’:
Deze ‘Karlspreis’ predendeert trouwens “Christelijk” te zijn:
De directie van het „genootschap voor de toekenning van de Internationale Karelsprijs Aken” kiest de winnaar. Uit hoofde van hun functie behoren de burgemeester, de domproost en de rector van de RWTH Aken tot dit orgaan. Hierbij komen zes gekozen en vier door de fracties van de stadsraad afgevaardigde leden. De raad kiest daarnaast ook nog twee zogenaamde „wereldburgers”, die zich voor Europa inzetten, maar niet uit Aken komen. Twee bijkomende leden vertegenwoordigen de Stichting Karelsprijs.
Wie zijn die bijkomende leden dan?
…Het wordt nog hallucinanter:
Patronen van der Stichting Internationaler Karelsprijs Aken:

Z.M. Koning der Belgen Philippe
Z.M. Koning Felipe VI van Spanje
Z.K.H. Groothertog Henri van Luxemburg
Z.E. dr. Heinz Fischer, Bondspresident van de Republiek Oostenrijk
Joachim Gauck, Bondspresident van de Bondsrepubliek Duitsland

Vanzelfsprekend won Van Rompy de ‘Karlspreis’ en daarboven ook nog de European Prize Coudenhove-Kalergi 2012 “Peace and the European idea”

Citaat van Herman Van Rompuy gepubliceerd op de website van de Europese Commissie

“Count Coudenhove-Kalergi is a familiar figure for me, or should I say a familiar face. I was first introduced to his thinking when a fellow student in Leuven devoted her thesis to his works. And today, every morning, I enter the building of the European Council and I pass along a gallery of portraits, and it opens with a portrait of the very first winner of the Karlspreis, Richard Coudenhove-Kalergi.”

Van Rompuy bekent, dat hij Coudenhove-Kalergi kent vanuit zijn studententijd in Leuven. Eén van zijn medestudenten maakte een thesis over de graaf.

Blijkbaar hangt er ook nog een portret van Coudenhove-Kalergi in het gebouw van de Europese Raad.

Waarom?

Van Rompuy geeft ons het antwoord:

“Nor did he see Europe’s political journey, from a market and a trade bloc to a full-blown political entity with its own Parliament, its own currency, its own flag, a common foreign policy. And even its own unofficial capital, Brussels, a choice he had remarkably foreseen already in 1934!”

Zowel de vlag en het volkslied van de Europese Unie kwamen er op voorstel van Coudenhove-Kalergi.

Nu blijkt zelfs dat Coudenhove-Kalergi al in 1934 Brussel voorstelde als de hoofdstad van Europa.

Waarom kan een racistische graaf dit er allemaal doordrukken?

Coudenhove-Kalergi was duidelijk een communist en haatte het Christendom.

En toch is deze heiden, zoals hij zichzelf omschrijft, het toonbeeld van de Europese ‘christendemocratie’.

Kerkleiders, al dan niet een schort dragend, maar sowieso door de vrijmetselarij geïnfiltreerd, zijn hier medeplichtig.

Het klinkt surrealistisch, maar desalniettemin wordt het helemaal duidelijk dat Europa door een satanische sekte wordt bestuurd.

Angela Merkel in 2010 met haar Kalergi-prijs, samen met Josef Höchtl en Prins Nikolaus von Liechtenstein

De racistische ideeën van Richard Nicolaus Graaf van Coudenhove-Kalergi, de fascistische Paneuropese Unie, de Europese Unie als de nieuwe Sovjet Unie (“EUSSR”), de massa-immigratie als een omgekeerde vorm van ‘eugenetica’, de zelfvernietiging van de Katholieke Kerk na het Tweede Vaticaans Concilie en de bijgevolg de vernietiging van het Christendom in Europa, Fatima en de mislukking van het Europese Utopia:
De verraders van de Europese Volkeren:

2015 – Timothy Garton Ash
2016 – Paus Franciscus (☹)
2015 – Martin Schulz
2014 – Herman Van Rompuy
2013 – Dalia Grybauskaitė
2012 – Wolfgang Schäuble
2011 – Jean-Claude Trichet
2010 – Donald Tusk
2009 – Andrea Riccardi van de Sint-Egidiusgemeenschap
2008 – Angela Merkel
2007 – Javier Solana
2006 – Jean-Claude Juncker
2005 – Carlo Azeglio Ciampi
2004 – Pat Cox
2004 – Buitengewone toekenning aan Paus Johannes Paulus II
2003 – Valéry Giscard d’Estaing
2002 – de euro
2001 – György Konrád
2000 – Bill Clinton
1999 – Tony Blair
1998 – Bronislaw Geremek
1997 – Roman Herzog
1996 – Koningin Beatrix
1995 – Franz Vranitzky
1994 – Gro Harlem Brundtland
1993 – Felipe González Márquez
1992 – Jacques Delors
1991 – Václav Havel
1990 – Gyula Horn
1989 – Frère Roger Schutz, Communauté de Taizé
1988 – François Mitterrand en Helmut Kohl
1987 – Henry Kissinger
1986 – Het volk van Luxemburg
1984 – Karl Carstens
1982 – De Spaanse koning Juan Carlos I
1981 – Simone Veil
1979 – Emilio Colombo
1978 – Konstantinos Karamanlis
1977 – Walter Scheel
1976 – Leo Tindemans
1973 – Salvador de Madariaga
1972 – Roy Jenkins
1970 – François Seydoux de Clausonne
1969 – Commissie van de EEG
1967 – Joseph Luns
1966 – Jens Otto Krag
1964 – Antonio Segni
1963 – Edward Heath
1961 – Walter Hallstein
1960 – Joseph Bech
1959 – George Marshall
1958 – Robert Schuman
1957 – Paul-Henri Spaak
1956 – Winston Churchill
1954 – Konrad Adenauer
1953 – Jean Monnet
1952 – Alcide De Gasperi
1951 – Hendrik Brugmans
1950 – Richard Nikolaus, Graaf van Coudenhove-Kalergi

Allen ‘bekroond’ met de Internationale Karelsprijs in Aken!

Nu mag je dat lijstje nagaan en iedereen in dat lijstje is ofwel:

(1) Een NAVO-bloedhond die diensten geleverd heeft in het starten en onderhouden van de Koude Oorlog, ofwel,
(2) communist, ofwel,
(3) met een politieke carrière gefinancierd door de CIA, met een duister verleden dat geheim gehouden wordt door de CIA, en die daarom doen wat de CIA hen opdraagt, anders wordt hun geheim gelekt. Ze voldoen aan de “cosmetische vereisten” van de CIA: zien er goed uit (mooi gekleed, veel make-up), gepolijste woorden (praten te veel, maar geen inhoud, maar het klinkt goed), populistisch, en jong. En een razendsnelle carrière, die hen in geen tijd tot de top-job promoveert.

(4) Ofwel een combinatie van de drie.

Helemaal aan het begin van dit artikel worden de gebroeders Warburg naast elkaar geplaatst:

1/ Max Warburg – directeur van de bank M.M. Warburg (New York) en ook adviseur van Kaiser Wilhelm II. Terwijl Rothschild adviseur van de Engelse monarch was en mede-eigenaar van de Nationale Banken in de landen die uit het Congres van Wenen ontstaan zijn.

2/ Paul Warburg – directeur van de bank Kuhn, Loeb & Co. in New York, (financiers van Lenin en Hitler).

Paul was getrouwd met de dochter van Solomon Loeb. Hun zoon, James was adviseur van Frederick Delano Roosevelt – en allen onderling getrouwd.

President Roosevelt was met een Delano getrouwd. De Delanos waren bankiers en spoorweg magnaten. Afkomstig uit Delft, Nederland waar ze vroom naar de Waalse Kerk gingen, maar eenmaal in de VS pas tot prominentie gerezen in de tweede helft van de 19de E. met de manipulaties van spoorweg aandelen. De Roosevelts zelf waren veel vroeger invloedrijk in politiek en de haute finance.

3/ Felix Warburg heeft President Wilson overtuigd de Federal Reserve op te richten.

Felix Warburg was met de dochter van financiële oligarch Jacob Schiff getrouwd die de Japanse keizer leningen gegeven heeft om Rusland aan te vallen, (en Pearl Harbour) (President Roosevelt kreeg nog advies van Paus Warburg – dit verband is essentieel om te begrijpen waarom de waarschuwingen dat de Japanse Zeemacht ging aanvallen genegeerd zijn)

De Warburgs hebben in de jaren 1990 hun banken met BNP Parisbas en het Zwitserse UBS samengevloeid. En dat brengt ons bij de huidige financiële crisis

Zoals gezegd was de zoon van Paul Warburg adviseur van VS president Frederick Delano Roosevelt. De president na Roosevelt was William Howard Taft, van de politiek enorm machtige familie-dynastie Taft. President Taft is opgevolgd door Woodrow Wilson.

Het was president Woodrow Wilson die het Federal Reserve Act ingevoerd heeft in 1913, op aandringen van o.a. de Warburgs, en heeft er hetzelfde jaar de Nobel Vredesprijs voor ontvangen. Maar tegen 1916 was hij in Europa oorlog aan het voeren, en later stond hij machteloos toe te kijken hoe Duitsland leeggeroofd werd in het Verdrag van Versailles. De stipulaties in het Verdrag van Versailles moedigde Japan ook aan in haar expansiepolitiek naar China, Korea, en Rusland. Zie hierboven dat Felix Warburg adviseur van de Japanse Keizer was.

Later zal Wilson beweren dat hij slecht advies ontvangen heeft in zijn ondertekenen van het Federal Reserve Act. De dom was dom eigenlijk. Het was reeds te laat toen hij besefte dat een nationale bank totale controle heeft over de expansie, contractie, inflatie en deflatie van geld in een land. Wanneer een nationale bank privé-eigendom – zoals alle nationale banken wereldwijd – hebben die privé-personen totale controle over het geld in een land, en kan er van democratie geen sprake zijn.

Idem ditto voor bijna elk ander land ter wereld waar de nationale banken door dezelfde families opgericht zijn.

Dit plaatst de wereldoorlogen ook in een ander daglicht:

Het was een oorlog tussen de gebroeders Warburg – of liever, alle drie de gebroeders hebben op een of andere manier, zowel de geallieerden alsook de asmogendheden in de wereldoorlogen gefinancierd.

Het valt ook op dat de Amerikaanse onafhankelijkheidsrevolutie niet had kunnen plaatsgrijpen zonder leningen van de Rothschilds. Dat Napoleon niet tot prominentie had kunnen rijzen zonder de Rothschilds. Hoe Wellington op zijn beurt Napoleon niet had kunnen verslaan zonder geld van de Rothschilds. Hoe de ene Warburg voor een (Duits) leger betaald had dat de Europese legers in de Eerste Wereldoorlog totaal van de kaart geveegd had, zonder dat er een schot in Duitsland gelost was, totdat de andere Warburg met een Amerikaans leger het Duitse van de kaart komt vegen. Hoe Hitler en de Bolsjewieken niet tot prominentie hadden kunnen rijzen zonder geld van dezelfde Warburg, die de Amerikanen nog betaald had, de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog te verslaan, en een paar jaar later opnieuw voor de vernietiging van Duitsland betaald heeft. Hoe Japan nog steeds de achterlijke middeleeuwse maatschappij zou hebben zonder geld van de Rothschilds en de Warburgs. Hoe de Warburgs voor een atoombom betaald hebben, om Japan weer te verslaan.

Het lijkt verwarrend maar het principe is simpel; bouw het ene land op totdat ze machtig genoeg zijn het andere land te vernietigen. Ga het andere land helpen het eerste vernietigen, en dan kan je van de overwinnaar eisen dat je er een nationale bank opricht – en zo controle over dat land wint. En doe hetzelfde in het overwonnen land. En doe zo door, totdat – zoals we vandaag zien – de nationale banken wereldwijd eigendom zijn van meer dan 20 personen.

Wie is wie eigenlijk?

Welke familie precies welke aandelen hebben in de Federal Reserve of banken of Fortune 500 bedrijven voor dat part, is groot geheim. Vele onderzoeksjournalisten zien hun aanvraag onder het “Freedom of Information Act” geblokkeerd op gronden van “National Security”.

Maar insiders beweren dat 80% van de Federal Reserve eigendom is van 8 families: 1/ Goldman Sachs, 2/ Rockefellers, 3/ Lehman en Loebs (New York), 4/ Rothschilds van Parijs, 5/ Rothschilds van Londen, 6/ Warburgs van Hamburg (en Amstserdam), 7/ Lazards van Parijs, 8/ Israel Moses Seif van Rome.

Afhankelijk van de bron zal je ook andere families vinden die grote aandelen in de Fed bezitten, o.a. de Morgans, de Schiffs, en de Stillmans (Citigroup), maar via huwelijken zijn ze toch allemaal familie van elkaar.

Voor de duidelijkheid moeten we hier ook vermelden dat het de individuele erfgenamen in de families zijn die de aandelen in de Fed bezitten, en niet de banken (of rechtspersonen) die hun naam dragen.

We moeten hier ook bijvoegen dat de aandelen van bedrijven die op de beurs verhandeld worden maar een klein deel uitmaken van het totaal aantal aandelen.

Men aanvaardt in het algemeen dat slechts 20% van de aandelen in de grootste bedrijven op de beurs verhandeld worden (de ‘Free-Float Stock’), de rest (80%) is privé-bezit van een klein dozijn oligarchen die persoonlijk die aandelen bezitten en deze worden niet verhandeld. (‘Restricted Stock’)

Of het een 20/80% verdeling is tussen de Free-Float en de Restricted zal van het individuele geval afhangen. Het zal wel iets meer of minder zijn, maar zoals gezegd; de eigendomstitel en waarde van de Restricted Stock is het allergrootste geheim.

Handelaren in ideeën

Ook al weten we niet wat er achter gesloten deuren besproken wordt, dezelfde thema’s komen steeds weer terug.

We hebben reeds het geld en macht besproken dat je met oorlog kan verkrijgen, maar een derde is het invoeren van ideeën.

Hierboven benoemden we Felix Warburg tussen aanhalingstekens als “filantroop”, dit is natuurlijk volkomen ironisch:

Als je het ontketenen van wereldoorlogen, de aanbouw van het eerste joodse settlement in het Palestijns Mandaat als filantropisch beschouwd kan je hem zo noemen, of het oprichten van het Warburg Instituut in Londen, met nauwe banden met de Bloomsbury Group, dat liberale ideeën over communisme, (ze hebben Karl Marx een paar ideeën gegeven), feminisme (Virginia Woolf), economie (John Maynard Keynes), wetenschap (de Darwin en Huxley clans), humanisme (E.M. Forster), homoseksualiteit (E.M.Forster) en velen meer, die ook allen met elkaar getrouwd zijn – en met elkaar in bed gelegen hebben – mannen met mannen en vrouwen met vrouwen met alles er tussen in.

Maar door zijn steun aan het Bloomsbury instituut was Felix Warburg ook een handelaar in ideeën; communisme, doodstraf, zelfmoord, druggebruik, homoseksualiteit, euthanasie, etc. etc.

Je ziet hoe deze financiële oligarchen en vooral hun klein- en achterkleinkinderen vandaag allen schrijvers, en journalisten zijn, hoe ze naast controle over het geld ook controle over ideeën hebben. Dit is in de jaren 1930 gestart met het opkopen van kranten, tijdschriften, en Hollywood door dezelfde families. Zo is Condé Nast een Warburg operatie.

Doorheen de 20ste Eeuw is hun macht gestegen – met het afschaffen van de Goud Standaard en Bretton Woods. Met de financiële crisis is hun macht over de overheden der aarde gestegen. De overheden en politieke leiders hebben hun land kapot geleend om de banken te redden.

De banken lenen bij de nationale banken om andere banken te redden, bv. de Duitse banken die Griekse banken redden. Maar al die banken zijn eigendom van dezelfde families, dus lenen ze geld aan zichzelf. Maar overheden hebben zich garant geplaatst voor de leningen – het is te zeggen – via besparingen en belastingen neemt de overheid het geld van de burger af en geeft het belastinggeld aan de banken om de regeringsleningen te betalen.

Nu ze absolute macht over al het geld hebben, gaan ze hun ideeën ten uitvoer brengen.

Dat is waar de huidige migrantencrisis binnen het plan van een pan-Europees ras, religie, en cultuur van de Coudenhove-Kalergi past.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.