wilders

STOPPEN MET BINNENHALEN VAN IMMIGRANTEN

Aan de immigranten die onze overheid toelaat moeten strengere eisen gesteld worden dan we nu doen. De zekerheid bijvoorbeeld dat ze voor zich zelf kunnen zorgen en niet ten laste van de gemeenschap komen. Net als de oudere immigratielanden zouden we borgtochten moeten eisen voor we iemand binnen laten. Het CDA en andere christenen die menen dat de immigratie een wens is van Jezus van Nazareth zouden bewijs van hun geloof kunnen leveren door zo’n borgtocht te storten.

Of Nederland mensen überhaupt asiel moet geven is de vraag. In het algemeen niet meen ik, maar er kunnen gevallen zijn waarin de acute nood zo hoog is dat er uitzonderingen worden gemaakt. Een land als Frankrijk dat vijftien keer zo groot is als Nederland en minder dan vier keer zoveel inwoners heeft zou eerder in aanmerking komen. Dat geldt ook voor de grote Scandinavische landen.

Wanneer de kinderen van immigranten Nederlandse scholen bezoeken en de taal niet beheersen zijn ze anderen en zich zelf tot last. Voor ieder type Nederlandse school hoort een aangepaste maar objectieve taaltest te worden afgelegd en alleen wie slaagt kan worden toegelaten. Omdat iedere inwoner gelijk behandeld hoort te worden betekent dit dat de leerplichtwet gewijzigd moet worden en we in plaats van een leerplicht een leerrecht moeten krijgen. Dat recht is voorwaardelijk. Men moet om het te verwerkelijken het Nederlands beheersen en zich gedragen.

Dat stelt de overheid in de verplichting adequate taalcursussen te geven aan degene die willen worden toegelaten, want onderwijs is en blijft een voorwerp van haar bijzondere zorg. Adequaat wil zeggen dat uitsluitend mensen met een vergelijkbare aanleg en ervaring samen les kunnen krijgen. Wie eenmaal aan een cursus begonnen is zal zich aan de voor de cursus te stellen regels moeten houden of anders moeten dulden dat hij zijn recht verspeeld heeft en wordt weggestuurd. Wie wil weten wat de problemen zijn bij taalcursussen aan allochtonen, die moet Roos Friesland lezen in haar boek Inburgeren in de Praktijk. Dat zal niemand spijten. Die vrouw heeft niet alleen verstand van inburgeren maar is daarnaast een literair talent.

Wie wel voldoende taalbeheersing heeft en wordt toegelaten, maar eenmaal toegelaten toch de lessen verstoort of de leraar en andere leerlingen hindert moet van de school verwijderd kunnen worden, na eerst een of twee duidelijke waarschuwingen te hebben gehad. Voor delinquente leerlingen moet een adequate opvang komen, maar andere scholen kunnen niet verplicht worden ze op te nemen. Het verwijderen of toelaten van leerlingen hoort geen financiële gevolgen te hebben voor de school. Financiële prikkels kunnen uitsluitend worden verbonden aan de resultaten van examens die niet door de school zelf worden afgenomen.

Tot het einde van de leerplichtige leeftijd moet de overheid zorgen voor onderwijsmogelijkheden, maar de leerplicht als zodanig wordt afgeschaft en vervangen door een leerrecht. Wie van dat recht zonder gegronde reden geen gebruik maakt verspeelt zijn aanspraken op alle wettelijke gunsten van de overheid. Sancties zijn nodig om te voorkomen dat een te groot deel van de bevolking geen adequate scholing meer zou krijgen.

Een dergelijke harde aanpassing van ons onderwijssysteem aan de bestaande immigratie en een even dringende aanpassing van de immigratieregels zelf, zou al lang door de wetgever moeten zijn doorgevoerd. Dat men daar niet toe kwam en een generatie lang Gods water over Gods akker heeft laten lopen wijst erop dat een grootscheepse reorganisatie van onze overheid eigenlijk onze grootste prioriteit zou horen te zijn.

Men heeft in den Haag een eigen wereldje gecreëerd waar media, politiek en ambtenaren een rol in spelen, maar waarin voor de bevolking niet of nauwelijks plaats is. Het gebrek aan vertrouwen in de politiek en al die vreemde verkiezingsuitslagen komen niet zomaar uit de lucht vallen.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren