Stelling: De oorlog komt eraan; dat is zeker

navo

Dat er binnen afzienbare tijd opnieuw een grote oorlog komt, is een zekerheid. Hier een aantal argumenten voor deze stelling:

– het gangbare economisch model is niet aangepast aan de demografische ontwikkelingen in de 21ste eeuw

– door de gevolgen van de klimaatverandering gaat de landbouw in grote delen van de wereld achteruit en komt de voedselvoorziening in gevaar (dat zou een van de oorzaken geweest zijn van de burgeroorlog in Syrië). Bosbranden, overstromingen, de grote hitte en een tekort aan drinkbaar water maken het leven aldaar onmogelijk

– veel landen hebben torenhoge, niet meer aflosbare schulden

– de middenklasse gaat er in koopkracht op achteruit

– de scheiding tussen rijk en arm neemt almaar toe

– de situatie in de meeste islamitische landen en in zwart Afrika is hopeloos (een BBC-correspondent meldde onlangs nog dat de meeste jongeren in Kinshasa niet naar school gaan! In Zuid-Afrika kan 80 % van de tienjarigen simpele zinnetjes niet lezen)

– de politici van de traditionele partijen zijn ziende blind en durven niet te erkennen dat de islam de fundamenten van de westerse beschaving ondergraaft

– de afgelopen 10.000 jaar ging de mensheid van de ene oorlog naar de andere

– de wapens zijn tegenwoordig uitermate technisch geperfectioneerd, de ontwikkeling van nieuwe wapens neemt exponentieel toe, onder andere wat betreft biologische oorlogsvoering, drones en robotten of andere vormen van artificiële intelligentie, zodat de regeringsleiders makkelijk de controle erover kunnen verliezen. Ook is het mogelijk dat een oorlogshandeling of militaire interventie met een beperkt en tijdelijk doel, volledig uit de hand loopt. Het is niet ondenkbaar dat terroristische groeperingen de beschikking krijgen over gesofisticeerd wapentuig.

– de wederzijdse afschrikking met nucleaire wapens, die ons tijdens de Koude Oorlog behoedde voor een alles vernietigende oorlog, werkt niet als de tegenstanders een jihad wil voeren: sterven als martelaar is voor hen de hoogste verdienste. De aanwezigheid van atoomwapens in landen zoals Pakistan, houdt een onvoorstelbaar groot risico in.

– de massa-immigratie leidt tot grote spanningen onder de bevolking en, in tegenstelling tot de VS, blijft de EU besluiteloos en zoekt naar een ’structurele oplossing’ die er nooit komt.

Wie zijn in dit moment de sterkste partijen?

– De Verenigde Staten, want die hebben het grootste en machtigste leger, met veel ervaring

– Rusland dat daarnaast ook nog een sterke leider heeft

– China: heeft een enorm groot leger en een oppermachtige leider

– Turkije: heeft een groot leger, is sterk nationalistisch en heeft een sterke leider die droomt van een herstel van het Ottomaanse Rijk

Wie zijn de zwakste partijen?

– de Europese Unie want die heeft nauwelijks een leger, er zijn geen echte leiders en de Unie is een bureaucratie met grote besluiteloosheid

– de Arabische landen

– Afrika

Wat kunnen we verwachten?

Eerst moet een gebeurtenis de lont in het kruitvat zijn. Zolang dit niet plaatsvindt, zal er geen oorlog zijn. Nu leven we hier vrij comfortabel, althans de meesten onder ons in het Westen. Er zullen daarom ook geen grote politieke verschuivingen zijn. De traditionele partijen zullen hun macht behouden. Het kan dus nog enige tijd goed gaan, zodat de meeste mensen zich geen al te grote zorgen maken. Ik hoop natuurlijk dat het zo blijft. Deze tekst is slechts bedoeld om voorbereid te zijn.

Wat er precies zal gebeuren is moeilijk te voorspellen. Hier volgt slechts een denkbaar scenario. Het gaat er niet om of dit scenario realistisch is, maar om de vraag of we voorbereid zijn op de komende calamiteiten en over hoe we ons kunnen voorbereiden. Het gaat ook niet om pessimisme of optimisme, want de toekomst bepalen we grotendeels zelf. Hier gaat het om een risico-analyse, die kan helpen ons goed voor te bereiden.

Een mogelijk scenario: Burgeroorlogen breken in meerdere landen uit. Rusland  onderneemt nieuwe pogingen om zijn grondgebied uit te breiden en reageert met militaire middelen tegen de uitbreiding van de Navo.

De Verenigde Staten doen niets, want die hebben niets te verliezen of weinig te duchten. Waarom zouden ze risico nemen voor een Europese Unie die het vertikte een volwaardig leger op te bouwen?

Turkije profiteert van de gelegenheid om in het Midden-Oosten orde op zaken te stellen. De rijkdommen van de oliesjeiks worden geconfisqueerd voor een groot Marshallplan voor het Midden-Oosten. Groot-Europa sluit met het nieuwe Ottomaanse Rijk een deal om Afrika te bezetten, zodat daar een begin wordt gemaakt van vrede, welzijn en welvaart voor de bevolking.

China neemt een afwachtende houding aan en concentreert zich op uitbreiding van haar machtsbasis in Azië. Ook hier ondernemen de Verenigde Staten niets.

De kans bestaat dat de Verenigde Staten van de chaos in de wereld gebruik maken om een deel van Latijns Amerika te bezetten om zowel de drugshandel als de massa-immigratie de kop in te drukken. Gezien het aantal moorden in Latijns-Amerika en de massa’s die de terreur van gangsterbendes willen ontvluchten, zouden we kunnen zeggen dat de VS een heilige plicht hebben om in te grijpen.

Er is een zekere kans dat er niet veel slachtoffers zullen vallen in deze oorlogen. Ook zal de oorlog wellicht kort duren omdat de wapens zo effectief en krachtig zijn en allerlei verschillende wapens (biologisch, cyberwar, nucleair, …) met zeer diverse doelen gebruikt zullen worden. Misschien zullen we in eerste instantie niet eens beseffen dat de oorlog al begonnen is.

Als sommige leiders, zoals de kolerieke Franse president Macron of de onvoorspelbare Donald Trump, de Russische stoomwals met grove middelen willen bestrijden, breekt de door mensen gecreëerde Apocalyps uit. Blijft dit antwoord uit dan zullen de Russische en Turkse legers die in actie komen, nauwelijks weerstand ontmoeten omdat ze zo machtig zijn. Europa, de landen van het Midden-Oosten en Afrika ondergaan lijdzaam hun lot.

Misschien is de belangrijkste conclusie dat we in Europa te weinig of niets doen om ons voor te bereiden op de uitdagingen die, met grote zekerheid, in deze 21ste eeuw te wachten staan. Vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog namen landen als Frankrijk en Engeland ook geen voorbereidende acties. De Blitzkrieg overviel hen als een volkomen verrassing.

De EU is de slechtst denkbare instantie om ons voor te bereiden op mogelijke agressie van buitenaf. Een staatsman krijgt in deze constructie geen kans. Elke vorm van leiderschap wordt door de technocraten ondermijnt.

Persoonlijk pleit ik voor een Europese Confederatie van nationale staten, want in de nationale staat kunnen we de macht en de solidariteit vinden om ons krachtig op te stellen. Sterke nationale staten kunnen goede afspraken maken voor een gemeenschappelijke defensie en een solidaire economie.

Hoe kunnen we al deze ellende voorkomen? Niets dat gevaarlijker is dan een cumulatie van spanningen op meerdere gebieden. Dan gaat het erom ons verstand te gebruiken zodat we op een volwassen wijze zoeken naar een oplossing. Mijn voorstellen heb ik uitgewerkt in de teksten waarvan de links onderaan deze pagina staan.

Worst case scenario 1: om de zaken eens op scherp te stellen, wil ik tot slot enkele worst case scenario’s schetsen. Nogmaals, ik doe dit niet uit pessimisme. Het gaat om een mogelijkheid, waarbij we ons kunnen afvragen of en hoe we er ons op moeten voorbereiden.

Stel dat islamitische terroristen de beschikking krijgen over atoomwapens. Dit is niet zo onwaarschijnlijk, want Pakistan of Iran kunnen de grondstoffen leveren. Beide landen hebben trouwens banden met terroristische groeperingen (Al Quada en Hezbollah). Deze terroristen plaatsen in enkele Europese steden atoombommen en laten er een ontploffen. Dan dreigen ze ook andere te laten ontploffen om zo Europa op zijn knieën te krijgen. Wat dan?

Het is ondenkbaar dat Europa zal buigen voor de eisen van de terroristen. We nemen het grote aantal slachtoffers op de koop toe. De bevolking van de grote steden wordt geëvacueerd. Wat moet er gebeuren om herhaling te voorkomen? U raadt het al: we kunnen geen enkel risico nemen. Alle moslims en al wie enige band heeft met de islam moeten per direct uit Europa vertrekken. Een handjevol resolute fanatici zal het lot bepalen van miljoenen moslims.

Worst case scenario 2: in dit tweede scenario worden helemaal geen oorlogshandelingen verricht en vallen geen gesneuvelden. Het gaat om een metafysische oorlog, een jihad der geesten, waarbij de waarden en de tradities van het Westen sneuvelen. De overwinnaars zullen dit geen worst case noemen, maar de eindzege.

Ten gevolge van dramatische ontwikkelingen komen jongeren massaal tot het inzicht dat de westerse beschaving eindigt of, gezien de gebeurtenissen die ons zullen overweldigen, binnenkort zal eindigen in een Apocalyps. Ze zien in hoe nihilistisch de mensen zijn en hoe zinledig hun leven is geworden. Deze jongeren vinden hun heil in de islam. De islam biedt zekerheid. De moslims getuigen van een vast geloof en een diepe overtuiging. De geboden waaraan zij gehoorzamen, in hun uiterlijke verschijning en in hun gedrag, spreken de jongeren aan omdat zij hier hun zoektocht naar identiteit kunnen bevestigen.

Het volk ervaart dat de islam inderdaad de religie van de vrede is. Moslims plegen geen terroristische aanslagen meer, want voor de overwinning van de islam is geweld nu overbodig. Er hoeft niemand gedwongen te worden tot gehoorzaamheid aan de islamitische geboden. Er is geen sprake van onderdrukking, want er is een massale spontane bekering tot de islam.

Geleidelijk wordt alles wat herinnert aan de westerse beschaving vernietigd of afgeschaft. Kerken worden afgebroken of omgebouwd tot moskeeën. In de musea wordt alles wat mensen verbeeldt, kapot geslagen of op de brandstapel gelegd. Er zijn geen concerten meer. Literatuur en andere kunst worden overbodig geacht. Er zijn geen nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen meer, want dat is niet meer nodig. Dank zij Allah en de islam is de wereld volmaakt geworden (*).

Slechts in een ver afgelegen abdij ergens in Latijns-Amerika, wordt de Heilige Graal van het christendom bewaard. Dat is de enige plek waar geldt dat: „Waar er twee of drie bijeengekomen zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden” (Mattheüs 18:20).

Worst case scenario 3: De gevreesde massadeportatie

 Nabeschouwing (26 juni 2019): Wat is het juiste antwoord als bovenstaande worst case scenario’s zich voordoen? Dit hangt af van hoe we het doel en de zin van ons leven bepalen. Hier zijn twee mogelijkheden: narcistisch streven naar geluk of gehoorzaamheid aan de Wet. We leven nu in een tijd waar het narcisme hoogtij viert. De mens wil zelf bepalen wat het doel is van zijn leven. Zinvol is wat hem geluk verschaft. Het narcistisch individu bepaalt zelf zijn waarden en normen. In dit narcistisch tijdperk gaat het voortdurend over de rechten van het individu, maar ook over de rechten van het eigen volk of van de eigen groep en zelden of nooit over de plichten van het individu of van een land. Als het narcisme ons gedrag en de politiek bepaalt, wordt het bij een worst case scenario een strijd van allen tegen allen. Dat wordt dan het definitieve einde van de geschiedenis. Het zelf bepalen van het doel en de zin van het eigen leven leidt tot eenzaamheid en heel veel ellende.

Gehoorzaamheid aan de Wet is gehoor geven aan het appel dat van de medemensen naar het individu wordt gericht: een appel om zich verantwoordelijk te gedragen, om goed te zijn tegenover de Anderen. Waar komt dit appel vandaan: via de Ander spreekt  God mij toe (en voor wie niet in God gelooft: via de Ander word ik geroepen mij menselijk te gedragen). De Wet werd drie keer aan de mensheid verkondigd: door Mozes die de Tien Geboden verkondigde, door Jezus die de liefde predikte en door Marx die opkwam voor de gelijkheid van alle mensen. Deze drie joden hebben de Wet in de wereld gebracht. Dit is tevens de oorzaak van de haat tegen het joodse volk: een verzet van het narcisme tegen de gehoorzaamheid aan de Wet. Narcistische mensen nemen het de joden heel erg kwalijk dat ze de Wet in de wereld hebben gebracht; vandaar de haat tegen de joden, de ontkerkelijking en de strijd tegen het marxisme.

Willen we in tijden van grote ellende gehoorzamen aan de Wet, dan moet het narcistisch tijdperk gewijzigd worden in een tijdperk van de spiritualiteit. Dit laatste betekent dat we ons laten inspireren door het Hogere, door God of door wat de mens menselijk maakt. Die gehoorzaamheid aan de Wet volgt niet uit dwang, maar is een van harte aanvaarden van de Wet, een bestuderen van de Wet en, liefst in discussie met anderen, ontdekken wat de zin en de betekenis is van de Wet. In deze zin leidt gehoorzaamheid aan de Wet tot de ware bevrijding van de mens en tot emancipatie om een menselijke mens te worden.

Tot slot een paar concrete voorbeelden van gehoorzaamheid aan de Wet: de hierboven beschreven deportatie gaat samen met hulp en solidaire ondersteuning om de anderen te helpen de landen van herkomst op te bouwen. De scheiding van de etnische of religieuze groepen is niet gebaseerd op verwerping of haat, maar wordt gezien als een noodzaak om in tijden van grote spanningen een alles vernietigende oorlog of burgeroorlog te voorkomen. Bij grote voedseltekorten elders in de wereld, springen we bij en verdelen ons voedsel op rechtvaardige wijze of zoals Levinas zei: ’het brood uit je mond halen om de Ander te voeden’.

IS OORLOG TE VOORKOMEN?

(*) Een argument ten voordele van de islam zou kunnen zijn: het Westen heeft door het overwicht van de rede en het natuurwetenschappelijk onderzoek aan de ene kant heel veel diensten bewezen aan de mensheid, maar aan de andere kant is dit de oorzaak van de ecologische ramp en de verspreiding van alles vernietigende wapens. Uiteindelijk leidt de westerse beschaving tot de ondergang van de mensheid. In de islam daarentegen ligt het overwicht bij de de relatie tot Allah. Hier zijn het wereldse en het materiële slechts een tussenstap naar de eeuwige vrede. Wees tevreden met wat is en richt je naar Allah. lndien het Westen niet in de islamitische landen was geïnfiltreerd, dan leefden ze daar nog in vrede en in harmonie met de natuur.

Reacties

Reacties

2 thoughts on “Stelling: De oorlog komt eraan; dat is zeker

 1. Het artikel heeft een behoorlijk pro-Amerikaans- christelijke bias. Russofoob en Iranofoob, met uiteraard de bekende islamofobie. (Rusland heeft echt geen extra gebied nodig, ze geven gratis land weg in Siberië!)

  Dat dit machtige krachten zijn, die soms gevaarlijk kunnen worden, dat zal niemand betwisten.

  Europa is echter niet joods chistelijk, maar humanistisch-christelijk, een fors verschil. Velen van ons kunnen helemaal niet terug naar die christelijke waarden, want daar geloven we al heel lang niet meer in!

  De enorme dreiging van de door de neocons gecoupte VS wordt niet eens genoemd en de culturele verwoesting door de ziopaten (joodse en niet joodse zionisten) en hun constante gestook tot oorlog door de door hen beheerste media is mi een veel acutere en gevaarlijker dreiging dan alle jihadisten bij elkaar.

  Dat is mijn tegen-stelling!

  1. [Gezien het aantal moorden in Latijns-Amerika en de massa’s die de terreur van gangsterbendes willen ontvluchten, zouden we kunnen zeggen dat de VS een heilige plicht hebben om in te grijpen.]

   Dit zinnetje geeft het beste weer uit welke (interventionistische) hoek het artikel komt (waarom nooit de bron vermelden!)

   De misdaad golf, immigratie en bendes zijn ontstaan uit de ultra rechtse, door de CIA gesteunde milities en de vele coup pogingen, eveneens door het NAFTA verdrag:

   Gringo´s: AFBLIJVEN!!! No pasaran!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.