duitsland

SCHOKKEND: We zijn allemaal voorgelogen! EU-document bewijst: het ging nooit over ‘vluchtelingen’, maar over ‘hervestiging’

De auteur Matthias Matussek heeft explosieve documenten ontdekt die bewijzen dat we vanaf het begin allemaal door de politici en de media zijn voorgelogen. Het ging nooit om hulp aan oorlogsvluchtelingen, maar om hervestiging en daarmee de volledige herbevolking van het Europese continent. De EU-strategen willen de krimpende bevolking als gevolg van vergrijzing en dalende geboortecijfers tegengaan. Daarom verwelkomen ze elke zogenaamde vluchteling plus gezinshereniging, wat hen helpt hun plannen te realiseren. Matussek vat dit immense schandaal in de volgende woorden samen:

1.) Een ieder die bekend is met het lezen kunnen lezen op de originele VN website dat er is natuurlijk de VN-scriptie “vervanging migratie”, die op geen enkele wijze spreekt over zoekers tijdelijke bescherming.

2.) Verder iedere lezer kan lezen op de originele website van de Europese Commissie, dat wil zeggen, net zo zeker , wat de EU-commissaris voor migratie, binnenlandse zaken en burgerschap Dimitris Avramopoulos gezegd en ook op geen enkele wijze over de zogenaamd tijdelijke toekenning van bescherming, maar schaamteloos over permanente bescherming. Hervestigingsverplichtingen spreken:

“Door een permanent kader te creëren met uniforme procedures, kunnen we zorgen voor snellere procedures, waardoor we op onze beurt geleidelijk onze gezamenlijke hervestiging kunnen vergroten .”

3.) Op basis van de bovengenoemde verifieerbare originele bronnen van de VN en de Europese Commissie is het bewezen dat we momenteel – voor het grootste deel – geen migraties zijn van meestal zogenaamd “tijdelijke beschermingszoekers”, maar meestal gericht op permanente EU “nieuwe nederzettingen “als een indirecte implementatie van de Experience the UN thesis paper over” replcaement migratie “.

4.) Deze publiekelijk verifieerbare feiten zijn ons door de – zogenaamd – veelal kwaliteitsgeoriënteerde traditionele uitgevers en de publieke omroepen lange tijd tegengehouden, ondanks de hoogste door de rechtbank beschermde vrijheid van meningsuiting en hun basisvereiste van een overwegend kwaliteits- georiënteerde journalistiek. Het document is voor iedereen beschikbaar op de website van de Europese Unie en wordt hier in ongewijzigde vorm op verifieerbare wijze weergegeven:

Persbericht van de Europese Commissie van 13 juli 2016: Verbetering van legale migratiekanalen – Commissie stelt EU-hervestigingskader voor

De Europese Commissie stelt vandaag een EU-hervestigingskader voor. Het doel is om een ​​gemeenschappelijk Europees hervestigingsbeleid vast te stellen dat ervoor zorgt dat mensen die internationale bescherming nodig hebben, ordelijke en veilige routes naar Europa hebben.

De Europese Commissie stelt vandaag een EU-hervestigingskader voor. Het doel is om een ​​gemeenschappelijk Europees hervestigingsbeleid vast te stellen dat ervoor zorgt dat mensen die internationale bescherming nodig hebben, ordelijke en veilige routes naar Europa hebben. Het voorstel maakt deel uit van de geplande hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel door de Commissie en van de langetermijnstrategie voor een beter beheer van migratie, zoals uiteengezet in de Europese migratieagenda. Hij zal ook bijdragen aan de uitvoering van het nieuwe resultaatgerichte partnerschapskader voor samenwerking met belangrijke landen van herkomst en doorreis, dat de Commissie op 7 juni heeft gepresenteerd.

Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Commissie, zei: “We moeten onze gezamenlijke inspanningen om internationale bescherming te waarborgen en met name vluchtelingen in staat stellen zich veilig en ordelijk in Europa te hervestigen, blijven intensiveren. De ad-hocoplossingen tot nu toe hebben tot bepaalde resultaten geleid, maar de nieuwe procedures die vandaag worden voorgesteld, zullen ons in staat stellen om in een vroeg stadium met de lidstaten samen te werken om de inspanningen van de lidstaten te bundelen en te versterken en om in het algemeen efficiënter te zijn. Hoeveel mensen er elk jaar worden hervestigd, wordt nog steeds door de lidstaten zelf bepaald en kunnen in de toekomst financiële steun uit de EU-begroting krijgen om hun beslissingen in de praktijk te brengen.

EU-commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap Dimitris Avramopoulos zei: “Het voorstel van vandaag is een belangrijke stap in onze inspanningen om legale en veilige routes naar de EU te bieden en bescherming te bieden aan mensen die bescherming nodig hebben. Het is een integraal onderdeel van de grotere doelstelling om ervoor te zorgen dat degenen die bescherming nodig hebben bescherming krijgen, de prikkels voor irreguliere migratie te verminderen en migranten te beschermen tegen uitbuiting door smokkelnetwerken en tegen gevaarlijke reizen naar Europa. Door een permanent kader met consistente procedures te creëren, kunnen we zorgen voor snellere procedures, wat ons op zijn beurt in staat stelt onze gezamenlijke hervestigingsverplichtingen geleidelijk op te voeren. Op deze manier creëert de EU echte legale migratiekanalen in haar poging om irreguliere migratieroutes af te sluiten. “

Het vandaag gepresenteerde voorstel heeft tot doel een permanent kader te creëren met een uniforme procedure voor hervestiging binnen de EU. Hoeveel mensen er elk jaar worden hervestigd, blijft een zaak van de lidstaten, maar door de nationale inspanningen te coördineren en samen op te treden, zal de EU als geheel meer kunnen bereiken. Het toekomstige hervestigingskader moet worden uitgevoerd door middel van jaarlijkse hervestigingsplannen van de EU, die door de Raad op voorstel van de Commissie zullen worden aangenomen en in de praktijk zullen worden gebracht door middel van gerichte EU-hervestigingsprogramma’s die door de Commissie worden goedgekeurd. In de jaarlijkse hervestigingsplannen van de EU moeten de algemene geografische prioriteiten waarop de hervestiging zal worden gebaseerd, zijn:

Het hervestigingskader van de EU moet ook de criteria vastleggen waarmee rekening moet worden gehouden bij het bepalen van de gebieden of derde landen van waaruit hervestiging zal plaatsvinden, met inbegrip van het aantal personen dat internationale bescherming nodig heeft in bepaalde derde landen en de algemene betrekkingen van de EU met derde landen en hun effectieve samenwerking op het gebied van asiel en migratie, met inbegrip van de verdere ontwikkeling van hun asielstelsel en samenwerking bij de bestrijding van irreguliere migratie en op het gebied van overname, terugkeer en repatriëring.

Het nieuwe EU-hervestigingskader bevat ook gemeenschappelijke standaardprocedures voor de selectie en behandeling van hervestigingskandidaten. Het hervestigingskader bevat ook de gemeenschappelijke criteria voor hervestiging in de EU in het kader van de gerichte hervestigingsprogramma’s van de EU, de uniform vastgestelde mogelijke redenen om kandidaten uit te sluiten en de hervestigingsprocedure (eerlijk proces of spoedprocedure) die kan worden gebruikt.

Om de hervestigingsinspanningen van de lidstaten in het kader van de gerichte EU-programma’s te ondersteunen, stelt de Commissie 10.000 EUR uit de EU-begroting beschikbaar voor elke hervestigde persoon. De middelen worden toegewezen uit het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) . Hervestigingen die niet onder het Uniekader voor hervestiging vallen, worden niet uit de begroting van de Unie gefinancierd.

Volgens de protocollen bij de verdragen kunnen het VK en Ierland desgewenst deelnemen aan de uitvoering van de voorgestelde verordening. Denemarken neemt niet deel aan de aanneming van deze verordening en is er niet door gebonden, noch verplicht deze toe te passen.

achtergrond

Op 13 mei 2015 heeft de Europese Commissie een alomvattende strategie voorgesteld met de Europese migratieagenda . Deze agenda vormt de basis voor de lopende werkzaamheden van de Commissie om de uitdagingen op korte en lange termijn van een effectief en alomvattend beheer van migratiestromen aan te pakken. De migratieagenda vermeldde ook de noodzaak van gecoördineerde actie om hervestigingsbescherming te bieden aan kwetsbare ontheemden.

Op 8 juni 2015 publiceerde de Europese Commissie een aanbeveling voor een Europese hervestigingsregeling . In de daaropvolgende conclusies van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten die op 20 juli 2015 in de Raad bijeenkwamen , werd besloten om 22 504 mensen te hervestigen die duidelijk internationale bescherming nodig hebben via multilaterale en nationale regelgeving.

Op 15 december 2015 publiceerde de Commissie een aanbeveling voor een vrijwillige regeling voor toelating op humanitaire gronden voor Turkije . Volgens de verklaring EU-Turkije van 18 maart 2016 zal een verordening inzake vrijwillige toelating om humanitaire redenen in werking treden zodra de irreguliere grensovergangen tussen Turkije en de EU eindigen of in ieder geval hun aantal aanzienlijk en duurzaam is afgenomen.

Op 6 april 2016 publiceerde de Europese Commissie een mededeling die de aanzet gaf tot een hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en de totstandbrenging van een gestructureerd systeem voor hervestiging om het beleid van de Unie op het gebied van hervestiging vorm te geven en om een ​​gemeenschappelijke aanpak te volgen voor veilige en legale routes naar de EU voor mensen die internationale bescherming nodig hebben.

Naar aanleiding van deze mededeling heeft de Commissie op 4 mei 2016 een eerste hervormingspakket gepresenteerd . Dit pakket bevatte voorstellen voor het creëren van een duurzaam en rechtvaardig Dublin-systeem, voor het versterken van het Eurodac-systeem en voor het creëren van een echt asielagentschap van de Europese Unie.

De Commissie brengt regelmatig verslag uit over de vooruitgang die bij de hervestiging is geboekt. Het eerste rapport over de herplaatsings- en hervestigingsmaatregelen werd op 16 maart aangenomen. Het tweede, derde en vierde verslag is op 12 april , 18 mei en 15 juni goedgekeurd. Het vijfde verslag over herplaatsing en hervestiging is vandaag goedgekeurd.

Verdere informatie

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.