Schaamteloos DENK zaaien verdeeldheid met complottheorieën over politie: ‘Verward of Verdacht!’

denk

Zonder ook maar een splinter bewijs te hebben, lanceert de politieke partij DENK een complottheorie tegen de politie. Volgens de loebassen met migratieachtergrond zouden de agenten wel eens een arrestant kunnen hebben doodgeschopt, ondanks dat er totaal geen bewijs is voor de redenatie.

Het ziet eruit als een headline op één of andere vanuit Albanië gerunde clickbaitsite, maar nee. Het is dus echt een post aangemaakt door een Nederlandse politieke partij: “BIZAR: Man Overleden na ‘Aanhouding’ met Veel Vraagtekens…”, aldus DENK-Kamerlid Farid Azarkan op Medium.com.

Ja, die titel is inclusief dat foutieve hoofdlettergebruik dat zo kenmerkend is voor buitenlandse complot- en hoaxwebsites. Maar dat is nog niet eens de grootste zonde van de parlementariër. Wat wel heel schadelijk is, is de complottheorie die Azarkan lanceert. Eerder deze maand overleed in Leidschendam, op een steenworp afstand van Den Haag, namelijk een arrestant in het ziekenhuis. Hij zou door agenten vakkundig in elkaar zijn gemept, ondanks dat onderzoek van het OM en de patholoog-anatoom uitwijst dat er geen verband is tussen zijn arrestatie en overlijden.

Maar volgens de complotDENK’ers maakt dat de hele situatie alleen nog maar verdachter, zo speculeren ze volkomen onverantwoordelijk zie hieronder:

“Het Openbaar Ministerie liet aan Omroep West weten dat de patholoog had aangegeven dat de doodsoorzaak niet door het handelen van de politie kwam. Is het niet vreemd dat het Openbaar Ministerie deze uiting doet voordat het onderzoek van de rijksrecherche is afgerond? Is de politie juist gebeld met een vraag om hulp? Waarom heeft het Openbaar Ministerie aan Omroep West laten weten dat de overleden persoon een verdachte was, maar tegelijkertijd niets wilde zeggen over de verdenking? Waarom werd de Leidschendammer zonder kleren afgeleverd bij het ziekenhuis?”

Verder heeft DENK niet minder dan 36 Kamervragen over de kwestie gesteld aan minister Grapperhaus. Daaronder pareltjes zoals ‘Heeft de politie instructies gegeven aan medewerkers van het ziekenhuis over wat er wel en niet extern gecommuniceerd mag worden?’, ‘Erkent u dat er een patroon bestaat van buitenproportioneel politiegeweld gezien de tragische gebeurtenissen inzake de zaken Mitch Henriquez, Rishi Chandrikasing, Ihsan Gurz, Bertus de Man en andere slachtoffers die door politiegeweld overleden zijn?‘ en natuurlijk: ‘Welk beleid gaat u voeren om buitensporig politiegeweld tegen te gaan?

Eén ding lijkt me duidelijk: als je een partij zoekt die denkt dat Elvis en Tupac nog leven, Oekraïne de MH17 neerschoot en de illuminati de wereldregering vormen, dan moet je vast en zeker bij de eerstvolgende verkiezingen op de walgelijke complotpartij DENK stemmen. Bah, wat een opportunistische haatclowns.

Wat zegt denk

BIZAR: Man Overleden na ‘Aanhouding’ met Veel Vraagtekens…

Kamervragen: In hoeverre heeft de politie buitenproportioneel geweld gebruikt?

Het was begin september dat een man overleed nadat hij door de politie werd meegenomen uit een huis in Leidschendam. Tot op heden blijft het onduidelijk of de man was aangehouden als verdachte of dat familieleden van de man de politie juist hadden gevraagd om hulp. Het OM wil in ieder geval niet kwijt wat de verdenking tegen de 22-jarige Leidschendammer was.

Verward of Verdacht
De familie van de Leidschendammer geeft aan dat de man door agenten was meegenomen, maar niet ergens van verdacht werd. Na zijn aanhouding werd de man in kritieke toestand van het politiebureau naar het ziekenhuis gebracht, zonder kleren. Het OM liet vanaf dat moment al door de Rijksrecherche onderzoeken of de aanhouding volgens de regels was verlopen. De man overleed op 7 september 2019 in het ziekenhuis.

Op beeldmateriaal is te zien dat de man door meerdere agenten wordt meegenomen. Op die beelden is geen zichtbaar letsel te zien. Ook zijn er foto’s gemaakt, later in het ziekenhuis, waarop te zien is dat de man aan de beademing ligt met een bloeduitstorting en een dicht en opgezwollen oog. Daarnaast is er ook een foto met daarop een grote blauwe plek onder zijn tepel, op zijn buik.

Veel vragen
Het Openbaar Ministerie liet aan Omroep West weten dat de patholoog had aangegeven dat de doodsoorzaak niet door het handelen van de politie kwam. Is het niet vreemd dat het Openbaar Ministerie deze uiting doet voordat het onderzoek van de rijksrecherche is afgerond? Is de politie juist gebeld met een vraag om hulp? Waarom heeft het Openbaar Ministerie aan Omroep West laten weten dat de overleden persoon een verdachte was, maar tegelijkertijd niets wilde zeggen over de verdenking? Waarom werd de Leidschendammer zonder kleren afgeleverd bij het ziekenhuis?


Vragen van het lid Azarkan (DENK) aan de Minister van Justitie en Veiligheid, over het bericht dat een man na een arrestatie overleden is in het ziekenhuis.

1. Bent u bekend met het bericht ‘Man na arrestatie overleden in het ziekenhuis’?[1]

2. Vindt u dat deze arrestatie voldoet aan de vereisten van proportionaliteit? Zo ja, waarom wel? Zo nee, hebben de politieagenten buitenproportioneel gehandeld?

3. Kunt u een feitenrelaas met de Kamer delen met de precieze gebeurtenissen en de omstandigheden? Kunt u tevens met de Kamer delen welke geweldsmiddelen bij deze aanhouding door de politie zijn gebruikt?

4. Wanneer zijn de resultaten van het onderzoek van de Rijksrecherche naar de gebeurtenissen bekend en op welke wijze worden deze bekend gemaakt?

5. Worden de video- en fotobeelden die genomen zijn door de familieleden en getuigen betrokken bij het onderzoek?

6. Kunt u aangeven of de agenten die afkwamen op de hulpvraag van de familie met bodycams uitgerust waren en of deze beelden meegenomen zullen worden in het onderzoek van de Rijksrecherche? Zo nee, waarom niet? Kunt u een toelichting m.b.t. de mogelijke plannen en overwegingen hieromtrent geven?

7. Zijn de betrokken politieagenten hedendaags actief werkzaam? Zo ja, waarom zijn de betrokken politiemensen gedurende het onderzoek naar de zaak niet direct op non-actief gesteld?

8. Waarom heeft het Openbaar Ministerie, al voordat de rijksrecherche haar onderzoek heeft afgerond, bekend gemaakt dat de patholoog in haar voorlopige bevindingen heeft gemeld dat ‘er geen door uitwendig mechanisch geweld opgeleverde afwijkingen zijn die de noodzaak tot ziekenhuisopname en het uiteindelijk overlijden kunnen verklaren’; terwijl de patholoog nog geen doodsoorzaak heeft vastgesteld. Deelt u de mening dat dit een vreemde gang van zaken is? Zo nee, waarom niet?2

9. Deelt u de mening dat mede gelet op het feit dat de rijksrecherche nog bezig is met het onderzoek en er nog een toxicologisch onderzoek uitgevoerd dient te worden het uiterst vreemd is dat het Openbaar Ministerie het volgende naar buiten heeft gebracht: ‘Over de doodsoorzaak van de man is nog niets bekend. Ook daar doet de Rijksrecherche onderzoek naar. “Wel stelt de patholoog dat de man niet door uitwendig geweld om het leven is gekomen”, zegt het OM dinsdag. Er moet nog een toxicologisch onderzoek worden gedaan.’? Zo nee, waarom niet? 3

10. Waarom heeft het OM, al voordat de rijksrecherche haar onderzoek heeft afgerond, aan Omroep West meegedeeld dat de patholoog stelt dat de man niet door het handelen van de politie om het leven is gekomen? Deelt u de mening dat dit een vreemde gang van zaken is? Zo nee, waarom niet? 3

11. Klopt het dat de politie in de betreffende nacht van zondag 1 september op maandag 2 september juist werd gebeld met een vraag om hulp en dat hij nergens van werd verdacht? Kunt u aangeven waarom op 10 september het Openbaar Ministerie desgevraagd aan Omroep West heeft laten weten dat de overleden persoon een verdachte was en waarom het Openbaar Ministerie niet kwijt wil wat de verdenking tegen de 22 jarige Leidschendammer was?3

12. Klopt het dat de politie is gebeld om hulp in verband met een verwarde man en heeft de politie overwogen om geestelijk hulpverleners te sturen in plaats van, of in samenwerking met, de politie?

13. Klopt het dat de overleden arrestant rond 01.30 uur is meegenomen door de politie en rond 04.00 zonder kleren is afgeleverd bij een Haagse ziekenhuis? Kunt u een feitenrelaas en toelichting geven over wat er in die tijdspanne van 2 en half uur is gebeurd?

14. Kunt u aangeven waarom deze verwarde persoon zonder kleren is afgeleverd bij het ziekenhuis en kunt u aangeven waar zijn kleren zijn gebleven? Zo nee, waarom niet?

15. Door wie is deze verwarde persoon vervoerd naar het ziekenhuis? Is dit door de politie gebeurd of door een ambulance?

16. Heeft de politie instructies gegeven aan medewerkers van het ziekenhuis over wat er wel en niet extern gecommuniceerd mag worden?

17. Wat is de aanleiding geweest voor de snelle reactie van het Rijksrecherche en het besluit om de aanhouding te onderzoeken? Kunt u aangeven waarom het Openbaar Ministerie op woensdag 4 september al bekend maakte dat zij de rijksrecherche op dinsdag 3 september hebben gevraagd om onderzoek te doen of de aanhouding volgens de regels was verlopen?4

18. Kunt u aangeven waarom er op maandag 9 september rondom de Haagse moskee waar het overlijdensgebed van de 22 jarige Leidschendammer plaatsvond er veel politie in de omgeving van de moskee op de been was? Kunt u aangeven waarom en door wie hiertoe besloten is? Zo nee, waarom niet?

19. Kunt u aangeven waarom er besloten is om de verwarde persoon die in kritieke toestand in het MCH Westeinde ziekenhuis lag te vervoeren naar het LUMC waar hij uiteindelijk in de nacht van vrijdag 6 september op zaterdag 7 september overleed? Zo nee, waarom niet?

20. Deelt u de mening, gezien de grote discrepantie tussen de lezing van de familie en die van de politie en het OM over de aanhouding, omdat uit beelden die in het bezit zijn van de familie ( die ook bekeken zijn door Omroep West) namelijk blijkt dat de verwarde man meewerkte en dat er dus geen sprake was van wederspannigheid en op die beelden geen fysieke letsel zichtbaar zou zijn, dat als deze verwarde man niet aangehouden zou zijn door de politie hij mogelijk op dit moment nog zou leven?

21. Was er bij de politie voorafgaand aan de aanhouding al een voorgeschiedenis bekend m.b.t. verwardheid van deze 22 jarige?

22. Kunt u een verklaring geven voor het zichtbare fysieke letsel, zoals een enorme bult onder zijn oog en een grote bloeduitstorting op zijn buik, wat blijkt uit het beeldmateriaal van de familie? En is er volgens u een correlatie tussen (mogelijk) drugsgebruik en de fysieke letsel zoals hierboven omschreven?

23. Kan de minister aangeven hoe laat de constatering blijkens de uiting van het OM ‘Niet veel later werd geconstateerd dat de verdachte in een zorgelijke toestand verkeerde en is een ambulance gewaarschuwd’ is gedaan, en wat het OM bedoelde met ‘in zorgelijke toestand verkeerde’4

24. Kunt u aangeven wat het beoogde doel was van de aanhouding van deze verwarde persoon en welke inschatting de politie heeft gemaakt over de mogelijke verbonden risico’s en gevaren?

25. Kunt u de Kamer een overzicht verstrekken van het aantal aangiftes dat burgers de afgelopen tien hebben gedaan tegen politieagenten vanwege geweldsincidenten, alsmede een overzicht van de wijze van afdoening: hoeveel aangiftes zijn geseponeerd, hoeveel aangiftes hebben geleid tot een vervolging?

26. Kunt u de Kamer een overzicht verstrekken van het aantal personen dat de afgelopen tien jaar overleden is tijdens of na een arrestatie door de politie, alsmede een korte beschrijving van iedere casus: de oorzaak van het overlijden, de toedracht volgens het Openbaar Ministerie, en de afdoening met betrekking tot de betrokken agenten: zijn zij als verdachte aangemerkt dan wel vervolgd?

27. Kunt u de Kamer een overzicht verstrekken van het aantal onderzoeken dat bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) de afgelopen tien jaar is gestart naar aanleiding van geweldsincidenten door politiemedewerkers waarbij burgers slachtoffer waren, alsmede een overzicht van de wijze van afdoening van deze onderzoeken door het VIK?

28. Kunt u de Kamer een overzicht verstrekken van het aantal strafzaken dat het Openbaar Ministerie de afgelopen tien jaar gestart is naar aanleiding van geweldsincidenten van politiemensen richting burgers, het aantal politiefunctionarissen dat uiteindelijk schuldig werd bevonden, en de sancties die deze personen kregen?

29. Erkent u dat er een patroon bestaat van buitenproportioneel politiegeweld gezien de tragische gebeurtenissen inzake de zaken Mitch Henriquez, Rishi Chandrikasing, Ihsan Gurz, Bertus de Man en andere slachtoffers die door politiegeweld overleden zijn?

30. Welk beleid gaat u voeren om buitensporig politiegeweld tegen te gaan?

31. Welke disciplinaire maatregelen kunnen genomen worden als er blijk is van buitenproportioneel geweld bij een aanhouding? Kunnen de maatregelen verzwaard worden als de aangehoudene sterft als gevolg van het geweld?

32. Moet er niet een onafhankelijke instantie komen waar burgers misdragingen door de politie kunnen melden? Zo nee, waarom niet?

33. Wat is het handelingskader van de politie bij meldingen van verwarde personen? Klopt het dat er een protocol bestaat?

34. In 2012 hebben de Politie en de GGZ een convenant ondertekent over omgang met verwarde personen. Wat heeft deze convenant concreet opgeleverd?

35. Deelt u de mening dat een cel per definitie geen geschikte plek is voor een verward persoon? Zo nee, waarom niet?

36. Bent u bereid de bovenstaande vragen afzonderlijk te beantwoorden? Zo nee, waarom niet?

1 https://www.omroepwest.nl/nieuws/3897871/Man-na-arrestatie-overleden-in-het-ziekenhuis

2 https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@106659/voortgang-onderzoek/

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3898743/OM-Leidschendammer-die-overleed-was-verdachte

4 https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@106633/rijksrecherche-start/

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.