Pleidooi voor een EU-politiestaat

macron

De EU heeft een visionair in haar midden, een nieuw Europa is in opkomst: Emmanuel Macron, de Zonnekoning van het Elysée, roept op tot een “heroprichting van de EU”. Met minder neemt de “president” van de Grande Nation geen genoegen. Het moet één heel groot Europa zijn. Koekoek!

Eindelijk laat de linkse frontman van de heersende elite, de Franse president en Derrida-student Emmanuel Macron, ten overstaan van de hele wereld zijn broek zakken. Deze week presenteerde hij zich voor het eerst met een “open vizier” en eist hij middels zijn Open Brief van iedereen het besef van de noodzaak van de “Grote Transformatie”. Hij onthult ook met welke repressieve instrumenten hij de burgers van de EU klein wil houden.

Eergisteren nodigde hij 300 kaderleden en hoofden van alle nationale EU-inlichtingendiensten uit in Parijs in zijn “Europese Academie voor geheime diensten”, waar hij van plan is een soort geheime EU-dienst tegen ons te creëren …. Vanaf vandaag kan niemand meer ontkennen dat door de links geïnfiltreerde mainstream media als “samenzweringstheorie” niet bestaat!

Bijna niemand in Europa – afgezien van de hoogstgeplaatste politici – kende tot nu toe de doelen van de “Grote Transformatie’, zoals die in de 25 WBGU-rapporten van de Duitse federale Merkel-regering (van de hand van H.J. Schellnhuber, de neomarxistisch-groene hoofdideoloog van Merkel en Macron) werden geformuleerd. De mainstream media in Europa, de pers, televisie en radiostations verbergden grotendeels alles wat consequent voor meer dan 25 jaar werd achtergehouden.

Macron liet eergisteren – tegelijkertijd – een open brief aan EU-burgers in 28 EU-landen piubliceren, waarin het concrete actieplan van de neo-marxistische groene uitvoerende macht op Europees niveau werd aangekondigd, om de ideologie van het “sociale contract voor de grote transformatie” van onze democratie te bevorderen. Een dictatoriaal-autoritair, allesbepalend links-politiek systeem, in deze cruciale fase vanaf 2019, om zo snel mogelijk elke vorm van democratisch verzet in de Europese Unie te onderdrukken.

Bijna al zijn eisen weerspreken niet alleen onze eigen democratische grondwet… ze zijn strijdig met elke vorm van vrijheid en verachten elke vorm van democratie. Het is veelzeggend dat hij met het oproepen van alle inlichtingenofficieren van de EU naar Parijs ook het startschot geeft om iedereen te vervolgen die het niet eens is met zijn plan.

Bijna geen van zijn suggesties is nieuw, nieuw is alleen het pathos waarmee de “ideeën” worden voorgesteld. Oh ja, er komen verkiezingen aan, EU-verkiezingen. En dan zou je de aandacht van de mensen moeten vestigen op de belangrijke en èchte leiders. Ze volgen het motto: “Er zijn geen problemen, er zijn alleen uitdagingen!”

En de Franse president trompetteert op zijn onnavolgbare toon vol van passie: “Voilà, le roi c’est moi! Ik ben de nieuwe Verlosser!”

Wij denken meteen: “Eén Volk, één Rijk, één Führer!”

Hij pleit nu voor de oprichting van een “Europese Autoriteit voor de Bescherming van de Democratie” door de Europese “Intelligence Academy”, die al door Macron in Parijs is opgericht, te transformeren, tot een macht die zich radicaal zal verzetten tegen alle oppositiegroepen – om de concrete uitvoering van de doelstellingen van de Grote Transformatie naar politieke realiteit veilig te stellen.

U moet denken aan een soort van “geheime staatspolitie” van de Europese Unie.

Macron’s oproep aan alle “Europese burgers” verscheen in de dagbladen van 30 landen in en rond de EU. Hijzelf, net als de meeste politici, verwarren de EU nog steeds met Europa. Enige vorm van grootheidswaanzin is het niet vreemd. De publicatie was goed georganiseerd: de identieke inhoud werd verspreid over 30 landen, via de Europese mainstream media. Het gaat ook weer eens over het opnieuw definiëren van wat de EU nu in de wereld betekent.

Wat heeft Macron, de door de elite geplaatste Franse president/marionet, die zijn problemen met de Gele Hesjes-demonstraties in zijn eigen land niet aankan, ons voor “belangrijks” over de politieke heroriëntatie van Europa te vertellen?

Wie adviseerde hem om voor het eerst al zijn geheime strategieën voor het realiseren van de “Grote Transformatie” openlijk te onthullen?

Hij wendt zich tot ons, europeanen – “in de naam van de geschiedenis en de waarden” – en “omdat dringende actie nodig is. Over een paar weken beslissen de Europese verkiezingen over de toekomst van ons continent.”

Daar komt de aap uit de mouw!

De Brexit is een symbool van de crisis waarin de EU verkeert. Populisten en nationalisten zouden verkeerde informatie gebruiken om hele naties in een ongeluk en economische afzondering uit Europa te storten. “Een nationalistisce isolement heeft niets te bieden, het betekent afwijzing zonder enig perspectief. En deze val bedreigt heel Europa … We moeten ons verdedigen tegen deze manipulaties”.

Verder schrijft Macron:

“Hoe zouden we de crises van het financiële kapitalisme kunnen weerstaan zonder de euro, die de hele EU versterkt?”…..

maar hij heeft het niet over de dreigende grote crash van het ook door hem gelanceerde model “Target2”, om nog maar te zwijgen van de voordelen van de “hedge funds” ten gunste van de Franse schatkist, een voorstel dat hij in alle ernst deed aan Merkel in de zomer van 2018.

“…. maar er moet meer worden gedaan – en sneller! ”

Pas nu, met de EU-verkiezingen op komst, beseffen veel europeanen dat Macron bijna geen tijd meer heeft om zijn “linkse” anti-democratische hervormingen door te voeren. Niet het enige zwakke punt van Macron – en dus een waardevol vertrekpunt voor het verzet van alle vrije democratische krachten – want samen met Merkel / Schellnhuber wil hij “En Marche” richting een “grote neo-marxistische, links-groene transformatie van onze samenleving”, wat neerkomt op de vernietiging van onze vrijheid – de garantie van een representatieve democratie in de Europese Unie en haar lidstaten.

Als Macron – met een andere motivatie dan wij – zegt: “Europa is een zielloze markt geworden”, dan slaat hij daarmee de spijker op zijn kop. Maar wie moet daar antwoord op geven? Staatshoofden zoals Macron en Merkel, die al jaren leiding geven aan de sleutelposities van de Europese macht, samen met de niet-democratisch gekozen Europese Commissie?

Verder schrijft hij:

“Maar degenen die niet willen veranderen, vergissen zich ook, want ze ontkennen de angsten die onze volkeren overspoelen, de twijfels die onze democratieën uithollen.”

Daarmee bedoelt hij natuurlijk niet ons, de verdedigers van de echte democratie, hoewel we allemaal de grootste twijfels hebben over de vraag of onze vrijheid, die al massaal is beknot door corrupte politici, er morgen nog wel zal zijn.

Met geen woord rept Macron over de redenen voor de vele angsten onder de bevolking die ziet wat de methoden van Merkel/Juncker en Macron voor uitwerking hebben: een onverantwoorde europese neerwaartse spiraal, aan het einde waarvan dictatuur, gebondenheid, ineenstorting van valuta’s, armoede en groen-rood socialisme ijn stand worden gehouden!

Laten we doorgaan met een ander citaat uit Macron’s open brief:

“Ons continent bevindt zich op een kruispunt waar we samen de vorm van onze beschaving opnieuw moeten uitvinden in een veranderende wereld, zowel politiek als cultureel. (Opmerking: dit is Macron’s directe verwijzing naar Schellnhuber: “World in Transition – New Social Contract for a Great Transformation”!) Dit is het moment van een nieuw begin in Europa”.

Je denkt dat je Schellnhuber zelf hoort praten: die waarschuwt al sinds 2011 dat de groen-rode verandering van de wereld met de (door hem veronderstelde) huidige klimaatverandering, waaraan al het andere zich te onderwerpen heeft, niet zal slagen, als deze verandering niet zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. En nu komen we op de ware motivatie van Macron waarom hij de ‘”brief” heeft geschreven die eergisteren is gepubliceerd: een president die bijna gevloerd is door de beweging van de Gele Hesjes, een hulpeloze Macron, die al lang beroofd is van zijn macht. Een politicus die vlak voor de Europese verkiezingen concurrentie heeft van “Le Pen”, iemand die met zijn rug tegen de muur staat van absolute hulpeloosheid en berusting. De “snelle implementatie” van de ideeën van de rood-groene “Grote Transformatie” werd volledig tegengewerkt door (niet door Macron en Merkel voorziene) politieke omstandigheden en feiten, net zoals de meeste politici in de wereld geen rekening hielden met de verkiezing van Trump als president van de Verenigde Staten.

Het is juist Macron’s grote angst voor een massaal stemmenverlies bij de komende EU-erkiezingen, die ook in Frankrijk worden beschouwd als een stemming voor Macron’s “En Marche”-beweging, dat hem ertoe bracht deze “brief aan de Europeanen” naar de kranten te laten sturen. Alleen gaat Macron nu een stap verder en probeert hij de “verwezenlijkingen” van de voorbereidingen van “de Grote Transformatie” te verankeren en in te dammen door een “agentschap voor de bescherming van de democratie” te creëren als een “schild” tegen andersdenkenden, de echte democraten.

Bovendien eist Macron:

“In het belang van deze onafhankelijkheid moeten we ook de financiering van Europese politieke partijen door buitenlandse mogendheden verbieden.”

Als de Franse president het verbod op de schuldfinanciering door de 5.000 nieuw opgerichte zogenaamde “NGO’s” zou noemen, zouden we dat stormachtig juichen. Macron schrijft en spreekt alleen van “politieke partijen”! Dit betekent dat NGO’s uitdrukkelijk worden uitgesloten van dit verbod op buitenlandse financiering. Macron heeft deze door George Soros en andere private financiers in de toekomst noodgedwongen rood-groene ngo’s, denktanks en stichtingen hard nodig voor zijn macht. Opmerkelijk is dat zijn beweging “En Marche!” alleen al wat naam betreft veel weg heeft van Soros’ “Move On!”…… En trouwens, als Macron de EU ècht zo hoog acht, dan kan hij dat laten blijken door de Franse zetel in de VN Veiligheidsraad af te staan aan de EU… maar daar horen we hem niet over.

Nadien heeft Macron het ook nog over “veiligheid door grenscontroles” en wil hij het “Schengen-gebied” strenger controleren, maar natuurlijk niet de buitengrenzen van de EU. We citeren:

“Een grens betekent vrijheid in veiligheid. Daarom moeten we het Schengen-gebied heroverwegen:

Iedereen die daarbij wil horen, moet voldoen aan voorwaarden voor verantwoordelijkheid (strikte grenscontroles) en solidariteit (gemeenschappelijk asielbeleid met uniforme regels voor erkenning en afwijzing):

– (zoals) een gezamenlijke grenspolitie en
– een europese asielautoriteit,
– strenge controlevoorwaarden,
– een europese solidariteit waaraan elk land een bijdrage levert,
onder toezicht van een Europese Interne Veiligheidsraad. (Opmerking: betekent Macron zoiets als een “geheime politie”? Wij dachten dat het om “externe veiligheid” aan de “buitengrenzen van Europa” ging…)

Het “toezicht door een Europese raad voor binnenlandse veiligheid” houdt echter toezicht op in de eerste plaats de politieke activiteiten van de Europese democraten!!! Hierbij gaat het dus duidelijk om de onderdrukking van de andere mening in het binnenland van de Schengen-staten! – of duidelijker: het gaat om verboden op meningsuiting en het plegen van censuur! – en zeker niet over het toezicht op de buitengrenzen van Europa).

Dit wordt meer dan duidelijk met het volgende citaat van Macron:

“Een kosmopolitisch Europa moet zich wenden tot Afrika, met wie we een pact voor de toekomst moeten sluiten.”

Hier komt een andere aap uit de andere mouw! We komen nu meteen te weten welk kerncontinent in de toekomst de kern vormt van het migratiebeleid van Macron!

En hij gaat helemaal los – want wat er volgt is een klap in het gezicht van de NAVO:

Citaat: “We moeten onze onmisbare verplichtingen in één “contract inzake defensie en veiligheid” vastleggen, in harmonie met de NAVO en onze Europese bondgenoten:

– verhoging van de militaire uitgaven
– toepasselijkheid van de clausule inzake wederzijdse verdediging
– een Europese Veiligheidsraad, inclusief Groot-Brittannië
om ons voor te bereiden op onze gezamenlijke beslissingen.

Plotseling is Groot-Brittannië weer politiek “welkom” als het gaat om het gebrek aan geld om het “Europese leger” van Macron op te bouwen. Hou wel even in het achterhoofd: Frankrijk is een kernmacht! Zowel de Verenigde Staten als Rusland zullen de plannen van Macron niet snel accepteren, hoewel in ons land veel politici waarschijnlijk zullen juichen bij de plannen voor het Macron-leger – zoals ze ook massaal hebben ingestemd met de bemoeienis van ons land in Afrika en een aantal landen in het Midden-Oosten.

Ten slotte komt Macron tot de kern van zijn brief aan de Europeanen: elk politiek en economisch beleid moet ondergeschikt zijn aan klimaatverandering en klimaatdoelen. We citeren:
“De Europese Unie moet zich ten doel stellen – de CO2-uitstoot tegen 2050 tot nul gereduceerd te hebben, dat wil zeggen 50% minder pesticiden tegen 2025 – en haar politiek ondergeschikt maken aan dit doel”:
En Macron eist verder:
– “een Europese klimaatbank voor de financiering van ecologische veranderingen,
– een Europese inspectie voor een effectievere bescherming van ons voedsel;
– bescherming tegen de dreiging van lobbyisme en onafhankelijke wetenschappelijke beoordeling van milieu- en gezondheidsbedreigende stoffen (opmerking: een Europawijde WBGU), enzovoort.
Deze geboden moeten gebaseerd zijn op al onze acties:
– van de Europese Centrale Bank ank tot de Europese Commissie,
– van de EU-begroting tot het investeringsplan voor Europa
– al onze instellingen moeten streven naar de bescherming van het klimaat”.

En als u nu dacht dat dat het was, dan vergist u zich geweldig:

“Het Europees humanisme vereist actie …”

… want Macron wil: “Een Europese conferentie lanceren om alle veranderingen voor te stellen die nodig zijn voor ons politieke project, zonder taboes, inclusief een herziening van de verdragen”.

Denk nu niet dat Macron nu in het Verdrag van Lissabon de doodstraf wil afschaffen voor tegenstanders die “voor oproer” hebben gezorgd (dit misdrijf verdient volgens het Verdrag van Lissabon de doodstraf)….

“Burgerpanels (bedoeld worden natuurlijk NGO’s) moeten worden geraadpleegd en academici, sociale partners en vertegenwoordigers van religies moeten op deze (Europa) conferentie worden gehoord. Daar wordt een stappenplan voor de Europese Unie opgesteld, waarin de belangrijkste prioriteiten in concrete acties worden vertaald. Over alles zullen we het niet eens zijn, maar over wat beter is: een verstard Europa of een Europa dat vooruit gaat, hoewel niet altijd in hetzelfde tempo, maar open voor iedereen” (Opmerking.: analoog aan de autoritaire samenzweerderige “Open Society Foundations” van Soros?)

Macron roept op tot het bijeenroepen van zo’n EU-conferentie in 2019. Zoals we eerder schreven, wil hij voor de fanfare uit lopen want hij vreest (we hopen: terecht) dat de grote transformatie à la WBGU en Schellnhuber niet zal plaatsvinden!

Kortom: zijn “ideeën” zijn niets anders dan een al lang bestaande mix van projecten die reeds in de maak zijn en die keer op keer een twistpunt vormen tussen de lidstaten, zoals het asielbeleid – ofwel: de bescherming van onze buitengrenzen. Naar Macron’s mening – en die van vele “europeanen” – zouden de Europese lidstaten soevereiniteit moeten overdragen; omdat grensbescherming nog steeds nationaal is georganiseerd. Maar dat betekent dat de afzonderlijke lidstaten nòg meer soevereiniteit zouden moeten opgeven: veel lidstaten zullen dat spel niet meespelen. Rutte zal, in het kader van zijn toekomstige functie in Brussel, voor ons land ongetwijfeld bij het kruisje tekenen.

Van de reacties op Twitter spring er toch wel één in het oog: die van D66 op Twitter: “Emmanuel Macron kiest net als wij voor Europa. Voor een sterk en democratisch Europa dat vooruit wil. Dat is het leiderschap dat we in Europa nodig hebben!”

D66 on Twitter

?? Emmanuel Macron kiest net als wij voor Europa. Voor een sterk en democratisch Europa dat vooruit wil. Dat is het leiderschap dat we in Europa nodig hebben! ?? Het Franse En Marche is zondag ook op het #D66congres. Tot dan! https://t.co/FsRn1kZ1tB

Lekker, een regeringsleider die zijn burgers door de politie laat verminken en afslachten…. en vorig jaar november nog zijn bewondering heeft uitgesproken voor de fascistische dictator Philippe Pétain. En net als de Democratische Partij in de VS, die de “Russische inmenging” de schuld geeft van de overwinning van Trump bij de verkiezingscampagne van 2016, pleit Macron ook voor het censureren van het internet in de aanloop naar de verkiezingen (net als onze “minister” Ollongren, overigens). Weten we meteen wat we van D’66 kunnen verwachten!

Eén ding is nu echter voor alle èchte democratische europeanen duidelijk:

voor het eerst laten de vijanden van de liberale democratie op Europees niveau hun maskers vallen, maar dan ook nog met hun rug tegen de muur! Ze willen ons, de individuele burgers van de EU, volledig onderdrukken, onder het juk van het “hogere doel dat klimaatbeleid wordt genoemd”.

De regerende elite is helemaal niet geïnteresseerd in onze interesses en wensen. Ze vertellen ons elke dag dat we in de toekomst de grootste offers moeten brengen en enorme offers zùllen brengen, zodat de “planeet Aarde” over 100 jaar nog steeds zal bestaan. Natuurlijk mogen we volledig ziek, onteigend en verarmd zijn, wat ons laat zien hoeveel deze dictators “het volk respecteren en liefhebben!”

Het ergste is: bij de komende EU-verkiezingen stemmen burgers weer massaal op zulke machtswellustelingen en hun corrupte partijen, en worden idioten als Macron gewoon in het zadel gehouden!

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.