Connect with us

Column

EEN NIEUW KABINET VOL MET LEUGENS

Published

on

dividendbelasting

Afgelopen jaar heeft u weer volop kunnen genieten van de vele beloftes waar de politici u mee proberen te verleiden weer op hen te stemmen. Als u eens verder kijkt en luistert naar hetgeen de VVD haar arme burgers in de bijstand wil aandoen, dan is dat mensonterend en ziekmakend.

Men wil de bijstand versoberen en zelfs de al voor de bijstandontvangers broodnodige vakantiegelden volledig korten.
Nu zou je toch denken dat je dat daar doet waar dat het minste pijn doet, bij bijvoorbeeld de directeur van een woningcorporaties of die van het UWV. Die hebben poen zat om zelf een vakantie te kunnen betalen.

Maar om bijstandsontvangers zelfs hun vakantiegeld af te nemen getuigt van een heel zieke geest en weinig gevoel voor de noden van deze burgers die al geruime tijd aan de kant staan. Daarnaast is het juist Rutte die zelf de boel kapot heeft bezuinigd en mensen in de zorgsector massaal aan de bedelstaf hielp.

Een Lodewijk Asscher die er zo trots op is dat er 200.000 minder werkelozen zijn. Tja dat klopt als je ze tot de ZZP-er korps veroordeelt. Dan klopt het wel cijfermatig maar het rendement is ronduit ziek en benedenmaats.

Dan kijk je naar het Carre debat waarin een heertje Rutte zo graag zijn taak wil af maken en hij er heel veel zin in heeft. Maar als er iemand in de Nederlandse samenleving ervoor heeft gezorgd dat de politiek volstrekt ongeloofwaardig is geworden, is het wel opper leugenaar Mark Rutte. Hij heeft ons volstrek belazerd door de uitslag van het Oekraïne referendum ongeldig te verklaren – naast zich neer te leggen. Schijt heeft aan de mening van de Nederlandse burgers. Hoezo Volksvertegenwoordiger, als je alles tegen de zin van je burgers zaken regelt die ons veel geld kosten.

De Staatschuld liep tijdens de Europese Unie op van 168 miljard in 2002 naar nu 480 miljard euro.
Voorwaar een prestatie waar je trots op kunt zijn. Kan een bijstandontvanger ook wel iets van leren hoe je de boel moet belazeren.

Advertisement

Het wordt echt de hoogste tijd dat er een andere, meer frisse wind in de politiek komt.
Blijven we massaal weer op de oude orde stemmen dan zal er weinig tot niets veranderen.

Gisteren een leuk gesprek gehad met een dame die nog nooit is gaan stemmen. Waar moet je dan op stemmen was de vraag. De discussie was leuk omdat ze open stond voor het Forum van Democratie. Want zei ik: dan heb je ten allen tijde invloed en kun je met een grote groep mensen een Bindend Referendum afdwingen. Het is helaas de enige partij die daar zo duidelijk in is.

Want stel dat je tussentijds het niet met het gezette beleid van het Kabinet eens bent, kun je ze op deze manier terechtwijzen en zeggen dat het Nederlandse Volk iets anders wenst.

Nu wordt je vier lang weer gegijzeld en kunt er verder niets tegen doen. Heb je eenmaal dat Bindende Referendum ingevoerd dan kun je ten allen tijden inspraak opeisen.
Tja zei deze schoonheid, daar is iets voor te zeggen en feitelijk heel wat duidelijker dan het vastgeroeste systeem waarin de zogenaamde gekozen Volksvertegenwoordigers ons totaal niet dienen.

Tja zei ik: kijk eens naar het Nieuw Beleidsplan dat ik ooit geschreven heb als voorstel hoe het anders kan. Daar zou je dus met zijn allen over moeten kunnen stemmen en dat kan simpel, net zoals je belastingaangifte digitaal te versturen.

Advertisement

Ik denk dat ik weer iemand aan het denken heb gezet en daar is het om te doen.

Kernkabinet:

Afschaffen:   Alle politieke partijen en de 1e en 2e Kamer.

Plan:             Uit een lijst van willekeurig welke personen dan ook kiest U als burger
rechtstreeks een Minister president, Min.van Financiën, Min.van Handel en
Economie en een Min.van Binnenlandse Zaken.
Dit team wordt met de hoofden van diverse Ministeries aangevuld. Zij
adviseren het Kernkabinet en hebben buiten Nederland de status van
Staatssecretaris.

Bindend Referendum.

Advertisement

Afschaffen:   Alle partijen en het theater omtrent coalitievorming.

Plan:             Een burgerteam doet voorstellen omtrent wetten en beleid. Ondersteund door
experts van diverse Ministeries. Daaruit ontstaan een aantal mogelijkheden
voor wetten of beleidsvoorstellen. U maakt uw keuze via een digitale
stemmogelijkheid en maakt uw keuze.
Het Kernkabinet zet uw wens onveranderd om in een wet of beleid.
De voorstellen vanuit het burgerteam worden via TV en sociaalmedia en in
lokale politieke cafés met alle voor- en tegenargumenten en consequenties
en beschouwingen voorzien.
U maakt daarna uw keuze die bindend is voor het Kernkabinet.
Enorm kostenbesparend en doet recht aan uw keuze.

Financiële sector.

Afschaffen:   De banken worden genationaliseerd en komen onder toezicht van het
Kernkabinet en de burger.

Plan:              Er wordt een systeembank opgericht die volledig ten dienste staat van de
Nederlandse samenleving. Hier kunt u de betalingen laten uitvoeren die u
moet doen.
Spaargeld mag u daar plaatsen. Deze worden dan door de Overheid
gegarandeerd.

Advertisement

Let op:            Spaargeld op andere banken vallen niet meer onder het garantiefonds.

Hypotheken:  Worden rechtstreeks door de overheid verstrekt en hebben dan de
Nederlandse Hypotheek Garantie.

Let op:           Hypotheken elders afgesloten vallen dan niet meer onder de N.H.G.

Sociaal stelsel.

Afschaffen:   De overbodige variaties van wetten en regelingen. WW – bijstandswet –
Wajong – WAO etc. worden afgeschaft.

Advertisement

Plan:              Er komt  – 1 – één wet en beleid c.q. loket dat als iemand niet kan werken –
geen werk heeft – daar een uitkering krijgt.

Lager Onderwijs.

Afschaffen:     De regeldruk in het onderwijs en de vele tussenuren. Grote scholen worden
opgesplitst tot kleine onderwijs omgeving

Plan:              Terugkeer van een goed basisonderwijs.
Alleen openbare scholen met daarnaast ruimte voor religie en aanverwante
zaken op de woens- of zaterdagmiddag aansluitend aan de lesuren.

Verplichte zwemlessen en minimaal 3 uur sport per week.
Verplichte culturele omgangsleer met respect en acceptatie van alle
levensvormen.

Advertisement

Lager-onderwijs tot aan 16e levensjaar en daarna pas een keuze maken
voor Vervolgonderwijs.
Huiswerk begeleiding tot 17.00 uur op school.

Middelbaar Onderwijs

Afschaffen:    Teruglopend kwaliteit van onderwijs en de acceptatie van de zesjes cultuur.

Plan:              Breed leerplan met 14 vakken.
In het derde schooljaar minimaal 6 maanden stage bij verschillende
bedrijven.
Dan keuze maken en afstuderen in de gekozen richting.

Voldoende vakmensen opleiden die daarvoor naar behoren betaald krijgen.
Vakmanschap weer terug in de regel: Leerling – gezel – meester vakman.
Gratis boeken en lesmateriaal.

Advertisement

Universitair Onderwijs.

Afschaffen:      Studiefinanciering.

Plan:               Toelatingstoets m.b.t. motivatie en doorzettingsvermogen.
Binnen 18 maanden propedeuse halen.
Dan volledige 12 maanden stagelopen bij diverse bedrijven en instanties.
Dan keuze maken welke opleiding er afgerond gaat worden.
Daarna in 4 jaar afstuderen en praktijk opdoen in gekozen richting.

Nieuw Onderwijs:

Afschaffen:     De beperking om een leven lang hetzelfde beroep te doen

Advertisement

Plan:              Daar tweederde van de werkzame beroepsbevolking in een fase na het
vervullen van een werkzame periode omgeschoold dient /mag moet worden
een introductie van een nieuw schooltype voor volwassenen.

Economie:

Afschaffen:    Onnodige regeldruk en eisen m.b.t. minderheidsgroepen.
Uitverkoop van goede Nederlandse bedrijven aan buitenlandse investeerders.

Plan:               Fiscale vrijstellingen zodat er in bedrijvigheid en werknemers wordt
geïnvesteerd.
Startende ondernemingen worden middels instromende werknemers
geholpen tot een volwaardig bedrijf uit te groeien.
Er worden landelijk 40 centra geopend waar burgers en bedrijven met ideeën
of producten ideeën naar toe kunnen voor hulp.
Jaarlijks wordt 4 miljard in innovatie geïnvesteerd en worden resultaten
geëist.
Duidelijke afreken momenten.

Doel:                het op solide basis een snelle stimulans voor werkgelegenheid.

Advertisement

Infrastructuur:

Afschaffen:        De splitsing van het openbaar vervoer

Plan:                 Openbaar vervoer komt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie te
vallen.
Waterwegen worden beter benut en vormen mede de ader van het
transport naar het binnen- en buitenland.

Belastingen:

Afschaffen:         Motorrijtuigenbelasting
Verscheidenheid aan zorg-woontoeslag etc.
Zinloos rondpompen van geld.

Advertisement

Plan:                  Motorrijtuigenbelasting verdisconteren in de benzineprijs.
OZB wordt landelijk vastgesteld en gelden voor alle gemeenten
Afvalstoffenheffing en rioolrechten worden landelijk geregeld en gelden voor
alle gemeenten.

Ziekenfonds:

Afschaffen:         Private zorgverzekeraars en verzekeringsmaatschappijen.

Plan:                 Eén Algemeen Ziekenfonds voor iedereen en de premie wordt via de
werkgever ingehouden.
Eigen risico wordt volledig afgeschaft.
Ziekenhuizen gaan betere zorg verlenen en artsen worden in teamverband
opgeleid zodat er beter teamwerk wordt geleverd.
Artsen in loondienst van de zorgverlener.

Woningbouw:

Advertisement

Afschaffen:      Zelfstandige Woningcorporaties.
Woningbouwbeleid en het vaststellen van bestemmingsplannen door
Provincies.

Plan:                Woningbouwbeleid en Woningcorporaties vallen weer onder het
verantwoordelijke Ministerie.
Woningbouwbeleid wordt centraal door het Ministerie geregeld.
Betaalbare sociale woningbouw.
Marktpartijen met grondposities worden indien nodig onteigend.

Zorg:

Afschaffen:        Bureaucratie en werkdruk

Plan:                 Zorginstellingen controleren dat ze goede zorg leveren.
Platte organisatie waarin de directeur maximaal 120.000 euro verdient.
Management wordt overbodig door de platte organisatie.
Voldoende stageplaatsen voor leerling verpleegkundigen/OK-assistenten,
enz.

Advertisement

Natuur:

Afschaffen:      Onder water zetten van de Hedwiges polder.

Plan:                Bevorderen van de kennis van de natuur bij jongeren.
Bomen aanplant om het Co2 terug te dringen
Bevorderen van bosrijke omgevingen o.a. voor recreatie

Milieu:                        

Afschaffen:      Plaatsen van windmolens die nu alleen op subsidies draaien.

Advertisement

Plan:                Meer en beter gebruik maken van nog nieuw te ontwikkelen zonnecellen.
Opwekking door getijde schommelingen
Plaatsen van waterturbines in de grotere rivieren.
Verdere ontwikkeling van waterstofgas energie
Kerncentrales overstappen van uranium naar het ongevaarlijke
thorium.
Auto’s ombouwen op het gebruik van thorium brandstof.
( op 8 gram thorium loopt een auto anderhalf miljoen kilometer)
Centra van grote steden verkeersvrij maken en openbaar vervoer eromheen
gratis.
Aangepaste stadsbussen voor combi van personen en goederen.

Gezondheid:

Afschaffen:     Prominente positie van de farmaceutische bedrijven.
Eenzijdige informatie over voedingswaren.

Plan:              Diepgaand onderzoek naar alternatieve geneeswijzen.
Herintroductie van hennepolie voor lichamelijk herstel.
Sneller en meer gecoördineerd onderzoek naar ziekten.
Ruimte voor nieuwe onderzoekers die op dit gebied zeer innovatief zijn.

Defensie:       

Advertisement

Afschaffen:     Hokjesgeest verschillende veiligheidsorganisaties

Plan:               Nationaal trainingscentrum veiligheid, waarin basisopleiding defensie, politie,
brandweer en ambulancepersoneel wordt gerealiseerd.
Integrale aanpak cyberdreiging

Collectieve fysieke-, mentale- en waar nodig schietopleiding.

Kunst en Cultuur:

Afschaffen:       Financiële drempels om educatief onderricht te hebben.

Advertisement

Plan:               Voor jongeren worden alle musea en educatieve evenementen een verplicht
vak.
Actief bevorderen van het creatieve talent omdat dit ook het innovatieve
Inzicht bevordert.

Ontwikkelingshulp:

Afschaffen:      De versnippering van energie en geld.

Plan:               Ieder west Europees land adopteert maximaal twee ontwikkelingslanden
die aan een aantal opgestelde criteria voldoen, waaronder een stabiel
bestuur.
Bied studenten de mogelijkheid om tijdens hun stage periode daar werk te
verrichten en oudere werknemers daar hun ervaring in te zetten.

Rechtspraak:

Advertisement

Afschaffen:     Raad van State.
Beperkt budget voor de rechtspraak.

Plan:               Introductie van een adviserende burgerrechtspraak.
Volstrekte scheiding tussen politiek en Rechtspraak

Als Nederland, de Nederlandse burger,  dit plan volledig uitwerkt en afdwingt dan zal er een stevige verschuiving plaatsvinden die als resultaat heeft dat Nederland weer zelf de dienst uitmaakt wat er met ons : pensioengeld gebeurd,-

 • de ziektekosten weer beheersbaar worden en dat het eigen risico verdwijnt
 • alsmede de verrijking van de zorgverzekeraars stopt.
 • banken ten dienste van MKB en de burger en niet andersom.
 • Het Forum van Democratie,  daar zou dit mee kunnen lukken.Sjef Smeets.graag verspreiden via sociale media, zodat zoveel mogelijk mensen hierover kunnen oordel
Continue Reading
Advertisement
1 Comment

1 Comment

 1. Tinbergen

  15 november 2017 at 23:41

  In het huidige politieke spel is de kiezer niet doorslaggevend. (sluitpost ahw., of: Kind v/d rekening)
  Bewust is de kiezersmarkt versnipperd, zijn partijen opgesplitst. Wat de uitslagverhouding ook zal zijn, de uikomst is altijd hetzelfde: een Bilderbergcoalitie.

  Liegen, jazeker. Zelf vinden ze het meer ‘grappen maken’. (zie ‘het theater van de lach’)
  Geen oppositie die de leugenaars het lastig zal willen/durven maken – dat is politiek doodzonde, het mediakartel voltrekt de executie.

  SdB, uw voorstellen: veel goeds. Serieus!
  Doch, de omgeving is vijandig.
  Geld is God, in deze wereld. Verzet zal reden voor wraakneming zijn, oorlog.
  Om in die vijandige omgeving overeind te blijven zullen de instituties heel goed verdedigd moeten worden. Een gevreesd leger lijkt ook niet overbodig, noodzakelijk zelfs (helaas).
  http://original.antiwar.com/justin/2016/05/01/eu-cia-covert-operation/
  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/1356047/Euro-federalists-financed-by-US-spy-chiefs.html

  De ervaring leert dat de mensen liever blijven dansen, zolang het orkest nog speelt – ondanks dat het schip al zinkende is. Niet om negatief te zijn, zelfs niet onverschillig. De mensen zijn zo rijk, zoveel vrije tijd – maar totaal niet geengageerd. Dit is bizar.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

istanbul eskort - izmir eskort - eskort mersin - eskort - eskort antalya - istanbul avukat - web tasarım - Roblox Script