wilders

‘Nee, Wilders ondermijnt rechtsstaat niet!’ Open brief.

‘Nee, Wilders ondermijnt rechtsstaat niet!’ Open brief.: Aan de weledelzeergeleerde heer mr. dr. G.J.M. Corstens

Door gastauteur Jurrien H. Boiten

Lelystad, 07 december 2016.

Zeer weledelzeergeleerde heer,

“Maar laten we met elkaar wél de grondbeginselen van de rechtsstaat blijven respecteren.” Het is deze slotzin uit uw interview met het Algemeen Dagblad van zaterdag, 3 december jl. waar ik volmondig mee kan instemmen.

“Wilders beschadigt onze rechters” en “Geert Wilders ondermijnt de rechtsstaat” staat boven het interview. “Dat zegt Geert Corstens, oud-president van de Hogeraad.”

Zeer geachte meneer Corstens, daar schrik ik als PVV-stemmer nogal van. Met mijn voorgenomen stem op Geert Wilders bij de komende verkiezingen op 15 maart 2017 zou ik dus kunnen bijdragen aan de ondermijning van de rechtsstaat. Dat is niet mis. U zult dus kunnen begrijpen dat ik uw opvattingen zeer aandachtig heb gelezen. En nadat ik dat driemaal had gedaan, kwam ik tot de conclusie, dat u zich vergist. En dat betreur ik ten zeerste.

Sta mij toe u dit uit te leggen. Ik citeer u daarom in deze brief maar uitgebreid, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan over wat u nu wel of niet hebt gezegd.

U laat optekenen dat er van alles mis was met het slotwoord van Geert Wilders. En u stipt de volgende passage aan:

 “De strijd van de elite tegen de bevolking zal door het volk gewonnen worden” zei Wilders. “Wij zullen winnen. Het Nederlandse volk zal winnen en zich goed herinneren wie aan de  goede kant van de geschiedenis stond.”

En u geeft daar dan het volgende commentaar op:

“Dat is zó stemmingmakend. Wat hij zegt is: als jullie niet doen wat ik wil, dan zul je door de  geschiedenis worden veroordeeld. Hij legt hier zo’n enorme claim op de rechters, hij beschadigt ze. Heel akelig.”

Hoe zo is dat akelig meneer Corstens? Wat Geert Wilders hier zegt is niets minder dan dat hij er vanuit gaat dat de ‘strijd’ die er in zijn visie wordt gevoerd tussen de ‘elite’ en ‘het volk’ door de laatste groep zal worden gewonnen. En vanuit dat perspectief zullen de latere historici hun licht over dit proces laten schijnen. Ik vermag met de beste wil van de wereld niet in te zien, dat door deze opmerking rechters worden beschadigd. Wat hij met deze opmerking doet is zijn proces plaatsen in de bedding van de geschiedenis van Nederland. Geschiedenis wordt geschreven door winnaars. Denkt u dat wanneer het Nationaalsocialisme in de jaren ’40 had gezegevierd, wij vandaag iets zouden hebben geweten over de Holocaust? Ik denk zelf van niet. Het proces tegen Geert Wilders is een politiek proces. Daar bestaat dacht ik wel eenstemmigheid over onder zijn voor- en tegenstanders. Het is een proces waarover nu en later nog veel geschreven zal gaan worden. En ja, dan zal er ook een oordeel worden gegeven over de rechters die in dit proces vonnis zullen wijzen. Uit zijn opmerking kan dus op geen enkele manier de conclusie worden getrokken dat hij zijn wil aan de rechters oplegt.

Vervolgens maakt u de volgende opmerking:

“Neem die tweet waarin hij het over de nep-rechtbank heeft. De nep-rechtbank. Dat kún je niet zeggen, Deze man is politicus, hij is onderdeel van ons parlementaire, democratische  systeem. Essentieel daarin is een onafhankelijke rechtspraak, die door de andere machten wordt gerespecteerd. Wilders haalt dat gewoon onderuit. Hij suggereerde in de rechtbank dat  de rechters hem allang hadden veroordeeld, dat ze niet onafhankelijk waren. Daarmee tast hij hun integriteit aan. Dat is fout. Er is ook geen enkele aanleiding om dat te veronderstellen.”

Is dat zo? Is er geen enkele aanleiding te veronderstellen dat de rechters in zijn proces niet onafhankelijk zijn? Is er geen enkele aanleiding te veronderstellen dat de rechters in zijn proces geen objectief vonnis kunnen wijzen? U zegt van niet. Maar die aanleiding is er wel degelijk. En dat is omdat rechter mevrouw van Rens lid is van deze rechtbank.

Het is u wellicht ontgaan, maar rechter mevrouw van Rens heeft zich in het programma “Kijken in de ziel” van de VPRO uitgelaten over een eerder vonnis over Geert Wilders. Ze was het met de uitspraak (vrijspraak) oneens. Verder bekritiseerde zij in dat programma standpunten van de PVV. Daaruit bleek dat zij een mening heeft over Geert Wilders en de PVV. En dat is haar goed recht. Zoals het ook haar goed recht is om die mening te ventileren. Maar daardoor laadt zij wel de schijn van partijdigheid op zich. En daarom zijn er vraagtekens te stellen bij haar objectiviteit in het proces tegen Geert Wilders.

Daarom heeft Geert Wilders op 18 maart 2016 verzocht haar te vervangen. Dat werd geweigerd. En daardoor werden ook de overige twee rechters besmet. En is het beeld ontstaan -en bepaald niet alleen bij Geert Wilders- dat het vonnis al lang in kannen en kruiken was. Niet Geert Wilders tast de integriteit van de rechters aan. Nee, dat doen zij zelf: Mevrouw van Rens, omdat zij zich niet wilde verschonen en de andere twee omdat zij daarna haar aanwezigheid accepteerden. Om elke schijn van partijdigheid te vermijden hadden ze beiden moeten opstappen. En een rechtbank waarvan de objectiviteit met gegronde redenen in twijfel kan worden getrokken is geen rechtbank meer, maar een nep-rechtbank.

Als u werkelijk zo bezorgt bent over deze rechtszaak en de gevolgen ervan voor de rechtsstaat meneer Corstens, dan had het op uw weg gelegen in een veel eerder stadium te spreken. U had van de daken kunnen schreeuwen dat een rechter die in een TV uitzending kritiek had op de vrijspraak in een eerder vonnis tegen Geert Wilders, geen deel kan en mag uitmaken van de rechtbank die zich in deze zaak moet uitspreken. De geëtaleerde voor ingenomenheid van deze mevrouw van Rens had bij u alle alarmbellen moeten doen afgaan. Door zichtbaar voor de hele natie plaats te nemen achter de rechterstafel zou zij daarmee toch de hele rechtbank besmetten? Moeten wij, de toeschouwers bij dat proces geloven dat een rechtbank die haar de hand boven het hoofd houdt, een objectief vonnis gaat vellen? Alleen al die twijfel meneer Corstens tast de rechtsstaat aan. Dat had u dus kunnen voorkomen! Maar ik heb u niet gehoord.

Ik heb u niet gehoord over de rechtsstaat toen op politiebureaus voorgedrukte aangifte biljetten lagen tegen Geert Wilders. Ik heb u niet gehoord toen ambtenaren bij moskeeën op bezoek gingen om aangiftes te verzamelen. Ik heb u niet gehoord toen burgemeesters opriepen om aangifte tegen Geert Wilders te doen. Burgemeesters die er voor de héle bevolking moeten zijn. En in mijn opinie meneer Corstens maken al die instanties, al die mensen deel uit van de rechtsstaat. Maar u zweeg!

En ik had al veel eerder van u willen horen toen een collega-rechter op 24 augustus 2015in het programma “Kijken in de ziel” aangaf dat iemand die op de PVV stemt weinig kans maakt om rechter te worden. Mag ik even met U artikel 3 van onze grondwet doornemen?

Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.

Ziet u de opmerking van uw collega ook als een aantasting van een grondbeginsel van de rechtsstaat? Zo ja, waar was U? U -op dat moment- de oud-president van de Hoge Raad. Of hoeven mensen als ik, die PVV stemmen niet te rekenen op uw bescherming als ze met een Berufsverbot worden bedreigd?

En waar was u toen oud politie-commissaris Joop van Riessen in 2007 er voor pleite om mij en alle andere PVV-stemmers te deporteren? En ook vond dat de neiging om Geert Wilders te mollen een doodgewone zaak was? Valt dat allemaal niét onder de beschermende paraplu van uw rechtsstaat?

Geert Wilders is inderdaad een politicus en daarmee onderdeel van ons parlementaire, democratische systeem. Maar voor zover mij bekend heeft hij nog nooit iets gezegd, waaruit zou kunnen blijken dat hij de scheiding der machten niet accepteert. Echter, als hij als politicus voor de rechtbank wordt gedaagd om uitspraken die hij als politicus heeft gedaan, dan is het natuurlijk zijn goed recht om zeer kritisch naar die bepaalde rechtbank te kijken. En daar wat van te vinden en dat ook publiek te maken. En in tegenstelling tot wat u beweert, haalt hij daarmee natuurlijk niet de scheiding der machten onderuit.

Op de vraag: “Uit onderzoek blijkt dat verreweg de meeste rechters D66 stemmen. Zo onafhankelijk is dat niet.” reageert u als volgt:

“De essentie van rechter zijn is: je eigen opvattingen terzijde schuiven, niet vooringenomen zijn, onpartijdig oordelen. Natúúrlijk hebben rechters een mening, ze zijn mensen. Maar de  kern van dit werk is dat je die mening van je afschudt als je in functie bent. Door voor een miljoenenpubliek te veronderstellen dat deze rechters dat niet kunnen, dat de rechtspraak in dit land niet onpartijdig is, ondermijnt Wilders de rechtstaat.”

U stelt als ik het goed lees, dat Geert Wilders de complete rechtsstaat ondermijnt door hardop te zeggen dat de rechtbank die zijn zaak behandelt partijdig is en geen objectief vonnis zal vellen.Dat is een heel harde uitspraak. En niet alleen hard, maar ook heel gevaarlijk. U impliceert hiermee dat onze rechtsstaat in groot gevaar wordt gebracht, doordat één verdachte die brede media aandacht genereert, kritische opmerkingen maakt over één rechtbank. U zegt dus eigenlijk dat Geert Wilders een bedreiging is voor onze samenleving. En daarmee impliceert u dat die samenleving daar wat aan zou moeten doen.

Op 9 februari 2002 liet Pim Fortuyn aan de Volkskrant weten dat wat hem betreft het anti-discriminatie artikel wat hem betreft wel uit onze grondwet kon worden geschrapt. Een lawine aan diskwalificaties was zijn deel en ik citeer de Thom de Graaf, destijds de voorman van D’66. Hij zei:

“Nu weten we waar we tegen vechten. Ik ben niet bang, maar boos dat iemand hiermee  campagne wil voeren. Hij wil het fundament van de rechtsstaat aantasten”.

Klinkt u dat bekend in de oren? Pim Fortuyn kreeg nog veel meer kwalificaties om de oren. En op 6 mei 2002 kwam de kogel van links! Als gevolg van de hetze door de media en allerlei andere (bekende) personen, meende Folkert van der Graaf dat onze samenleving moest worden gered. Hij verklaarde volgens het Openbaar Ministerie als volgt:

“Van der G. heeft als motief aangegeven dat hij in de LPF-lijsttrekker een steeds groter  wordend gevaar voor vooral kwetsbare groepen in de samenleving zag. “Het ging daarbij voor de verdachte om de combinatie van de algemene stigmatiserende politieke  denkbeelden van Fortuyn, de polariserende wijze waarop Fortuyn die voor het voetlicht  bracht en de grote politieke macht die Fortuyn dreigde te krijgen. Van der G. zag voor zichzelf  geen andere mogelijkheid om dat gevaar te stoppen dan door Fortuyn om het leven te  brengen.”

U bent heel gevaarlijk bezig meneer Corstens. We noemen dit: demonisering. Is het uw bedoeling dat er wéér een kogel van links komt?

Het interview gaat verder en u citeert Geert Wilders als hij zegt:

“Als u mij veroordeelt, veroordeelt u half Nederland. En heel veel Nederlanders zullen dan het laatste stukje vertrouwen in de rechtsstaat dat ze nog hebben, verliezen”

En uw commentaar:

“Daarmee maakt hij stemming tegen de rechters. Hij legt een enorme druk op ze, en roept op tot wantrouwen jegens de rechtsstaat. Dat is verkeerd.”

Nee, meneer Corstens. Geert Wilders roept niet op tot wantrouwen jegens de rechtsstaat. Hij constateert slechts dat die er al is. Hij memoreert dat heel veel Nederlanders het vertrouwen in de rechtsstaat aan het verliezen zijn. Er is niets verkeerds aan dat Geert Wilders heel kort memoreert dat het draagvlak voor de rechtsstaat drastisch vermindert. En daarvoor moet u hem de schuld niet in de schoenen schuiven. Kijk eens om u heen!

De rechtsstaat meneer Corstens lijdt afbreuk, als ouders zien dat hun kinderen 7 jaar en soms nog langer moeten wachten op een starterswoning en mogen toekijken dat statushouders die nauwelijks over de grens zijn, worden voorgetrokken en niet hoeven te wachten. De rechtsstaat meneer Corstens wordt geweld aan gedaan wanneer die ouders zien dat hun kinderen de inrichting van dat huis zelf moeten betalen, maar dat statushouders dat doen op kosten van de belastingbetaler. De rechtsstaat meneer Corstens wordt verkracht door rechters die een Pool maar 15 maanden gevangenisstraf en 4 jaar ontzegging van de rijbevoegdheid geven, terwijl hij een opa, een oma en hun kleinkind heeft doodgereden omdat meneer te hard reed. De rechtsstaat meneer Corstens slaat een plee-figuur als naderhand blijkt dat diezelfde Pool kans heeft gezien naar Engeland te vluchten. De rechtsstaat is een aanfluiting als rechters constant de voorwaarden blijven schrappen waaronder de moordenaar van Pim Fortuyn, Folkert van der Graaf van zijn vrijheid kon gaan genieten. De Staatssecretaris bepaalde dit, maar de rechters bepaalden dat. Hoezo scheiding de machten? Constant begeven rechters zich op het terrein van de politiek. Is het niet met Folkert van der Graaf dan wel met een asielzoeker die het land wordt uitgezocht, maar onder des rechters beschermende arm mag blijven.

De rechtsstaat gaat er aan, wanneer imams in hun moskeeën mogen leren dat homo’s, lesbiennes en anderen met een speciale geaardheid mogen en moeten worden gedood en dat het Meldpunt Internet Discriminatie dat goedpraat, onder het mom van religieuze vrijheid. En pas na flinke maatschappelijke ophef dat standpunt herziet. Moet ik het nog hebben over steeds minder geld voor de zorg en steeds meer geld voor Brussel? Zou de rechtsstaat in gevaar zijn omdat het kabinet Rutte weigert de uitslag van het Oekraïne referendum te respecteren?

U zegt vervolgens:

“Hij moet beseffen dat hij niet hetzelfde kan zeggen als andere Nederlanders. Hij staat terecht  als publiek figuur, als politicus. Kijk als je privé iets zegt over Marokkanen, of joden, of welke  groep dan ook, dan is dat iets anders dan wanneer hij dat als politicus in het openbaar doet.       Dan heeft zo’n uitspraak een heel andere betekenis. Als ik in het openbaar iets zeg, heb ik er  ook rekening mee te houden dat ik oud-president van de Hoge Raad ben.”

Ik ben blij dat u hier constateert dat het een politiek proces is wat is gevoerd. Maar u begrijpt het blijkbaar niet. Want ik en heel veel andere PVV stemmers hebben Geert Wilders naar Den Haag gestuurd om namens ons, onze zorgen, onze opvattingen, onze ideeën en onze oplossingen te ventileren. En als hij uitspraken doet in de Tweede Kamer en daarbuiten dan heeft hij daarvoor het mandaat van zijn kiezers. De uitspraak over minder Marokkanen is dus gewoon onder woorden brengen wat er bij zijn kiezers leeft. En nee meneer Corstens. Die uitspraak over minder Marokkanen heeft geen andere betekenis dan wanneer ik het zou zeggen. Sterker nog. Ik en al die andere PVV-stemmers verwachten van Geert Wilders dat hij zulke dingen zegt, omdat hij verwoord wat wij denken. Daarom hebben wij op hem gestemd. Om onze opvattingen over heel veel onderwerpen, onder woorden te brengen. En daarom kán en moét hij dat doen en daarom stond niet alleen hij, maar stonden ook wij, zijn kiezers terecht! En wordt niet alleen hij, maar worden ook wij gevonnist.

Wat u hier boven doet is precies dat elitaire gedrag waar wij zo boos over zijn. De door ons gekozen politicus mag van u niet onder woorden brengen wat wij vinden, wat wij voelen, wat wij denken! Het is meneer Corstens juist onze bedoeling dat hij dat doet. En zoveel en zo hard mogelijk als het maar kan. Dat is ons grondwettelijk recht! En dat recht meneer Corstens, dat recht om de door ons gekozen politicus te laten zeggen wat wij vinden dat gezegd moet worden, zullen wij nóóit opgeven. We zullen er voor blijven vechten.

Op de vraag van de journalist wat uw boodschap is voor mij en alle andere PVV stemmers zegt u:

“Tegen die medeburgers wil ik zeggen: verplaats je eens in de groep waar het over gaat. Stel  je eens voor dat jezelf tot die minderheid zou behoren die hier over de tong gaat. Dan denk je er, neem ik aan toch anders over. Ik snap dat er mensen zijn die last hebben van minderheden. Daar moeten we wat aan doen. Met integratie, misschien met een ander toelatingsbeleid. Dat is allemaal bespreekbaar. Maar we moeten als samenleving wel met elkaar in gesprek blijven. En dat gesprek eindigt hier, met de woorden van Wilders. Want die zegt simpelweg: doe wat ik zeg, anders zullen jullie het merken.”

U adviseert mij om me eens te verplaatsen in de Marokkaanse bevolkingsgroep. Maar met uw welnemen, dat is mij helaas onmogelijk. Sterker nog. Ik weiger dat gewoon. En wel omdat ik geen enkele poging zie van die groep als geheel, om zich in óns, autochtone Nederlanders te verplaatsen. Zij zijn hier komen wonen en niet andersom. Dat wil niet zeggen dat het mij ontgaat dat er Marokkanen zijn die succesvol in de Nederlandse samenleving zijn geïntegreerd. Ik denk aan een succesvolle burgemeester in Rotterdam, ik denk aan Mano Bouzamour, een succesvol schrijver. Die overigens binnen de Marokkaanse gemeenschap veel weerstand oproept en in februari 2014 in elkaar werd geslagen vanwege het boek wat hij heeft geschreven: De belofte van Pisa. En zo zijn er nog veel meer. Maar al die zo succesvol geïntegreerde Marokkanen worden binnen hun eigen groep op z’n zachtst gezegd argwanend bekeken.

O ja en dan is er nog die PvdA-politicus van Marokkaanse huize, de heer Ahmed Marouch. De man die vindt dat PVV-kiezers geen politieagent kunnen zijn. En met die opvatting het al genoemde gelijkheidsbeginsel van onze grondwet ook bij het grof vuil zet! Een aantasting van de rechtsstaat dacht ik. Ik heb u daar overigens niet over gehoord. Bent u misschien een beetje selectief, wanneer u de rechtsstaat bedreigd ziet? Ik zie in ieder geval geen enkele reden meneer Corstens om mij in die groep te verplaatsen.

U snapt dat er mensen zijn die last hebben van minderheden. Ik neem aan dat u bedoelt dat u het begrijpt. En dat is heel fijn. En dan zegt u: “daar moeten we wat aan doen”. Wie bedoelt u met die “we” U klaagt over het feit dat Geert Wilders de scheidslijnen tussen de trias politica niet respecteert. Maar als u zegt dat integratie een oplossing is, dan is de vraag of dat de taak is van de rechterlijke macht. U zegt dat misschien een ander toelatingsbeleid een oplossing is. Gaat daar de rechterlijke macht over? Voor zover ik weet zijn dit toch onderwerpen die door de politiek moeten worden opgelost. Wat u Geert Wilders verwijt, wordt door u zelf zonder enig schaamtegevoel bedreven.

U zegt dat het allemaal bespreekbaar is. Het is natuurlijk prettig dat het allemaal bespreekbaar is, maar wie heeft u aangesteld om daar toestemming voor te geven?

En dan meneer Corstens, ik hoor al jaren dat integratie een oplossing is. Maar als de overgrote meerderheid van de Marokkanen niet wíl integreren wat dan? Ik hoor al jaren dat het toelatingsbeleid anders moet. Maar de grenzen staan nog steeds wagenwijd open en degenen die moeten vertrekken gaan eenvoudig niet weg.

Ik ben een beetje klaar met opmerkingen als: “We moeten als samenleving wel met elkaar in gesprek blijven” Dat heeft tot niets geleid. De overlast van Marokkanen neemt alleen maar toe. Kijkt u wel eens naar het Nationale Marokkanen Programma op NPO 1? Het heet Opsporing Verzocht. Ik kan het u aanraden. Zeer leerzaam als men zich wil verdiepen in de Marokkaanse bevolkingsgroep.

En daarom moet er nu eindelijk handelend worden opgetreden. En dat willen Geert Wilders en zijn PVV doen. Men heeft prima voorstellen om illegalen het land uit te zetten. Men heeft prima voorstellen om mensen die niet willen integreren aan te pakken. Het probleem is alleen dat de PVV geen parlementaire meerderheid heeft om die ideeën in daadwerkelijk beleid om te zetten. En dat als Geert Wilders een oplossing ventileert, hij voor de rechtbank wordt gesleept.

En tot slot legt u Geert Wilders een bedreiging in de mond. Eigenlijk heel vies meneer Corstens. Geert Wilders bedreigt niemand. Hij wijst er alleen op dat U en iedereen de consequenties van een steeds verder gaande islamisering van onze samenleving zult merken. Het gaat te ver om die gevolgen hier te bespreken, maar ze zullen er zijn en iedereen zal dat merken. Dat is geen bedreiging, maar het eenvoudig vaststellen van een feit!

De journalist vraagt wat u vindt van de stelling dat Wilders de rechtszaak ziet als een strijd tussen de elite en het volk en u zegt:

 “Wij rechters, zijn natuurlijk deel van de elite. Nou, dat idee werp ik verre van me. Ik zie mezelf helemáál niet als vertegenwoordiger van de elite. Hoor eens: als er één groep in  Nederland is die met alle lagen van de samenleving in contact komt, dan zijn wij het. De hele samenleving trekt aan ons voorbij. En ons dan bij de elite indelen: nee! Dan maak je  stemming tegen rechters, dan plaats je ons ten onrechte in een hokje. Daarmee zet je bijl aan de wortel van de rechtsstaat

Is het niet elitair meneer Corstens te veronderstellen dat mensen die last hebben van minderheden zich wel willen verplaatsen in die minderheden? Of als wij en Geert Wilders worden veroordeeld, te veronderstellen dat wanneer het vonnis maar goed wordt uitgelegd, er wel begrip zal zijn, terwijl de hele rechtszaak als zodanig al door ons als groot onrecht wordt ervaren? Is het niet zo, dat juist door hun beroep rechters boven partijen staan en dus al elitair zijn?

De wortels van de rechtsstaat worden niet bedreigd door Geert Wilders, als hij rechters in een hokje plaatst. De wortels worden aangevreten als er met criminele asielzoekers die het personeel bedreigen tussen de asielcentra wordt geschoven en niet ons land worden uitgegooid. Die wortels zijn aan het rotten, wanneer er speciale asielzoekerscentra moeten worden ingericht voor de christenen en de homo’s onder hen, omdat ze bedreigd worden door islamitische gelovigen. De wortels zijn ten dode opgeschreven als rechters een dronken bestuurder die twee meisjes aanreed, waardoor ze levend verbrandden, maar twee jaar celstraf en drie jaar ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen. En dan kan dat worden verpakt in heel mooie juridische termen, maar als het rechtvaardigheidsgevoel daardoor wordt gekrenkt is zo’n vonnis fout! Een rechtsstaat betekent ook rechtvaardigheid voor slachtoffers. Met zo’n vonnis wordt die rechtvaardigheid verkracht. Heb ik U overigens destijds over de rechtsstaat gehoord? Ik zou het elitair zwijgen kunnen noemen.

 

De journalist vraagt u:

“Wat als Wilders wordt veroordeeld? Veel Nederlanders zullen zich dan óók veroordeeld   voelen.”

en dan zegt u:

 “Die moeten begrijpen dat deze zaak niet tegen miljoenen Nederlanders wordt gevoerd, zoals  Wilders suggereert, maar louter en alleen tegen hem. Cruciaal is dat het vonnis goed wordt  uitgelegd. Wij zijn daar als rechters nog niet altijd even bedreven in, al gaat het beter dan                   vroeger. Misschien moet je als rechter in zulke zaken wel durven aanschuiven bij een programma als Pauw, of RTL Late Night. Je moet natuurlijk uitkijken dat je niet verzeild raakt  in discussies over heel andere zaken, maar om in zo’n uitzonderlijke zaak nog eens extra goed       uit te leggen waarom je een bepaald besluit hebt genomen. Dat kan helpen.”

Wij moeten niets! Weer zo’n elitaire opmerking! Hoe dwingend en hoogmoedig u ons ook toespreekt. Wij weten -en u weet het ook- dat dit een politiek proces is. Ik heb hierboven al aan u uitgelegd dat het proces óók tegen ons is gevoerd. Niet alleen Geert Wilders moet de mond worden gesnoerd, maar ook wij moeten tot zwijgen worden gebracht. Denkt u nu heus dat als Geert Wilders wordt veroordeeld er geen zaken tegen zijn aanhangers, tegen zijn kiezers worden aangespannen? Dat dit vonnis niét als jurisprudentie gaat meewegen bij de beoordeling van zo’n zaak? We weten allebei wel beter.

Dat u denkt dat u begrip voor zo’n vonnis kunt kweken door het goed uit leggen, bewijst opnieuw dat u de kiezers van de PVV niet begrijpt. Dat u zich niet kunt inleven in onze problemen. U wilt dat ook niet. Want anders zou u niet die beschimmelde uitdrukking van: we moeten het goed uitleggen gebruiken. De overlast van Marokkanen en het er niet tegen optreden komt de kiezers van Geert Wilders en zijn PVV de strot uit. Anderen willen geen AZC in hun wijk, ook al wordt het ze uitgelegd. Wij zijn helemaal klaar met al dat uitleggen! Wij zijn toe aan minder Marokkanen, aan minder als vluchtelingen vermomde gelukszoekers, aan minder managers in de zorg die zich schandalig verrijken. We zijn toe aan rechtspraak die het leed van de slachtoffers centraal stelt en niet het belang van de daders! Wij zijn toe aan minder EU. Wij zijn toe aan een Koningshuis wat de onderhoudskosten van het eigen jacht betaalt!

Luistert u eens naar wat de PVV in de Tweede Kamer naar voren brengt. Wellicht dat u dan enig inzicht verwerft in onze problematiek.

En natuurlijk kunnen rechters gaan zitten bij programma’s als Pauw of RTL Late Night. Laat ze vooral deelnemen aan het nationale media spektakel: Geert Wilders en de PVV beschadigen!

Tenslotte gaat de laatste vraag over de veronderstelling dat Geert Wilders de verkiezingen zou kunnen winnen. U zegt:

 “Zolang hij de principes van onze democratische rechtsstaat onderschrijft, in woord en  gedrag, dan is het best. Als hij dat niet doet, dan hebben we een probleem. En dat is wel wat hij nu laat zien. Wat het risico is? Dat hij daarin nog verder gaat. Ik ga niet speculeren over zijn verkiezingswinst -de verkiezingen zijn nog niet geweest. Maar enige mate van zorg is er natuurlijk wel. Dit wil ik benadrukken: het gaat mij hier dus niet om de standpunten van PVV- stemmers. Met die medeburgers moeten we in gesprek blijven. Ook al vinden ze ons ‘de elite’.  Ik wil mijn medeburgers niet verketteren, ze mogen die standpunten hebben en de rest van de  samenleving moet ook naar hen luisteren. Maar laten we met elkaar wél de grondbeginselen  van de rechtsstaat blijven respecteren.

Dus als Geert Wilders en de PVV de verkiezingen winnen is er reden tot zorg? Want hij laat volgens u zien dat hij de principes van de democratische rechtsstaat niet onderschrijft. Ik vraag mij zo langzamerhand af of u en Geert Wilders wel in dezelfde rechtsstaat wonen. Alleen omdat Geert Wilders een politiek proces als zodanig benoemt en de rechters vooringenomenheid verwijt, zou hij die beginselen niet meer onderschrijven. En dan zou hij ook nog verder kunnen gaan. U stapelt de ene verdachtmaking op de andere. En de conclusie kan dan niet anders zijn, dan dat u het heel gevaarlijk voor onze samenleving zou vinden als Geert Wilders op 15 maart de verkiezingen wint. Ik zou willen dat u uw eigen advies in dit interview ter harte had genomen:

Als ik in het openbaar iets zeg, heb ik er ook rekening mee te houden dat ik oud-president  van de Hoge Raad ben.”

Heel juist. Want opnieuw bent u hier Geert Wilders aan het demoniseren. En ondertussen loopt Folkert van der Graaf weer vrij rond. Niet iedereen deelt de mening van de psychiaters van destijds dat het gevaar van herhaling niet zo groot is.

Uw uitspraak dat het u niet gaat om de standpunten van de PVV is een gotspe. De standpunten van de PVV zijn juist cruciaal voor het winnen van de verkiezingen. Waarom denkt u dat wij op die partij stemmen? En om één van die standpunten is dat proces gevoerd.

Ondanks het feit wij U de ‘elite’ vinden wilt u met ons in gesprek blijven. Prachtig. En u wilt ons ook niet verketteren. Nog mooier. En we mogen we onze standpunten hebben. Wat een heerlijkheid! En tenslotte moet de rest van de samenleving naar ons luisteren. Geweldig! Maar wat schieten wij daar mee op?

We horen al jaren dat men met ons in gesprek wil blijven en wil luisteren. Maar intussen zien we onze samenleving in rap tempo islamiseren. Zien we leuke Nederlandse tradities als Zwarte Piet in de winkels worden uitgebannen. Worden wij uitgemaakt voor racisten als we deze traditie willen behouden. Horen we leraren op ‘zwarte scholen’ steen en been klagen over het feit dat leerlingen niets willen weten van de Nederlandse cultuur, maar zich opsluiten in hun eigen wereldje. Zien wij hekken om -en beveiliging bij- bijkans elke joodse instelling in ons land. Staan die hekken er ook rondom kerken, moskeeën of bij islamitische scholen? Nee! En waarom niet, vragen wij ons dan af. Wij zien een enorme Turkse vlaggenparade op de Erasmusbrug in Rotterdam. Stel u eens voor wat er zou zijn gebeurd als dat vlaggen met hakenkruisen zouden zijn geweest? Denkt u dat die ongemoeid zouden zijn gelaten? We mogen hopen van niet. Maar waarom wel zo’n bezettingsmacht ongestoord over de Erasmusbrug laten marcheren?

En dan mogen wij van u onze standpunten hebben. Maar meneer Corstens, uw toestemming hebben wij helemaal niet nodig. Die wordt ons allang gegarandeerd in de grondwet. En alleen al deze opmerking bewijst dat u onze standpunten niet legitiem vindt. En er wel degelijk op neer kijkt. En dat is wat de elite constant doet.

U besluit met te zeggen:

“Laten we met elkaar wél de grondbeginselen van de rechtsstaat blijven respecteren.”

Heel graag. Maar zou u dan om te beginnen eens duidelijk kunnen maken welke rechtsstaat u bedoelt? Die van u en de elite, waarin Geert Wilders en wij worden afgeschreven, verketterd en monddood gemaakt, of die van ons: een Nederland waarin Nederlandse normen en waarden centraal worden gesteld en daardoor, voor iedereen die deze normen en waarden accepteert, leefbaar blijft.

Met vriendelijke groeten

Jurrien H. Boiten

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.