eu

Onze (anti-referendum) VVD-premier heeft dan eindelijk zijn “finest hour” gehad door apetrots zijn oplossing voor het probleem van de Nee-stemmers bij het Oekraïnereferendum te presenteren. Die oplossing is niet dat de tekst van het associatieverdrag wordt aangepast, nee, Mark Rutte heeft een bijsluiter gemaakt, voor de poorten van de Brusselse hel weggesleept. Het is in werkelijkheid een verklarende woordenlijst die niets aan het verdrag verandert, maar waardoor onze premier voor eens en voor altijd de middelvinger kan opsteken naar de Nederlandse kiezers.

We lezen op de siite van de Rijksoverheid [1] het volgende:

Het kabinet dient zo spoedig mogelijk een wet in die de inwerkingtreding van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne regelt. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Koenders van Buitenlandse Zaken, mede namens minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De tekst van de Rutte-bijsluiter is hier [2] te vinden. Dat deze politieke uitvlucht van onze premier niets veranderd aan het associatieverdrag, zelfs geen nieuw kaftje of een ander lettertype, geeft zelfs de corrupte zakenman en (binnenkort van zijn troon gestoten) Oekraïense president en goede vriend van Mark Rutte, Porosjenko, onomwonden toe [3].

rutte

Gisteren namen de Europese staatshoofden en regeringsleiders een besluit waarin een juridisch verbindende interpretatie van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne is neergelegd. In dat besluit is vastgelegd dat het verdrag Oekraïne niet de status van kandidaat-lidstaat van de EU verleent, en dat deze evenmin enige toezegging inhoudt om Oekraïne die status in de toekomst te geven. Voor veel Nederlandse nee-stemmers bleek dit een belangrijk punt van zorg.

Het begrip “juridisch verbindende interpretatie” houdt helemaal niets in, want interpretaties kunnen verschillen, dus ook juridische interpretaties, en dat verbindende is toch iets heel anders dan dat het bindend zou zijn. Buiten dat, het hele associatieverdrag rept met geen woord over eventuele kandidatuur voor de EU, omdat dat middels een ander verdrag zou moeten worden geregeld.

Dat trouwens Oekraïne op termijn onderdeel moet uitmaken van de EU is ons inziens een gegeven. Brussel begint in april 2017 namelijk niet voor niets met praten over “visumvrij reizen”, wat dan de deur openzet voor Oekraïners om hier te komen en een vluchtelingenstatus aan te vragen (het land verkeert immers in staat van burgeroorlog). Daarnaast wil de NAVO het land graag opnemen binnen haar verband, reden waarom al jarenlang Amerikaanse militairen het land bezoeken, afgelopen week nog een hoge pief [4]. En als Brussel zijn zin krijgt en ons een Europees leger door de strot geduwd wordt, dan kan die gemakkelijk de taken van de NAVO in Oekraïne overnemen.

Trouwens, in de aanhef van het associatieverdrag wordt Oekraïne erkend als “Europees” land, dat een gezamenlijke geschiedenis en gezamenlijke waarden deelt met de lidstaten van de EU. “Opmerkend dat Oekraïne belang hecht aan zijn Europese identiteit”, erkent de EU in de aanhef van de overeenkomst “de Europese ambities van Oekraïne” en juicht het “de keuze voor Europa” toe. De mogelijkheid tot toetreding in de toekomst van dit “Europese land” wordt dus niet bij voorbaat uitgesloten, sterker: het wordt zelfs aangemoedigd.

Ook is in de associatieovereenkomst sprake van het gelijktrekken van regels op terreinen zoals het mededingingsrecht, aanbestedingsrecht, bescherming van intellectueel eigendomsrecht, milieubescherming, etc. Op die manier voorziet het associatieverdrag met Oekraïne óók in een stapsgewijze, maar uitgebreide toenadering tot de EU.

Ook maakt het besluit duidelijk dat er geen sprake is van een collectieve veiligheidsgarantie voor Oekraïne of een verplichting voor de EU-lidstaten tot militaire samenwerking. Bovendien verleent het verdrag geen rechten aan Oekraïense werknemers op toegang tot de EU-arbeidsmarkt en is er geen verplichting voor lidstaten tot extra financiële steun aan Oekraïne. Verder bevestigt het besluit dat versterking van de rechtsstaat en in het bijzonder corruptiebestrijding een essentieel element van het verdrag zijn.

In het associatieverdrag staat inderdaad niets in over een verplichting voor de EU om militair samen te werken met Oekraïne, maar de EU (en de NAVO) doen dat al volop. Opnieuw een loze kreet die niets inhoudt. Ook zou de EU niet verplicht zijn financiële steun aan Oekraïne te geven, maar opnieuw is het een feit dat er al vele miljarden zijn verstrekt….. waarvan overigens niet bekend is waar die miljarden heen gegaan zijn (wij vermoeden de diepe zakken van de corrupte Oekraïense regering – de bevolking heeft er namelijk niets van gezien).

In de associatieovereenkomst staat zelfs dat Oekraïne recht heeft op bestaande subsidies, maar alleen als die er aan bijdragen dat Oekraïne aan de door ons gestelde voorwaarden kan voldoen (niet heeft voldaan!), zoals hervormingen op het gebied van belastingrecht en anti-corruptiebeleid. Er is een hele titel (Titel VI) over “Financiële Samenwerking en Fraudebestrijding” (Artikelen 453 – 459 van de associatieovereenkomst).

Het Rutte-besluit licht (opnieuw) toe dat corruptiebestrijding een essentieel element is van het verdrag – dan hadden wij graag gezien dat ook de Oekraïense regering onder de bijlage haar handtekening zou zetten, vooral ten aanzien van dit punt. Het feit dat de hele bijlage niet door Oekraïne wordt ondertekend geeft al aan dat het een bijlage van nul en generlei waarde is.

Met het besluit verbinden de lidstaten zich juridisch op het hoogste niveau aan een interpretatie van de associatieovereenkomst. Daarmee vormt het besluit een beschermingsmaatregel tegen verdergaande interpretaties van het verdrag. Als het Hof van Justitie van de Europese Unie ooit zou worden gevraagd zich uit te spreken over bepalingen uit de overeenkomst, moet het hof rekening houden met het besluit van de Europese staatshoofden en regeringsleiders.

Lezen we hier nu dat in de toekomst het Hof van Justitie de rechtsregels binnen de EU ondergeschikt moet maken aan de besluiten van staatshoofden en regeringsleiders van de EU (en niet Europa – een fout die o zo vaak wordt gemaakt).

Volgens het kabinet komt deze juridisch bindende oplossing tegemoet aan de zorgen uit het maatschappelijk debat voorafgaand aan het raadgevend referendum. Het kabinet heeft altijd gesteld zorgvuldig te willen omgaan met de uitslag van het referendum en het maatschappelijk debat. Daarnaast zorgt het besluit ervoor dat de Europese Unie een verenigd front kan blijven vormen tegen het destabiliserende buitenlands beleid van Rusland.

Er wordt hier gesproken over een juridisch bindende oplossing. De vraag is natuurlijk welke? Bedoelen de samenstellers van dit artikel dat het besluit tegemoet komt aan de zorgen onder de bevolking? Ook lezen we dat het kabinet altijd zorgvuldig is omgegaan met de uitslag van het referendum (kunnen we niet echt zeggen na ruim zeven maanden aanklooien) En als hekkensluiter wordt gezegd dat het hier niet gewoon een handelsverdrag is, maar dat het verdrag van de EU een eenheid maakt tegen “aartsvijand” Rusland…. het is dus een geopolitiek instrument geworden. Van Rusland moet de EU helemaal niets hebben (behalve het gas natuurlijk, dat dan wel weer).

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor spoedadvies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer zal voor de regering geen obstakel worden, omdat het ongeveer de meerderheid in de kamer heeft, samen met de referendum-hatende D’66. In de Eerste Kamer zal het besluit ook wel passeren, omdat de regering met de steun van 7 dissidente CDA-leden (allemaal eurofielen) het er daar ook doorheen kan jassen.

Nogmaals: de bijlage is gewoon een verklaring, een toelichting, eigenlijk een Verklarende Woordenlijst, om die domme kiezers toch vooral duidelijk te kunnen maken dat Den Haag nu en voor altijd de middelvinger naar hen blijft opsteken.

referendum

In de persconferentie die Rutte na afloop van het bekendmaken van het nieuws hield deed hij nog een paar opmerkelijke uitspraken:

Het was niet leuk maar nodig. Het is nu klip en klaar wat het verdrag wel en niet behelst.

Zegt Rutte, terwijl dat allemaal zonder zijn bijlage ook al bekend was. Ook zei hij nog dat hij de veiligheid van Nederland “overeind” heeft weten te houden houden, alsof bij het niet-doorgaan van het associatieverdrag de Russen morgen komen binnenvallen. Volgens hem hebben sommige EU-leiders “een extra mijl” moeten afleggen om akkoord te gaan met de verklaring. Daar is hij “erkentelijk” voor, wat meteen de vraag opwerpt wat hij straks als tafelzilver moet inleveren omdat binnen de EU het adagio geldt van “voor wat hoort wat”.

En over de mensenrechten in Oekraïne, die met voeten worden getreden [5], heeft hij het bewust niet gehad.

Als het associatieverdrag met Oekraïne niet doorgegaan zou zijn noemt Rutte dat “het grootste cadeau dat we aan Vladimir Poetin hadden kunnen geven”. Hij zegt dat, om de Russische dreiging het hoofd te bieden, het volgens hem “cruciaal” de Europese eenheid te bewaren. Wij denken dat niet de Russen dreigen, maar het juist het Westen is dat de bloedige omverwerping van de regering van de democratisch gekozen president Janoekovitsj heeft geregisseerd – en gesteund met vele miljarden. Verwacht Rutte dat Poetin hem met open armen zal gaan ontvangen?

Samenvattend: een verklarende woordenlijst zonder enige betekenis is voor onze premier om het Brussels belang bóven dat van ons land te stellen…. want dat associatieverdrag wordt hoe dan ook ingevoerd. En dat het referendum onze politici zwaar op de maag ligt mag blijken uit de plannen van de regering om de referendumwet aan te passen, en de drempel zó te verhogen dat nieuwe referenda in de toekomst niet meer mogelijk zullen zijn.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.