DELEN
migratie pact

Het niet-bindende, maar wel politiek verplichtende Migratiepact van de Verenigde Naties blijft de gemoederen bezig houden. We blijven waarschuwen voor de inhoud van dit document dat onze soevereiniteit van het vluchtelingenbeleid uit handen geeft, aangezien onze *proest* regering tijdens de top in Marrakesh op 10 en 11 december in hotel De Wereld blindelings zal tekenen bij het kruisje.

Nederland capituleert.

Dat ons land sowieso tekent komt omdat Merkelland een actieve rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de tekst van het verdrag. Het schoothondje van Merkel gaat zijn baasje toch niet in de hand bijten? En Merkel…. zij krijgt een inlegvelletje om het poepertje van haar schoothondje af te vegen……

Oorspronkelijk wilde onze regering het pact op 10 december in Marrakesj ondertekenen zonder het publiek, de burgers en het parlement daarover te informeren. Gelukkig is dat anders gelopen, maar de uitkomst blijft hetzelfde: er wordt hoe dan ook getekend…. misschien wel met het oog op een toekomstige positie bij de Verenigde Naties.

Er is nogal wat kritiek gekomen, niet alleen van de zijde van de burgers, maar ook van de SGP, PVV en het FvD, en toch zullen de regering, coalitiepartners en de ondersteunende partijen het pact slikken. Partijpolitiek boven landsbelang.

De laatste stand is dat onze premier weer eens inlegvelletje uit zijn la heeft gehaald dat moet verklaren dat het pact geen nieuwe verplichtingen oplegt aan ons land: maar als het pact geen nieuwe verplichtingen oplegt, dan bestaan die in feite dus al lang. Maar als ze al lang bestaan, is het pact – althans voor ons land – totaal overbodig, echter aangezien het toch getekend móet worden, is de conclusie dat het wel degelijk nieuwe verplichtingen bevat. Een inlegvelletje….. we weten hoe dàt gewerkt heeft bij het Oekraïneverdrag!

Er is een belangrijk aspect dat tot nu toe veelal uit de discussie wordt weggelaten. 
Natuurlijk zullen de betrokken landen van herkomst die het pact ondertekenen waarschijnlijk ook de eerste zijn die verwijzen naar de ontbrekende wettelijke verplichting. Of gelooft iemand serieus dat in deze landen, waarvan de bevolking om verschillende redenen massaal op zoek is naar een “beter” leven, de omstandigheden door een stuk papier aanzienlijk zullen veranderen?´

Daarentegen is de situatie in de doellanden, zoals ons land en vooral ook ons buurland Duitsland in het bijzonder, heel anders: daar zijn dan de verschillende verplichtingen aangegaan die snel kunnen leiden tot “soft law”, waarvan de naleving bij de eerste de beste gelegenheid is vereist, niet alleen door overijverige niet-gouvernementele organisaties en rechters. Als deze overeenkomst nu door onze volksvertegenwoordigers enerzijds als een symbool van internationale samenwerking wordt gezien en anderzijds genoemd wordt als dat het in het nationaal belang is, dan bewijst dit eens te meer dat zij ons jarenlang een rad voor ogen draaien.

De drijvende kracht achter het besluit van onze besluiteloze premier is natuurlijk de psychopatische bondskanselier Angela Merkel. Wat zij verordonneert, voert Mark Rutte uit. Zoals bekend is Merkel groot voorstander van het pact, wat niet verwonderlijk is omdat zij met haar “wir schaffen das” de poorten van Europa wagenwijd heeft opengezet…. en Brussel is nog steeds niet opgestaan om die poort ook maar één centimeter dicht te doen. Voor “echte” vluchtelingen is dat geen probleem, maar helaas komen die slechts mondjesmaat binnen.

Het schermen met het argument “humanitaire hulp” gaat ons inziens niet op: de van Nikeschoenen en I-phone voorziene (maar paspoortloze) migranten die hier een verblijfsvergunning krijgen kosten de gemeenschap kapitalen, maar als je bedenkt dat je voor pakweg 50.000 euro in de armste gebieden van Afrika een school met 1.000 leerlingen een jaar lang kunt laten functioneren, denken wij dat de politiek niet echt goed bezig is. Maar politici mogen heel graag een deugmasker op doen…..

Weet u zich nog te herinneren dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel na haar uitnodigende “Wir schaffen das!”, nadat er zo’n miljoen migranten het land hadden overspoeld, zij steun zoch bij de andere lidstaten om ook een evenredig deel van de gelukszoekers over te nemen? Dat liep op een fiasco uit. Ons inziens is zij toen op een lumineus idee gekomen: de migrantenstromen – die volgens haar natuurlijk door moeten gaan – niet in EU verband oplossen, maar via de Verenigde Naties. Op die manier worden andere landen (en dan praten we natuurlijk over de westerse EU-lidstaten) verplicht grote groepen migranten op te nemen, omdat zij hun soevereiniteit op dat vlak dan uit handen hebben gegeven. Het migratiepact is dus volgens ons niets anders dan een coup.

Wat veel mensen niet weten is dat Duitsland actief een grote bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van het migratiepact.
Merkel zal het niet zeggen, maar desondanks hebben we het kunnen achterhalen in een bericht van de bondsregering. We liepen namelijk al een hele tijd rond met een wezenlijke vraag: het migratiepact is niet zomaar uit de lucht komen vallen (namen we aan).
Wie heeft de tekst geschreven of was bij het schrijven van de tekst nauw betrokken? Zoals we zojuist schreven vermoedden we dat het de oorsprong heeft bij Merkel….

Het antwoord op deze vraag vinden we in het “Bericht der Bundesregierung zur Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinten Nationen und einzelnen, global agierenden, internationalen Organisationen und Institutionen im Rahmen des VN-Systems in den Jahren 2016 und 2017”, link hier (PDF).

Wat we daarin lezen op pagina 71 geeft aan waarom de Duitse regering een publieke discussie over het migratie pact mijdt als de pest en dat ook met alle ter beschikking staande diensten heeft geprobeerd dat te voorkómen – maar dit gelukkig is mislukt.
In de pqct-tekst (pagina 71/72) lezen we het volgende (en velen zullen het een oorlogsverklaring vinden aan het adres van de burgers van de EU):

Auf Basis der New Yorker VN-Erklärung vom 19. September 2016 treibt die Bundesregierung zudem die Prozesse zur Erarbeitung eines Globalen Paktes für Flüchtlinge (Global Compact on Refugees, GCR) und eines Globalen Paktes für sichere, geordnete und reguläre Migration (Global Compact on Migration, GCM) politisch, inhaltlich, personell und finanziell voran und unterstreicht dadurch ihre internationale Gestalterrolle im Bereich Flucht und Migration. Während der GCR auf eine gerechtere internationale Verantwortungsteilung in großen Flüchtlingssituationen abzielt, soll der GCM die Grundlage für eine global gesteuerte, sichere und reguläre Migration werden. Deutschland hat die Ausgestaltung der beiden Pakte durch Textvorschläge aktiv mitgestaltet. Beide Pakte sind als rechtlich nicht bindend, aber politisch verpflichtend konzipiert. Die finale Textversion des GCM wurde am 13. Juli 2018 von den Kofazilitatoren (Schweiz und Mexiko) offiziell dem Präsidenten der Generalversammlung übergeben. Die formelle Annahme soll auf einer Gipfelkonferenz in Marrakesch am 10. Dezember 2018 erfolgen.

Onze vertaling gaat ongeveer als volgt:

“Op basis van de New York VN-verklaring van 19 september 2016 voert de federale regering hiervoor de processen door van het invoeren van een ​​wereldwijd pact voor de vluchtelingen, het Global Compact on Refugees, GCR *), en een wereldwijd pact voor een veilige, ordelijke en reguliere migratie, het Global Compact on Migration, GCM **), de politieke inhoud, het personeel en de financiële voortgang en daarmee onderstreept zij de internationale voortrekkersrol ten aanzien van het vluchten en migratie.

Terwijl de GCR is gericht op een meer rechtvaardige internationale verdeling van verantwoordelijkheid in grote vluchtelingensituaties moet het GCM de basis voor een wereldwijd gestuurde, veilige en reguliere migratie. Duitsland heeft actief bijgedragen aan de vormgeving van de twee pacten door middel van tekstvoorstellen. Beide pacten zijn niet juridisch bindend, maar politiek gezien verplichtend. De definitieve tekst versie van het GCM werd officieel overgedragen door de mede-facilitatoren (Zwitserland en Mexico) op 13 juli 2018 aan de voorzitter van de Algemene Vergadering. De formele goedkeuring zal plaatsvinden op een topconferentie in Marrakesj op 10 december 2018″.

migratie

We denken dat tot een maand geleden niemand in de Duitse Bondsdag hier van af wist, sterker: we denken dat zelfs vandaag de dag nog in onze Tweede Kamer niemand hier wat van weet. Waarschijnlijk wel onze premier, want we kunnen ons niet voorstellen dat zijn warme band met Merkel er niet toe heeft geleid dat zij hem hierover niet heeft geïnformeerd. De verontwaardigde reacties van Rutte, en zijn eerdere aankondiging dat “het allemaal juridisch nog moet worden uitgezocht” zou je kunnen uitleggen als dat de regering een verdrag ondertekent maar niet weet wat er in staat en wat de consequenties zijn. Of hebben we hier in Nederland de situatie dat een of andere topambtenaar op de stoel van onze gekozen volksvertegenwoordiging gaat zitten en eigenhandig een verdrag sluit met de Verenigde Naties?

Tussen haakjes: het VN-migratiepact heeft een kleine, maar vrij baanbrekende nuance ondergaan: heette het verdrag eerst nog “Global Compact on Migration”, tegenwoordig wordt het echter “Global Compact for Migration” genoemd. Een kniesoor die daar wat achter zoekt….

pact

Wat hier in ons land in feite gebeurt is dat er een coup van de regering tegen haar eigen volk plaatsvindt, een coup tegen het parlement, tegen de democratie, tegen de grondwet en tegen het internationaal recht. We weten nu ook meteen waarom het referendum in zo’n sneltreinvaart de nek om is gedraaid.

Wij lazen in de Duitse Frankfurter Allgemeine een opmerkelijk commentaar van een lezer, die schreef dat hij in de vele discussies over het pact twee belangrijke juridische principes mist die studenten in het eerste semester van hun studie leren: pacta sunt servanda (overeenkomsten moeten worden nageleefd) en falsa demonstratio non nocet (een verkeerde benaming doet geen pijn).

Hij vervolgt: “Mijn ex-professor heeft geprobeerd om het tweede principe uit te leggen met het volgende voorbeeld: als je kijkt vanaf de toren van het stadhuis van München naar de Marienplatz, dan kun je zien dat mensen, entiteiten, met inbegrip van een prostituee die een bordje  draagt met de tekst: “ik ben geen prostituee”. Vraag aan de studenten: wat is de betekenis van dit bord? Antwoord: geen. Deze dame blijft nog steeds een prostituee. Het lijkt op het VN-migratiepact. De vele inhoudelijke toezeggingen leveren welsprekende getuigenissen van het ware, bindende karakter van dit pact.”

“Elke natie heeft het recht om vrij te zijn over haar politieke status, haar staat en regering, en om te beslissen over zijn economische, sociale en culturele ontwikkeling.” Dat is onderdeel van het “Handvest” van de VNen hieruit blijkt dat het VN-migratiepact duidelijk en volledig in strijd is met zijn eigen mensenrechtenstatuten.

*)   het twééde pact dat drie dagen na het eerste wordt ondertekend.
**)  het eerste pact waarover al die discussies worden gevoerd.

Reacties

Reacties

Een bevolking die de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid niet respecteert en verdedigt, zal niet lang de vrijheid hebben die voortvloeit uit de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid. Deze website respecteert de waarheid en het vereist uw steun denk aan onze sponsors of doe een donatie hier wij zijn blij met elke euro. Become a Patron!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.