Connect with us

Column

“Liegende Hollander” premier Marc Rutte met zijn kartel- cultuur- en natuurslopers bende

Published

on

klimaat

Ook in heel Nederland worden tegen het dringend advies in van duizenden experts en wetenschappers van over de hele wereld zoals ook  van de WHO (World Health Organisation) steeds meer bomen en onvervangbare wonderschone  bossen weggekapt ivm het uitrollen van het nieuwste mobiele hoogfrequente microgolf netwerk 5G.

Zo is de “Liegende Hollander” premier Marc Rutte met zijn kartel- cultuur- en natuurslopers bende bezig om  het gevaarlijke 5g mobiele netwerk massaal uit  te rollen met een vreselijk duur pakket wetten en maatregelen  in het kader van Ed Nijppels krankzinnige Klimaatplan dat gebaseerd is op het doemdenk-scenario van een naderende totale ondergang van de wereld  als gevolg van  het smelten van de poolkappen en een volgens hen in rap tempo stijgende zeespiegel agv Globale Klimaat-opwarming,  die het gevolg zou zijn van de fatale CO2- uitstoot door de mens.

Volgens 97 procent van  de meest geleerde  wetenschappers zoals hoogleraren en professoren op het gebied van het Klimaat zoals ook volgens de co-oprichter van Greenpeace,  Patrick Moore  is er helemaal en totaal geen enkele sprake van een Globale Klimaatcrisis of gevaarlijke Globale Opwarming en ook niet van een naderende werelramp  agv de uitstoot van CO2 door de mens.

Een 1000 keer belangrijker thema, is de toenemende vervuiling van Moeder Aarde  en van met name  Nederland agv de sterk toenemende uitstoot van fossiele afvalgassen zoals van kolen, benzine en diesel en de imense vervuiling agv het lozen van chemische troep en kankerverwekkend industrieel afval in de bodem, de lucht en de rivieren zoals door Shell en door multinationals uit de Duitse Roer.

Vrijwel geen een politicus in Nederland stelt de enorme vervuiling en de  extreem hoge sterfte agv Kanker in Nederland agv de vervuiling door Multinationals aan de orde en de regering Rutte III weigert ook maar iets te doen om het meest vervuilde land van de gehele EU, dat is Nederland, schoner en veel gezonder te maken.

Advertisement

Om het volk af te leiden van de werkelijke bedreiging en de fatale gevolgen van het gevoerde economisch wanbeleid van massa-vervuiling, worden door politici en door omgekochte wetenschappers en MSM opruiers klinkklare leugens en onwaarheden worden verspreid zoals over het Klimaat.

Oplichters die via aandelen belegingen in nep-duurzame energie  enorm veel winst boeken agv  de Klimaathysterie  zoals de bedenker van de klimaathoax , de amerikaanse multimiljonair politicus en belegger Al Gore,  verklaren stuk voor stuk dat de  wetenschap aan hun kant staat en dat er sprake is van een gevaarlijke Globale Opwarming agv CO2-uitstoot die door de mens zou worden veroorzaakt.

Nederlandse politici zoals de liegendeMarc Rutte, de “verwarde” Ed Nijppels, de zich steeds als een ingeprogrameerde robot herhalende Rob Jetten van D66 en met name  Groen Linksen zoals de Pol-Pot vererende Paul Rosenmuller en  de populist fantast Jesse Klaver predikken waar ze maar kunnen met veel bombarie hun  valse Klimaatreligie waarbij door velen van deze oplichters schaamteloos word gelogen zoals dat 97 procent van alle wetenschappers het eens zijn over  Globale Klimaatopwarming en een  Klimaatcrisis waarbij zeer te vrezen valt voor de  ondergang van de mensheid door overstroming van de aarde wegens de volgens hen in een rap tempo stijgende zeespiegel  als  gevolg van Globale Klimaatopwarming en het  wegsmelten van de poolkappen.

Dergelijke walgelijke missellijk makende opruiers, leugenaars,corrupten en fantasten die allemaal zoals Rutte en Multinatonals verantwoordelijk zijn voor de fors gestegen  vervuiling van Moeder Aarde  proberen de door hen met Klimaat-leugens en doemdenk-scenarios  doodsbang gemaakte jongeren en ouderen met bergen aan mooie woorden en loze beloftes en leugens te verleiden,  om op hun partij te stemmen. Trap daar dus niet in. Informeer U goed en terdege en  laat U niet bedriegen door al die corrupte oplichters en de door hen betaalde leugenpers en MSM zoals de fakenieuws organisatie NOS.

Waardeloze politici zoals Marc Rutte die naar de pijpen dansen van  Globalisten zoals Macron,Juncker, Merkel en de Khasaarse GROKO Elites zijn zeer helaas in tal van EU landen  begonnen met het uitvoeren van zeer nadelige  Klimaat maatregelen waaronder het via belastingverhoging fors duurder maken van de energie en fossiele brandstoffen, en het wegkappen van enorm veel kerngezonde onvervangbare bomen en bossen zoals in het dichtbevolkte land van de wereld, Nederland, waar sowieso al veel te weinig zuurstofproducerende bomen en bossen zijn.

Advertisement

Op bevel van Merkels EU Elite kapt Rutte III duizenden hectares bomen en bossen weg ondermeer omdat deze de straling van het massaal uit te rollen mobiele netwerk 5G zouden tegen houden. Met name worden steeds meer bomen gekapt om te versnipperen en te verbranden voor de opwekking van electriciteit met miljarden euros aan EU subsidie. Stoken op hout, en het verbranden van houtsnippers in houtverbranding energiecentrales,  is echter veel vervuilender dan het opwekken van energie door gas.

Het waanzinnig klimaat-beleid deugt dus niet en is ontoelaatbaar want het verbranden van hout is nagenoeg 15 procent vervuilender dan stoken op gas of olie en door het pakket aan  klimaat maatregelen word de de CO2 uitstoot alleen maar groter en word de natuur en natuurlijke bio-diversiteit van flora en fauna op grote schaal vernietigd. Hierbij komt ook nog eens dat de energie steeds duurder en voor steeds meer mensen  zelfs onbetaalbaar word.

?????????? ????????? ??????? ????? ????? ???? ?? ???? ???????????? ???????????????? ??? ??????

climatechange is hoax

climatechange is hoax

De “Globale Klimaatopwarming theorie”  is niets anders dan een frauduleus complot om onder het mom van “Red de Aarde” angst te zaaien onder de bevolking en hiermee een gigantisch verdienmodel te creëren om vervolgens exorbitant hoge klimaatbelastingen uit de zakken van de burgers  te stelen.

Volgens  liegende  politici zoals Angela Merkel, Al Gore, Marc Rutte, Rob Jetten, Jassar Klaver  en de als “labiel” bekend staande VVD-er  Ed Nijppels is het terugdringen van de CO2-uitstoot van levensbelang omdat volgens hen de CO2 uitstoot dooor de mens, verantwoordelijk zou zijn voor de globale opwarmig en  het smelten van de poolkappen met als gevolg dat de hele wereld door de stijgende waterspiegel en door tsunamies zols “Atlantis”‘ onder water zou komen te verdwijnen. De regering Rutte III tekende dan ook op basis van  blind egoisme voor een Klimaatakoord  met 600  voor de burgers peperdure maatregelen olv de leugenaar  Marc Rutte, de ultra groenlinkse multi-miljonair zakenvuller en levensgevaarlijke Pol-Pot vereerder Paul Rosenmuller en de labiele  door zichzelf tot “Klimaatpaus” benoemde  hopeloos “verwarde” VVD-er  Ed Nijppels.

Advertisement

Wat betreft het Klimaatakkoord van Parijs  blijkt dit verdrag dat door de absoluut onbetrouwbare Marc Rutte  werd getekend, door vrijwel alle ondertekenende landen, net zoals het Verdrag van Kyoto, absoluut  niet nageleefd word. Het Nederlands Klimaatakkoord blijkt dan ook tot stand te zijn gekomen uit niets dan blinde hebzucht, op basis van  klinkklare leugens, misvattingen en niet onderbouwde veronderstellingen.  Veel landen, en zowat alle grootmachten van de wereld weigerden eveneens om hun handtekening te zetten onder het Klimaatverdrag  dat van geen kanten deugt en alleen de belangen  dient van  op woekerwinst azend politici en bankiers en zeer vervuilende multinationals zoals Shell,Exon, Rother,Hoechts en Akzo-Nobel.

CO2 FactsLANDEN DIE NIET MEE DOEN AAN HET  WAANZINNIGE KLIMAATAKKOORD

Heel Afrika:
1,2 miljard inwoners, 714 x groter dan Nederland
Rusland:
144,5 miljoen inwoners, 402 x groter dan Nederland
Amerika:
325,7 miljoen inwoners, 231 x groter dan Nederland
China:
1,3 miljard inwoners, 225 x groter dan Nederland
India:
1,3 miljard inwoners, 77 x groter dan Nederland
Iran:
82 miljoen inwoners, 38 x groter dan Nederland
Colombia:
47 miljoen inwoners, 26 x groter dan Nederland
Turkije:
80 miljoen inwoners, 18 x groter dan Nederland
Irak:
39 miljoen inwoners = 10 x groter dan Nederland

Onze atmosfeer bestaat voor:

Advertisement

– 78% uit stikstof
– 21% uit zuurstof
– 1% uit edelgassen
– 0,038% is CO₂

Van deze 0,038% produceert de natuur
96% zélf.
De mens staat voor de andere
4%.
De invloed van de mens in zijn geheel op CO₂ staat dus welgeteld voor
0,00152%

Zeespiegel facts

Over van alles word door hebzuchtige erofielen zoals Rutte, Macron, Al Gore, Merkel en  door een handvol door de miljardair Soros ingehuurde wetenschappers gelogen zoals over de  invloed die CO2 zou hebben op de globale temperatuur.  De mensheid word door  de corrupte Elites en omgekochte wetenschappers via de MSM voorgelogen dat de mensheid  ten onder zal gaan agv een globale Klimaat Opwarming,  door  smelting van de Poolkappen, door tsunamies en enorme overstromingen zoals van Nederland dat beneden  de zeespiegel ligt.

97 procent van alle top-experts en de onafhankelijke weerinstituten weerleggen echter de leugens van de  4 procent aan omgekochte liegende wetenschappers, doemdenkers en valse hebzuchtige politici die bij de burgers angst in proberen te boezemen om de kiezer ertoe te bewegen om op hen partij te stemmen.

Advertisement

Zo blijkt uit de metingen dat de gemiddelde zeespiegel langs de Nederlandse kust vorig jaar  7,2 centimeter gedaald is ten opzichte van de gemiddelde stand in 2017. Dat blijkt uit objectief onderzoek van Deltares en HKV in opdracht van Rijkswaterstaat. In 2017 stond de zeespiegel zelfs relatief hoog. Dat kwam door twee grote noordwesterstormen. In 2018 waren er twee lange periodes met oostenwind, waardoor de waterstand lager werd. De lange periode van droogte heeft ook weinig invloed op de gemiddelde zeespiegelstand gehad.

De zeespiegel is de afgelopen 128 jaar met gemiddeld 1,86 mm per jaar gestegen, maar er is geen sprake van een versnelde stijging. Er wordt wel rekening gehouden met een snellere stijging die minimaal is en geen enkele bedreiging vormt van de door doemdenkers en liegende politici  verzonnen bedreiging van  overstroming van stad en land.

En zo zie je maar weer hoe het  volk door de politieke elites opgelicht word  met de broek aan..

De vervuilende uitstoot uit houtverbranding-centrales wordt ook al niet minder, maar zelfs vijftien procent meer dan van gas en de schonere kolen. Rutte III, Groen Links en Merkels klimaatleugenaars verlaren ijskoud dat biomassa-energie schoner is en dat de forse uitstoot aan CO2 word gecompenseerd omdat er weer heel veel nieuwe bomen die CO2 in zuurstof omzetten zouden worden bijgeplant.

De EU weigert te luisteren naar de experts zoals Professor Martijn Katan die wetenschappellijk  met onweerlegbare  bewijzen heeft aangetoond dat  biomassa-energie  veel vervuilender is  en dat de aanplant van nieuwe diverse bossen een regelrechte leugen is.

Advertisement

Professor Martijn Katan is een van de auteurs van het alarmerend biobrandstof-rapport van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen uit 2015.

Katan: “Wereldwijd is afgesproken dat de C02 die uit houtverbranding komt, niet telt.  Terwijl het een enorme hoeveelheid is, het dubbele van als je aardgas gebruikt. Het is ook precies hetzelfde CO2 als wat uit de kolencentrale komt, alleen het idee is: die CO2 vliegt over de oceaan terug naar die bossen en daar wordt het weer opgenomen. Als je er een beetje naïef over denkt is dat een heel mooi systeem. Probleem is alleen, een bos groeit heel erg langzaam en onze centrales verbranden heel erg snel.”

( note:  De nationaal socialistisch EU Elite olv  de ex stasi-spion Angela Merkel en de zatlap Juncker  heeft bepaald dat C02 die uit houtverbranding komt, niet telt en men liegt schaamteloos dat energie uit hout duurzaam en stukken schoner zou zijn.)


Globale opwarming enorme leugenEr is ook  helemaal geen sprake van een enorme globale opwarming maar fluctuatie en een relatief lage stijging  in Nederland  zoals is aangetoond door KNMI dat de wereldgemiddelde temperatuur sinds 1880 met slechts circa 0,9 °C is gestegen. De afgelopen 30 jaar is die stijging gemiddeld 0,03 °C per jaar geweest.

Advertisement

De jaargemiddelde temperatuur in Nederland is trendmatig toegenomen en ligt in 2014
1,7 ± 0,6 °C hoger dan ruim een eeuw geleden, in 1906.  De afgelopen 30 jaar is die stijging gemiddeld 0,03 °C per jaar geweest. Na een versnelling aan het eind van de vorige eeuw verliep de opwarming de afgelopen vijftien jaar langzamer. Zo’n tempowisseling in het waargenomen temperatuurverloop is niet uniek en kan goed verklaard worden door natuurlijke fluctuaties (PBL/KNMI, 2015 – hoofdstuk 1).


KNMI manipulaties


Het KNMI  blijkt net zoals de NOS een zeer duur door de regering Rutte betaalde valse propaganda organisatie te zijn want het KNMI heeft een groot deel van de historische hittegolven (in de periode 1901-1951) om de Klimaathoax enleugensover Globale Opwarming  te steunen,  schaamteloos uit de boeken geschrapt. Het bedrog door het stiekem schrappen van de vele hittegolven door KNMI,  werd ontdekt door  een team van onafhankelijke onderzoekers in het rapport Het Raadsel van de Verdwenen Hittegolven. De onderzoekers noemen de extreme temperatuurcorrecties van 1,9°C die het KNMI toepaste op warme tot zeer warme dagen (28 graden Celsius of hoger) “onverdedigbaar”.


De EU biomassa waanzin moet dus echt per direct stoppen. De massale bomenkap en het uitrollen van 5G zijn  zeer nadelig voor het Klimaat en voor de gezondheid van flora en fauna. Stoken op hout is vervuilender dan op kolen of gas.  Het EU beleid zoals het wegkappen van de bossen en het op grote schaal vervuilen van de lucht, de bodem en het water  zijn volledig in strijd  met de grondwet en met tal van internationale verdragen zoals het Verdrag van Kyoto en het Verdrag van Parijs.

De krankzinnige  EU-Elites  willen de hoogfrequente 5G-microgolf zendmasten in alle EU steden ook gaan implanteren in lantaarnpalen, bushokjes, verkeerspalen, en in allerhande eletronische aparatuur en in minder opvallende straatobjecten en bewakingscameras. Men wil alles in de gaten houden, meten en spioneren. Om  signaal verlies te voorkomen (omdat bomen obstakels blijken te zijn voor het signaalbereik van 5G) zullen  steeds meer bomen en bossen worden weggekapt, tenzij wij de burgers deze totale EU waanzin stoppen.

Advertisement

KRANKZINNIG –  EU EN TELECOM INDUSTRIE ONTKENNEN 5 G GEVAREN


Europa en heel Nederland hangt straks vol met miljoenen, niet op gezondheidsproblemen onderzochte 5G-antennes. Dr. Martin Pall, emeritus hoogleraar in de staat Washington, maak zich dan ook zeer grote zorgen over 5G en waarschuwt de wereld over de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van elektromagnetische velden. Hij beweert dat het giftige en gevaarlijke karakter van elektromagnetische velden al goed is ingeburgerd en dat de komst van de ziekmakende 5G-technologie zo veel slechter zal zijn en dat het “totaal krankzinnig” is om 5G in te zetten wegens de mogelijk dodelijke biologische risico’s.

“De bevolking is door de politiek voorgelogen en als een kikker in een langzaam opwarmde pan met alsmaar heter water. Snaveltjes toe, oogjes dicht en koken maar tot ziektes en de dood erop volgen”

De EU Elites kappen  massas onvervangbare bossen en bomen omdat de bomen een groot obstakel zijn voor het  nieuwe 5G netwerk zoals dat is gebleken uit onderzoek van The University of Surrey:  Masthoogte op boomniveau als een beperkende factor voor bereik en betrouwbaarheid.

Door 5G zal de blootstelling aan straling voor alle mensen substantieel verhoogd worden. en die straling komt ook nog eens  bovenop de straling van 2G, 3G, 4G en wifi die momenteel vrijwel overal de ether verziekts. Van al die elektromagnetische UMTS straling is inmiddels al bewezen dat deze schadelijk is voor mensen,planten, bomen, dieren en de leefomgeving.  Dus niet alleen de bomen, vogels  maar zeker ook heel veel mensen zullen de ziekmakende effecten van 5G ondervinden, tenzij, het uitrollen van 5G gestopt en bij de wet verboden word.

Advertisement

In september heeft een groep van 186 wetenschappers uit 36 landen de Europese Unie dringend gewaarschuwd voor de gevaren van 5G

Hoogleraren in Nederland maken zich zeer ernstig zorgen over 5G. Ook volgens de natuurkundige Leendert Vriens van StopUMTS.nl is de steeds hoger wordende stralingsintensiteit een enorm probleem niet alleen voor 5G, maar ook voor de 4G en 3G die er nu al zijn.

“Je hebt meer last van een antenne in een bushokje, dan van de straling uit een zendmast,” aldus Vriens.

“Vermoeidheid, burnout-klachten, slapeloosheid, maag-darmklachten: zelf weet ik zeker dat dat door straling komt.”

De Bomenkap en 5g vormen volgens 97 procent van alle experts van over de hele wereld die de Globale Klimaatopwarming als niet bewezen achten,  een bedreiging voor de gezondheid. 5G straling is schadelijk voor flora, fauna, vogels, planten, bomen, mens en dier. 5G straling veroorzaakt zelfs bepaalde vormen van kanker.

Advertisement

Voor alle burgers  en met name voor  stralingsgevoelige mensen word het nog vele malen  lastiger om te overleven aangezien de straling dan letterlijk overal is. Nu al zien steeds meer  landgenoten zich genoodzaakt om te emigreren naar  Portugal, Algerije, Canada,Hongarije of naar elders, omdat het leven in Nederland agv de vervuiling door de multinationals zoals Shell (en via de zwaar vervuilende Duitse Roer), steeds gevaarlijker en dodelijker word wegens de kankerverwekende troep die in de bodem, het water en in de lucht word gedumpt en wegens de chemtrails en de ziekmakende UMTS straling en dan is 5G nog niet eens uitgerold.  Het vooruitzicht voor flora en fauna in Nederland ziet er dus al helemaal niet goed uit.


De krankzinnige  Regering Rutte wil volgens de alarmerende berichten Nederlanders gaan verplichten tot de aanschaf van een peperdure waardeloze lawaaierige niet-duurzame warmtepomp


Een warmtepomp is vogens de experts totaal niet rendabel, niet efficient, en vele malen vervuilender en ook nog eens   vele malen duurder dan stoken op kolen of gas. Het invoeren van warmtepompen leid wegens de extra vraag naar electriciteit( opgewekt via o.a. gas en biomassa-centrales)  tot fors meer CO2- uitstoot met voor mens en dier gevaarlijke uitstoot aan roet en fijnstoffen.

Ervaringsdeskundige Robert-Jan Mijnarends bij het consumentenprogramma Radar.

“De gewone gasketel, als ik die aan doe dan krijg ik het warm in de winter. Dat krijg ik met de warmtepomp nooit!”

Advertisement

Dit wordt bevestigd door professor Laure Itard.

De luchtwarmtepomp is alleen voldoende zolang de buitentemperatuur boven de 7 graden Celsius is.  Alleen in zéér goed geïsoleerde huizen is enkel een warmtepomp voldoende. Omdat de meeste warmte weglekt via ruiten, is volgens Itard driedubbelglas noodzakelijk. Bij temperaturen onder de 0 graden Celsius   schakelt  een danook lawaaierige luchtwarmtepomp in een soort turbostand , waardoor deze 3 à 4 keer zoveel stroom gaat gebruiken.  Bovendien geven luchtwarmtepompen –net zoals airco’s – geluidsoverlast.

Een vreselijk dure vervuilende luchtwarmtepomp levert  simpelweg  te weinig warmte om een koude winter mee door te komen. Als het huis niet heel erg goed geïsoleerd is, blijft een Hr-ketel  noodzakelijk.  Zonder de  noodzakelijke isolatie van een huis waarvan de  kosten worden geschat op minstens  60 000 Euro per huis, heeft de aanschaf van een warmtepomp geen enkel nut en valt gezien de vele nadelen dan ook  zeer  sterk af te raden.

De knettergekke regering Rutte III  wil samen met de ultra linkse partij Groen  Links  1000  miljard euro besteden aan een klimaatproject dat wat betreft het terugdringen van de  CO2 uitstoot mondiaal  nog niet eens een druppel op een gloeiende plaats is  met een effect van slechts 0,00007 graden Celsius.

Gas is en blijft hoe men ook bekijkt de schonere energiebron die relatief weinig CO2 genereert. Vele andere landen zoals de VS, China  en heel wat Afrikaanse landen,Pakistan  en India  schakelen overigens  massaal over op gas en velen ook op kolen. Het  behouden van “energie uit gas” is dan ook 1000 keer beter  voor het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Advertisement

Zembla over de EU en RUTTE III biomassa boomkap zwendelZembla over de Biomassa Leugens van Al Gore, Merkel, Juncker, Rutte, Kamp, Nijpels, Jetten, Rosenmuller en sekteleider Klaver van Groen Links


Audiospeler

00:00
00:00

Gebruik pijltoetsen Omhoog/Omlaag om het volume te verhogen of te verlagen.

Advertisement

Politici en Gemeentes! die toch bomen en bossen laten kappen en het voor de gezondheid gevaarlijke 5g gaan uitrollen, moeten stuk voor stuk aangeklaagd en berecht worden welke bestuurder het ook moge zijn, wegens wanbeleid en het in gevaar brengen van de burger en verzieken van het Klimaat en Moeder Aarde. Alle politici die de burger willens en wetens in gevaar brengen en de wet via corruptie en via valse propaganda  schenden moeten dan ook keihard worden aangepakt,  afgerekend en onschadelijk worden gemaakt door goed strafrecht, om  Moeder Aarde van de  ondergang  te redden.


De uitrol van het 5G straling netwerk moet gestopt worden evenals de doo het volk zeer ongewenste bomenkap in  Nederland en andere landen.  De waanzinnige EU Elite olv  Merkel en de zatlap Juncker wil gigantische hoeveelheden bos wegkappen en wel miljoenen tonnen houtsnippers verbranden omwille van het op grote schaal verkrijgen van energie voor industriële doeleinden. De EU wil niet dat U weet dat het verbranden van hout veel ongezonder is dan stoken op kolen of gas. De EU wil ook steeds meer milieubelasting heffen om een gigantisch vermogen  bijelkaar te krijgen voor zelfverrijking, voor de  massale opvoering van de wapenproductie en voor de vorming van een enorm groot antie Rusland Euro-leger.

Hoe minder bomen,des te minder zuurstof, en des te meer CO2

Merkels EU  Elite propageert in heel Europa via de door hen bestuurde propaganda media, leugens over het Klimaat, geproduceerd door gesponsorde en omgekochte wetenschappers beter gezegd gewetenloze geldwolven en verraders die liegen voor geld en subsidie.  Deze gewetenloze geldwolven en landverraders misbruiken zelfs de schoolgaande jeugd met hun valse propaganda en geheime agenda van het opvoeren van de wapenproductie, het voeren van oorlogen zoals in  Islamitische en Afrikaanse landen   en voor de vorming van een Nazie EU leger.

Het CO2  en Globale Klimaatopwarming verhaal is zoals aangetoond door gerespecteerde deskundigen en  wetenschappers uit de hele wereld  niets dan een schaamteloze leugen om U de burger uit te kleden. Hoe minder bomen, des te minder zuurstof! En dus des te meer ziektes en aandoeningen.  Goed voor big farma, die steeds meer natuurlijke geneeswijzen uitschakelen en de politiek in hun broekzakken heeft.

Advertisement

Laten we met zijn allen opstaan en de corrupte Elites van het pluche verjagen  om de  cultuur en natuursloop, de vervuiling van Moeder Aarde , de massabewapening en  de daardoor steeds hoger oplopende dreiging van  oorlog voorkomen,  want anders herhaalt de geschiedenis zich met ontelbare  slachtoffers. “l’histoire se répète” ? Waarschuw iedereen die U kent en neem Uw verantwoordelijkheid.  U kunt nu niet meer zeggen ‘we hebben het niet geweten’ !


Grote Nederlandse banken financieren ontbossing en landroof. ABN AMRO, ING en Rabobank zijn structureel betrokken bij misstanden in de palmoliesector, zoals landroof, mensenrechtenschendingen en de kap van regenwoud. Dit blijkt uit twee rapporten die Milieudefensie maandag presenteert.Teken de Petitie STOP DE MASSA BOMENKAP

Wij kunnen niet leven zonder onze zuurstofproducerende Bomen: die zijn ook een belangrijk antwoord op het klimaatprobleem! Maar RUTTE III  ontbost op bevel van doorgedraaide eurofielen van de EU, Merkel, Juncker sneller dan het Amazonegebied. De werkwijze van Staatsbosbeheer,  RUTTE III (SBB) en andere natuurslopers en dierenmoordenaars brengen onomkeerbare schade toe aan onze natuur en bossen en is strijdig met de normen voor duurzaam bosbeheer en in strijd met de internationale afspraken zoals het Verdrag van Parijs.

Hoogleraar Europees bos  Nabuurs, maakt zich grote zorgen over de massale  bomenkap door de regering Rutte.

Advertisement

In Europa leggen bomen ongeveer 10 procent van de totale CO2-uitstoot in de EU vast en volgens Nabuurs kan dit omhoog. In opdracht van de klimaattafel Landbouw en Landgebruik werkt hoogleraar Nabuurs met 38 partners uit de Nederlandse bos-natuur-houtsector aan  de redding van de natuur door een beter klimaatbeheer van de bossen.

De afgelopen 30 jaar is er nauwelijks geïnvesteerd in de Nederlandse bossen.  Staatsbosbeheer beweert  dat het dunnen van het bos zodat omliggende bomen meer kans krijgen om te groeien effectief was, maar ook dat bleek in de meeste gevallen totaal niet te kloppen.

Nabuurs zet zich met  hart en ziel in voor de aanleg van meer bos via de stichting Probossamen met meer dan twintig andere partijen   Nabuurs bendadrukt dat er voor 2050  minstens 100.000 hectare meer aan de benodigde levensreddende zuurstof-producerende bossen worden aangelegd.  Rutte, beloofde o.a.  bij het aantreden de natuur te sparen en meer bossen aan te leggen. Vrijwel alle Nederlanders  en partijen voelen zich dan ook lelijk bedrogen want de coalities van Rutte hebben zich geenszins en totaal niet aan de door de VVD, D66 en de PVDA gemaakte afspraken gehouden  zoals  om meer bossen aan te leggen en de vervuiling door Multinationals zoals Shell enAkzo-Nobel,  zoals ook het terugdringen van enorm hoge concentratie aan ziekmakende fijnstoffen in de lucht, zelfs  op dringend verzoek van de EU,  in Nederland fors terug te dringen.


Rutte III leugens over Klimaat. Presentatie door Hans Labohm in het stadhuis te Rotterdam


Advertisement

Professor weerlegt de klinklare Klimaatleugens van Al Gore, Merkel, Juncker,  Rutte, Jetten, Nijppels, Kamp en de populist Klaver van Groen LinksThe Great Global Warming Swindle – Full Documentary HD


The Great Global Warming Swindle caused controversy in the UK when it premiered March 8, 2007 on British Channel 4. A documentary, by British television producer Martin Durkin, which argues against the virtually unchallenged consensus that global warming is man-made. A statement from the makers of this film asserts that the scientific theory of anthropogenic global warming could very well be “the biggest scam of modern times.”

Advertisement

According to Martin Durkin the chief cause of climate change is not human activity but changes in radiation from the sun. Some have called The Great Global Warming Swindle the definitive retort to Al Gore’s An Inconvenient Truth. Using a comprehensive range of evidence it’s claimed that warming over the past 300 years represents a natural recovery from a ‘little ice age’. According to the program humans do have an effect on climate but it’s infinitesimally small compared with the vast natural forces which are constantly pushing global temperatures this way and that. From melting glaciers and rising sea levels,

The Great Global Warming Swindle debunks the myths, and exposes what may well prove to be the darkest chapter in the history of mankind. According to a group of leading scientists brought together by documentary maker Martin Durkin everything you’ve ever been told about global warming is probably untrue. Just as we’ve begun to take it for granted that climate change is a man-made phenomenon, Durkin’s documentary slays the whole premise of global warming. “Global warming has become a story of huge political significance; environmental activists using scare tactics to further their cause; scientists adding credence to secure billions of dollars in research money; politicians after headlines and a media happy to play along. No-one dares speak against it for risk of being unpopular, losing funds and jeopardizing careers.”


Gezondheidsschade GSM, UMTS, DECT, Wifi, Straling, Zendmasten, Electrosmog.UMTS straling is ongezond Zembla deel 4 / 5

Advertisement


Het maakt de politiek zoals de regering Rutte III niets uit dat miljoenen mensen agv de straling ziek worden. Het gevaar word steeds groter en groter. De zorgwekkende sraling-klachten en ziekteverchijnselen zijn overduidelijk aangetoond.

De Gezondheidsraad en de World Health Organisation (WHO) gaven eerst na druk door pers en media toe dat elektromagnetische velden zoals UMTS van mobiele zendmasten “effecten” hebben op het lichaam, maar ze weigeren de negatieve gezondheidsschade agv langdurige blootstelling aan de straling publiek te maken. De Gezondheidsraad beroept zich namelijk alleen maar op de Zwitserse studie naar de gezondheidsgevolgen van kortdurige UMTS-straling. In dit onderzoek werden proefpersonen slechts drie kwartier blootgesteld aan hoogfrequente niet-ioniserende EM-velden, en dat leverde ‘geen negatief resultaat’ op. In de realiteit worden mensen 24 uur per dag levenslang aan de straling blootgesteld. De schade die hieruit volgt heeft men niet onderzocht,of men wil de gevolgenvanlangdurige blootstelling aan straling niet publiek maken.

Uit andere wetenschappelijke onderzoeken blijkt echter wel dat er van alles mis is met UMTS straling. Niet voor niets zijn de stralingsnormen in België sterk verlaagd. In Nederland is de norm 61 Volt per meter (V/m). Dit zou zo snel als het maar kan naar 0,6 V/m moeten. Het aantal UMTS-masten moet vooral in het dichtbevolkte Nederland drastisch verminderen, maar daar zit de hebzuchtige en corrupte regering Rutte III niet om te springen. RUTTE III heeft immers 3 miljard euro besteed aan zendlocaties en men wil ondanks het feit dat miljoenen burgers gezondheidsklachten van de straling krijgen zoals lusteloosheid, oorsuizen(piep-ruis en fluittonen in het hoofd), depressies, slaapstoornissen, en andere aandoeningen zoals slechtziendheid, geen actie ondernemen en het aantal zendmasten en de stralingsintensiteit verminderen. Rutte III gaat ook nog eens het nog veel meer schadelijke 5G netwerk uitrollen tegen de dringende adviezen in van de top-experts waaronder 40 professoren. Hersenspecialisten waarschuwen nu alreeds dat het aantal hersentumoren op basis van deze negatieve ontwikkeling in Nederland minstens met 500 procent zal toenemen agv langdurig gebruik van mobiele telefonie en straling zoals van zendmasten.


Advertisement

Dariusz Leszczynski, Adjunct Professor of Biochemistry, University of Helsinki, speaking at Griffith University, Brisbane, August 2017.
International Scientist Appeal on Electromagnetic Fields Martin BlankIs straling van mobiel en wifi schadelijk?

Advertisement


Lord Christopher Monckton – Global Warming is a HoaxReferenties


istanbul eskort - izmir eskort - eskort mersin - eskort - eskort antalya - istanbul avukat - web tasarım - Roblox Script