Armageddon

Is de islam een “religie” van vrede? De moslims beantwoorden dit bevestigend, maar dat moet ons Westerse mensen niet geruststellen, totdat wij weten wat zij hiermee bedoelen…Het Westen ziet vrede als het naast elkaar leven met moslims. Maar,moslims zien vrede als het einde van het Westen.Wanneer moslims van vrede spreken, bedoelen ze deze vrede: de praktische onderwerping van alle mensen aan de sharia en de islam.De islamitische vrede komt niet voort uit het aanvaarden van het bestaan van andere naties, religies en volkeren, maar uit eenheid door de ISLAM en het elimineren van zoveel mogelijk verschillen.Hetislamitische idee van vrede, is feitelijk een bevel om oorlog te voeren. Vrede er zal zijn, wanneer iedereen wordt gedwongen om binnen de beperkingen van de islam te leven.Dus,de islam krijgt geen vrede door vrede(vredesakkoorden), maar door oorlog/terror…

Vrede of een wapenstilstand met niet-moslimlanden en niet-moslims is altijd tijdelijk.Zonoemde terrorist Yasser Arafat(Een belangrijk deel van alle door de PLO gepleegde terreurdaden vond plaats onder leiding, of in opdracht van Arafat!) voor eigen gehoor zijn ondertekening van de Oslo-akkoorden een list, die de vernietiging van Israël dichterbij bracht.Een bestand als tactisch maneuver dus. Geen blijvende vrede als gelijken naast elkaar.Elk tussenakkoord is slechts een rustpauze, die hen de kans geeft om haar wonden te likken, zich opnieuw te bewapenen en over te gaan naar de volgende fase in de strijd/Jihad…Al eeuwen worden moslims onderwezen dat zij een superieure religie hebben, boven het Jodendom of het Christendom, en dus alle recht hebben deze groepen te onderdrukken.De nationale geboorte van Israël in 1948 heeft deze claim van superioriteit uitgedaagd in een gebied wat eeuwenlang onder de Sharia wetten lag. Voor veel moslims is dit een slag in hun gezicht en dit geeft reden tot een breder Arabische verwerping van het bestaan van Israël.Iran, dat niet aan Israël grenst, de Joodse staat wil vernietigen!Ontvoeringen, gijzelingen, vliegtuigkapingen, zelfmoordaanslagen, raketten en sinds kort de tunnels en de auto’s, die willekeurige passanten overrijden: het is allemaal gericht tegen burgers van Israël.Het ultieme streven van Hamas is niet alleen de totale vernietiging van de Joodse staat, maar ook het helpen realiseren van de wereldwijde dominantie van de islam…

De islam is meer dan een religie. Het is ook een staat,een totalitaire politieke ideologie, die er naar streeft om alle regeringsystemen omver te werpen en wereldwijd een theocratische dictatuur te vestigen(„De heerschappij is alleen voor Allah”/Koran-12:40).Daartoe zijn twee middelen: het bekeringswerk en Jihad(betekent oorlog tegen niet-moslims:„Vechten is U geboden”/Koran- 2:216…„Grijpt hen en doodt hen waar je hen ook vindt”/Koran -4:89… „Bestrijdt de afgodendienaren allen tezamen”/Koran- 9:36)…Alle veroveringen door de islam gebeurden in naam van de jihad, met talrijke veldslagen, invasies, verwoestingen, slavernij van niet-moslims door moslims, etnisch-religieuze zuiveringen en gedwongen bekeringen tot gevolg.Het is een oorlog van uitroeiing van alles wat onislamitisch is…Jihad kent vele facetten, waarbij “jihad door het zwaard” er slechts één is.En ‘al–Hijra’(migratie of kolonisatie/de vestiging van de islamitische heerschappij) is ook een…Na de bloeitijden met Mohammed, de kaliefen en ten tijde van het Turks Ottomaanse rijk is de islam ingeslapen. Nu zie je dat deze verschrikkelijke ideologie weer tot leven komt en begint aan een nieuwe periode van expansie.Na twee mislukte veroveringspogingen is de ‘religie van vrede’ deels veranderd van tactiek en wordt Europa door middel van massa immigratie van binnenuit belegerd.En zodra moslims de bevolking van een land voldoende in aantal vervangen hebben, zullen de niet-moslims hun natie, hun cultuur, erfgoed, hun beschaving, hun wetten, hun grond, en hun fundamentele rechten van de mens voor altijd verliezen.Er zijn meer dan genoeg voorbeelden uit de geschiedenis.De Hindoe beschaving van vandaag is de helft van wat het vroeger was. Het Zoroastrische Perzië, het boeddhistische Afghanistan, het hindoeïstische Pakistan, het christelijke Egypte, allen lieten uitgebreide tolerantie voor de islam zien. Allen zijn veranderd in Islamitische landen. Hun pre-islamitisch verleden is totaal weggevaagd.Ditzelfde parasitaire proces heeft zijn plek gevonden vandaag in Europa…

De islamisering van West-Europa is in volle gang.In grote steden als Marseille, Lyon, Parijs, Lille, Brussel, Antwerpen, Londen, Rotterdam, Amsterdam, Bremen,Hamburg,enz…. zijn al wijken, waar de sharia, het islamitische recht, wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen.De Koran verbiedt vriendschap met ongelovigen/niet-moslims:„O gij gelovigen! Neemt joden noch christenen als vrienden.”(Koran-5:51)…„Gelovigen! Maakt u geen vrienden behalve in uw eigen gemeenschap.”(Koran-3:118)…„Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101.) …„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)…Bij de opmars van de islam, speelt de moskee een centrale rol.In moskeeën een parallelle islamitische samenleving en het handhaven van de Sharia juist wordt gepromoot.Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee, dan een ideologie, die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds.Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de sharia wordt afgewezen, dan horen we dat graag….Moet jij eens een christelijke kerk in Turkije of Marokko willen bouwen, hakken ze je kop eraf!

Het is voor iedereen zichtbaar dat overal, waar geweld is of aanslagen worden gepleegd, de islam er meestal bij betrokken is.De afgelopen decennia is de terreurdreiging in Europa gestaag toegenomen. Deze groei heeft alles te maken met de opkomst van de islam in onze samenlevingen.En wie islam zaait, zal jihad oogsten!De meeste daders van de aanslagen zijn de kinderen van de massa-immigratie en de multicultuur, die vandaag de aanslagen in de straten van onze Europese steden plegen….Vraag ik me af, waardoor mensen terroristen worden. Ze worden niet als terrorist geboren, maar tot terrorist gemaakt.Mensen radicaliseren niet plotseling.De fundamenten van het islamitische terrorisme worden gevormd door ideeën die weer van een wereldbeschouwing zijn afgeleid: de islam. Zonder een specifiek stelsel van ideeën, een ideologie, bestaat het islamitische terrorisme niet…En om het terrorisme te bestrijden moet je hun doctrine bestrijden.Terrorisme bestrijden is een ding, de ideologie daarachter aanpakken is iets helemaal anders.We snoeien hier en daar een tak van de boom, maar de wortels blijven onaangeroerd.Om het terrorisme te bestrijden, moeten we de ideologie die erachter zit bestrijden.Dus,ISLAM terrorisme kan alleen geëlimineerd worden, als Islam zelf uitgeschakeld wordt!…Islam terrorisme is slechts een modus operandi, een actiemiddel om in functie van een ideologie een doel te bereiken, die openlijk wordt gerechtvaardigd door de JIHAD,de kernideologie van de ISLAM…

De islamitische ideologie is een ideologie van oorlog en haat. Ze roept de mensen op tot geweld. Ze roept de mensen ertoe op terroristen te zijn. De Koran laat daarover geen twijfel bestaan…(„De heerschappij is alleen voor Allah.”/Koran:12:40)…„Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims.” (Koran 4:101.) …. „Ongelovigen/niet-moslims zijn onbetrouwbaar, huichelaars, onrein, onwetend, hoogmoedig, kwaaddoeners, zondaars, verleiders en willen ze de gelovige van het rechte pad afleiden. Het zijn de slechtsten der schepselen” (Koran- 98:6)…„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)…„Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!” (Koran 2.193)…„Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.” (Koran- 8:12)… “Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.” (Koran 8:13)… „Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard” (Koran 9:29)…„Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is.”(Koran2:98)… „Een Kafir (niet-moslim) mag onthoofd worden” (Koran 47:4)… „Een Kafir mag geterroriseerd worden” (Koran: 8:12)… „Wie vrienden wordt met ongelovigen/niet-moslims is Allah ongehoorzaam” (Koran 5:81.)… „Vermijd vriendschap met joden of christenen. Doet u dit toch, dan zal Allah u beschouwen als een van hen” (Koran 5:51)….„De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4)…„Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen.”(Koran-9:14)…Op zeker 23 plaatsen in de Koran worden de moslims opgeroepen om strijd te voeren tegen de ongelovigen.VERSCHRIKKELIJK!…

Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van deze boek,die geldig is voor eeuwig en kan het niet worden veranderd(„Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”/Koran -4, vers 95)…Miljoenen niet-moslims zijn door de eeuwen heen vermoord, vervolgd, of op de vlucht geslagen voor de islam.Mohammed zelf “spande zich in op de weg van Allah” door geweld aan te wenden tegen de ongelovigen/niet-moslims.Hij vocht in veldslagen, liet talloze niet-moslims vermoorden (soms door sluipmoord) en liet ook krijgsgevangenen die zich hadden overgegeven executeren. Dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de islamitische wereld trots doorverteld.Zijn opvolgers gingen door met het gewelddadig verbreiden van de islam, met veel succes,meer dan 50 staten worden veroverd(dat is meer dan het nazisme en het Sovjet-communisme gecombineerd)!…Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de ISLAM! …Wie zegt vreedzaam te zijn of te roepen “dit is niet mijn islam”, zal consequent moeten zijn en afstand moeten nemen van wat Mohammed geleerd heeft. Afstand doen van het fundament van de islam. Dat betekent: stoppen met moslim te zijn…Dames en Heren,de religie van vrede is in oorlog met ons, al 1400 jaar! Zolang er geen mondiale Sharia heerst, is de ISLAM in staat van oorlog met alle landen, die niet vallen onder Dar al-Islam(ofwel huis van vrede). …

„De naam ’gematigde islam’ is heel hatelijk, die is aanstootgevend en een belediging van onze religie. Er bestaat geen gematigde of niet-gematigde islam. Islam is islam en dat is het” (Recep Tayyip Erdoğan)…

Wie islam zaait, zal jihad oogsten!…

Reacties

Reacties

2 thoughts on “Islam streeft niet naar vrede, maar naar oorlog/terror/de onderwerping!”
 1. Grijze plaat. Grenzend aan racisme. Gelijk de haat die de fascistische denktanks massaal rondtoeteren. Feitenvrije stemmingmakerij.
  Er zijn er meer die naar oorlog, terreur en onderwerping streven!

  De vorming van het Kalifaat, is een idee en een project van de CIA:
  Het salafisme is fascisme islam als dekmantel gebruikt.
  Onze dikke vrienden de Saoudi’s financieren de export van het wahibisme grotendeels. Met volle instemming van de Koningshuizen in de EU.

  Zelfbevredigen op moslimhaat gaat de regisseurs van de dreiging niet raken. Speelt die zelfs in de kaart! Averechts.

  The imposition of The Sharia in Pakistan and the promotion of “radical Islam” was a deliberate US policy serving American geopolitical interests in South Asia, Central Asia and the Middle East.”: http://www.veteranstoday.com/2011/05/05/the-american-awakening-can-it-happen-here/

  Het Kalifaat Project – onder regie van Pentagon/CIA/AIPEC: the caliphate project as an instrument of propaganda has been on the drawing board of US intelligence for more than ten years.
  Its objective is to provide a justification to America’s “Global War on Terrorism” (GWOT).

  Source: “Mapping the Global Future”. NIC 2020 Project
  This agenda of creating a new “jihad” was confirmed by a Debka File report in August 2011:
  This report (published 4 years ago) confirms what today has become glaringly obvious, namely the central role of the Turkish government and military in liaison with NATO as a “State sponsor of terrorism”. http://www.globalresearch.ca/when-terrorism-becomes-counter-terrorism-the-state-sponsors-of-terrorism-are-going-after-the-terrorists/ 5496051?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles

  1954 thousands of Brotherhood members were imprisoned, including almost all of its leaders, and six were executed.
  It was this break that paved the way for a new relationship between the Muslim Brotherhood and the intelligence services of Britain and America because all of them were united in their hatred of Nasser.

  In Afghanistan the CIA, prodded on by British Intelligence, began to fund the Islamic opponents of the pro-Soviet regime even prior to the Soviet invasion.
  The Middle Eastern “Arc of Crisis” was not a spontaneous internal conflagration, it was something that came about as a result of Western policy in league with the Muslim Brotherhood.

  By allying with the Muslim Brotherhood, the Anglo-Americans are not merely buying into a terrorists-for-hire racket

  3rd, the CIA began to endorse the Arab initiative of recruiting jihad warriors around the world.
  http://www.redmoonrising.com/Ikhwan/MB.htm

  The 6th and the 7th organizations that has been working very closely with George Soros’ “Open Borders” policy, and is very much involved in the law suit,
  is the Muslim Brotherhood (MB) and the Communist Party, USA.

  The MB Front Groups, like the Council on American-Islamic Relations (CAIR), Islamic Society of North America (ISNA), Muslim American Society (MAS), Muslim Student Association Chapters (MSA), and the Holy Land Foundation (HLF) have thousands of members operating in the United States and the UN controlling the UN Muslim Refugee Resettlement Program.
  http://sonorannews.com/2017/02/02/soros-funded-groups-muslim-brotherhood-attack-president-trumps-immigration-order-protests-law-suits/

  http://whitegenocideproject.com/
  Oneworldisme en neo-conservatisme zijn dekmantels voor de globale atheïstische, collectivistische, totalitaire onderdrukking. Terreur wordt opgevoerd om ons in die dwangbuis te rijgen.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.