di. nov 29th, 2022
islam

Uiteindelijk zijn het allemaal geïnfiltreerde jihadisten die kiezen voor de islam boven alles, ook politiek

Levensgevaarlijk is het, al die islamieten die wij toelaten in allerlei organen van de overheid op diverse niveau.

Waarom begrijpt men dat nu nog steeds niet? Hoeveel voorbeelden moeten er nog volgen? Alle mohammedanen neigen naar de Sharia en de regelgeving anderszins uit hun heilige literatuur. Zij zitten klem in de klauwen van Allah en de Ummah. Nooit zullen zij deze beiden afvallen. Dit is dan ook de reden dat het zo druk is bij moslimprotesten tegen terreur zoals we zagen in Keulen vorige week. Uiteindelijk was daar van de paar honderd aanwezigen in de protestoptocht de helft ook nog eens autochtone Duitser. Openlijk commentaar op de profeet of zijn leer is immers verboden op straffe van de dood.

Eerder schreef ik over jihad in de Tweede Kamer, de infiltratie van jihadisten als Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk en nu dan ook sinds 15 maart Azarkan. lieden die stuk voor stuk niets, helemaal NIETS ophebben met Nederland voor de Nederlanders (lees autochtonen) maar uitsluitend opkomen voor de zaak van Allah in de vorm van belangenbehartiging van de allochtoon (en dan primair de islamitische allochtoon).

Het conflict in de islam

Zij, die een leer aanhangen waarin iedere niet-moslim, oftewel de kafir, bestempeld wordt als minder dan vee, geven wij de ruimte om met ons Nederland te besturen of wetten te vervaardigen? Neem Aboutaleb als burgemeester van Rotterdam die dagelijks meer dan 20x tot die Allah bidt en dus Surah 1 uitkraamt waar in ayat 7 duidelijk om afstand gebeden wordt tot bv joden en christenen. Nog even los van het feit dat de islamitische leer pure discriminatie voorstaat door moslims te eisen niet om te gaan met niet-moslims zoals onder meer opgeschreven staat in surah 3 en 4 van de heilige koran. Hoe kan het toch dat wij dergelijke “mensen” laten “regeren” op diverse posities? Het zijn allen islamitische lieden die helemaal niets ophebben met onze normen, met onze overtuigingen aangaande vrijheden en democratie. Zelfs met ons als mensen hebben zij niets op, helemaal niets!

Kafir standpunt

Wij moeten stoppen met goedmensch te zijn, we moeten niet langer redeneren vanuit onze christelijke roots, niet langer acteren vanuit een gelijkheidsbeginsel, onze aangeleerde tolerantie moeten we overboord mieteren daar waar het gaat om de islam. Eender wat u aanhangt voor een geloof of overtuiging, zolang het niet de islam betreft zullen de mohammedanen zich altijd tegen u keren. Iedereen, dus ook de politieke horde, zou nu eens moeten beginnen met het doorbladeren van dat heilige boek vol haat tegen andersdenkenden.

De aanhangers van die ideologie zijn maar met één ding bezig en dat is de zaak voor Allah, het doel is een islamitisch regime, een kalifaat. Op het moment dat zij de overmacht hebben kunnen wij het tij niet meer keren omdat wij dan worden geregeerd door de islam en de Sharia zijn volledige intrede zal doen.

Verdiep u er toch eens in en leer nu eens iets over een 3-tal zaken. Wat houdt de Sharia in, hoe staat het met de tolerantie naar andersdenkenden vanuit het islamitisch denken en als laatste zou u moeten leren wat de islamitische ideeën over vrijheiddemocratie en mensenrechten zijn.

Algemeen patroonherkenning

We zien steeds meer voorbeelden van civiele jihad door in eerste instantie het aanschurken tegen bestaande entiteiten, vervolgens het trachten deze entiteiten een andere -liefst eigen- identiteit te geven. Als laatste stap de entiteit over te nemen of zich (op wettelijke wijze) af te splitsen tot een geheel eigen islamitische entiteit. Ik hanteer nu een algemene term omdat deze verschijningsvorm opgaat voor organisaties, partijen enzovoorts op verschillende niveau’s, gemeentelijk, provinciaal maar ook landelijk niveau.

De kweekvijver voor zelfvernietiging

De facilitering hiertoe zit altijd op links zoals we dat maar al te vaak zien bij een PvdA bijvoorbeeld. Handelen vanuit tolerantie naar minderheden, gelijke kansen voor iedereen, een inclusief beleid, een betere afspiegeling van de samenleving, een positieve discriminatie voor een evenwichtige samenstelling, de hang of dwang naar meer diversiteit waarbij de vertaling feitelijk is meer moslims of minder “wit”. Al deze socialistische gedachtekronkels leiden ons uiteindelijk naar de afgrond, het is pure zelfmoord, suïcidaal gedrag uit onwetendheid, uit het niet tot zich willen nemen van kennis. Links draait vol mee op het orgel dat de islam heet en wanneer andere mensen zich wel enige kennis hebben verworven dan worden deze telkens in de hoek gedreven met kreten als racisme of islamofoob hetgeen feitelijk geen inhoud heeft en maar één doel dient; de ander die wèl argumenten op basis van kennis heeft, de mond snoeren.

De civiele jihad

De eerste grote jihadistische aanslag vond natuurlijk plaats binnen de PvdA in de Tweede Kamer toen de twee eerder genoemde islamieten zich afscheidden en samen verder gingen als partij Kuzu-Öztürk en later DENK. Het doel was bereikt, het breekpunt betrof een minderheids of moslim issue, de islamieten konden de PvdA niet islamiseren en de enige optie was om zich op legale wijze af te splitsen. Nu konden en kunnen ze honderd procent voor islamisering gaan. Check hun partijprogram, ik heb het destijds voor u geanalyseerd, een pure handleiding islamisering van een samenleving door onder andere uitholling van systemen, social, kapitalistisch, medisch enzovoorts.

Vervolgens hebben we natuurlijk de vervolg jihad stappen gehad, evenzo gevaarlijk en allemaal voortvloeiend uit hetzelfde gedachtegoed namelijk de islamitische ideologie. Door de contradicties tussen onze wetten en beleid enerzijds en de “goddelijke” wet van Allah anderzijds zullen er steeds meer overlopers komen met als resultante een explosieve groei van eenmansfracties in de gemeenteraden gestoeld op islamitisch gedachtegoed.

Dit alles vindt betreffende de islam altijd met eenzelfde patroon plaats;
 • onderdanig gedrag door weinig invloed

zieligheid – minderheid – ongelijke behandeling

beleid (identiteit) aanpassen – infiltratie

 • opstandig gedrag door uitbreiding invloed

beïnvloeding – identiteitswijziging

overname – afsplitsing

 • autoritair gedrag volledige zeggenschap

De huidige situatie met de ZETELROVERIJ

In Alkmaar vond vorig jaar oktober de overloop naar DENK plaats van het raadslid Mohamed Keskin. Hij komt uit de gelederen van de PvdA en is daar in mei 2016 opgestapt om als onafhankelijk raadslid verder te gaan. Zo ook de d666-er uit Veenendaal Gökhan Çoban die de overstap naar DENK maakte. Ook is daar een Selami Coskun uit het Limburgse Roermond. Eveneens uit de PvdA met hetzelfde patroon onder de naam Fractie Coskun verder gegaan, in december afgelopen jaar verliet hij de PvdA in Roermond maar weigerde zijn zetel op te geven. In juni heeft deze jihadist zich aangeloten bij DENK. Er gingen al langer geruchten dat Coskun erop uit zou zijn zich aan te sluiten bij DENK, mede-opgericht door Roermondenaar en Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk, een goede kennis van Coskun, en net als Coskun ex-PvdA-er.

Integratie is gedoemd te mislukken vanwege doctrine

En het is de islamitische doctrine die deze lieden doet overstappen omdat zij zich simpelweg onder de dwangmatigheid van hun “geloof” niet kunnen conformeren aan de ideeën van een partij die niet gestoeld is op dat mohammedaanse denken. Het geeft conflicten die zij vanuit hun denken op een zeker moment niet langer kunnen negeren. Dit fenomeen is parallel te schakelen met de integratieproblematiek, ook hier vindt altijd een botsing plaats omdat een westerse samenleving in democratische vorm nu eenmaal niet samengaat met een islamitische dictatuur waarbij vrij denken onbestaanbaar is, net zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie en vrijheid van partnerkeus… om maar een paar zaken te benoemen.

Coskun uitgelicht

Het gerommel begon in januari reeds bij Coskun toen hij nog PvdA raadslid was alwaar hij een meldpunt wilde tegen racisme en islamofobie. Dit is natuurlijk uitsluitend toegespitst op de moslimgemeenschap, tenzij islamofobie betrekking heeft op de LGBT??? Grapje. Op de site van demet staat het volgende over een aantal incidenten te lezen;

Het eerste incident betrof de bedreiging van de Fatih Moskee in Roermond. Het tweede incident gebeurde in de wijk Hoogvonderen, waarbij een islamitisch stel leuzes als ‘no islam in the street’ op hun muren zag. Het laatste incident betrof een burger die racistische en islamofobische teksten op de muren van zijn verhuurde woning zag. Dit zijn ontwikkelingen die keihard aangepakt moeten worden’’, aldus Coskun.

Overigens kwam deze Coskun ook al in opstand medio september 2016, toen nog deel uitmakend van de PvdA door wat tweets over kruistochten de ether in te jagen, alles ter verdediging van de zielige islam natuurlijk. De tweets waren gericht tegen een motie van de CU, CDA en SGP aangaande financiering van moskeeën.

Volgens Coşkun in maart dit jaar met betrekking tot de verkiezingen, geeft partij DENK een stem aan mensen die zich niet gehoord voelen in Den Haag.

“Iedere dag, iedere seconde zie je in de media wel een item dat gaat over je geboorteland, jouw etniciteit of jouw religie. Altijd gekoppeld aan een probleem. Je bent een probleem in Nederland. Met Denk hebben jongeren weer het gevoel dat ze gehoord worden in het parlement”.

Erdogan en referendum

Over de uitlatingen van de Turkse president Erdogan dat Nederlanders ‘nazi-overblijfselen en fascisten’ zijn en Nederland een bananenrepubliek onthoudt Coskun zich van elk commentaar. “Ik ga Erdogan niet tegenspreken of bevestigen”, zegt hij, maar ondertussen gaf hij wel een “Evet” op het referendum dat Erdogan meer macht gaf. Tegelijkertijd distantieert hij zich van de “banenrepubliek”-uitspraak, Nederland is een democratisch land waar burgers heel veel rechten hebben, met een goede grondwet die mogelijk niet altijd de basis is voor handelen. Nee, Coskun zal, kan en mag de Ummah, waar ook Erdogan deel van uitmaakt nooit afvallen, dat is een doodzonde binnen de islam zoals ik reeds aan het begin stelde met het voorbeeld van de demonstratie in Keulen.

DENK heeft nu 3 zetels in drie verschillende gemeenteraden.

Een tegenvallertje voor de ITK

De afdeling van DENK in Breda heeft zich afgekeerd van de Landelijke partij nadat zij in onmin is geraakt met de partijtop van DENK, derhalve doet de Bredase afdeling niet mee met de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De communicatie met de landelijke partij stokt en de lokale afdeling verwijt DENK onbeschoft, onprofessioneel en dictatoriaal gedrag. Er is volgens de “lokalen” geen transparantie of inhoudelijke discussie aangaande de koers. Dat dictator gedrag met een dosis onbeschoftheid is natuurlijk wel inherent aan het handelen van de grote heilige profeet in die heilige koran dus wat dat punt betreft zou niemand daarvan op hoeven kijken… Islam is de naam.

ok jihad in Rotterdam

En dan een bericht dat eigenlijk de uiteindelijke trigger was om deze column aan deze civiel jihadistische acties te wijden, namelijk het Marokkaanse raadslid Mohammed Anfal die wegloopt bij Leefbaar Rotterdam om zich vervolgens te voegen bij een “islam-gerelateerde partij” met de naam Nida. Triest dat door de autochtone domheid van toelating tot ons politiek bestel, telkens weer de islam haar ware aard kan laten zien in het concept van infiltratie-overname met het resultaat van immer uitbreidende macht in de vorm van landelijke maar ook lokale zetels in de overheidsorganen. Zoals ik het stuk begon door te stellen dat dit levensgevaarlijk is zo wil ik ook eindigen met de waarschuwing aan de autochtoon met patriottisch bloed om dit een halt toe te roepen waarbij het bij de elite-kliek waarschijnlijk tegen dovemansoren gezegd is…

Jihad overal, doe geen zaken met mohammedanen

We hebben dit soort muiterij en “lekken” ook al eerder waargenomen bij de politie afdeling drugsbestrijding waar een islamiet informatie uit het politiesysteem doorgaf aan criminelen en evenzo bij de beveiliging van Geert Wilders waar een aantal islamieten de veiligheid ernstig in gevaar brachten. Islamieten zijn simpelweg niet te vertrouwen doordat zij ALLEN een andere agenda hebben, een agenda voor Allah. Zij spiegelen ons een ander verhaal voor (taqiyya) en wij reageren daar altijd weer ontzettend naïef op om vervolgens later (wanneer het kwaad reeds is geschied) tot andere inzichten te komen (sommigen komen dat nooit.)

https://youtu.be/JQJRaJy-aFw

Het kwaad kunt u vertalen als “de informatie is reeds gelekt”, “de islambroeders komen er mee weg” of “de infiltratie is een feit”… Enfin, u kunt hier ongetwijfeld nog talloze voorbeelden aan toevoegen. We steken zelf ons eigen hoofd in de strop van de islam en de islamiet trekt deze steeds iets verder aan.

Niet voor niets staat er in de islamitische literatuur; “Kus de hand van je vijand zolang je deze niet kunt afhakken

 • De beste wensen! (Een TAQIYYA bericht om van te walgen, toen al, in 2014)
 • Villa Politica met als gast Selami Coskun 11 10 2016 (En nogmaals misselijkmakend in het kwadraat)

https://youtu.be/_rz-ANiKbTQ

 • De video van NIDA over Leefbaar-raadslid Anfal (Jank- en Klaaglim en moslim)
 • Nourdin El Ouali: Mohammed Anfal

Islamitische infiltranten ter vernietiging van ons systeem van binnenuit is net zo gevaarlijk als terugkerende jihadisten uit Syrië, maak u géén illusies!

 

Also published on Fenixx.org

Een gedachte over “Islam boven politiek Nederland wordt moslim land”
 1. sorry hoor, Fennix staat bekend als een propganda kanaal. Haatzaai-vehikel van en voor de globalisten. Deze woordenbrij is eigenlijk racistisch.
  Ieder weldenkend mens, die essentiele factoren niet buiten het betoog laat, weet dat de Islamisering van het Westen doelbewust de poltiek is van de machtigen der aarde, de globalisten.

  PVV, Denk, Art. 1 – en dito herrieschop partijen in andere EU-landen liggen dikwijks in bed met die globalisten. Daaraan wijdt Fennix niet 1 woord. Tekenend.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.