20 september 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Hier gaat uw belastingcenten (euros) naar toe

belasting

Nederlandse politici en financiële aangelegenheden zijn geen goede combinatie met in het vooruitzicht de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. Politici praten vaak over geld en dat is logisch om de B.V. Nederland draaiende te houden. Te zorgen dat de financiën in orde zijn en dat het niet over de spreekwoordelijke balk wordt gesmeten. Onze politici maken zich enorm druk als er te veel wordt uitbetaald. Soms zijn bonnetjes weg en dan duikt het op in een televisie programma of men komt met financiële feiten die zijn vastgelegd bij Wet, zoals de toelagen van leden van ons Koninklijk Huis. Over de eigen financiën praten de Nederlandse politici niet.

Dat is te begrijpen want in een ander zijn vlees snijden doet bij hen geen pijn en bij je zelf nu eenmaal wel. Dus zwijgen politici over de hoogte van hun eigen inkomsten die ook door de belastingbetaler wordt opgebracht nadat ze met ‘politiek verlof’ gaan. Welke inkomsten hebben nu politici en ons Koninklijk Huis.

Z.M. koning Willem Alexander, H.M. koningin Maxima en H.K.H. prinses Beatrix krijgen jaarlijks een onbelaste uitkering. Zo ontvangt de koning dit jaar € 4.540.000,00 als tegemoetkoming voor personeels- en materiële kosten. Deze kosten zijn ook noodzakelijk als Nederland een republiek zou zijn geweest met een gekozen president.

koning heeft als staatshoofd dus een jaarsalaris van € 866.000,00. Daarnaast gelden nog enkele andere voordelen, bijvoorbeeld het gebruik van paleizen. Ook een president van een republiek benodigd paleizen en die heeft ook personeels- en materiële kosten en derhalve vallen de kosten van € 4.540.000,00 tegenover elkaar weg.

In de Grondwet is een aantal belastingvrijstellingen vastgelegd voor het Koninklijk Huis en deze belastingvrijdom stond al in 1815 in de Grondwet en is herzien in 1972. Deze zijn: Over de uitkeringen van de leden van het Koninklijk Huis hoeven geen persoonlijke belastingen betaald te worden. Anders gesteld: er wordt geen loon- en inkomstenbelasting betaald. De leden van het Koninklijk Huis die een uitkering genieten hoeven geen persoonlijke belastingen te betalen over de vermogensbestanddelen die dienstbaar zijn aan de uitoefening van hun functie

Wat de koning of vermoedelijke troonopvolger erft of krijgt van een lid van het Koninklijk Huis is vrij van de rechten van successie, overgang en schenking. De koning en koningin als ook prinses Beatrix hoeven dus geen successierechten te betalen over hun erfenissen of schenkingen van andere leden van het Koninklijk Huis. In dezelfde Grondwet is eveneens vastgelegd dat er een mogelijkheid bestaat om via de Wet verdere belastingvrijstellingen toe te kennen. Over andere inkomsten dan de uitkering en over privévermogen moeten de betreffende leden van het Koninklijk Huis wel belasting betalen.

De 225 politici van zowel de Eerste als de Tweede Kamer hebben zelf de genoemde belastingvrijdom van het Koninklijk Huis goedgekeurd bij Kamerstuk 10.673 in 1972. Nu is er weer een brede discussie in de Tweede Kamer over de inkomsten van het Koninklijk Huis terwijl er nog steeds wordt gehandeld volgens het Kamerstuk van 1972.

Er is dus sindsdien niets veranderd in de toelagen voor het Koninklijk Huis behoudens de jaarlijkse in- flatiecorrectie zoals in de Wet staat genoteerd. Het één en ander is ook wettelijk geregeld voor H.K.H. prinses Amalia als zij 18 jaar wordt en als Prinses van Oranje door het leven gaat als troonopvolgster. Voor haar baan als troonopvolgster ontvangt zij per jaar € 250.000,00 als toelage.

Op woensdag 15 maart 2017 zijn er Tweede Kamerverziekingen. En er ontstaat bij vele Nederland- se politici populistisch gedrag. Waar kunnen ze nu eens lekker over bakkeleien. Het Koninklijk Huis is een gewild doelwit bij verschillende politici. Er ontstond dan ook commotie in de Tweede Kamer over het vermeende akkoord, dat op 28 april 1970 werd gesloten met de toenmalige KVP- |voorloper van het CDA| minister-president Piet de Jong en eveneens toenmalig VVD-minister Johan Witteveen van Financiën. Daarin stond dat het staatshoofd 150.000 gulden – | omgerekend € 67.873,30 | extra kreeg omdat de Oranjes later geen aanspraak meer zouden kunnen maken op andere compensaties vanwege ‘aanpassingen in de belastingsfeer’.

Het Koninklijk Huis in de persoon van Z.K.H. prins Bernhard zou zelf hebben aangedrongen op de compensatie, waarvan koning Willem-Alexander tot op de dag van vandaag zou profiteren. Volgens de huidige VVD/PVDA-regering is de koning niet op de hoogte van deze belastingcompensatie.

Het is als merkwaardig aan te merken dat RTL wel beschikt over een uitgebreid dossier van maar liefst 19 pagina’s en onze regering in de persoon van VVD-minister-president Mark Rutte niet. Nu kunnen Mark Rutte en de zijnen wel vaker zaken niet terugvinden. Een tijdelijk geheugenverlies omdat dat politiek goed uit komt. Onder aan dit artikel staat het dossier belastingcompensatie geparkeerd. Ik herinner u aan het bekende bonnetje van een betaling van € 4.710.627,18 aan drugscrimineel Cees H. via zijn advocaat Piet Doedens dat onvindbaar was bij het Ministerie van Justitie en in het televisieprogramma Pauw opdook. Voor VVD-minister Ivo Opstelten en VVD-staatssecretaris Fred Teeven betekende deze affaire, die bekend staat als de Teevendeal, hun eigen politieke zelfmoord. Onderaan dit artikel het bonnetje van € 4.710.627,18.

Wat heeft nu het één met het ander te maken. Niets maar er zijn wel een aantal opvallende dingen. Als het om geld gaat dan zijn dat veelal politici van de VVD; dat was in 1972 het geval met VVD-minister Johan Witteveen en anno 2016 met de VVD-minister-president Mark Rutte als het gaat om het Konin- klijk Huis. En uiteraard de VVD-bewindslieden Ivo Opstelten en Fred Teeven.

Hoe dan ook; politici maken zich in het hier en nu druk om een belastingcompensatie van € 67.873,30 die sinds 1972 elk jaar aan de prinsessen Juliana en Beatrix zijn uitgekeerd tijdens de uitoefening van hun taak als staatshoofd en ook anno 2016 aan koning Willem-Alexander wordt uitgekeerd. Hoe zit dat eigenlijk met hun eigen inkomsten

De basisvergoeding voor Tweede Kamerleden wordt ‘schadeloosstelling’ genoemd. De schadeloosstelling van ‘gewone’ Tweede Kamerleden komt overeen met de hoogste periodiek van schaal 16 BBRA, dat wil zeggen € 7.705,12 bruto per maand sinds 1 januari 2016; dat is bruto per jaar € 92.461,44.

Daarnaast krijgen Tweede Kamerleden 8% vakantiegeld, welke gelijk staat aan bruto € 7.396,92 en een eindejaarsuitkering van 8,3% conform de regeling voor rijksambtenaren, die een bedrag vertegenwoordigt van € 7.98,67 bruto. Een jaarsalaris van bruto: € 107.847,03. De voorzitter van de Tweede Kamer ontvangt als vergoeding ruim € 138.000,00 bruto per jaar.

Verder krijgen Tweede Kamerleden een OV-jaarkaart voor het reizen van en naar de Tweede Kamer en hun woonplaats of € 0.19 per kilometer voor woon-werkverkeer. Daarnaast ontvangen ze een vergoeding voor verblijfskosten en die is afhankelijk van de afstand van de woonplaats en de Tweede Kamer. Daarbij opgeteld de beroepskostenvergoeding van bruto € 2.652,25 en een tegemoetkoming voor de zorgverzekering, die in 2016 een waarde vertegenwoordigd van € 2.825,80 inclusief eigen risico, fysiotherapie, tandarts, medische hulp in het buitenland, alternatieve geneeswijzen en brillen en lenzen.

Sinds 1 september 2012 is de maximumduur voor de wachtgeldregeling voor politici gelijk aan de maxi- mumduur van een ‘gewone’ werkloosheidsuitkering: drie jaar en twee maanden. De wachtgelduitkering bedraagt 80% van de schadeloosstelling in het eerste jaar. Vanaf het tweede jaar is het 70%.

Tweede Kamerleden die minder dan drie maanden Kamerlid zijn geweest, hebben recht op wachtgeld voor de duur van zes maanden. Voor de wachtgelduitkering maakt het niet uit wat de reden van het aftreden van het Kamerlid was en hij of zij heeft ook geen sollicitatieplicht. Mijn inziens is het niet van deze tijd dat als een Kamerlid afhaakt en derhalve zijn of haar mandaat niet in stand houd zoals het D66-Kamerlid Wassila Hachchi, die vrijwilligheidswerk aan het doen is in de VS op kosten van de be- lastingbetaler; namelijk de wachtgeldregeling voor Kamerleden.

Het ex-Kamerlid ontvangt de eerste 12 maanden 80% van haar basisvergoeding van € 92.461,44 en dat is bruto € 6.164,10 per maand, En de overige 26 maanden 70% welke gelijk is aan € 5.393,58 bruto per maand. Op jaarbasis voor niets doen nog altijd een inkomsten van € 73.969,15 bruto het eerste jaar en daarna per jaar bruto 64.723,01.

Na de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 keren een groot aantal Tweede Kamerleden niet meer terug en zij kunnen genieten van het leven op kosten van de belastingbetaler zonder enige sollicitatiever- plichting gedurende een periode van 38 maanden. Een absurd gecreëerde situatie door en voor politici die ver afstaat van de werkelijkheid. Werklozen hebben in ons land tal van verplichtingen als men een ‘gewone werkloosheidsuitkering’ krijgt toegewezen door het UWV of van de Sociale Dienst.

De wachtgeldregeling kan voor Kamerleden die na het mandaat niet herkozen worden van toepassing blijven mijn inziens maar dan wel volgens de normen van de burger. En de werkloosheidsuitkering van de burger is 70% van het laatst verdiende salaris en dat dient zeker te worden aangepast voor politici, die nu het eerste jaar recht hebben op 80% van hun salaris en daarna eerst 70%.

Waarom noteer ik dat nu allemaal. Gewoon om een inzicht proberen te geven over de financiële positie en wettelijke verplichtingen van politici tijdens en na hun mandaat en de burger. Te meer omdat veel Tweede Kamerleden in het hier en nu zich druk maken om een belastingcompensatie van de koning van € 67.873,00. Door er een dag over te bakkeleien in de Tweede Kamer – zonder dat een oplossing mogelijk is omdat dan de Grondwet daarvoor gewijzigd zal moeten worden – kost een dag vergaderen de belastingbetaler € 23.622,50 aan personele kosten van politici in de Tweede Kamer.

Verloren uren terwijl er genoeg problemen zijn in Nederland, die om oplossingen schreeuwen en dan te beginnen met de aanpassingen van de verplichtingen van de politici naar de burger zelf. Zodat de huidige scheve situatie wordt recht getrokken en een begin te maken om het vertrouwen te herstellen tussen politici en ieder Nederlandse burger. Zeker voor de verkiezingen op 15 maart 2017.

En moet het Koninklijk Huis ook belastingplichtig worden. Ja, de koning heeft als functie staatshoofd en geniet een inkomen en net als iedere Nederlander is het wenselijk dat hij belasting gaat betalen. De koning over € 866.000,00, koningin Maxima over € 433.000,00 en prinses Beatrix over € 489.000,00. Door dit te realiseren worden alle Nederlanders gelijk gesteld oftewel ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Wie je ook bent. En welke functie je ook hebt. Het doet er niet toe.

Geert de Jonge

N.B.

dossier-belastingcompensatie

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.