islam

Godsdiensten zijn kankergezwellen en hebben niets met het geloof in een schepper of almachtige te maken. Alle godsdiensten zijn door de elite opgericht om het volk te kunnen onderwerpen. De Islam is hierop geen uitzondering. Integendeel, de Islam is een herhaling wat ooit de Katholieke kerk in het verleden voor ellende heeft aangericht. Een van de misdadigste godsdiensten ooit.

BRON: http://gerritherders.blogspot.com

De meeste gelovigen die zich onder druk van deze godsdiensten, achter de Islam scharen, zijn dan ook niet gewelddadig. Toen het o zo liefdadige en barmhartige Christendom nog haar maatschappelijke macht kon uitoefenen, was het heel moedig om te zeggen dat je niet in de God van de Bijbel geloofde. De kans dat je uit de maatschappij gesloten werd, of zelfs als Ketter op de brandstapel kwam was levensgroot aanwezig..

islam

Nu de Islam deze taak voor de elite heeft overgenomen, is het heel moedig om in de moslimlanden openlijk te zeggen dat je niet in die onzin gelooft, dit op straffe van uitsluiting of zelfs onthoofding.

Maar ook langzamerhand in steeds meer niet-moslimlanden, loop je gevaar voor je leven als je kritiek hebt op die achterlijke en misdadige godsdienst. Het is voor de makke, laffe schapen dan ook maar veiliger om mee the huilen in het Islam-bos.

Maar zijn deze mensen dan, omdat ze zich niet verzetten tegen de misdaden die de minderheid binnen de Islam plegen, (laten we nu even de Islam als voorbeeld nemen), niet net zo schuldig als de groep geestelijk gestoorde terroristen zelf? Ik vind van wel.

Toen ze de communisten kwamen halen
Heb ik niets gezegd
Ik was geen communist
Toen ze de vakbondsleden kwamen halen
Heb ik niets gezegd
Ik was geen vakbondslid
Toen ze de Joden kwamen halen
heb ik niets gezegd
ik was geen jood
toen ze de katholieken kwamen halen
heb ik niets gezegd
ik was geen katholiek
Toen kwamen ze mij halen
En er was niemand meer om iets te zeggen

Martin Niemöller vertaling Petra Katz

Ik val inmiddels in herhaling, maar de Islam is opgericht in de Middeleeuwen, omdat het Christendom in de Arabische wereld geen voet aan de grond kreeg. Zowel achter het Christendom (wiens macht en invloed inmiddels behoorlijk op de terugweg is) als de Islam zit een allesomvattend plan om grote delen van de wereld onder diens invloedssfeer te brengen met de Elite als bepalende macht op de achtergrond.

Ik vond een artikel uit 2006, Het staat op verschillende, meest pro-Israël-websites, dus de begeleidende teksten heb ik aangepast vanwege de vele hatelijke opmerkingen tegen het Arabische volk..

Het gaat om een zeer ingrijpend plan, wat duidelijk van bovenaf is opgesteld. de uitvoering er van zien we momenteel gebeuren in de vorm van Moslim terroristenbendes en massa emigraties/immigraties. Bewezen is inmiddels, dat (alweer) Soros (Het is blijkbaar zijn taak binnen de Elite/Illuminatiebende) hier de hand in heeft.

Voor de goede verstaander, dezelfde elite die dit geheime NAZI document hebben opgesteld, zijn ook verantwoordelijk voor het onderstaande document (er van uitgaande dat het document echt is)

Nu moeten we natuurlijk altijd heel voorzichtig zijn met dit soort ‘ontdekkingen’. Ik heb er geen diepgravend onderzoek naar gedaan, maar een betere bron dan: ‘De Zwitserse autoriteiten hebben bij een inval’, heb ik niet kunnen vinden. Maar als we de hedendaagse realiteit bekijken, ga ik er zonder tegenbewijs vanuit dat dit verhaal klopt en dat dit document ook echt opgesteld en gevonden is.

Het Moslim Broederschap Project

De Zwitserse autoriteiten hebben bij een inval op november 2001, de hand gelegd op zo’n document. Sindsdien is informatie over dit document, in contraterrorisme-kringen bekend als “Het Project” en elke discussie omtrent de inhoud beperkt gebleven tot de uiterst geheime wereld van de Westerse geheime diensten. Alleen door het werk van een moedige Zwitserse journalist, Sylvain Besson van Le Temps, en zijn in oktober 2005 gepubliceerde boek, La conquête de l’Occident: Le projet secret des Islamistes (De Verovering van het Westen: Het geheime project van de islamisten) is informatie over Het Project eindelijk openbaar geworden. Een door Besson geciteerde Westerse functionaris heeft Het Project omschreven als “een totalitaire ideologie van infiltratie die uiteindelijk het grootste gevaar vormt voor de Europese maatschappijen.”

Wat Westerse inlichtingendiensten over Het Project weten begint met de inval in een luxueuze villa in Campione, Zwitserland, op 7 november, 2001. Het doelwit van de inval was Youssef Nada, directeur van de Al-Taqwa Bank van Lugano, die meer dan 50 jaar lang actief met de Moslim Broederschap heeft samengewerkt en die toegaf een van de internationale leiders van de organisatie te zijn. De Moslim Broederschap, die als de oudste en één van de belangrijkste islamistische bewegingen in de wereld wordt beschouwd, werd in 1928 gesticht door Hasan al-Banna met als motto: “Allah is ons doel, de Profeet onze leider, de Koran is onze wet, jihad is ons pad, sterven in de naam van Allah is ons hoogste streven.”

De inval werd uitgevoerd door Zwitserse ordediensten in het begin van de campagne tegen de financiering van het terrorisme. Zwitserland ha onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van Al-Taqwa bij het witwassen van geld en het financieren van een lange reeks islamitische terroristische groeperingen.

In de documenten die tijdens de inval in Nada’s Zwitserse villa in beslag werden genomen was een in Arabisch geschreven plan van veertien bladzijden, gedateerd op 1 december, 1982, dat een strategie van 12 punten schetst om “een islamitische regering op aarde te vestigen” – genaamd Het Project. Volgens een verklaring van Nada tegenover de Zwitserse autoriteiten was het ongetekende document opgesteld door “islamitische onderzoekers” die betrokken waren bij de Moslim Broederschap.

Wat Het Project zo anders maakt dan de standaard islamistische retoriek van “Dood aan Amerika! Dood aan Israël!” en “Sticht een wereldwijd kalifaat!” is de flexibele benadering van de “culturele invasie” van het Westen in meerdere fasen en op lange termijn. Het Project roept op om gebruik te maken van diverse tactieken, van immigratie, infiltratie, surveillance, propaganda, protesten, bedrog, politieke legitimiteit en terrorisme, heeft langer dan twee decennia dienst gedaan als “blauwdruk” voor de Moslim Broederschap. Zoals een aantal voorbeelden uit heel Europa laten zien – inclusief de politieke erkenning van parallelle islamistische overheidsorganisaties in Zweden, de recente “cartoon” jihad in Denemarken, het in de brand steken van auto’s gedurende de Parijse intifada vorige november, en de terroristische aanslag van 7/7 in Londen – is het in Het Project geschetste plan een overweldigend succes.

In plaats van zich te concentreren op terrorisme als de enige methode om actie te voeren voor de groep, zoals het geval is met Al-Qaeda, valt het gebruik van terreur op perfect postmoderne wijze in een veelvoud aan beschikbare opties om in toenemende mate te infiltreren, confronteren en uiteindelijk de islamitische heerschappij over het Westen te vestigen. Onder de vele aanbevelingen die in Het Project worden gedaan vallen de volgende tactieken en technieken:
 • Netwerken met en het coördineren van acties met gelijkgestemde islamistische organisaties.
 • Het vermijden van open allianties met bekende terroristische organisaties en individuen om de schijn van “gematigdheid” op te houden.
 • Infiltreren in en overname van bestaande moslimorganisaties om ze op één lijn te stellen met de collectieve doelstellingen van de Moslim Broederschap.
 • Gebruik maken van misleiding om de voorgenomen bedoelingen van islamistische acties te maskeren, zolang dit niet tegenstrijdig is met de wetten van de sharia.
 • Het vermijden van lokale, nationale en globale conflicten met Westerlingen die op de lange termijn het vermogen om de islamistische machtsbasis in het Westen uit te breiden schade zouden kunnen berokkenen of die een negatieve reactie tegen moslims zouden kunnen veroorzaken.
 • Het opzetten van financiële netwerken om de bekering van het Westen te financieren, inclusief de ondersteuning door fulltime bestuurders en medewerkers;
  Verkennen, gegevens verzamelen, en het opbouwen van capaciteit om gegevens te verzamelen en op te slaan.
 • Het opzetten van een controlesysteem om toe te zien op de Westerse media om moslims te waarschuwen voor “tegen moslims gerichte internationale samenzweringen”.
 • Het ontwikkelen van een islamistische intellectuele gemeenschap, inclusief het opzetten van studiecentra en belangenorganisaties, het publiceren van “academische” studies om de islamistische positie te legitimeren en de geschiedenis van de islamistische bewegingen te boek te stellen.
 • De ontwikkeling van een allesomvattend honderd-jaren-plan om de islamistische ideologie over de hele wereld te bevorderen.
 • Internationale doelstellingen afwegen tegen plaatselijke flexibiliteit.
 • Het creëren van uitgebreide sociale netwerken van scholen, ziekenhuizen en liefdadigheidsinstellingen die de islamitische idealen zijn toegedaan, zodat moslims in het Westen constant in contact staan met de beweging.
 • Het betrekken van moslims die onze ideologie trouw zijn bij democratisch gekozen instellingen op alle niveaus in het Westen, inclusief overheid, NGO’s, particuliere instellingen en vakbonden.
 • Gebruik maken van bestaande Westerse instellingen tot ze kunnen worden overgenomen in dienst van de islam.
 • Het opstellen van islamitische grondwetten, wetten en beleid voor uiteindelijke ten uitvoerlegging.
 • Conflicten binnen de islamistische bewegingen op alle niveaus vermijden, inclusief de ontwikkeling van processen om conflicten op te lossen.
 • Allianties sluiten met Westerse “progressieve” organisaties met vergelijkbare doelstellingen.
 • Autonome “veiligheidstroepen” organiseren om moslims in het Westen te beschermen.
 • Geweld ontketenen om de moslims die in het Westen wonen “in de stemming te houden voor jihad”.
 • Jihad-bewegingen in de hele islamitische wereld ondersteunen door preken, propaganda en financiële, personele en operationele steun.
 • Zorgen dat de Palestijnse kwestie wereldwijd een wig drijft tussen moslims en het Westen.
 • De bevrijding van heel Palestina uit handen van Israël en de oprichting daar van een islamitische staat tot een hoeksteen maken van het plan voor globale islamitische overheersing.
 • Een doorlopende campagne op touw zetten om onder de moslims haat tegen de joden op te wekken en elke discussie over verzoening of co-existentie met hen af te wijzen.
 • Het actief oprichten van jihad-terreurcellen in Palestina.
 • De terroristische activiteiten in Palestina verbinden met de wereldwijde terreurbeweging.
 • Voldoende geld inzamelen om de jihad wereldwijd voor onbepaalde tijd voort te zetten en te ondersteunen.
Opm. Hier wordt erg de nadruk gelegd op de Palestijnen. Waarschijnlijk is de schrijver van het artikel iemand van de Israël lobby, maar dat doet niets af aan de inhoud van het sinistere plan. Nu is het zeker dat onder hen een groep zit die bezig is de zaak te provoceren, wat uiteraard negatieve uitwerking heft op de gerechtvaardigde vrijheidsstrijd van het Palestijnse volk. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de groep provocateurs een kleine minderheid vormt en behoorlijk in bedwang gehouden wordt..

Het grootste deel van wat tegenwoordig openbaar is gemaakt over Het Project is het resultaat van onderzoek door Sylvain Besson, inclusief zijn boek en een artikel daarover in het Zwitserse dagblad, Le Temps, “L’islamisme à la conquête du monde” (Het islamisme en de verovering van de wereld), waarin zijn boek, dat alleen in een Franstalige uitgave beschikbaar is, wordt geschetst. Minstens één Egyptische krant, Al-Mussawar, publiceerde de Arabische tekst van Het Project vorige november in zijn geheel.

In de Engelstalige pers is bijna geen aandacht geschonken aan Bessons onthullingen betreffende Het Project. De enige vermelding in de oude media in de VS is te vinden in een artikel in de Weekly Standard (20 februari, 2006) van Olivier Guitta, The Cartoon Jihad. Het meest uitgebreide commentaar op Het Project is geschreven door een in Londen woonachtige Amerikaanse onderzoeker en journalist, Scott Burgess, die zijn analyse van het document op zijn blog, The Daily Ablution heeft gepubliceerd. Een Engelse vertaling van de Franse tekst van Het Project werd samen met zijn commentaar in december 2006 in een reeks afleveringen gepubliceerd (delen IIIIIIIVVConclusion). De volledige Engelse vertaling van dhr. Burgess wordt daar met zijn toestemming in zijn geheel aangeboden.

(Voor zover de linken nog werken. De laatste is mogelijk wat ik onderaan het aangegeven.)
Verschillende websites maken melding van het bestaan van dit project, maar de meesten zijn behoorlijk subjectief en zeer pro-Israël. Ik zal hun mening hierover dan ook maar buiten beschouwing laten.  Veel hiervan proberen de basis hiervan te leggen bij de Palestijnen. ik krijg echter meer de indruk dat ze de Palestijnen hiervoor hebben willen misbruiken, maar dat deze opzet niet gelukt is.
Er bestaat ook een Engelse vertaling van het ”Project” http://archive.frontpagemag.com/readarticle.aspx?artid=4475

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.