Connect with us

Column

Groen gemaskeerd fascisme

Published

on

fascisme

Onder het voorwendsel nobele ecologische doelen na te streven, helpen sommige niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) de weg vrijmaken voor totalitarisme.

Het is niet goed voor de vrijheid in dit noodlottige jaar 2020. Niet alleen worden burgerrechten van de ene op de andere dag opgeschort vanwege een vermeende dramatische bedreiging van de gezondheid, ook het ecofascisme steekt dreigend de kop op. En hij heeft overtuigende argumenten in zijn pijlkoker. Wat voor goed heeft alle vrijheid als de vrije mensen op het punt staan ​​uit te sterven als gevolg van hun eigen irrationaliteit samen met onze ecosfeer? Verantwoordelijke maar niet democratisch gelegitimeerde organisaties zoals de Verenigde Naties (VN) en sommige NGO’s worden gedwongen om het lot van miljoenen mensen te bepalen in het belang van een hogere autoriteit, “de aarde”. Van bovenaf natuurlijk, en zonder de betrokkenen bij dergelijke beslissingen te betrekken. Voor projecten als de “Agenda 21” van de VN is democratie op zijn best een ontwrichtend obstakel. En men stelt met bezorgdheid de vraag: is er op dit moment überhaupt iets minder belangrijk dan vrijheid?

“Unity Earth” (1), een niet-gouvernementele organisatie (NGO) uit de VS, adverteert in alle kleuren van de regenboog met een verenigde wereld waarin, na Corona, nieuwe, verbeterde, eerlijke economische omstandigheden voor iedereen Mensen zouden zich aanmelden – en natuurbehoud zou op de eerste plaats komen. De doelen van Unity Earth worden op een effectieve manier beschreven:

“Unity Earth is een wereldwijd netwerk van organisaties en individuen die samenwerken in de zoektocht naar een betere toekomst voor de mensheid en voor de planeet” (Duits: Unity Earth is een wereldwijd netwerk van organisaties en individuen die samenwerken om een ​​betere toekomst op te bouwen. Zet de toekomst in voor de mensheid en de planeet.) (2).

Het wereldwijde netwerk dat individuen en organisaties met elkaar wil verbinden is humanitair: er wordt reclame gemaakt voor vredeskampen, bijna zoals in de jaren zeventig, maar ook de huidige mogelijkheden van digitalisering worden op grote schaal gebruikt, met virtuele retraites en een online universiteit over onderwerpen van de “Duurzame wereldwijde transformatie” (3) op alle niveaus van het menselijk leven. Als je aandachtig leest, zul je in de volle beloften van de NGO om alle natuurbeschermers en vrienden van de gezonde aarde internationaal samen te brengen, een duidelijke overeenkomst herkennen met de principes en doelstellingen van de Verenigde Naties (VN) “Agenda 21” (4). En dat is slechts één voorbeeld van hoe ngo’s onder schijnbaar onschuldige voorwendsels totalitaire politiek promoten.

Zachte focus voor de echte doelen
Unity Earth, deze organisatie gepresenteerd met een pastel soft focus, die zichzelf gelijkstelt met milieubescherming wereldwijd, wil helpen bij het hervormen van waarden en de economie na de pandemie en, als denktank, activisten over de hele wereld samenbrengen om VN-ideeën uit te dragen. Deze al te voor de hand liggende, onhandige instrumentalisering van romantisch aardgerelateerde en natuurgerelateerde onderwerpen in dienst van een twijfelachtige mondiale agenda komt overeen met ecofascistische tendensen die tegenwoordig algemeen zijn geworden en roept, als een van de vele, enkele fundamentele vragen op:

Advertisement

Wat betekent ecofascisme?
Wat zijn de doelen van Agenda 21?
In hoeverre dient ecofascisme als voorwendsel voor Agenda 21?
Wat betekent ecofascisme?

De term “eco-fascisme” wordt nergens gedefinieerd in officiële bronnen – het wordt beschouwd als een modewoord, een scheldwoord, een satirisch woord. Samengesteld uit “ecologie” en “fascisme”, kan de concrete betekenis van het woord als een verbinding worden afgeleid uit de twee termen waaruit het is samengesteld.

“Ecologie” komt uit het Grieks en betekent een reeks waarden die rekening houden met de relatie tussen levende wezens in hun omgeving of, deze betekenis wordt vandaag de dag steeds sterker, de bescherming van natuurlijke hulpbronnen. “Fascisme” komt uit het Latijn en betekent volgens Vilfredo Pareto en Georges Sorel een politieke richting waarin de cultus van persoonlijkheid en massapropaganda de openbare rechtvaardiging vervangen en een samensmelting van geheime politie, economie en overheid de burgers tot slaaf maakt (5).

Structureel hebben de verschillende fascismen van deze wereld gemeen dat ze als politieke filosofie chauvinistische doelen nastreven: het uitdragen van de substantiële superioriteit van een etnische groep of een ideologisch waardesysteem, tot en met het uitroeien van alternatieven.

Een ander kenmerk van het fascisme is dat niet-gekozen instanties, zoals denktanks en ngo’s, de levens van burgers massaal mogen beïnvloeden en zelfs in strijd kunnen zijn met fundamentele rechten.

Advertisement

De VN zijn niet gekozen
Zoals reeds vermeld voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), is de VN nooit democratisch gekozen en heeft zij in feite geen bevoegdheid om autoritaire actienormen op te leggen aan regeringen. “Het is een kenmerk van fascisme wanneer niet-gouvernementele autoriteiten het openbare leven mogen dicteren en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven de fundamentele vrijheden mogen beperken” (6) – dit geldt zowel voor de WHO als voor de VN en natuurlijk ook voor urgente ngo’s zoals Unity Earth, die onder het mom van kitscherige verbondenheid met de natuur als leverancier van activisten voor Agenda 21.

Een politieke filosofie zou “ecofascisme” kunnen worden genoemd, dat de bescherming van het milieu boven de basisrechten van de burgers stelt of mensen paternalistisch de macht ontkracht voor het welzijn van de aarde, en dit – typisch fascistisch – “zonder alternatief”. Fascistische vertogen reduceren de diversiteit van de debatcultuur, die publieke rechtvaardiging definieert als een noodzakelijk proces van verlichting, tot het autoritair opkloppen van de enige geldige doctrine, die omwille van gedifferentieerde ethische overwegingen voortijdig als voorbij wordt verklaard.

Deze manipulatie vindt plaats in de eerste fase, volgens Noam Chomsky’s tien technieken van massasuggestie (7), meestal meer door zacht te fluisteren dan door te schreeuwen, meer door manipulatieve overreding dan door verrassing, meer door suggestieve suggestie dan door bevelen en altijd te doen alsof ze goed zijn. Doel – en het geschreeuw, de verrassing en het bevel komt later. Eco-fascisme als – voorlopig – zachte terreur van de ngo’s, ogenschijnlijk vredig, kleurrijk en o zo romantisch. Lang leve de aarde! Maar hoe leven degenen die op aarde leven?

Wat zijn de doelen van Agenda 21?
Agenda 21 is een actieprogramma van de Verenigde Naties dat tot doel heeft nieuwe richtlijnen aan te bevelen voor duurzame wereldwijde ontwikkeling in de 21e eeuw. Officieel gaat het over milieubescherming, mondiale gemeenschappen van vreedzame burgers en verantwoordelijkheid voor de toekomst – niet toevallig dezelfde doelen als die van Unity Earth. Geen enkel nadenkend mens is serieus tegen milieubescherming – zeker niet in een heden waarin de wereldbevolking binnen een generatie is verdubbeld en er pragmatische oplossingen moeten worden gevonden voor het omgaan met hulpbronnen.

Maar is de controversiële Agenda 21 zo humaan als hij beweert milieuvriendelijk te zijn? Wie neemt echt de moeite om alle bladzijden van het uitgebreide VN-programma (8) te lezen? Naast de verwachte ‘zorg voor de aarde’ zijn er ook doelen die volgens een klassiek democratieconcept volgens Jean-Jacques Rousseau of Alexis de Toqueville in de eerste plaats aan de consensus van democratische staten moeten worden overgelaten: nederzettingenbeleid, consumentenbeleid, demografisch beleid (9).

Advertisement

In plaats van het democratische basisprincipe van participatie en vertegenwoordiging van de burgers te respecteren, beschouwt de VN zichzelf als gerechtigd om vreemde valuta vast te stellen in besluiten die niet openbaar zijn besproken. Deze groene richtlijn heeft nog een andere politieke verrassing in petto: de invloed van ngo’s moet wereldwijd worden versterkt en samenwerking met mondiale bedrijven moet worden bevorderd (10). Op deze manier worden democratische besluitvormingsprocessen geleidelijk ondermijnd, aangezien de beslissingen worden gecentraliseerd, gehomogeniseerd en geplutocratiseerd. Het is verbazingwekkend wat de aardse cultus in zijn achterhand heeft: Pandora’s doos met buitenlandse controle.

In hoeverre dient ecofascisme als voorwendsel voor Agenda 21?
Als processen aangestuurd door ‘eco-fascisme’ van toepassing kunnen zijn, die milieubescherming boven fundamentele rechten stellen en / of democratische processen ondermijnen, moet de vraag gesteld worden waarom organisaties zoals de VN kunnen aannemen dat ze democratische staten richtlijnen geven over ethische overwegingen. Soms is er een nieuwe variant van het ecofascisme: niet alleen worden de basisrechten onderdrukt ten gunste van milieubescherming – milieubescherming zelf wordt beschouwd als een voorwendsel voor een wereldwijde transformatie, Potemkins kleurrijke façade tegen de ellende van een politieke dystopie.

De wetenschapper Dr. In haar huidige lezing ‘Behind the green mask’ analyseerde Rosa Koire de actiepunten van het controversiële VN-programma en kwam tot de conclusie dat actieve burgers vandaag moeten tegengaan dat ze hun parlementsleden moeten schrijven om Agenda 21 niet te steunen omdat ze in wiens eisen een nauwelijks verborgen gevaar voor de democratie erkennen (11).

Agenda 21, de VN en het WEF
Een visie van Agenda 21 is de infrastructurele bloeding en de daaruit voortvloeiende ontvolking van plattelandsgebieden en een massale uittocht naar de metropolen, evenals de transformatie van democratische medezeggenschap op gemeentelijk, regionaal en nationaal niveau. Hoe de zinnen hetzelfde zijn: de ngo Unity Earth met zijn spin-off “Global Purpose Movement” brabbelt leeg maar effectief reclame over “duurzame wereldwijde transformatie” na Corona.

Op de top van zijn World Economic Forum (WEF) kondigde econoom Klaus Schwab beknopt aan dat alle mensen offers moeten brengen (12) om de zogenaamde ‘grote reset’ van de wereldeconomie in de 21e eeuw, versneld door de huidige pandemie, vorm te geven. of, aangezien er geen sprake meer is van co-shaping in de zin van zelfbepaalde democratische processen, zonder tegenspraak te verdragen.

Advertisement

Doel van de super-ngo’s: stalinisme
Het doel is het collectivisme van Stalin op wereldschaal. Het is geen socialisme, het is geen communisme, het is stalinisme. Wanneer in Rusland vandaag rekening wordt gehouden met het stalinisme, staan ​​onuitsprekelijke gruweldaden op de voorgrond, zoals de ongegronde arrestatie en verbanning van meer dan een miljoen onschuldige burgers, de goelags in Siberië en nationale gruwelen zoals de gevangenis van Nazino, waarin kannibalisme wegens gebrek aan zorg voor de gevangenen heerste.

Maar de ergste politieke daad van Stalin was de introductie van het zogenaamde collectivisme als een gedwongen centralisatie: alle burgers moesten verenigd worden in collectieven, de welvaart van de “koelakken”, de rijke boeren, moest worden doorbroken en armoede geïntroduceerd voor iedereen en afhankelijkheid voor iedereen. Het historische resultaat van de brute transformatie is bekend.

De zogenaamd vreedzame, groene Agenda 21 heeft niet veel anders bedoeld:

Wereldwijde supercollectieven zouden de plattelandsgebieden moeten ontvolken en de burgers moeten dwingen in hightech megametropolen te leven, waar ze alleen elke dag mogen ‘beroven’.

De koelakken, de rijke en potentieel tegenstrijdige middenklasse, zullen niet langer bestaan ​​in het collectivisme van de dystopische toekomst, een nieuwe golf van de-Kulakisatie zal volgen op de golf van hervestiging in de megametropolen, waarin toestemming, afhankelijkheid en toezicht dan zullen zegevieren. Wie wordt Stalin 2.0? Misschien is het geen mens meer, maar een trust.

Advertisement

Als je alle kleuren van de regenboog mengt, wordt je bruin
De huidige politieke debatcultuur komt steeds minder van parlementen dan van denktanks en ngo’s, die interpretatieve soevereiniteit veiligstellen en zichzelf wederzijds in de publieke belangstelling plaatsen door middel van “platforming”. Fascistoïde maakt al een groot deel uit van de debatcultuur, en met noodzaak, aangezien de denktanks steeds vaker optreden als leveranciers van activisten voor de plannen van de ngo’s en de ngo’s zelf als sterk homogeniserende voorbode van een ‘alternatieve’ doctrine, die koud staal (inisme) van technocratuur.

Unity Earth laat zien hoe het moet: neem een ​​oogverblindende advertentie van gelukkige aarde en zachtaardige koeien – of vice versa – trommel activisten en kleinere humanitaire organisaties op en schakel ze in totdat ze zonder tegenspraak kunnen worden overgenomen door de super-ngo VN om het lied van Agenda 21 te zingen dat het collectivisme verheerlijkt.

Fascisme ruimer gedefinieerd
In het begin kan aan de definitie van fascisme een bredere definitie worden toegevoegd: fascisme is niet alleen, in tegenstelling tot Roger Griffin, een generieke politieke ideologie onder andere (13). Het is ook een procesterm; het is de fermentatiefase van elke generieke politieke ideologie, wanneer publieke reguleringsmechanismen allang corrupt zijn geworden en machtsmonopolies zoals ngo’s zich hebben gevormd in de kliek van het bedrijfsleven, het leger en de (para) overheid, die maffia-achtig netwerken en verzet onmogelijk maken.

Het enige verschil is hoe lang het duurt voordat een systeem de fermentatiefase ingaat. Historisch gezien duurde het met het communisme slechts ongeveer 20 jaar voordat de fascistische fermentatie van het brutale stalinisme plaatsvond – met democratie, de meest veerkrachtige vorm van generiek politiek systeem, aangezien het was uitgerust met de angel van burgerparticipatie, duurde het 70, 100, afhankelijk van de staat. 200 jaar tot de fascistische fermentatie van de wereldwijde supercollectiviteit begon met gedwongen goedkeuring. Maar nu is de tijd gekomen – en we kunnen het niet langer ontkennen. De angel van burgerparticipatie zal worden weggetrokken, de burger zal worden weggerationaliseerd, de heldere kleuren zullen worden gewist. De aarde is bruin.

Bronnen en opmerkingen:

Advertisement

(1) https://unity.earth/
(2) Ibid.
(3) https://www.globalpurposemovement.org/our-story
(4) De identificatie met UN / Agenda 21 werd tot voor kort expliciet vermeld op de website .
(5) Vergelijk Vilfredo Pareto: Trasformazione della democrazia, 1921; Georges Sorel: De l’utilité du pragmatisme, 1921.
(6) https://www.theeuropean.de/claudia-simone-dorchain/ihr-habt-das-recht-auf-die-gewalt/
(7) Vergelijk Noam Chomsky: Media Control (Reprint: Nomen Verlag Frankfurt aM, 2020)
(8) https://www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/agenda_21.pdf
(9) Ibid, pagina 47 volgend
(10) Ibid , Pagina 288 volgend
(11)https://www.youtube.com/watch?v=o8-bcAwc28s
(12) https://www.weforum.org/focus/the-great-reset
(13) Roger Griffin: Völkischer Nationalismus als pionier en voortzetting van de Fascisme: een Angelsaksische kijk op een niet alleen Duits fenomeen. In: Völkische Gang. Decadentie en wedergeboorte – Analyses van juiste ideologie. Eds. Heiko Kauffmann, Helmut Kellershohn, Jobst Paul. Münster: Unrast, 2005.

BELANGRIJK STEUN SDB MET EEN KLEINE GIFT

Plaats je eigen nieuws op Ons Nieuws

On Nieuws

Google Incognitomodus is niet anoniem

Google Incognitomodus is niet anoniem en blijft persoonlijke gegevens verzamelen, stelt Texaanse procureur-generaal Ken Paxton In de Verenigde Staten wordt Alphabet- het moederbedrijf van Google – door verschillende Amerikaanse staten… [...]

Trump welkom in Rusland Biden NIET!

President Joe Biden op de “zwarte lijst” van Rusland, maar voormalig president Donald Trump niet. Trump blijft gewoon welkom. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zaterdag een lijst van mensen die niet langer… [...]

Omvolking

Het gesprek dat Ongehoord Nederland uitzond over het ‘omvolking’ van Europa en waarin met name de Vlaamse politicus Filip Dewinter (Vlaams Belang) stevige argumenten voor die gedachte poneerde, is verkeerd gevallen… [...]

Hubert Bruls die vet nek moet minder drinken

Hubert Bruls is 10 jaar burgemeester van Nijmegen. Radio Gelderland vindt dat kennelijk een prestatie, want de hele dag wordt Bruls op de regionale zender geprezen. Met name toen Bruls… [...]

Deze politici pikken nieuwe richtlijnen op op de WEF-bijeenkomst

Illustere WEF ronde voor de reorganisatie van de wereld. WEF – De jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) in Davos begon vandaag, zondag, en duurt tot en met… [...]

Copyright © 2010 SDB

Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres

- istanbul eskort - izmir eskort - eskort mersin - eskort - eskort antalya - istanbul avukat - web tasarım