Connect with us

Politiek Internationaal

Great Reset gaat de tweede fase in

Published

on

reset

De plannen van het World Economic Forum om een nieuwe wereldorde te scheppen, lijkt de tweede fase te zijn ingegaan: oorlog! In dit artikel presenteren we verschillende manieren waarop het huidige conflict tussen Rusland en Oekraïne de volgende katalysator is voor de Great Reset-agenda van het World Economic Forum, mogelijk gemaakt door een onderling verbonden web van wereldwijde belanghebbenden en een diffuus netwerk van publiek-private partnerschappen.

Terwijl de corona-pandemie de wereld deed wennen aan lockdowns, het de acceptatie van experimentele medicijnen “nieuw normaal” maakte, het de grootste overdracht van rijkdom naar bedrijven versnelde door het MKB te decimeren en het gedrag van werknemers aanpaste ter voorbereiding op een cybernetische toekomst, was er een extra vector nodig om de economische ineenstorting te complementeren voordat naties over kunnen gaan tot “Build Back Better”.

In dit artikel presenteren we verschillende manieren waarop het huidige conflict tussen Rusland en Oekraïne de volgende katalysator is voor de Great Reset-agenda van het World Economic Forum, mogelijk gemaakt door een onderling verbonden web van wereldwijde belanghebbenden en een diffuus netwerk van publiek-private partnerschappen.

1. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne veroorzaakt al een ongekende verstoring van de wereldwijde toeleveringsketens, verergert brandstoftekorten en veroorzaakt chronische inflatieniveaus. Terwijl geopolitieke spanningen veranderen in een langdurig conflict tussen de NAVO en de Chinees-Russische as, kan een tweede krimp de economie in stagflatie storten. In de komende jaren zal de combinatie van ondermaatse groei en op hol geslagen inflatie een wereldwijde economische onderklasse dwingen tot micro-werkcontracten en lage lonen in een opkrabbelende klusjes-economie.

Een nieuwe recessie zal de wereldwijde behoefte aan hulpbronnen vergroten, de mogelijkheden voor zelfvoorziening verkleinen en de afhankelijkheid van overheidssubsidies aanzienlijk vergroten. Met de verarming van een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking in de wereld die opdoemt aan de horizon, zou dit wel eens een opmaat kunnen zijn voor de invoering van een universeel basisinkomen, wat leidt tot een sterk gelaagde neo-feodale orde. Daarom lijkt de onheilspellende voorspelling van het World Economic Forum dat we tegen 2030 “niets zullen bezitten en gelukkig zullen zijn” zich met huiveringwekkende snelheid ontvouwen.

2. De economische gevolgen van de oorlog zullen leiden tot een drastische inkrimping van de wereldwijde beroepsbevolking. De architecten van de Great Reset anticiperen al een aantal jaren op deze trend en zullen deze economische turbulentie benutten door de rol van ontwrichtende technologieën voort te stuwen om wereldwijde uitdagingen aan te gaan en traditionele bedrijfspatronen fundamenteel te veranderen om gelijke tred te houden met snelle technologische veranderingen.

Advertisement

Net als bij de pandemie zal de voorbereiding op rampen in het tijdperk van conflicten in belangrijke mate afhangen van de bereidheid om specifieke technologische innovaties in de publieke en private sfeer te omarmen, zodat toekomstige generaties kunnen voorzien in de arbeidsbehoeften van de Grote Reset. Een terugkerend thema in Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution van Klaus Schwab (eigenlijk de vervolmaking van het Vierde Rijk) is dat baanbrekende technologische en wetenschappelijke innovaties niet langer worden verbannen naar de fysieke wereld om ons heen, maar verlengstukken van onszelf worden.

Schwab benadrukt het primaat van opkomende technologieën bij arbeidskrachten van de volgende generatie en benadrukt de urgentie om door te gaan met plannen om verschillende aspecten van de wereldwijde beroepsbevolking te digitaliseren door middel van schaalbare, op technologie gebaseerde oplossingen. Degenen die de Great Reset leiden, proberen geopolitieke risico’s te beheersen door nieuwe markten die draaien om digitale innovaties, te creëren: e-strategieën, telepresence-arbeid, kunstmatige intelligentie, robotica, nanotechnologie, het Internet of Things and the Internet of Bodies.

De halsbrekende snelheid waarmee AI-technologieën worden ingezet, suggereert dat de optimalisatie van dergelijke technologieën in eerste instantie betrekking zal hebben op traditionele industrieën en beroepen die een vangnet bieden voor honderden miljoenen werknemers, zoals de landbouw, de detailhandel, de catering, de productie en de koeriersindustrie. Veel van de banen die de komende jaren verloren zullen gaan, waren al op weg naar overtolligheid en het is onwaarschijnlijk dat ze terug zullen komen zodra het stof is neergedaald. Automatisering in de vorm van robots, slimme software en machinaal leren zal zich echter niet beperken tot taken die routinematig, repetitief en voorspelbaar zijn.

AI-systemen staan aan de vooravond van grootschalige automatisering van verschillende administratieve banen, met name op gebieden die betrekking hebben op informatieverwerking en patroonherkenning, zoals boekhouding, HR en middenmanagementfuncties. Hoewel anticiperen op toekomstige werkgelegenheidstrends geen gemakkelijke taak is, kunnen we gerust stellen dat de gecombineerde dreiging van pandemieën en oorlogen betekent dat de beroepsbevolking op de rand staat van een ongekende herschikking met technologie die de logistiek hervormt, waardoor de arbeidsplaatsen van mogelijk honderden miljoenen arbeiders worden bedreigd, resulterend in de grootste en snelste verplaatsing van banen in de geschiedenis en een voorbode van een arbeidsmarktverschuiving die voorheen ondenkbaar was.

Hoewel lang werd verwacht dat het toegenomen gebruik van technologie in de particuliere sector zou leiden tot massaal banenverlies, zullen pandemische lockdowns en de komende ontwrichting als gevolg van een oorlog dit proces versnellen, en zullen veel bedrijven geen andere keuze hebben dan om personeel te ontslaan en hen te vervangen door creatieve technologische oplossingen, louter voor het voortbestaan van hun bedrijf. Zoals gezegd: veel van de banen die de komende jaren verloren zullen gaan, waren al op weg naar overtolligheid en het is onwaarschijnlijk dat ze terug zullen komen zodra het stof is neergedaald.

Advertisement

3. De oorlog zal de afhankelijkheid van Europa van de Russische energiesector aanzienlijk verminderen en de centrale plaats van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en ‘netto nul’-emissies, die de kern vormen van de Grote Reset, versterken. Beleidsmakers die in de pas lopen met de Grote Reset hebben geprofiteerd van de harde sancties tegen Rusland door de verschuiving naar “groene” energie te versnellen en het belang van (de hoax van de) decarbonisatie te herhalen als onderdeel van de “strijd tegen klimaatverandering”.

reset

Het zou echter erg kortzichtig zijn om aan te nemen dat de Grote Reset uiteindelijk is gericht op een rechtvaardige verdeling van “groene” waterstof en koolstofneutrale synthetische brandstoffen ter vervanging van benzine en diesel. Hoewel de SDG’s van de Verenigde Naties cruciaal geacht worden voor herstel na de pandemie, zijn ze, belangrijker nog, voor het WEF van fundamenteel belang voor de make-over van het aandeelhouderskapitalisme dat nu door de Davos-elites wordt geroemd als “stakeholderkapitalisme”.

Dit zal de macht centraliseren en cncentreren in de handen van kapitalisten van belanghebbenden onder het welwillende mom van het opnieuw uitvinden van het kapitalisme met “eerlijker” en meer “groene” middelen. In economische termen verwijst dit naar een systeem waarin regeringen niet langer de uiteindelijke scheidsrechters zijn van het staatsbeleid, aangezien niet-gekozen particuliere bedrijven de feitelijke beheerders van de samenleving worden en zich de directe verantwoordelijkheid toeëigenen om de sociale, economische en ecologische uitdagingen van de wereld aan te pakken door middel van macro-economische samenwerking en een multi-stakeholdermodel van mondiaal bestuur (global governance).

Onder een dergelijke economische constructie kunnen conglomeraten van activabezit de stroom van wereldwijd kapitaal ombuigen door investeringen af te stemmen op de SDG’s van de VN en ze te configureren als milieu-, sociale en corporate governance (ESG) compliant, zodat nieuwe internationale markten kunnen worden gebouwd op de ramp en ellende van mogelijk honderden miljoenen mensen die aan het bijkomen zijn van de economische ineenstorting veroorzaakt door oorlog.

Daarom biedt de oorlog een enorme impuls aan de regeringen die op de Reset aandringen om actief energieonafhankelijkheid na te streven, markten vorm te geven in de richting van “groene en inclusieve groei” en uiteindelijk de bevolking te bewegen in de richting van een cap-and-trade-systeem, ook wel bekend als een koolstofkredieteconomie (carbon credit: elk individu krijgt het “recht” om een bepaalde hoeveelheid CO2 te “verbranden”). Dit zal de macht centraliseren in de handen van kapitalisten van belanghebbenden onder het welwillende mom van het opnieuw uitvinden van het kapitalisme met eerlijkere en groenere middelen, met behulp van bedrieglijke slogans zoals “Build Back Better” zonder de eeuwige groei-imperatief van het kapitalisme op te offeren.

Advertisement

4. Door de oorlog veroorzaakte voedseltekorten zullen een grote zegen zijn voor de synthetische biologie-industrie, aangezien de convergentie van digitale technologieën met materiaalwetenschap en biologie de landbouwsector radicaal zal transformeren en de adoptie van plantaardige en in het laboratorium gekweekte alternatieven op een wereldwijde schaal (desnoods gedwongen) zullen bevorderen.

Rusland en Oekraïne zijn beide broodmanden van de wereld en kritieke tekorten aan granen, meststoffen, plantaardige oliën en essentiële voedingsmiddelen zullen de invloed van biotechnologie voor voedselzekerheid en duurzaamheid doen toenemen en verschillende start-ups op het gebied van imitatievlees voortbrengen, vergelijkbaar met “Impossible Foods” die mede werd gefinancierd door de van het padje geraakte miljardair Bill Gates.

Wij verwachten dan ook dat meer overheidsregulering een ingrijpende herziening van de industriële voedselproductie en -teelt inluidt, wat uiteindelijk ten goede zal komen aan de wereldwijde agribusiness en biotech-investeerders, aangezien voedselsystemen opnieuw zullen worden ontworpen door middel van opkomende technologieën om “duurzame” eiwitten en CRISPR-gen-bewerkte gepatenteerde gewassen te verbouwen. Ook in dit plaatje past het “weg met de boeren”-beleid van de regeringen Rutte.

5. De uitsluiting van Rusland van SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) voorspelt een economische reset die precies het soort terugslag zal genereren dat nodig is om grote delen van de wereldbevolking in een technocratisch controlenetwerk te dwingen. Zoals verschillende economen hebben geuit zal het bewapenen van SWIFT, CHIPS (The Clearing House Interbank Payments System) en de Amerikaanse dollar tegen Rusland geopolitieke rivalen zoals China alleen maar aansporen om het proces van de-dollarisering te versnellen.

De belangrijkste partij die profiteert van economische sancties tegen Rusland lijkt China te zijn, dat de Euraziatische markt kan hervormen door lidstaten van de Shanghai Cooperation Organization (SCO) en BRICS aan te moedigen het SWIFT-ecosysteem te omzeilen en grensoverschrijdende internationale betalingen in de digitale yuan te verrekenen.

Advertisement

Hoewel de (speculatieve) vraag naar cryptocurrencies een enorme piek zal laten zien, zal dit waarschijnlijk veel regeringen aanmoedigen om de sector in toenemende mate te reguleren via openbare blockchains en zullen zij een multilateraal verbod op gedecentraliseerde cryptocurrencies afdwingen. De verschuiving naar crypto zou de generale repetitie kunnen zijn om uiteindelijk plannen voor programmeerbaar geld onder toezicht van een federale toezichthouder te versnellen, wat leidt tot een grotere machtstoename in de handen van een machtige wereldwijde technocratie waardoor zo onze slavernij aan financiële instellingen een feit zal zijn.

Wij houden er rekening mee dat deze oorlog valuta’s tot pariteit zal brengen en daardoor een nieuw Bretton Woods-moment inluidt dat belooft de werking van internationaal bankieren en macro-economische samenwerking te transformeren door de toekomstige invoering van digitale valuta’s van centrale banken.

6. Deze oorlog markeert een belangrijk keerpunt in het globalistische streven naar een nieuwe internationale, op regels gebaseerde Nieuwe Wereld Orde die verankerd is in Eurazië. Zoals de “vader van de geopolitiek” Halford Mackinder meer dan een eeuw geleden meende, is de opkomst van elke wereldwijde hegemonie in de afgelopen 500 jaar mogelijk geweest vanwege de dominantie over Eurazië. Evenzo is hun achteruitgang in verband gebracht met het verliezen van de controle over die cruciale landmassa.

Dit causale verband tussen geografie en macht is niet onopgemerkt gebleven door het wereldwijde netwerk van belanghebbenden die het WEF vertegenwoordigen, van wie velen hebben geanticipeerd op de overgang naar een multipolair tijdperk en de terugkeer naar een grote machtsconcurrentie te midden van de afnemende politieke en economische invloed van de Verenigde Staten en een dringende behoefte aan wat technocraten “slimme globalisering” noemen.

Terwijl Amerika wanhopig probeert vast te houden aan zijn status als supermacht, dreigen de economische opkomst van China en de regionale ambities van Rusland de strategische axiale punten van Eurazië (West-Europa en Azië-Pacific) op zijn kop te zetten. De regio waarin Amerika voorheen onbetwiste hegemonie genoot, is niet langer ongevoelig voor scheuren en we zijn mogelijk getuige van een wisseling van de wacht die de calculus van mondiale krachtprojectie drastisch verandert.

Advertisement

Hoewel China’s ambitieuze Belt and Road Initiative (BRI) het potentieel heeft om het wereldeiland (Azië, Afrika en Europa) te verenigen en een tektonische verschuiving te veroorzaken in de plaats van de wereldmacht, zal de recente invasie van Oekraïne vèrstrekkende gevolgen hebben voor goederenvervoer per spoor tussen China en Europa. De Oekraïense president Zelenski beweerde dat Oekraïne zou kunnen functioneren als de toegangspoort van de BRI tot Europa. Daarom kunnen we het enorme belang van China in de recente spanningen over Oekraïne niet negeren, noch kunnen we de onderliggende ambitie van de NAVO (i.c. de VS) negéren om de opkomst van China in de regio te remmen door de verkoop van Oekraïense activa aan China te beperken en alles in het werk te stellen om de moderne zijderoute te dwarsbomen.

Aangezien de sancties Rusland ertoe aanzetten de bilaterale banden met China te consolideren en volledig te integreren met de BRI, kan een pan-Euraziatisch handelsblok de herschikking zijn die een gedeeld bestuur van de mondiale machtsverdeling en die een reset naar het tijdperk van een uitgezonderde VS afdwingt. De Amerikaanse eeuw was – in zijn totaliteit beschouwd – een verschrikkelijke mislukking. Binnen 75 jaar ging de Amerikaanse economie afgezakt van de grootste naar de meest met schulden opgezadelde economie en die staat (opnieuw0 op het punt in te storten. Het was een eeuw waarin biljoenen werden uitgegeven aan buitenlandse oorlogen, waarvan de VS er niet veel wonnen. Ons schiet alleen Koeweit te binnen.

7. Met toenemende speculatie over de langetermijnimpact van de oorlog op de bilaterale handelsstromen tussen China en Europa, zal het conflict tussen Rusland en Oekraïne Israël – een vooraanstaand pleitbezorger van de Grote Reset – naar een nog grotere internationale bekendheid katapulteren. Israël is een zeer aantrekkelijke BRI-markt voor China en de CCP is zich terdege bewust van het belang van Israël als strategische buitenpost die de Indische Oceaan en de Middellandse Zee verbindt via de Golf van Suez. Bovendien erkent de Chinese regering al vele jaren het primaat van Israël als een wereldwijde technologiehub en profiteerde zij van de innovatiecapaciteiten van Israël om haar eigen strategische uitdagingen aan te gaan.

Daarom zal de bemiddeling van Naftali Bennet tussen Moskou en Kiev waarschijnlijk een rol spelen bij de instrumentele rol van het Belt and Road Initiative (BRI) bij het uitbreiden van de regionale en wereldwijde strategische voetafdruk van zowel China als Israël. De status van Israël als een van de toonaangevende technische hubs van de toekomst en toegangspoort die Europa en het Midden-Oosten met elkaar verbindt, is onlosmakelijk verbonden met het web van fysieke infrastructuren, zoals wegen, spoorwegen, havens en energiepijpleidingen die China de afgelopen tien jaar heeft aangelegd.

Israël is al een krachtpatser op het gebied van autotechnologieën, robotica en cyberbeveiliging en streeft ernaar de centrale natie in het duizendjarige koninkrijk te worden en de tech-startups van het land zullen naar verwachting een sleutelrol spelen in de vierde industriële revolutie. Het versterken van zijn zich ontwikkelende relatie met China te midden van de Rusland-Oekraïne-crisis zou Israël kunnen helpen om een regionale hegemonie bij uitstek te worden met een groot deel van de gecentraliseerde economische en technologische macht die samenkomt in Jeruzalem.

Advertisement

Terwijl Israël zich inspant om zijn exportmarkten en investeringen buiten de Verenigde Staten te diversifiëren, roept dit een belangrijke vraag op. Vervreemdt Israël in de beginfase van het uitbesteden van zijn veiligheidsbelangen zich van de VS en is het land bezig met het afdekken van zijn weddenschappen op de Chinees-Russische as?

8. Je zou toch denken dat het inmiddels algemeen bekend is dat digitale id’s een centraal onderdeel vormen van de Great Reset-agenda van het World Economic Forum en moeten worden gestroomlijnd over industrieën, toeleveringsketens en markten als een manier om de SDG’s van de VN voor 2030 te bevorderen en geïndividualiseerde en geïntegreerde diensten te leveren in toekomstige slimme steden. Velen hebben bedacht hoe een dergelijk platform kan worden gebruikt om een mondiaal systeem van technocratische bevolkingscontrole en naleving in te luiden door menselijkheid op te nemen in een nieuwe bedrijfswaardeketen waar burgers worden gedolven als gegevensgoederen voor ESG-beleggers en obligatiemarkten voor menselijk kapitaal, met aan mensen een toegewezen sociale en klimaatscore op basis van hoe goed ze zich meten met de SDG’s van de VN.

Deze naadloze verificatie van mensen en verbonden apparaten in slimme omgevingen kan alleen plaatsvinden als onze biometrische gegevens, medische dossiers, financiën, onderwijstranscripties, consumentengewoonten, CO2-voetafdruk en de volledige som van menselijke ervaringen zijn opgeslagen in een interoperabele database om onze conformiteit met de SDG’s van de VN te bepalen, waardoor een monumentale verandering in ons sociaal contract wordt afgedwongen. Vaccinpaspoorten werden aanvankelijk aangeprezen door publiek-private partnerschappen als toegangspoort voor digitale id’s. Hoe kunnen de huidige geopolitieke spanningen, nu zo’n logica zijn beloop heeft, bijdragen aan het opschalen van wat het belangrijkste knooppunt is in een nieuw digitaal ecosysteem?

Rantsoenering kan worden vastgelegd in blockchain-grootboeken op de digitale ID om onze ecologische voetafdruk en consumptiegewoonten te volgen tijdens een nationale noodsituatie. Oekraïne wordt van oudsher de broodmand van Europa genoemd en naast Rusland zijn beide landen belangrijke wereldwijde leveranciers van granen. Daarom heeft de oorlog alles in zich om een zwarte zwaan (black swan) te worden voor grondstoffen en inflatie. Met een economie die op het punt staat in te storten als gevolg van een wereldwijde bevoorradingscrisis, denken wij dat de resulterende economische bevingen over de hele wereld zullen leiden tot noodsituaties in oorlogstijd en dat het publiek zal worden verteld zich schrap te zetten voor “moeilijke, zware tijden” (rantsoenering). Zodra dit gebeurt, kan de multilaterale invoering van digitale id’s die een interface moeten vormen met digitale valuta’s van de centrale banken worden aangeprezen als de oplossing voor het efficiënt beheren en distribueren van huishoudelijke rantsoenen onder een ongekende noodtoestand en uitzondering.

De Bank of England heeft al het vooruitzicht geopperd van programmeerbaar contant geld dat alleen kan worden uitgegeven aan essentiële zaken of goederen die een werkgever of overheid verstandig acht. Zodra de uitgevende instelling controle krijgt over de besteding ervan door de ontvanger, wordt het vrijwel onmogelijk om adequaat te functioneren zonder een digitale id, die nodig is om voedselpakketten te ontvangen en een basisvoorziening te verkrijgen. Denk aan wat we in het begin van dit artikel noemden, het UBI (Universeel Basisinkomen).

Advertisement

Als de voedselinflatie een opwaarts traject blijft volgen zonder tekenen van afname, kunnen regeringen prijscontroles instellen in de vorm van rantsoenering – en rantsoeninvoeringen kunnen worden vastgelegd in blockchain-grootboeken op de digitale ID om onze CO2-voetafdruk en consumptiegewoonten te volgen (in het begin) tijdens een nationale noodsituatie.

9. Europa ligt direct in de vuurlinie zodra een hybride oorlog tussen de NAVO en de Chinees-Russische as aan de gang is. Het zou dom zijn om het duidelijke en actuele gevaar van een cyberaanval op banken en kritieke infrastructuur of zelfs een voorzichtige en tactische nucleaire uitwisseling met intercontinentale ballistische raketten (ICBM’s) te negéren. Wij zien niet in hoe een strijdende partij niet zal worden beperkt door de doctrine van wederzijds verzekerde vernietiging, dus een thermonucleaire fall-out lijkt ons onwaarschijnlijk. Het gebruik van technologieën voor toegang op afstand om systeemgeheugen uit het SWIFT-bankapparaat of het grensoverschrijdende interbancaire betalingssysteem te wissen, kan er echter toe leiden dat een groot deel van de internationale economie onbruikbaar wordt en de dollar in een neerwaartse spiraal terechtkomt.

Als zich een gebeurtenis van dergelijke catastrofale proporties zou voordoen, zal dit ongetwijfeld leiden tot toenemende eisen om de cyberbeveiliging te herzien. De gevolgen van een dergelijke gebeurtenis zouden heel goed een nieuw wereldwijd veiligheidsprotocol kunnen opleveren volgens welke burgers een digitale ID moeten bezitten als een noodzakelijke nationale veiligheidsmaatregel. Je kunt je voorstellen hoe burgers voor toegang tot internet of openbare diensten in de nasleep van een landelijke cyberaanval een digitale id moeten gebruiken om te verifiëren dat hun online activiteiten en transacties afkomstig zijn van een legitieme en niet-kwaadaardige bron. In de politiek gebeurt er weinig bij toeval.

10. De economische gevolgen van deze oorlog zullen zo rampzalig zijn dat regeringen en de publieke sector een aanzienlijke injectie van particulier kapitaal nodig zullen hebben om het financieringstekort aan te pakken. Dit zal in feite de traditionele scheiding van machten tussen centrale bankinstellingen en regeringen overbodig maken, aangezien de eerstgenoemde in een positie zal zijn om onevenredig veel invloed uit te oefenen op het begrotingstraject van natiestaten, wier soevereiniteit zal worden uitgehold door de grootschalige overname van regeringen door de centrale banken en hedgefondsen. Het beleid van de regeringen Rutte en de agenda’s van een aantal politieke partijen (VVD, D’66, om er een paar te noemen) gaat er vanuit dat het in het nationale belang is om een internationaal belang te dienen (de Nieuwe Wereld Orde – het Vierde Rijk), wat ertoe leidt dat zij zonder scrupules onze nationale belangen en soevereiniteit uitleveren. Onze regering, waarvan de kopstukken notoire useful idiots van het WEF zijn, is er niet voor de burgers – die worden namelijk beschouwd als collateral damage.

Daarom wordt het model van de natiestaat geleidelijk op zijn kop gezet door een wereldwijde technocratie, bestaande uit een niet-gekozen consortium van leiders van de industrie, oligarchen van centrale banken en particuliere financiële instellingen, waarvan de meeste overwegend niet-overheidsactoren zijn die proberen het mondiale bestuur te herstructureren en zichzelf in het mondiale besluitvormingsproces van een goede plek te verzekeren.

Advertisement

Daarom zullen de toekomst van de internationale betrekkingen en de sociale, economische en politieke transformatie die de wereld momenteel ondergaat in het licht van de pandemie en het conflict tussen Rusland en Oekraïne niet worden beslist door multilateralisme en gekozen vertegenwoordigers van soevereine staten. Het zal eerder worden besloten via een netwerk van partnerschappen met meerdere belanghebbenden die worden gemotiveerd door de politiek van opportuniteit en die geen verantwoording verschuldigd zijn aan een electoraat of verplicht zijn aan een staat en voor wie concepten als soevereiniteit en internationaal recht betekenisloos zijn.

Hallo beste bezoekers van SDB, wij zijn terug na een tijdje weggeweest om eerlijk tegen jullie te zijn wij konden de rekening van de hosting niet direct betalen vanwege minder prive inkomsten. Gelukkig hebben wij toch kunnen regelen dat de site weer online is al weten we niet voor hoe lang. Daarom hebben wij een verzoek om een donatie te doen zodat onze berichten die niet vermeld worden door de Mainstream Media kunnen blijven plaatsen. Wij zullen jullie voor altijd dankbaar zijn en veel leesplezier, denk aan onze sponsors, deel zo veel mogelijk onze berichten en als het mogelijk is steun ons hier onder!.

KLIK HIER VOOR EEN DONATIE

STEUN DE VRIJE MEDIA

Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres

- istanbul eskort - izmir eskort - eskort mersin - eskort - eskort antalya - istanbul avukat - web tasarım