23 januari 2022

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Een nieuw Neurenberg

Neurenberg

Begin 2021 werd de roep om een ​​integrale juridische toetsing van de onrechtregel van het Corona-regime luider. Naast de enorme omvang van de “bijkomende schade” van de maatregelen om de vermeende pandemie in te dammen, had de voortdurende weigering van de hoofdrolspelers om enige indicatie te nemen dat hun acties volkomen onevenredig waren, hiertoe bijgedragen.

Het verzoek om kennis te nemen van afwijkende meningen en deskundigenrapporten werd en wordt beantwoord met een gestaag toenemend pakket maatregelen, met ongerechtvaardigde smaad of aanhoudende stilte. In die paar processen waarin rechters over pandemische feiten oordeelden – niet over bestuurlijke details – bleek keer op keer dat er geen feitelijke basis voor de maatregelen te vinden was in de overheidsdossiers, waar ook ter wereld.

Tegelijkertijd zijn er steeds meer aanwijzingen dat de negatieve gevolgen van de maatregelen bewust worden geaccepteerd en in sommige gevallen zelfs het daadwerkelijke doel van de actie moeten zijn geweest. Critici wezen herhaaldelijk op de structurele overeenkomsten met de opkomst van totalitaire samenlevingen, vooral tijdens de overgang van de Weimarrepubliek naar het Derde Rijk.

Het idee dat zowel een soort denazificatie als een “nieuw Neurenberg” nodig is om een ​​van het juiste pad afgedwaalde gemeenschap weer op de rails te krijgen ligt voor de hand. Dit blijkt niet in de laatste plaats uit talrijke boze opmerkingen, waarvan de auteurs de zwaarste straffen eisen voor daders en intellectuele brandstichters op internetplatforms.

Over de noodzaak

Naast het illegale, ongrondwettelijke en ongezonde gedrag van de staat waarin de actie werd ondernomen, beschouw ik persoonlijk de uitgebreide herwaardering – door sommigen “Neurenberg II” genoemd – om verschillende andere redenen als urgent.

Ten eerste gaat het bij het coronacomplex om processen die wereldwijd in lockstep hebben plaatsgevonden; ze beïnvloedden miljarden mensen op een vergelijkbare manier. We werden geconfronteerd – en zijn nog steeds – de systematische schending van fundamentele morele, juridische, professionele en gedragsnormen. Daarom moet er ook een systematische analyse worden gemaakt, waarin wordt onderzocht hoe dit heeft kunnen gebeuren en welke factoren, structuren en actoren deze vernietigingsgolf teweeg hebben gebracht en aangewakkerd.

Hoe zouden alle overheidsinstanties, parlementen, administraties, rechtbanken, verenigingen, organisaties, bedrijven en media in grote delen van de wereld op één lijn kunnen worden gebracht? Hoe kon de collectieve psychose ontstaan, waardoor de onmenselijke maatregelen door de meerderheid van de bevolking werden getolereerd, ondersteund of zelfs actief uitgevoerd? Welke partijen hebben opzettelijk, onverschillig of onachtzaam gehandeld en om welke redenen?

Ten tweede zijn de tribunalen noodzakelijk om praktische redenen, omdat individuele uitspraken alleen al zouden leiden tot een woud van deels tegenstrijdige uitspraken, die eerder een schaduw werpen over de oorzaken en mechanismen dan ze in de schijnwerpers te zetten. Vanwege hun hoge aantal zouden de procedures tientallen jaren aanslepen; veel slachtoffers zouden sterven voordat het vonnis werd uitgesproken, sommigen zouden worden blootgesteld aan onterechte oordelen. De tijdige verheldering van de historische processen en de juridische toetsing door middel van fundamentele uitspraken kan helpen om het recht van toepassing te laten zijn zolang het voor betrokkenen nog van belang is.

Ten derde gaat het natuurlijk ook om rechtvaardigheid. Daar hoort ook de erkenning van de geleden schade bij. Het lijden van de slachtoffers wordt openbaar. Gehoord worden speelt een cruciale rol bij het voelen van gerechtigheid, en dit stelt het slachtoffer op zijn beurt in staat om negatieve gevoelens los te laten; men wordt vrij om zijn psychologische trauma te helen en verzoening te zoeken met de daders. Zoals ik al elders heb geschreven, beschouw ik dit als een van de centrale argumenten voor een “nieuw Neurenberg”, omdat het alleen vanwege het onverwerkte psychologische trauma van eerdere rampen, met name de Tweede Wereldoorlog, was dat de wereld opnieuw zonk in haat en willekeur.

Rechtvaardigheid betekent natuurlijk ook dat de daders worden geconfronteerd met de slachtoffers, zodat zij de kans krijgen om zich bewust te worden van hun persoonlijke verantwoordelijkheid voor wat er is gebeurd.

Dit wordt vaak verwaarloosd, enerzijds omdat de daders ze meestal weigeren te accepteren (2), anderzijds omdat er vaak rechtszaken worden aangespannen met als doel afschrikking en vergelding.

De filosoof Arthur Schopenhauer zei ooit: “Vergeven en vergeten betekent kostbare ervaring uit het raam gooien.” Dus je moet nooit vergeven? Dat zou noch wijs, noch humaan zijn. Uiterlijk wanneer de agenten inzicht tonen in de effecten van hun handelen en wanneer zij streven naar herstel, is het raadzaam de toegebrachte pijn los te laten.

Maar we mogen zowel persoonlijk als sociaal niet vergeten, want deze waardevolle levensles mag natuurlijk niet verloren gaan. De enorme omvang van het Corona-complex verdient dan ook – ten vierde – een gedenkteken. Er moet een teken worden geplaatst dat we vastbesloten zijn lessen te trekken uit de geschiedenis. Deze historische fase moet een bijzondere plaats krijgen in het collectieve bewustzijn die een positieve uitwerking heeft buiten de betreffende generatie.

De mensheid gaat momenteel door een keerpunt, voor de succesvolle overwinning waarvan de tribunalen zullen gelden als grensmarkeringen en monumenten. Een nieuw tijdperk breekt aan, een nieuwe samenlevingsvorm gloort aan de horizon.

Het begrijpen van de onderliggende oorzaken van de crisis zal van enorm belang zijn bij het opbouwen van een meer humane orde. De manier waarop de processen verlopen en de resultaten waarmee ze eindigen, kunnen als voorbeeld dienen voor ons toekomstig samenleven.

Daarom kan het “nieuwe Neurenberg” niet in de eerste plaats over straf gaan. Gezien diep verankerde humanistische en spirituele waarden in grote delen van de beweging die kritisch staat tegenover maatregelen, geloof ik dat er met name geen doodvonnissen kunnen worden uitgesproken of openbare executies kunnen plaatsvinden. Dat zou nog een traumatische wond toevoegen aan de nachtmerrie die al was ervaren.

In plaats daarvan zou het primaire doel van de tribunalen moeten zijn om gerechtigheid en vreedzaam samenleven te herstellen. Daders, slachtoffers, toejuichingen, lijders, getuigen en zij die in de tussenliggende grijstinten rondscharrelden, kunnen de kennis die is opgedaan met de hulp van psychologen, sociologen, historici, economen, artsen enzovoort gebruiken om de beweegredenen van de andere kant te begrijpen .

De nieuwe staat moet zich inspannen om persoonlijke, nationale en internationale verzoening te bevorderen door middel van verschillende programma’s en om iedereen de kans te geven conflictbeheersingsstrategieën, aandacht en technieken voor het omgaan met informatie te leren. Vanzelfsprekend zijn alle daders aansprakelijk met hun gehele vermogen, verliezen hun onrechtmatige privileges en moeten hun beslissingsbevoegdheid over derden worden ontnomen.

Alleen als er geen inzicht is, moeten de veroorzakers van de schade door passende maatregelen, zoals gevangenisstraf of verbanning, van de markt worden gehaald. Het vinden van een verstandige maatregel hiervoor vereist veel instinct. Dit zal in verschillende culturen zeker anders worden behandeld.

Waarom “Neurenberg”?

Zouden de processen in Neurenberg plaatsvinden? Als ze zoveel verschillen in focus, reikwijdte en doel van de oorlogsmisdaden van de jaren veertig, waarom roepen ze dan dit historische kader op?

Het is de vraag of de stad Neurenberg het juiste kader kan bieden dat zo’n omvangrijke onderneming vereist. U zou waarschijnlijk meerdere reeksen onderhandelingen voeren op verschillende plaatsen in de wereld, gescheiden naar probleemgebieden, verantwoordelijkheidsniveaus en culturele aspecten van het coronacomplex, en u zult er waarschijnlijk een aparte term voor bedenken of er een naam voor vinden.

Het woord “Neurenberg” is echter bij voorbaat geschikt om de gedachte op te wekken van de opheldering van gruweldaden van historische dimensie, die grote namen niet schuwt. Zowel toen als nu hebben we de meest ernstige misdaden tegen de menselijkheid gehad of hebben we te maken. Zelfs vandaag de dag steunt een ideologisch gehypnotiseerde meerderheid van de bevolking onwettig overheidsoptreden, waarvan vele miljoenen mensen het slachtoffer zijn geworden; het zou zelfs kunnen dat er causaal dezelfde stromingen en groepen mensen achter zitten, zodat er een continuïteit is met de misdaden van de twintigste eeuw, zoals Holocaustoverlevende Vera Sharav denkt (3).

Bericht gaat hieronder verder... OPROEP AAN U BESTE BEZOEKER.

Beste bezoeker, om door te kunnen gaan met ongecensureerd onafhankelijk nieuws en blogs hebben we u donatie nodig. Er is voor 31/01/2022 nog 125 euro nodig. Wie help ons? Hartelijk dank!.

Ons IBAN is:

OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX


Trivialiserend omgaan met de geschiedenis?

Kleineert het gebruik van historische gebeurtenissen nazi-misdaden? Sommigen zijn deze mening toegedaan, maar ik ben zelf van mening: nee, hier wordt geen illegale identiteit beweerd. De misdaden van het Derde Rijk en zijn medewerkers waren uniek in hun historische dimensie. De coronamisdrijven mogen niet op gelijke voet met hen worden gesteld, omdat ze hun eigen karakter en context hebben.

Naar mijn mening zal het proces om ermee in het reine te komen ongetwijfeld de structurele parallellen tussen de twee gebeurtenissen aan het licht brengen en het lijden van de getroffenen adequaat waarderen. Documentatie kan helpen voorkomen dat toekomstige generaties fouten maken. Talloze joden wezen erop dat de Holocaust-herdenking ook in de eerste plaats moet bestaan ​​uit verdediging tegen het begin (4).

Het duurde acht jaar voordat de gerichte discriminatie van joden tot systematische uitroeiing leidde. Vergelijkingen zijn geen vergelijkingen, maar de noodzakelijke nevenschikking van gebeurtenissen als men in een vroeg stadium ergere excessen wil voorkomen.

Hoewel de eerste processen van Neurenberg de opkomst van een nieuw totalitair regime niet konden voorkomen – uitgebreider en dieper zelfs dan zijn fascistische voorganger – hielpen ze ertoe dat er vandaag een veel groter en vastberadener verzet ontstond dan in de jaren dertig. We weten nog niet of het tij op tijd kan worden gekeerd, maar de dag zal komen dat het regime zal instorten. Zijn we op hem voorbereid?

Is er een adequate database?

Het documenteren van de misdaden van de genomen maatregelen is vooral belangrijk in het Duitse verzet. De Coronacommissie is sinds juli 2020 bezig om de feitelijke grondslag voor de pandemie en de maatregelen ter bestrijding ervan vast te stellen (5). Een ander initiatief genaamd Corona Cases is onlangs begonnen met het verzamelen van relevante vonnissen en juridische adviezen (6). Overeenkomstige processen worden soms systematisch door advocaten in gang gezet om kernvragen van tegenstanders van de maatregel op te helderen of in ieder geval voorbeelden te tonen van zwakheden in het huidige functioneren van staatsgeweld.

Begin december 2021 is als noodzakelijke hoofdpijler het centrum voor verwerking, opheldering, juridische vervolging en preventie van misdrijven tegen de menselijkheid door de coronamaatregelen (ZAAVV) opgericht, die bewijs verzamelt dat in de rechtszaal gebruikt kan worden (7) . Ze zullen niet lang zonder werk zitten, maar het aantal publiek toegankelijke materialen is nu al overweldigend. De getuigenissen van degenen die alleen op film gewond zijn geraakt, lopen waarschijnlijk in de tienduizenden (8). Juist daarom lijkt het zo tragisch dat grote delen van de bevolking zich vastklampen aan de mythe van de oorlog tegen een nieuw type killervirus.

Is er een wettelijke basis?

Advocaten zullen veel diepgaander antwoorden kunnen geven over de rechtsgrond van coronatribunalen dan geïnteresseerde leken, maar zelfs bij een oppervlakkig onderzoek komen meerdere punten naar voren.

Zoals reeds vermeld, zijn er door tal van actoren fundamentele juridische en grondwettelijke schendingen begaan, van eenvoudige schendingen van de drugsreclamewet tot beledigingen, opruiing, misbruik, ambtsmisbruik, het dwarsbomen en verdraaien van de wet tot vernederende behandeling, vrijheidsberoving, mishandeling en moorden. Het strafrecht en het burgerlijk recht, evenals de staats- en nationale grondwetten bieden al voldoende basis om onderzoeken te starten in alle staten die door maatregelen worden getroffen.

De processen van Neurenberg zelf vormden het precedent voor een tribunaal van internationaal formaat. Ze creëerden ook – in die tijd nieuwe – wet, allereerst de Neurenberg Codex, de wereldwijde ethische standaard voor medische experimenten, die was afgeleid van de medische proeven. Een hele reeks andere internationale verdragen die voortkwamen uit de ervaringen van de jaren dertig en veertig zouden rechtstreeks toepasselijk moeten zijn, waaronder het Handvest van de Verenigde Naties. De Verenigde Naties (VN), ondanks alle kritiek die kan worden geuit op hun rol bij het ondermijnen van onze gemeenschappen, heeft ook relevante normen zoals het Verdrag tegen foltering en het VN-Verdrag inzake de rechten van kinderen (9) .

Terwijl in de jaren veertig, toen er alleen nog internationale ethische regels waren met betrekking tot oorlogsmisdaden en verdragsschendingen, de geallieerde rechters de naleving van immorele bevelen achteraf ineffectief moesten verklaren, zijn de meeste ethische normen die relevant zijn voor het coronacomplex al lang wereldwijd is omgezet in toepasselijke wetgeving. In Duitsland is er een verplichting voor staatspersoneel, vooral politieagenten en soldaten, maar ook leraren, ambtenaren enzovoort, om ongrondwettelijke bevelen te weigeren. In de grondwet zelf verankert artikel 20.4 een algemeen recht om zich te verzetten als het rechtssysteem als geheel in gevaar is.

De rechters van de Corona-tribunalen hoeven niet te verwijzen naar enige fictieve universele moraal die de daders sowieso niet delen, maar kunnen oordelen op basis van bestaand recht dat gold op het moment van het misdrijf.

De daders kunnen dit niet gebruiken om zich te verontschuldigen voor onwetendheid, ze kunnen geen aanspraak maken op een imperatief om te bestellen en in principe zouden ze in elk land ter wereld ter verantwoording kunnen worden geroepen.

Open vragen

Aangezien het idee van een “nieuw Neurenberg” al lang buiten juridische kringen is aangekomen en door sommigen bijna als vanzelfsprekend wordt beschouwd, lijkt het mij dat de tijd is gekomen om het idee publiekelijk te bespreken en, indien nodig, te concretiseren . Als het alleen om het afrekenen met het regime gaat, hoef je er niet veel mee te doen. Om het botweg te zeggen, een nieuwe Freisler was eigenlijk genoeg. Dit biedt echter een unieke kans om het instrument van het tribunaal in te zetten voor de creatieve wederopbouw van een betere samenleving. De verwijzing naar “Neurenberg” kan overdreven of ongepast lijken; toegelaten. Maar op dit moment is het de meest memorabele naam om in te spelen op de noodzaak om het coronacomplex aan te pakken.

In een kort essay als dit kunnen natuurlijk geen sluitende aanbevelingen worden gedaan en zeker niet alle vragen kunnen worden beantwoord. Het moet bijvoorbeeld open blijven hoe men de dader te pakken krijgt, wie de rechters zullen zijn, of men een jury benoemt, op welke plaatsen men bijeenkomt en wie over al deze zaken moet beslissen. Een zeer algemene aanbeveling zou zijn om een ​​brede internationale consensus te zoeken, ook voor niet-advocaten. De principes van humanisme en compassie moeten vanaf het begin de maatstaf zijn waarop het bedrijf zich richt.


Bronnen en opmerkingen:

(1) Füllmich, Reiner: misdaden tegen de menselijkheid https://www.youtube.com/watch?v=b5NsnjyWhqo
(2) Hornschuh, Jürgen: Een menselijk woord. https://wuestenzeitung.blogspot.com/2021/07/ein-menschliches-wort.html
(3) Vera Sharav bij de Duitse Corona-onderzoekscommissie 2021/03/19 https://youtu.be/5_Af9GDaklQ
(4) Stop Holocaust: Brief van We For Humnity aan de EMA https://doctors4covidethics.org/wp-content/uploads/2021/09/Stop-Holocaust_EMA_DE.pdf
Rabbi Chanaya Weisman citaat (Engels) https://www.youtube.com/ v = zW8lomit7Wo
(5) Stichting Corona Comité http://corona-ausschuss.de
(6) Corona Cases http://coca.shortxxvids.com
(7) ZAAVVhttp://zaavv.com
(8) Het Getuigenissen-project https://www.youtube.com/watch?v=S4BpEr8gztU
(9) Neurenberg Codex 1947 http://www.ippnw-nuernberg.de/aktivitaet2_1.html
VN -Menschenrechtscharta https://www.menschenrechtserklaerung.de Verdrag van de
Verenigde Naties tegen foltering https://www.antifolterkonvention.de
Verdrag inzake de rechten van het kind https://www.unicef.de/informieren/ueber-uns/fuer- kinderrechte/un-kinderrechtskonvention

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.


SDB Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres