eu

Dus: inderdaad, de Europese Unie is het Vierde Rijk.

Herhaaldelijk krijgen wij vragen over ons artikel, die over Het Vierde Rijk. De Europese Unie, gebouwd op de fundamenten van de nazi’s die, als we kijken naar hoe Brussel functioneert, eigenlijk nooit weg zijn geweest.

In een nieuwe artikelenreeks gaan we uitgebreider in op het ontstaan van de EU, het voortbestaan van de EU, de dubbele agenda’s en het naming en shaming van bekende personen die een rol hebben gespeeld (en nu nog spelen) bij het ultieme doel: het realiseren van de nazidroom… het Vierde Rijk. Vandaag: het nazi manifest (zie hieronder).

We hebben gekeken naar het huidige beleid van de Europese Unie en dat van de nazi’s in 1920. Dat hebben we gedaan aan de hand van het originele (NSDAP) nazi manifest uit dat jaar, en dat hebben we vergeleken met het huidige beleid van de EU. We zijn nieuwsgierig hoe groot de invloed van de nazi’s namelijk is en was op de Europese Unie, en we dus kunnen constateren of de EU het Vierde Rijk is of niet.

De volledige tekst van het nazi manifest is hieronder te vinden.

1)

Wij eisen de vereniging van alle Duitsers binnen één Groot-Duitsland gebaseerd op het recht op zelfbeschikking der naties.

De (we noemen het) germaanse landen spelen inderdaad een dominante rol binnen de EU (Duitsland, Denemarken, Zweden, Zwitserland, etc..), terwijl de andere landen als tweederangs burgers worden beschouwd – goed genoeg om te fungeren als goedkope arbeidskrachten. We constateren bovendien een anti-slavisch sentiment in de EU (Rusland-haat, alsmede een haatdragende opstelling jegens landen in het oosten van de EU)

2)

Wij eisen gelijke rechten voor het Duitse volk in zijn onderhandelingen met andere naties en de afschaffing van de vredesverdragen van Versailles en Saint-Germain.

Hetzelfde als hierboven. Germaanse EU landen hebben in de EU meer rechten dan andere, en Duitse ondernemingen met nazi-banden domineren de economie in de EU.

3)

Wij eisen land- en woongebied (koloniën) voor het voeden van ons volk en het vestigen van ons bevolkingsoverschot.

Inderdaad, oostelijke lidstaten van de EU worden gezien als koloniën van Duitsland, waar ondernemingen heen gaan voor goedkope arbeidskrachten, en lokale ondernemingen niet met hen mogen concurreren als gevolg van EU-regelgeving.

7)

Wij eisen dat de staat als haar voornaamste taak zal beschouwen de industrie te stimuleren en het levenspeil van de staatsburgers te verhogen. Als het niet mogelijk is de gehele bevolking van de staat te voeden, moeten buitenlanders (niet-staatsburgers) het rijk verlaten.

Als je geen behoorlijke baan kunt vinden in Polen, Bulgarje, Slovakije of Servië, jammer dan, zoek dan je geluk in Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk.

9)

Alle staatsburgers moeten dezelfde rechten en plichten hebben.

Een klassiek marxistisch argument. Het zijn natuurlijk nationaal socialisten, en hetzelfde geldt in theorie natuurlijk voor alle lidstaten in de EU, meestal gedomineerd door sociaal democraten. Maar zoals bekend heeft de heersende elite altijd meer rechten dan de gewone arbeider. Maar arbeiders moeten vaak netto wel méér belasting betalen om de boel draaiend te houden.

10)

Het moet de voornaamste plicht van iedere staatsburger zijn, zich met lichaam en geest bij de arbeid in te zetten. De activiteiten van het individu mogen niet in strijd zijn met de belangen van de gemeenschap, maar moeten binnen het kader van de gemeenschap ten goede komen aan het algemeen welzijn.

Ook alweer zo’n bullshit argument. Burgers hebben als het erop aan komt binnen de EU geen vrijheden meer. Het enige wat van hen verwacht wordt is elke dag naar het werk te gaan, thuiskomen en op Facebook gaan. Zo gaat dat binnen de EU.

11)

Afschaffing van niet uit arbeid verkregen inkomen.

De economie van de EU is op socialistische leest geschoeid. Lange werkdagen maken, zonder zekerheden, vaak tegen lage lonen, waardoor veel mensen ook nog meer dan één baantje moeten hebben om het hoofd boven water te houden. Sparen en beleggen moet voor particulieren worden afgestraft.

De EU herbergt een slavenmaatschappij.

13)

Wij eisen nationalisatie van alle ondernemingen in vennootschap (trusts).

Geen privé-bezit voor de slaven! De besteedbare inkomens blijven maar dalen, en de belastingen blijven maar stijgen. Kleine ondernemingen worden geacht het loodje te leggen, ten faveure van de grote concerns.

14)

Wij eisen dat de winsten van de groothandel worden verdeeld.

BTW maar weer eens opnieuw verhogen.

15)

Wij eisen op grote schaal uitbreiding van de ouderdomsvoorzieningen.

Pensioenen krijgen steeds meer weg van ponzi schemes, en regeringen doen steeds vaker een greep in de pensioenpotten. Vooral die van ons land zijn in Brussel erg in trek. De EU moet een transferunie worden (zo die dat al niet is), en geld moet van noord naar zuid stromen. Niet voor de oudedag van de burgers, maar extra fondsen voor de regeringen in die landen. Verdeel en heers.

18)

Wij eisen meedogenloze vervolging van hen wier daden indruisen tegen het gemeenschappelijk belang. Verwerpelijke misdadigers tegen de natie, woekeraars, profiteurs enz. moeten met de dood worden bestraft, ongeacht hun ras of geloof..

Wie opstaat tegen tirannie, wordt afgestraft. Klokkenluiders delven het onderspit.

19)

Wij eisen dat het Romeinse recht, dat de materialistische wereldorde dient, door een wettenstelsel voor heel Duitsland wordt vervangen.

Dat klopt. Schaf de romeinse wetgeving af en die van de oude Grieken, alsmede de romeinse filosofie, en vervang het door socialisme en systemen die privé-bezit beschadigen. Binnen de EU wordt het eigen bezit niet op prijs gesteld. En Big Brother, natuurlijk: controle over alles en iedereen.

20)

Om iedere bekwame en ijverige Duitser in de gelegenheid te stellen hoger onderwijs te volgen en aldus carrière te maken, moet de staat een grondige hervorming van het nationale onderwijssysteem overwegen. Het leerplan in alle scholen moet worden aangepast aan de noden van het praktische leven. Staatsburgerkunde in dienst van de volksgemeenschap moet een verplicht lesvak worden op de scholen. Kinderen van arme ouders moeten onderwijs kunnen volgen op kosten van de staat.

Alleen staatsscholen. Privéscholen moeten worden tegengewerkt. En in het onderwijs krijg je zo’n 12 jaar lang de nodige propaganda over je uit gestort. En ga je naar de universiteit, en word je dus wat langer geïndoctrineerd, dan is het moeilijk om een geschikte baan te vinden.

21)

De staat moet het gezondheidspeil van de natie trachten te verhogen door moeders en kinderen te beschermen, kinderarbeid te verbieden, de lichamelijke prestatievermogens op te voeren door het wettelijk verplicht stellen van gymnastiek en sport en door uitgebreide steun aan verenigingen die zich inzetten voor de lichamelijke ontwikkeling van de jeugd..

De overheid vertelt wel wat goed voor u is. Enige inspraak is u niet gegund. Zo kennen we Brussel weer.

22)

Wij eisen afschaffing van de huurlingenlegers en de oprichting van een volksleger.

Brussel wil inderdaad graag een EU leger.

23)

Wij eisen wettelijke strijd tegen de bewuste politieke leugens en de verspreiding daarvan in de pers. Om de oprichting van een nationale Duitse pers te vergemakkelijken eisen wij:
a. dat alle uitgevers van dagbladen en hun assistenten die gebruik maken van de Duitse taal tot de Duitse natie moeten behoren;

b. dat speciale toestemming van de staat vereist is voor het laten verschijnen van niet-Duitse kranten. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs in de Duitse taal gedrukt te zijn;

c. dat niet-Duitsers wettelijk verboden wordt financieel deel te nemen in of invloed uit te oefenen op Duitse kranten. Als straf kan de uitgeverij worden gesloten en de niet-Duitse uitgever uit het land worden gezet. Het uitgeven van kranten die het nationaal welzijn niet bevorderen, moet worden verboden. Wij eisen gerechtelijke vervolging van alle stromingen in kunst en literatuur waarvan kan worden aangenomen dat zij ons leven als natie verstoren, en de onderdrukking van instellingen die zich verzetten tegen de hierboven genoemde eisen.

De strijd tegen nepnieuws = strijd tegen de vrijheid van meningsuiting. Social media censuur. Het is voor Duitsers niet toegestaan kritiek uit te oefenen op hun regering, etc…

24)

Wij eisen vrijheid voor alle godsdienstige stromingen binnen de staat, voor zover ze deze niet in gevaar brengen en de morele gevoelens van het Duitse ras niet kwetsen. De partij als zodanig hangt het positieve christendom aan, maar bindt zich op geloofsgebied niet aan een bepaalde kerk. Ze bestrijdt de Joods-materialistische geest binnen ons en buiten ons, en is ervan overtuigd dat een langdurige genezing van ons volk enkel van binnenuit kan groeien uit het basisprincipe: het belang van de gemeenschap boven het eigenbelang.

Daarom vindt er richting de EU massa-import plaats van jihadisten.

25)

Opdat al het voorafgaande zal worden gerealiseerd eisen wij de vorming van een sterke centrale staatsmacht; onaanvechtbare autoriteit van het politieke gecentraliseerde parlement over het hele rijk en zijn organisaties; en de vorming van kamers voor de standen en beroepen met als doel het uitvoeren van de door het rijk uitgevaardigde algemeen geldende wetten in de verschillende staten van de confederatie. De leiders van de partij zweren geen concessies te doen – en zo nodig hun leven te offeren – bij het verwezenlijken van bovengenoemde punten.

In Brussels gecentraliseerde macht. Kritiek uiten op de EU is uit den boze. De EU oefent een totalitaire controle uit door ongekozen machthebbers.

Addendum

Het zal u opgevallen zijn dat wij met opzet immigratiepunten achterwege hebben gelaten, omdat het lijkt of die veranderd zijn sinds 1920.

De oorspronkelijke nazi’s waren anti-immigratie, het arische ras u weet wel, maar sindsdien zijn hun opvattingen hieromtrent veranderd.

De EU-nazi’s zijn pro-immigratie en niet alleen elke vorm van immigratie, maar vooral radicale jihadi’s, die dan ook nog erg antisemitisch zijn.

Los van de èchte vluchtelingen wordt er nogal wat van, laten we zeggen “mindere kwaliteit” migranten de EU binnengehaald, want de EU heeft zich nog geen seconde lang ècht bezig gehouden met het sluiten van de buitengrenzen.

Conclusie

Het heeft er wel erg veel van weg dat het beleid van de Europese Unie identiek is aan dat van de nazi’s in 1920. Hun visie op immigratie kan dan wel veranderd zijn, maar dan wel zódanig dat er antisemieten worden geïmporteerd die de joodse bevolking en minderheden in Europa kan terroriseren. Verder wordt er nog steeds gewerkt aan machtconcentratie, afschaffen van burgerrechten en landjepik.

Dus: inderdaad, de Europese Unie is het Vierde Rijk.

Het Nazi manifest uit 1920

Het 25-punten plan van de nazi’s is oorspronkelijk een politiek manifest uitgegeven door de NSDAP (Das Programm der NSDAP (1920, 2 S.)). Het is op 24 februari 1920 aangekondigd door Adolf Hitler, op de eerste grote partijvergadering in München. De nazi-hierarchy heeft herhaaldelijk gerefereerd aan dit manifest als een “niet te wijzigen expressie” van het politieke gedachtengoed en de missie van de partij.

In het Nederlands:
1. Wij eisen de vereniging van alle Duitsers binnen één Groot-Duitsland gebaseerd op het recht op zelfbeschikking der naties.
2. Wij eisen gelijke rechten voor het Duitse volk in zijn onderhandelingen met andere naties en de afschaffing van de vredesverdragen van Versailles en Saint-Germain.
3. Wij eisen land- en woongebied (koloniën) voor het voeden van ons volk en het vestigen van ons bevolkingsoverschot.
4. Alleen zij die tot de natie behoren kunnen staatsburgers worden. Alleen zij die van Duitsen bloede zijn, ongeacht hun geloof, kunnen tot de natie behoren. Joden kunnen derhalve geen deel uitmaken van de natie.
5. Een ieder die geen staatsburger is mag in Duitsland alleen als gast verblijven en moet worden beschouwd als ondergeschikt aan buitenlandse wetten.
6. Het recht om over de leiding en de wetten van de staat te beslissen is alleen aan staatsburgers voorbehouden. Wij eisen derhalve dat in alle officiële functies, van welke aard ook, zowel bij de rijksoverheid als in de deelstaten en de plaatselijke overheden, uitsluitend staatsburgers worden benoemd. Wij verzetten ons tegen de corrupte gewoonte van het parlement om ambtenaren slechts met het oog om partijbelangen te benoemen, zonder rekening te houden met karakter of bekwaamheden.
7. Wij eisen dat de staat als haar voornaamste taak zal beschouwen de industrie te stimuleren en het levenspeil van de staatsburgers te verhogen. Als het niet mogelijk is de gehele bevolking van de staat te voeden, moeten buitenlanders (niet-staatsburgers) het rijk verlaten.
8. Alle immigratie van niet-Duitsers moet worden verhinderd. Wij eisen dat alle niet-Duitsers, die sinds 2 augustus 1914 in het land zijn gekomen, meteen gedwongen worden om het land te verlaten.
9. Alle staatsburgers moeten dezelfde rechten en plichten hebben.
10. Het moet de voornaamste plicht van iedere staatsburger zijn, zich met lichaam en geest bij de arbeid in te zetten. De activiteiten van het individu mogen niet in strijd zijn met de belangen van de gemeenschap, maar moeten binnen het kader van de gemeenschap ten goede komen aan het algemeen welzijn. Wij eisen derhalve:
11. Afschaffing van niet uit arbeid verkregen inkomen.
12. Gezien het enorme offer aan levens en eigendommen die elke oorlog van een natie vergt, moet persoonlijke verrijking als een misdaad tegen de staat worden beschouwd. Wij eisen derhalve confiscatie zonder aanzien des persoons van alle oorlogswinsten.
13. Wij eisen nationalisatie van alle ondernemingen in vennootschap (trusts)
14. Wij eisen dat de winsten van de groothandel worden verdeeld.
15. Wij eisen op grote schaal uitbreiding van de ouderdomsvoorzieningen.
16. Wij eisen het scheppen en het in stand houden van een gezonde middenstand, de onmiddellijke overname door de staat van alle groothandelsondernemingen, het verhuren daarvan voor een laag bedrag aan kleinhandelaren en verder dat alle leveranciers aan de staat, de districten en de plaatselijke overheden met de uiterste consideratie zullen worden behandeld.
17. Wij eisen op onze nationale behoeften afgestemde landhervormingen.
18. Wij eisen meedogenloze vervolging van hen wier daden indruisen tegen het gemeenschappelijk belang. Verwerpelijke misdadigers tegen de natie, woekeraars, profiteurs enz. moeten met de dood worden bestraft, ongeacht hun ras of geloof.
19. Wij eisen dat het Romeinse recht, dat de materialistische wereldorde dient, door een wettenstelsel voor heel Duitsland wordt vervangen.
20. Om iedere bekwame en ijverige Duitser in de gelegenheid te stellen hoger onderwijs te volgen en aldus carrière te maken, moet de staat een grondige hervorming van het nationale onderwijssysteem overwegen. Het leerplan in alle scholen moet worden aangepast aan de noden van het praktische leven. Staatsburgerkunde in dienst van de volksgemeenschap moet een verplicht lesvak worden op de scholen. Kinderen van arme ouders moeten onderwijs kunnen volgen op kosten van de staat.
21. De staat moet het gezondheidspeil van de natie trachten te verhogen door moeders en kinderen te beschermen, kinderarbeid te verbieden, de lichamelijke prestatievermogens op te voeren door het wettelijk verplicht stellen van gymnastiek en sport en door uitgebreide steun aan verenigingen die zich inzetten voor de lichamelijke ontwikkeling van de jeugd.
22. Wij eisen afschaffing van de huurlingenlegers en de oprichting van een volksleger.
23. Wij eisen wettelijke strijd tegen de bewuste politieke leugens en de verspreiding daarvan in de pers. Om de oprichting van een nationale Duitse pers te vergemakkelijken eisen wij:
a. dat alle uitgevers van dagbladen en hun assistenten die gebruik maken van de Duitse taal tot de Duitse natie moeten behoren;
b. dat speciale toestemming van de staat vereist is voor het laten verschijnen van niet-Duitse kranten. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs in de Duitse taal gedrukt te zijn;
c. dat niet-Duitsers wettelijk verboden wordt financieel deel te nemen in of invloed uit te oefenen op Duitse kranten. Als straf kan de uitgeverij worden gesloten en de niet-Duitse uitgever uit het land worden gezet. Het uitgeven van kranten die het nationaal welzijn niet bevorderen, moet worden verboden. Wij eisen gerechtelijke vervolging van alle stromingen in kunst en literatuur waarvan kan worden aangenomen dat zij ons leven als natie verstoren, en de onderdrukking van instellingen die zich verzetten tegen de hierboven genoemde eisen.
24. Wij eisen vrijheid voor alle godsdienstige stromingen binnen de staat, voor zover ze deze niet in gevaar brengen en de morele gevoelens van het Duitse ras niet kwetsen. De partij als zodanig hangt het positieve christendom aan, maar bindt zich op geloofsgebied niet aan een bepaalde kerk. Ze bestrijdt de Joods-materialistische geest binnen ons en buiten ons, en is ervan overtuigd dat een langdurige genezing van ons volk enkel van binnenuit kan groeien uit het basisprincipe: het belang van de gemeenschap boven het eigenbelang.
25. Opdat al het voorafgaande zal worden gerealiseerd eisen wij de vorming van een sterke centrale staatsmacht; onaanvechtbare autoriteit van het politieke gecentraliseerde parlement over het hele rijk en zijn organisaties; en de vorming van kamers voor de standen en beroepen met als doel het uitvoeren van de door het rijk uitgevaardigde algemeen geldende wetten in de verschillende staten van de confederatie. De leiders van de partij zweren geen concessies te doen – en zo nodig hun leven te offeren – bij het verwezenlijken van bovengenoemde punten.

Duits (originele tekst)
:
Das Programm der Deutschen Arbeiterpartei ist ein Zeit-Programm. Die Führer lehnen es ab, nach Erreichung der im Programm aufgestellten Ziele neue aufzustellen, nur zu dem Zwecke, um durch künstlich gesteigerte Unzufriedenheit der Massen das Fortbestehen der Partei zu ermöglichen.
1. Wir fordern den Zusammenschluß aller Deutschen auf Grund des Selbstbestimmungsrechtes der Völker zu einem Groß-Deutschland.
2. Wir fordern die Gleichberechtigung des deutschen Volkes gegenüber den andere Nationen, Aufhebung der Friedensverträge von Versailles und St Germain.
3. Wir fordern Land und Boden (Kolonien) zur Ernährung unseres Volkes und Ansiedlung unseres Bevölkerungsüberschusses.
4. Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rücksichtnahme auf Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein.
5. Wer nicht Staatsbürger ist, soll nur als Gast in Deutschland leben können und muß unter Fremdengesetzgebung stehen.
6. Das Recht, über Führung und Gesetze des Staates zu bestimmen, darf nur dem Staatsbürger zustehen. Daher fordern wir, daß jedes öffentliche Amt, gleichgültig welcher Art, gleich ob im Reich, Land oder Gemeinde, nur durch Staatsbürger bekleidet werden darf. Wir bekämpfen die korrumpierende Parlamentswirtschaft einer Stellenbesetzung nur nach Parteigesichtspunkten ohne Rücksichten auf Charakter und Fähigkeiten.
7. Wir fordern, daß sich der Staat verpflichtet, in erster Linie für die Erwerbs- und Lebensmöglichkeit der Staatsbürger zu sorgen. Wenn es nicht möglich ist, die Gesamtbevölkerung des Staates zu ernähren, so sind die Angehörigen fremder Nationen (Nicht-Staatsbürger) aus dem Reiche auszuweisen.
8. Jede weitere Einwanderung Nicht-Deutscher ist zu verhindern. Wir fordern, daß alle Nicht-Deutschen, die seit dem 2. August 1914 in Deutschland eingewandert sind, sofort zum Verlassen des Reiches gezwungen werden.
9. Alle Staatsbürger müssen gleiche Rechte und Pflichten besitzen.
10. Erste Pflicht jedes Staatsbürgers muß sein, geistig oder körperlich zu schaffen. Die Tätigkeit des einzelnen darf nicht gegen die Interessen der Allgemeinheit verstoßen, sondern muß im Rahmen des Gesamten und zum Nutzen aller erfolgen. Daher fordern wir:
11. Abschaffung des Arbeits- und mühelosen Einkommens, Brechung der Zinsknechtschaft.
12. Im Hinblick auf die ungeheuren Opfer an Gut und Blut, die jeder Krieg vom Volke fordert, muß die persönliche Bereicherung durch den Krieg als Verbrechen am Volke bezeichnet werden: Wir fordern daher restlose Einziehung aller Kriegsgewinne.
13. Wir fordern die Verstaatlichung aller (bisher) bereits vergesellschafteten (Trusts) Betriebe.
14. Wir fordern Gewinnbeteiligung an Großbetrieben.
15. Wir fordern einen großzügigen Ausbau der Altersversorgung.
16. Wir fordern die Schaffung eines gesunden Mittelstandes und seine Erhaltung, sofortige Kommunalisierung der Groß-Warenhäuser und ihre Vermietung zu billigen Preisen an kleine Gewerbetreibende, schärfste Berücksichtigung aller kleinen Gewerbetreibenden bei Lieferung an den Staat, die Länder oder Gemeinden.
17. Wir fordern eine unseren nationalen Bedürfnissen angepaßte Bodenreform, Schaffung eines Gesetzes zur unentgeltlichen Enteignung von Boden für gemeinnützige Zwecke. Abschaffung des Bodenzinses und Verhinderung jeder Bodenspekulation.
18. Wir fordern den Rücksichtslosen Kampf gegen diejenigen, die durch ihre Tätigkeit das Gemeininteresse schädigen. Gemeine Volksverbrecher, Wucherer, Schieber usw. sind mit dem Tode zu bestrafen, ohne Rücksichtnahme auf Konfession und Rasse.
19. Wir fordern Ersatz für das der materialistischen Weltordnung dienende römische Recht durch ein deutsches Gemeinrecht.
20. Um jedem fähigen und fleißigen Deutschen das Erreichen höherer Bildung und damit das Einrücken in führende Stellung zu ermöglichen, hat der Staat für einen gründlichen Ausbau unseres gesamten Volksbildungswesens Sorge zu tragen. Die Lehrpläne aller Bildungsanstalten sind den Erfordernissen des praktischen Lebens anzupassen. Das Erfassen des Staatsgedankens muß bereits mit dem Beginn des Verständnisses durch die Schule (Staatsbürgerkunde) erzielt werden. Wir fordern die Ausbildung besonders veranlagter Kinder armer Eltern ohne Rücksicht auf deren Stand oder Beruf auf Staatskosten.
21. Der Staat hat für die Hebung der Volksgesundheit zu sorgen durch den Schutz der Mutter und des Kindes, durch Verbot der Jugendarbeit, durch Herbeiführung der körperlichen Ertüchtigung mittels gesetzlicher Festlegung einer Turn- und Sportpflicht, durch größte Unterstützung aller sich mit körperlicher Jugendausbildung beschäftigenden Vereine.
22. Wir fordern die Abschaffung der Söldnertruppe und die Bildung eines Volksheeres.
23. Wir fordern den gesetzlichen Kampf gegen die bewußte politische Lüge und ihre Verbreitung durch die Presse. Um die Schaffung einer deutschen Presse zu ermöglichen, fordern wir, daß:
a. sämtliche Schriftleiter und Mitarbeiter von Zeitungen, die in deutscher Sprache erscheinen, Volksgenossen sein müssen,
b. nichtdeutsche Zeitungen zu ihrem Erscheinen der ausdrücklichen Genehmigung des Staates bedürfen. Sie dürfen nicht in deutscher Sprache gedruckt werden,
c. jede finanzielle Beteiligung an deutschen Zeitungen oder deren Beeinflussung durch Nicht-Deutsche gesetzlich verboten wird, und fordern als Strafe für Übertretungen die Schließung eines solchen Zeitungsbetriebes sowie die sofortige Ausweisung der daran beteiligten Nicht-Deutschen aus dem Reich.
Zeitungen, die gegen das Gemeinwohl verstoßen, sind zu verbieten. Wir fordern den gesetzlichen Kampf gegen eine Kunst und Literaturrichtung, die einen zersetzenden Einfluß auf unser Volksleben ausübt, und die Schließung von Veranstaltungen, die gegen vorstehende Forderungen verstoßen.
24.Wir fordern die Freiheit aller religiösen Bekenntnisse im Staat, soweit sie nicht dessen Bestand gefährden oder gegen das Sittlichkeits- und Moralgefühl der germanischen Rasse verstoßen. Die Partei als solche vertritt den Standpunkt eines positiven Christentums, ohne sich konfessionell an ein bestimmtes Bekenntnis zu binden. Sie bekämpft den jüdisch-materialistischen Geist in und außer uns und ist überzeugt, daß eine dauernde Genesung unseres Volkes nur erfolgen kann von innen heraus auf der Grundlage: Gemeinnutz vor Eigennutz.
25. Zur Durchführung alles dessen fordern wir: Die Schaffung einer starken Zentralgewalt des Reiches. Unbedingte Autorität des politischen Zentralparlaments über das gesamte Reich und seine Organisationen im allgemeinen. Die Bildung von Stände- und Berufskammern zur Durchführung der vom Reich erlassenen Rahmengesetze in den einzelnen Bundesstaaten. Die Führer der Partei versprechen, wenn nötig unter Einsatz des eigenen Lebens für die Durchführung der vorstehenden Punkte rücksichtslos einzutreten.
München, den 24. Februar 1920. In het Engels:
1. We demand the unification of all Germans in the Greater Germany on the basis of the right of self-determination of peoples.
2. We demand equality of rights for the German people in respect to the other nations; abrogation of the peace treaties of Versailles and St. Germain.
3. We demand land and territory (colonies) for the sustenance of our people, and colonization for our surplus population.
4. Only a member of the race can be a citizen. A member of the race can only be one who is of German blood, without consideration of creed. Consequently no Jew can be a member of the race.
5. Whoever has no citizenship is to be able to live in Germany only as a guest, and must be under the authority of legislation for foreigners.
6. The right to determine matters concerning administration and law belongs only to the citizen. Therefore we demand that every public office, of any sort whatsoever, whether in the Reich, the county or municipality, be filled only by citizens. We combat the corrupting parliamentary economy, office-holding only according to party inclinations without consideration of character or abilities.
7. We demand that the state be charged first with providing the opportunity for a livelihood and way of life for the citizens. If it is impossible to sustain the total population of the State, then the members of foreign nations (non-citizens) are to be expelled from the Reich.
8. Any further immigration of non-citizens is to be prevented. We demand that all non-Germans, who have immigrated to Germany since the 2 August 1914, be forced immediately to leave the Reich.
9. All citizens must have equal rights and obligations.
10. The first obligation of every citizen must be to work both spiritually and physically. The activity of individuals is not to counteract the interests of the universality, but must have its result within the framework of the whole for the benefit of all Consequently we demand:
11. Abolition of unearned (work and labour) incomes. Breaking of rent-slavery.
12. In consideration of the monstrous sacrifice in property and blood that each war demands of the people personal enrichment through a war must be designated as a crime against the people. Therefore we demand the total confiscation of all war profits.
13. We demand the nationalization of all (previous) associated industries (trusts).
14. We demand a division of profits of all heavy industries.
15. We demand an expansion on a large scale of old age welfare.
16. We demand the creation of a healthy middle class and its conservation, immediate communalization of the great warehouses and their being leased at low cost to small firms, the utmost consideration of all small firms in contracts with the State, county or municipality.
17. We demand a land reform suitable to our needs, provision of a law for the free expropriation of land for the purposes of public utility, abolition of taxes on land and prevention of all speculation in land.
18. We demand struggle without consideration against those whose activity is injurious to the general interest. Common national criminals, usurers, Schieber and so forth are to be punished with death, without consideration of confession or race.
19. We demand substitution of a German common law in place of the Roman Law serving a materialistic world order.
20. The state is to be responsible for a fundamental reconstruction of our whole national education program, to enable every capable and industrious German to obtain higher education and subsequently introduction into leading positions. The plans of instruction of all educational institutions are to conform with the experiences of practical life. The comprehension of the concept of the State must be striven for by the school [Staatsbuergerkunde] as early as the beginning of understanding. We demand the education at the expense of the State of outstanding intellectually gifted children of poor parents without consideration of position or profession.
21. The State is to care for the elevating national health by protecting the mother and child, by outlawing child labour, by the encouragement of physical fitness, by means of the legal establishment of a gymnastic and sport obligation, by the utmost support of all organizations concerned with the physical instruction of the young.
22. We demand abolition of the mercenary troops and formation of a national army.
23. We demand legal opposition to known lies and their promulgation through the press. In order to enable the provision of a German press, we demand, that:
a. All writers and employees of the newspapers appearing in the German language be members of the race.
b. Non-German newspapers be required to have the express permission of the State to be published. They may not be printed in the German language.
c. Non-Germans are forbidden by law any financial interest in German publications, or any influence on them, and as punishment for violations the closing of such a publication as well as the immediate expulsion from the Reich of the non-German concerned. Publications which are counter to the general good are to be forbidden. We demand legal prosecution of artistic and literary forms which exert a destructive influence on our national life, and the closure of organizations opposing the above made demands.
24. We demand freedom of religion for all religious denominations within the state so long as they do not endanger its existence or oppose the moral senses of the Germanic race. The Party as such advocates the standpoint of a positive Christianity without binding itself confessionally to any one denomination. It combats the Jewish materialistic spirit within and around us, and is convinced that a lasting recovery of our nation can only succeed from within on the framework: common utility precedes individual utility.
25. For the execution of all of this we demand the formation of a strong central power in the Reich. Unlimited authority of the central parliament over the whole Reich and its organizations in general. The forming of state and profession chambers for the execution of the laws made by the Reich within the various states of the confederation. The leaders of the Party promise, if necessary by sacrificing their own lives, to support by the execution of the points set forth above without consideration.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.