klimaat

Doorrekening klimaatplannen blijkt broddelwerk

We hebben naar de uitleg van iemand van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gekeken over het broddelwerk de uitwerking van de voorstellen uit het ontwerpklimaatakkoord. Kennelijk denkt men bij het PBL dat wij debiel zijn, want de kinderlijke uitleg is volledig onbegrijpelijk. Wel horen we dat er bij enorm veel onzekerheden men zeker weet dat er een besparing wordt geleverd van 31 tot 52 megaton CO2 in 2030. Dat valt nog binnen het gestelde kabinetsdoel van 48,7 megaton minder CO2, maar dat wordt waarschijnlijk niet gehaald. En doordat bij de berekeningen ervan uitgegaan wordt dàt het niet gehaald wordt, vallen de kosten ook lager uit. Wij dachten een berekening te krijgen van de kosten als het wèl gehaald gaat worden.

De Telegraaf meldt het volgende:

Alle inkomensgroepen gaan er op achteruit als het klimaatakkoord wordt uitgevoerd. Dat blijkt uit de doorrekening door het Centraal Planbureau (CPB). Het kabinet komt eind april met een officiële reactie.
Het klimaatdoel zelf wordt waarschijnlijk niet gehaald. Of de cijfers werkelijkheid worden is nog maar de vraag: over de voorspellingen bestaat al langer twijfel.
Middeninkomens verliezen per 2030 het meest als de maatregelen uit het concept-klimaatakkoord een op een worden doorgevoerd. Het scheelt hen in de CPB-ramingen een half procent aan inkomen. Ook gepensioneerden en alleenverdieners gaan er door de klimaatplannen gemiddeld een half procent op achteruit.
Het totale klimaat- en energiebeleid raakt Nederlanders nog harder. Als ook de maatregelen ter stimulering van duurzame energie worden meegerekend, gaan de laagste inkomens het meest achteruit. In 2030 zou het een verlaging van het inkomen met 1,8 procent betekenen. Voor middeninkomens is dat ongeveer anderhalf procent. De hoogste inkomens leveren 0,8 procent in.

Het PBL stelt dat er nog veel onzekerheden zijn in de plannen. Als het kabinet duidelijke politieke keuzes maakt kunnen die onzekerheden worden weggenomen, stellen de groene rekenmeesters.

Vooral bij de industrie zijn de onzekerheden groot, stelt Boot. Het groene planbureau heeft nog veel vragen over hoe bedrijven worden gehouden aan de afspraken om minder CO2 uit te stoten. Bij de elektriciteitssector zijn er juist veel zekerheden.

Het PBL schat in dat alle investeringen die nodig zijn om het klimaatakkoord uit te voeren tussen de 56 en 75 miljard euro bedragen in de periode tot 2030. Vooral in de energiesector, de mobiliteitshoek en de gebouwde omgeving gaat het om astronomische bedragen.
Of de ramingen van de planbureaus een compleet beeld geven is nog maar zeer de vraag. Over enkele rekenmethodes van het Planbureau voor de Leefomgeving is de laatste tijd kritiek geuit.
Deskundigen van de Rabobank hebben eerder geoordeeld dat het klimaatakkoord een financiële gatenkaas is. De experts stellen dat het Centraal Planbureau niet alle maatregelen heeft kunnen doorrekenen, sommige plannen zijn simpelweg te vaag.
PBL-directeur Hans Mommaas probeerde kritiek aan het begin van de persconferentie al direct in de kiem te smoren door te stellen dat de ’modellen geen kristallen bol’ zijn.

De gepresenteerde stukken rammelen aan alle kanten. Onvolledige berekeningen, gestalde kosten (die er nog bij moeten komen), en een opmerking als “Volgens het PBL komen de plannen uit tussen de 31 en 52 megaton” geeft ons ook niet het idee dat er zorgvuldig gerekend is.

Hieronder de “boosdoeners” van het niet-halen van de CO2 reductie.O2-reductie:
klimaat

De kosten vallen mee en liggen onder de raming van het kabinet, horen we tijdens de presentatie, maar men vergeet er even bij te zeggen dat veel maatregelen niet zijn doorgerekend. Hieronder is te zien welke dat zijn:
klimaat

Onderstaande tabel van het CPB laat zien dat volgens de kabinetsplannen mensen met lage inkomens, uitkeringen en pensioenen de rekening van het klimaatakkoord gaan betalen. We hadden niet anders verwacht.
klimaat

Het klimaatbeleid verhoogt de collectieve lasten met 5,2 miljard euro, meldt het CPB in de doorrekening (PDF hier) van het limaatakkoord. Dat houdt in dat er nog eens 1,5% toegevoegd wordt aan de collectieve lastendruk die drie kabinetten Rutte al verhoogdevan 35,9% van het bbp tot meer dan 39%.

Er zijn nogal wat instanties en personen die kritiek hebben. Zo meldt de RAI het volgende:
Het huidige klimaatplan voor de CO2-reductie van personenauto’s houdt onvoldoende rekening met de verwachte beschikbaarheid van elektrische auto’s. In Nederland zijn de komende 5 jaar nog niet voldoende elektrische auto’s in de verschillende segmenten (compact, midden of luxe klasse) beschikbaar om de gezamenlijke CO2-doelen te realiseren.
Syp Wynia
 twittert:
‘Haagse bronnen’ melden de NOS dat het #Klimaatakkoord redelijk aan zijn doelstelling zou voldoen voor jaarlijkse kosten, oplopend tot 2 miljard in 2030. Fijn, dankuwel. Te bedenken dat #gasverbod alleen al aan investeringen 40 miljard vergt tot 2030.
Verdere kritiek van hem:
De collectieve lasten gaan dus met 5,2 miljard per jaar omhoog. Maar daar komen de kosten die u maakt (moet maken) voor eigen woning en auto nog bij. En dat tikt aan.
Beetje vreemd, dat @CPBnl de kosten van het #gasverbod voor woningbezitters niet doorrekent omdat het niet verplichtend (genoeg) zou zijn. Terwijl in het #Klimaatakkoord allerlei dwangmiddelen zijn afgesproken, tot aan het #binnentredingsrecht toe.

De voltallige oppositie wil morgen debatteren over de doorrekening van de klimaatmaatregelen, maar de coalitie voelt daar niets voor en blokkeert een debat. Deze partijen willen geen debat in de kamer, maar willen wel hun (verkiezings)zegje op de tv doen.

De verwachting is dat 80% van de kosten van bedrijven worden doorberekend aan de consument. Bedrijven ontvangen als compensatie subsidie, die betaald wordt door….. de belastingbetaler (= de consument). Het komt er gewoon op neer dat alle kosten gewoon bij de consument terechtkomen (maar dat wist u al).

Het klimaat is kennelijk onderhandelbaar: de kosten per ton vermeden CO2 zijn in het Ontwerp Klimaat Akkoord volgens de PBL-analyse bijna 50% lager dan in het Hoofdlijnen Akkoord van medio vorig jaar:
klimaat

We hebben een aantal redenen waarom wij erg sceptisch zijn tegen de theorie van klimaatverandering en de “oplossingen” die men daarvoor denkt te hebben (kortom: de klimaatgekte).

1) Klimaatgekte is niets anders dan een moderne vorm van simpel bijgeloof van mensen met betrekking tot doorlopende gebeurtenissen. Deze angsten zijn echter ongegrond, omdat er nog steeds geen enkel onomstotelijk bewijs is geleverd dat aantoont dat “extreme weersomstandigheden toenemen” of dat “de zeespiegelstijging versnelt”.

2) Klimaatgekte heeft zich ontwikkeld tot een soort groepsdenken – de “nieuwe kleren van de keizer”. Dit groepsdenken vereist het negéren van bewijzen (zelfs wetenschap is maar een “mening”) en in plaats daarvan het omarmen van de visies en standpunten (vooroordelen) van een zeer kleine groep van “deskundigen”.

3) Als de “opwarming van de aarde” ècht zo ernstig is als deze deskundigen beweren, zouden de debatten daarover dan niet allang beëindigd zijn? In plaats daarvan hebben we nu hun “apocalyptische profetieën”, die nergens op zijn gebaseerd. Waarom zouden we die “deskundigen” van vandaag nog geloven?

4) Klimaatgekte moet het volledig hebben van grafieken en computermodellen op basis van “cherry picking” of bewerkte data. Maar weinig van die modellen benaderen de echte omstandigheden in de wereld ècht.

5) De voorgestelde oplossingen voor “klimaatverandering” zijn “onuitvoerbaar, gevaarlijk, uitermate kostbaar en nutteloos”.

Voor ons is vooral het laatste punt van groot belang. Het heeft namelijk grote gevolgen voor iedereen, of je nu sceptisch bent ten aanzien van de klimaatproblematiek of waarachtig gelovig. Maar zou het niet zo behoren te zijn dat zelfs degenen die zich volledig inzetten voor de theorie dat klimaatverandering gevaarlijk, ongekend en door de mens gemaakt is, het er mee eens zijn dat geld pompen in het oplossen van een probleem, nutteloos is als deze oplossing meer kwaad dan goed doet?

Dat is echter precies wat er hier in ons land gebeurt!

Door de belastingbetaler gefinancierde wind- en zonne-energie veroorzaken verwoestende schade aan het milieu, de flora, de fauna en de economie. Biobrandstoffen vernietigen regenwouden, oeroude bossen en kostbare landbouwgrond, waardoor voedselprijzen stijgen en de wereldwijde natuur zinloos wordt geschaad.

Profiteurs van westerse industrieën, zoals de industrie voor hernieuwbare energie, worden gesubsidieerd om inefficiënte, onvoorspelbare en onnodig dure energie op te wekken, om zeldzame grondstoffen te winnen en om mensen die toch al niet veel te besteden hebben in diepe armoede te gooien.

Wetenschap op scholen en universiteiten is gecorrumpeerd door een klimaat-industrieel complex dat wetenschappers beloont, zelfs als het op een frauduleuze basis berust , en de “echte, onafhankelijke” wetenschap bestraft die de zogenaamde “consensus” verwerpt.

Enorme sommen publiek geld – honderden miljarden euro’s per jaar, alleen al in ons land – worden zinloos weggespoeld voor de hersenschim die “klimaatverandering” is genoemd. En ondanks al deze uitgaven, op basis van de berekeningen die we ook vandaag voorgeschoteld krijgen (en zoals zo vaak aan de veel te lage kant worden ingeschat), zal de “opwarming van de aarde” tegen het einde van de eeuw nog maar 0,048 ° C lager uitkomen. Dat is een twintigste graad Celsius.

Even relativeren: een kleine opsomming van landen die niets doen aan het klimaat:
Verenigde Staten 325,7 miljoen mensen (231 x grootte Nederland)
Rusland 144,5 miljoen mensen (402 x grootte Nederland)
China 1,3 miljard mensen (225 x grootte Nederland)
Afrika 1,2 miljard mensen (714 x grootte Nederland)
India 1,3 miljard mensen (77 x grootte Nederland)
Iran 82 miljoen mensen (38 x grootte Nederland)
Colombia 47 miljoen mensen (26 x grootte Nederland)
Turkije 80 miljoen mensen (18 x grootte Nederland)
Irak 39 miljoen mensen (10 x grootte Nederland)

De activisten, dubieuze politici, profiteurs, twijfelachtige wetenschappers, medeplichtige mainstream media en andere “useful idiots” die schreeuwen om nog méér klimaatgerelateerde activiteiten, eisen het onmogelijke. Als ze de kans krijgen hun ambities waar te maken, zal het de westerse industriële beschaving in een diep ravijn storten.

Neem de waanzin van het oprichten van grote zonne-energieparken in ons land. De reden voor de kou in de winter is het gebrek aan zonne-energie. De zon staat laag aan de hemel, de dagen zijn kort en de meeste tijd is het bewolkt. Toch willen de klimaatgekken dat mensen afhankelijk worden van zonne-energie om te overleven. Zij beelden zich in dat er een soort opslagtechnologie is die enorm veel energie kan opslaan voor een langere tijd, wanneer de zon niet schijnt en de wind niet waait. Maar zoals Bill Gates al zei, deze technologie bestaat niet.

De taak van èchte wetenschappers is het om met nieuwe ideeën te komen. De primaire taak van ingenieurs is daarentegen om dingen te maken die werken. Als een brug of een microprocessor niet werkt, kunnen er erge dingen gebeuren. Slecht “engineering” is dodelijk voor mensen, bedrijven en beschavingen.

Dat is juist het rare van de zelfverklaarde “milieuactivisten”. Ze vertellen ons constant dat ze de planeet willen redden, dat ze zich zorgen maken over “toekomstige generaties”, dat mensen die de klimaatverandering “ontkennen” zelfzuchtig, dom en anti-wetenschappelijk zijn.
En toch is alles wat deze “milieu'”-campagnevoerders doen, diametraal tegengesteld aan hun veronderstelde goede bedoelingen. Deze groentjes benadelen de armen, ze beschadigen de planeet, ze belemmeren de economische groei, die ons historisch in staat heeft gesteld om milieuproblemen zoals vervuiling, het doden van vogels en vleermuizen en orang-oetans te beperken en te overwinnen. En toch vertellen ze ons nog steeds dat ze moreel superieur zijn.

Denk eraan als u de volgende keer horrorverhalen hoort over de aankomende klimaatapocalyps, of dat kinderen niet naar school gaan om te demonstreren voor méér klimaatactie: dit is geen wetenschap die hier uitgedragen wordt, het is extreem-linkse politiek. Hun overtuigende intenties klinken misschien goed, maar de resultaten van wat ze ons willen opleggen zijn vernietigend.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.