17 oktober 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

De video van Angela Merkel uit 2011 die ze niet wil dat je het ziet

Angela Merkel veroordeelde de opmerkingen van Donald Trump over de relatie tussen migranten en misdaad in Duitsland (lees hieronder). Ze wees naar de dalende totale criminaliteit in Duitsland en als ervaren politicus vermeed ze te praten over de relatie tussen misdaad en migratie.

Maar in 2011, voordat Merkel onder vuur lag, sprak ze eerlijk over de sterke relatie tussen migranten en criminaliteitscijfers …

Donald Trump en de Duitse misdaadcijfers

Trump twittert dat de criminaliteit in Duitsland is toegenomen door migratie. Merkel, politici en de mainstream media verwerpen deze beschuldiging verontwaardigd. Maar wat zeggen de officiële statistieken?

De Amerikaanse president Donald Trump tweette de volgende berichtjes:

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1009071330661142533

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1008696508697513985

In het Westen vallen de mainstream media (en politici) over hem heen. Het zou helemaal niet waar zijn dat migranten meer misdaden begaan dan autochtone Duitsers. Bijvoorbeeld het Algemeen Dagblad:

duitsland… of het Belgische Het Laatste Nieuws:

duitsland

Ook de Duitse mainstream media beweren dat de misdaadstatistieken over 2017 laten zien, dat als je de overtredingen afzet tegen de “nieuwe Duitsers”, zij niet veel afwijken van de autochtone bevolking.

Het wekt bij ons bevreemding op. We weten dat het CBS en andere instituten en organisaties erkennen dat gedefinieerde groepen allochtonen oververtegenwoordigd zijn in misdaadstatistieken, en we weten ook dat veel gebeurtenissen buiten de statistieken worden gehouden om politiek correcte redenen. De cijfers zijn dus ook nog aan de conservatieve kant.

Waarom zou bij onze oosterburen de situatie anders zijn dan bij ons, terwijl daar toch veel meer migranten zijn binnengestroomd?

Tijd om eens te gaan fact-checken, en niet blind te varen om wat de mainstream media roepen.

Eerst even wat cijfertjes.

De statistieken van de politie inzake criminaliteit (Polizeiliche Kriminalstatistik-PKS) laten zien dat de misdaadcijfers van mannelijke adolescente mannen tussen 18 en 21 jaar volgens tabel 40 van de PKS 8,15% van de bevolking uitmaken. Echter: in Duitsland bedraagt de criminaliteit onder mannelijke migranten 65,16%. Hiervan is echter 28,7% toe te rekenen aan kinderen tot 10 jaar. Veel hoger dus dan de 8,15% bij Duitse adolescenten.

Voor vrouwelijke asielzoekers is het misdaadpercentage 16,32%, met 40,6% voor kinderen tot 10 jaar. Zonder kinderen is het ongeveer 25%, wat drie keer zo hoog is dan de 8,15%.

We bekijken de PKS-cijfers over 2017 wat diepgaander.

In dit deel van onze analyse van de misdaadstatistieken van de Duitse politie over 2017 onderzochten we de situatie van migranten die in de publieke discussie in de schijnwerpers staan. In de PKS maakt tabel 61 onderscheid tussen misdaden volgens de verblijfsstatus van de verdachten [zie ook BAMF].

De migranten worden in de volgende subgroepen onderverdeeld: illegaal verblijf, asielzoekers, internationale/nationale beschermingsstatus en zij die asiel hebben gekregen, tolerantie (belemmeringen voor deportatie na afloop van de asielprocedure) en vluchtelingenquota.

Nieuw in vergelijking met 2016 is de categorie Internationaal/nationaal beschermd en recht op asiel.

Het absolute aantal verdachten in de afzonderlijke categorieën kan rechtstreeks worden overgenomen uit tabel 61 van de PKS. Het aantal verdachte asielzoekers daalde bijvoorbeeld van 137.385 in 2016 tot 118.835 in 2017. Dit werd gezien als een verdere aanwijzing dat de criminaliteit in Duitsland daalt en ongeveer net zo laag is als in 1992.
We gaan verder kijken naar de cijfers voor asielzoekers, en het resultaat is schokkend.

Cruciaal voor de misdaad-aandeel van asielzoekers in de statistieken is niet alleen het absolute aantal verdachte asielzoekers, maar ook hoeveel asielzoekers er in elk van de twee jaar waren. We kijken naar de criminaliteitscijfers van de respectieve groepen mensen. Daarmee bedoelen we dat we kijken naar het aantal verdachten in relatie tot het aantal personen in een groep en we berekenen vervolgens het percentage verdachten in een groep binnen een jaar.

Dit noemen we het criminaliteitspercentage van deze groep.

Hoewel het aantal inwoners van Duitsland gemakkelijk kan worden bepaald voor individuele nationaliteiten en de bijbehorende gegevens worden beheerd in het Duitse centraal vreemdelingenregister, is het aantal van de groepen migranten moeilijker te bepalen. Een ander probleem is dat de toewijzing van een persoon kan veranderen, bijvoorbeeld wanneer een asielaanvraag goedgekeurd.

We onderzoeken daarom eerst hoeveel asielzoekers er in 2017 en in voorgaande jaren in Duitsland waren.

Volgens PKS zijn asielzoekers personen voor wie een asielprocedure op het federale grondgebied loopt, waarbij bedoeld worden die personen die asiel hebben aangevraagd maar waarover nog niet zijn beslist. Het is belangrijk dat een migrant na het afsluiten van de asielprocedure of vóór de aanvraag, niet langer wel of niet als asielzoeker is, maar in een van de andere subgroepen van migranten valt. Vanwege deze duidelijke definitie kan het aantal asielzoekers op een bepaald moment redelijk nauwkeurig worden bepaald, namelijk uit het aantal asielaanvragen dat op dat moment in behandeling was.

Deze zijn bijvoorbeeld te vinden in het zeer informatieve document “BAMF-asielbesluiten en asielaanvragen tot maart 2018 (twee niet-becommentarieerde tabellen) [link hier] voor elke afzonderlijke maand in de tweede tabel.

Dus als we voor 2017 het aantal asielzoekers willen bepalen, kunnen we voor elke maand van het jaar het aantal in behandeling zijnde asielaanvragen berekenen en ook het jaargemiddelde. Dit staat te lezen in het genoemde document in kolom 4, “berekend op basis van 12 gemiddelde maandwaarden, elk bepaald aan het einde van de vorige maand en het einde van de maand van de referentiemaand (gemiddeld)”.

Dienovereenkomstig bedroeg het jaargemiddelde voor asielzoekers 251.483 in 2015, het jaargemiddelde voor 2016 was 472.656 en in 2017 bedroeg het jaargemiddelde slechts 191.443 (!).

Natuurlijk is het totale aantal asielzoekers binnen een jaar veel hoger dan het jaargemiddelde, omdat er altijd beslissingen en nieuwe aanvragen zijn. Dit doet er niet toe in onze berekening, omdat we alleen het aantal mensen hebben berekend op 12 maanden.

Is bijvoorbeeld iemand gedurende 3 maanden asielzoeker, dan telt hij
maar voor een kwart mee, omdat hij maar een kwart van een jaar de gelegenheid heeft om misdaden te plegen. Om dezelfde reden berekenen we de gemiddelde waarde van de populatie vanaf 31.12., het voorgaande jaar en 31.12. van het onderzochte jaar.

Om een meer gedetailleerde illustratie van deze berekening te geven, hebben we nog een concreet voorbeeld: neem aan dat 10.000 japanners in 2017 in totaal 100 misdaden hebben gepleegd.

Als 10.000 migranten op 1 december 2017 in Duitsland zijn aangekomen en zij ook in die decembermaand 100 misdrijven hebben gepleegd, is het duidelijk dat zij niet dezelfde misdaadcijfers zouden moeten hebben als japanners, hoewel beide groepen elk in 2017 100 overtredingen hebben gepleegd. De misdaadcijfers van 10.000 asielzoekers moeten 12 keer hoger zijn dan die van de Japanners, omdat ze slechts een twaalfde deel van de tijd in Duitsland waren. Gemiddeld waren slechts 10.000/12 van deze asielzoekers in Duitsland en hun criminaliteitscijfer is dus 12 keer hoger. Dit betekent dat het jaargemiddelde automatisch het criminaliteitspercentage van een groep mensen normaliseert.

Als je kijkt naar het aantal van een misdaad verdachte migranten in 2017, dan vraag je je af of die cijfers echt wel kloppen. Zoals we hierboven hebben gezegd, zijn er 118.835 verdachte asielzoekers in misdaadcategorie 890000, die alle strafbare feiten omvat, met uitzondering van migratieovertredingen. Voor 191.433 asielzoekers in 2017 zou dit betekenen dat meer dan 62% van de migranten in 2017 verdacht werden van een misdrijf, na het voltooien van het politieonderzoek!

Met dezelfde berekening, in 2016, van de gemiddeld 472.656 migranten, was “slechts” ongeveer 29% als verdacht persoon aangemerkt. De criminaliteit van asielzoekers in 2017 is meer dan twee keer zo hoog als in 2016. Er kàn geen sprake zijn van een daling.

We hebben ook gekeken naar welke overtredingen het betreffen, en of het misschien gewoon dingen zijn die niet zo zwaar tellen. Hiervoor berekenden we voor de belangrijkste misdaadcategorieën hoeveel vaker migranten verdacht zijn dan Duitsers. In het tweede deel van onze analyse was dit tabel 3 waar dezelfde analyse werd gedaan voor verschillende nationaliteiten. We berekenden dit voor migranten voor 2016 en 2017 (zie tabel 1 hierboven).

Daarnaast doen we een nieuwe veronderstelling ten gunste van asielzoekers, waardoor de cijfers misschien realistischer lijken, maar dit is pure speculatie. In PKS 2017 is een indicatie te vinden dat 22% van de misdrijven die zijn opgenomen, al in 2016 of eerder zijn vastgelegd.

In PKS 2016 lazen we dat 24% van de misdaden gepleegd waren in 2015 of eerder. Omdat er in 2016 gemiddeld méér migranten waren, zou dientengevolge ook het aantal verdachte migranten stijgen en zou dus ook het zeer hoge criminaliteitspercentage dalen.

We gaan er nu vanuit dat de respectievelijke 22% en 24  ook verwijzen naar het aantal verdachte migranten. Zoals we zeiden is dit pure speculatie, omdat het aantal misdaden niet noodzakelijk iets zegt over het aantal verdachten. Bovendien zijn de waarden van toepassing op alle overtredingen en kunnen ze hoger of lager zijn voor migranten.
Helaas zijn betere schattingen op basis van de openbaar beschikbare gegevens niet mogelijk. Omdat het aantal misdrijven van migranten in 2017 aanzienlijk wordt verlaagd, doen we toch die aanname (maar voor 2016 zal dezelfde veronderstelling echter het criminaliteitspercentage verhogen omdat er in 2015 minder migranten waren dan in 2016).

We berekenen nu het gewogen gemiddelde voor 2017, waarbij we 78% van het gemiddelde van de migranten voor 2017 nemen en 22% voor 2016. Het gewogen gemiddelde voor 2016 is 76% van het jaargemiddelde van de migranten (over 2016) en 24% voor 2015. Hierbij houden we er rekening mee dat voor beide jaren slechts één deel van de verdachten van de migranten van het lopende jaar wordt gerekend.

In tabel 1 hieronder staat dit in de 3e en 4e rij, gemarkeerd met respectievelijk Ø2017 en Ø2016. Ter vergelijking geven we de cijfers voor de vijf landen met de hoogste waarden in 2017, evenals de vier grootste vluchtelingenlanden van de afgelopen jaren.

Tabel 1: Hoeveel vaker zijn migranten vaker verdacht dan Duitsers (volgens verschillende misdaadcategorieën):
duitsland

Te zien is dat in vergelijking met sommige landen de hoge aantallen niet onrealistisch zijn. Maar ook kan worden gezien dat de vorming van het gewogen gemiddelde van 2015 en 2016, net als van 2016 en 2017, de waarden van de twee jaar dichter bij elkaar brengt. De veronderstelling die we maakten en die redelijk realistisch zou kunnen zijn, verandert niets aan het feit dat er een sterke stijging was van 2016 tot 2017. Vooral op het gebied van seksuele zelfbeschikking en onbeschoftheid, maar ook met drugs en gewelddadige criminaliteit nemen de aantallen van 2016 tot 2017 zeer sterk toe. Op het gebied van seksuele zelfbeschikking, wreedheid en vooral bij gewelddadige criminaliteit zijn de waarden voor migranten hoger dan bij alle landen.

Wat is het verschil in criminaliteit bij mannelijke en vrouwelijke migranten?

Omdat er altijd wordt gezegd dat mannen veel vaker misdaden plegen dan vrouwen, maken we nu onderscheid tussen migranten naar geslacht en houden we rekening met het aantal verdachte mannen en vrouwen. Zowel PKS- als asielstatistieken zijn afzonderlijk beschikbaar op basis van geslacht.

Zo betrof in 2015 69,2% van de asielaanvragen mannen, 65,7% voor mannen in 2016 en 60,5% voor mannen in 2017. Hoewel dit slechts een schatting is, nemen we aan dat bij gebrek aan nauwkeurigere cijfers deze verhoudingen gelijkelijk worden verdeeld over het respectieve aantal migranten per jaar.

Met deze aanname waren er in 2015 gemiddeld 174.026 mannelijke en 77.457 vrouwelijke migranten. In 2016 waren er 310.535 mannelijke en 162.121 vrouwelijke migranten. In 2017 waren er slechts 115.823 mannelijke en 75.620 vrouwelijke migranten (bij het jaarlijkse gemiddelde). Nog even voor de goede orde: we baseren ons op officiële cijfers – het is echter bekend dat veel migranten statistisch gezien buiten de cijfers worden gehouden, om de burgers het idee te geven dat er toch niet veel gelukszoekers Duitsland binnen komen gehaald worden.

Als we nu dezelfde berekening uitvoeren als hierboven, dan komen we uit op een criminaliteitspercentage voor mannelijke migranten op – schrik niet! – 89,27% voor 2017, en voor vrouwelijke migranten is het toch nog 20,42%, ongeacht schendingen van de immigratiewetgeving. Dit zou betekenen dat bijna alle mannelijke asielzoekers in 2017 als crimineel verdacht voor een strafbaar feit worden geïdentificeerd, zonder enige immigratieovertreding.

Omdat we dit niet willen aannemen, berekenen we nu opnieuw de gewogen gemiddelden die hierboven zijn gebruikt, ervan uitgaande dat 22% en 24% van de verdachten hun acties in het voorgaande jaar hebben gepleegd. In deze veronderstelling is het criminaliteitspercentage van mannelijke migranten in 2017 65,16%, van vrouwelijke 16,32%.

In 2016 waren de percentages bij mannelijke migranten 42,87% en vrouwen 12,90%.

Ter vergelijking, in het geval van autochtone Duitsers waren de percentages respectievelijk 2,84% en 0,97% in 2017 en 2,89% en 0,99% in 2016. Bijna tweederde van de mannelijke migranten was in 2017 verdacht van een strafbaar feit na het voltooien van het politieonderzoek, zonder rekening te houden met immigratieovertredingen. Gezien het feit dat in 2017 ongeveer 28,7% van de mannelijke en 40,6% van de vrouwelijke asielzoekers kinderen onder de 11 jaar waren, is het werkelijke aantal verdachten onder de 10-plussers beduidend hoger.

Tabel 2: Hoeveel vaker zijn mannelijke en vrouwelijke migranten verdacht van een strafbaar feit dan mannelijke en vrouwelijke Duitsers (volgens verschillende misdaadcategorieën)?
duitsland

Tabel 2 geeft, ongeacht de leeftijd, voor zowel mannelijke als vrouwelijke migranten aan hoeveel waarschijnlijker zij verdacht zijn dan overeenkomstige mannelijke of vrouwelijke Duitsers. De overeenkomstige waarden voor mannelijke en vrouwelijke Duitsers zijn 1,0 en zijn daarom niet aangegeven.

Het is duidelijk dat het gebruikelijke argument, namelijk dat niet-Duitsers/migranten/vluchtelingen, etc. méér crimineel zijn dan autochtone Duitsers omdat het voornamelijk (jonge) mannen zijn en ook (jonge) Duitse crimineler zijn, niet kan kloppen: mannelijk migranten zijn 23 keer zo vaak verdacht dan Duitse mannen, vrouwelijke migranten zijn bijna 17 keer zo verdacht dan Duitse vrouwen. De enige categorie waarin migranten vergelijkbaar zijn met Duitsers zijn drugsdelicten, en dan nog bij vrouwen.

Een ander opvallend kenmerk is dat in bijna alle categorieën van misdrijven het aantal sterk stijgt van 2016 tot 2017.

Op het eerste gezicht lijkt het alsof de criminaliteit van asielzoekers daalt, maar nu zien we dat het tegenovergestelde het geval is. Dit is een zeer zorgwekkende ontwikkeling. De zorgwekkende hoge criminaliteit onder migranten, zowel mannen als vrouwen (!), zou in elk geval reden moeten zijn om goed na te denken en het vraagt, nee: schreeuwt letterlijk om consequenties.

Hoe betrouwbaar zijn de cijfers van de Polizeiliche Kriminalstatistik-PKS?

Tot slot willen we nog even zeggen dat sommige cijfers in de PKS onrealistisch lijken. Zo geldt voor het jaar 2017 dat van de migranten met een internationale/nationale beschermingsstatus en die asiel hebben gekregen plus gedoogde en voorwaardelijke migranten, er samen slechts 30.848 personen als verdacht worden aangemerkt, hoewel deze groep (dat wil zeggen, alle “migranten” zonder de actuele asielzoekers) ten minste 1,5 miljoen mensen omvat.

Op 31.12.2016 waren er 1.602.590 zogenaamde beschermening-zoekenden, waarvan er bij 572.545 personen nog geen beslissing over het asielverzoek was gemaakt. Daarvan liep de asielprocedure nog, of was er nog geen asielaanvraag ingediend.

In 2017 zijn er 603.728 asielaanvragen afgerond. Dat betekent dat er eind 2017 in totaal 1.633.773 mensen waren die bescherming zochten in Duitsland, waarvan de asielaanvraag was afgerond (minus de 23.966 gedeporteerden plus de mogelijk vrijwillig teruggekeerde migranten), op jaarbasis gemiddeld ongeveer 1,3 miljoen.

Hun criminaliteitspercentage zou uitkomen op slechts ongeveer 2,3%, zo ongeveer net als bij autochtone Duitsers en veel lager dan het gemiddelde van niet-Duitsers. Dit ondanks dat er van Iran, Irak, Afghanistan en Syrië in 2017 alleen meer dan 90.000 personen als verdacht werden aangemerkt – terwijl de meeste vluchtelingenlanden ook nog een zeer hoog criminaliteitspercentage hebben.

Een afgerond asielverzoek, ongeacht de beslissing, zou leiden tot een wonder: criminelen zouden van de ene dag op de andere veranderen in rechtschapen burgers.

De officiële cijfers zijn daarom ongelooflijk en moeten in ieder geval worden gecontroleerd – maar als je bewust cijfers buiten de officiële registers en statistieken houdt dan kun je rekenen wat je wilt: de èchte cijfers komen nooit boven tafel.

Precies zoals Mutti het wil.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.