pensioenleeftijd

DE PENSIOENROOF VAN FL. 32,86 MILJARD WAAR WEINIGEN VAN AF WETEN

We moeten inleveren op ons pensioen, twee miljoen nog werkende of gepensioneerde zullen niet meer rond kunnen komen omdat 1400 miljard in de kast volgens deze aasgieren niet het rendement oplevert. GROTE ONZIN WANT WAT GEBEURT ER MET DIE 33 MILJARD DIE DE REGERING HEEFT GEJAT UIT DE PENSIOENPOT VAN HARDWERKENDE BURGERS?

PENSIOEN

De bovenstaande ingezonden brief lazen we eerder in de De Telegraaf. De schrijver maakt zich boos over de aanstaande pensioenkortingen en het uitblijven van protest. Aanleiding voor het protest zou dan de pensioenroof door meerdere kabinetten moeten vormen. Als de overheid in het verleden geen greep in de pensioenkassen had gedaan, dan was er nu genoeg geld om pensioenen zonder korting uit te keren. Terug dus met dat geld! De ingezondenbrievenschrijver doet een interessante oproep en de pensioenroof wordt vaak aangedragen als reden voor de huidige slechte financiële positie van veel pensioenfondsen. Maar waar gaat het nou eigenlijk over? Een geschiedenisles over een onverwerkt verleden.

Het begint met Lubbers
In 1982 stond het land er financieel buitengewoon beroerd voor. Het net aangetreden kabinet Lubbers I moest hard ingrijpen om de financiën van het rijk in het spoor te krijgen. Alles en iedereen kampte met geldgebrek, behalve de pensioenfondsen. Die zaten, zo was de overheersende gedachte, vol. Dus kwam Lubbers op het idee om de pensioenpremies voor ambtenaren tijdelijk te verlagen. Dat vormde een flinke besparing op de loonkosten van ambtenaren.

De premies zouden verhoogd worden op het moment dat de zon weer zou gaan schijnen. Met de premieverlaging werd ingeteerd op de reserves van het ABP door te lage, niet-kostendekkende premies te storten. De premieverlaging werd vastgelegd in de tijdelijke uitnamewet (+1 voor de naam), goedgekeurd door de Tweede Kamer. Vakbonden en bestuurders van het ABP waren tegen. Ambtenaren profiteerden zelf niet of nauwelijks van die premieverlagingen.

Zij konden echter weinig uitrichten, want ‘de minister van Binnenlandse Zaken was tot 1 januari 1996 de verantwoordelijke minister voor het publiekrechtelijke ABP’. De premiekortingen werden aangewend voor het terugdringen van financieringstekorten. Volgende kabinetten verlengden de tijdelijke uitnamewet met grote graagte, want gratis geld. In 1981 bedroeg de pensioenpremie 21% die gestaag daalde naar 8,3% in 1989. Op dat moment raakten de reserves bij het ABP op en vond iedereen dat er wat moest gebeuren.

Het ABP wordt zelfstandig
‘De Tweede Kamer en de minister van Binnenlandse Zaken bleken in februari 1991 eensgezind te zijn in de wens om een breed overleg tussen regering, ABP en centrales van overheidspersoneel te starten. Daarin zouden aan de orde moeten komen: het inlopen van de financieringsachterstand, herziening van het premiesysteem voor pensioenen, aanpassing van het pensioenaansprakenpakket en de positie van het ABP ten opzichte van het Rijk’.

Dat leidde uiteindelijk in 1996 tot de verzelfstandiging van het ABP. Bij die privatisering werd het gat berekend tussen de werkelijk gestorte premies in de periode 1982-1994 en wat gestort had moeten zijn om de kosten te dekken. Dat bedrag: fl 32,86 miljard. Uiteraard was er geen politicus bereid om dat ineens bij te passen. Gekozen werd om het premietekort de komende jaren in te halen met hogere pensioenpremies (historie en bedragen zijn afkomstig uit dit verslag van de Rekenkamer.

‘De privatisering van het ABP was en blijft in financieel opzicht de grootste privatisering in Nederland. Het vermogen van het ABP bedroeg eind 1995 namelijk f194,9 miljard‘). Eind goed al goed, zouden we op dit punt willen zeggen. De keuze om pensioenpremies te verlagen om ‘s Rijks financiën te verbeteren is een politieke en te verdedigen.

Maar er gebeurde meer
Helaas ligt de zaak ingewikkelder. Ten eerste is tot op heden onduidelijk in hoeverre het premietekort daadwerkelijk is ingelopen in de jaren na 1996. In de tweede plaats speelde een wetsvoorstel uit 1989 (het is nooit een wet geworden) een rol: de wet op de heffing van vermogensoverschotten van pensioenfondsen.

Tot nu ging het steeds over het ABP, maar dit wetsvoorstel raakte alle pensioenfondsen. Als pensioenfondsen te rijk zouden worden (dekkingsgraad > 120%), dan dreigde de overheid via het wetsvoorstel het meerdere af te romen. Voor veel pensioenfondsen vormde dit de aanleiding om de pensioenpremies te verlagen, want de kassen zaten overvol. In de jaren ’90 werd iedereen hier overigens vrolijk van: bedrijven betaalden jarenlang minder of zelfs geen pensioenpremies, winsten stegen, belastinginkomsten stegen, lonen stegen. Kortom: iedereen profiteerde direct van deze maatregel.

Het is nog steeds niet duidelijk in hoeverre deze premievakanties hebben geleid tot de huidige financiële problemen bij pensioenfondsen, omdat tot op heden door de regering stelselmatig geweigerd wordt dit uit te zoeken (bron en literatuurverwijzingen, zie p. 2 en 3 uit de Dietvorstbundel).

Ja, het was een roof
Terug naar de ingezondenbrievenschrijver en de vraag of ‘de grote pensioenroof’ heeft geleid tot de huidige problemen. Ja, zeggen velen, waaronder oud-ABP-bestuurder Jean Frijns die van 1993-2005 hoofd beleggingen was. Als de overheid niet had ingegrepen, dan was de dekkingsgraad van het ABP aan de vooravond van de crisis van 2007-heden geen 130% maar 160% geweest en had er nu niet gekort hoeven worden. Hetzelfde meent Van Arendonk, emeritus hoogleraar belastingrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, in een stuk waar we hierboven al naar linkten. En voor meer aanhangers van dit standpunt: google op ‘pensioenroof+Lubbers’.

Of toch niet?
Bij dit alles dient men zich af te vragen of bijvoorbeeld het ABP er heden ten dage daadwerkelijk goed voor had gestaan zonder uitnamewet en ‘afroomvoorstel’. Roland van Gaalen* en Martin Pikaart*, die diepgravend onderzoek doen naar de gang van zaken bij het ABP, stellen dat de financiële positie van het ABP in 1998 in orde was.

De nominale dekkingsgraad bedroeg 116% en de reële dekkingsgraad 107% (reëel=rekening houden met loonstijgingen en pensioenindexaties. ABP nominaal juni 2016: 90,6%. Reëel is onbekend). ‘Dit bewijst niet dat in het verleden geen pensioengeld is weggelekt, bijvoorbeeld door “uitnames” door de overheid (…)‘ zeggen Pikaart en Van Gaalen over de maatregelen van Lubbers c.s.

Wel stellen zij dat vanaf 1998 als het ware met een schone lei begonnen kan worden. Het fonds staat er goed genoeg voor. Het probleem is evenwel dat de premies vanaf die tijd stelselmatig te laag zijn vastgesteld, met name vanaf 2002. Achter die te lage premies zit niet alleen de overheid, vakbonden spelen daar ook een grote rol in. Van Gaalen merkt tegen ons desgevraagd op dat, als de dekkingsgraad in 1998 hoger zou zijn geweest, de premies na 1998 vermoedelijk nog lager zouden zijn vastgesteld en dat de huidige problemen mogelijkerwijs eveneens opgetreden zouden zijn (meer info). In een mooi Volkskrant-artikel uit 2012 wordt de uitnamewet naast het afroomvoorstel gezet.

Als Lubbers in de jaren ’80 voldoende premie zou hebben afgedragen, dan zou het ABP in navolging van andere pensioenfondsen hoogstwaarschijnlijk in de jaren ’90 de pensioenpremies alsnog flink verlaagd hebben (artikel hier).

Geschiedenis gaat verder
Er zitten nogal wat losse draden aan het verhaal en die gaan wij helaas niet vastknopen. Van Gaalen stelt dat ten aanzien van het ABP nader onderzocht zal moeten worden of de overheid zich voorafgaand en tijdens de privatisering aan de wet heeft gehouden. Pas dan is duidelijk wat de financiële gevolgen van de uitnamewet zijn geweest.

Voor hetzelfde pleit Van Arendonk ten aanzien van het afroomvoorstel. Maar dan nog zijn we er niet. We zullen immers nooit weten of pensioenfondsen (bestuurd door werknemers en werkgevers), zonder uitnamewet en afroomvoorstel, daadwerkelijk de juiste premies zouden zijn blijven berekenen. Tot op de dag staan niet alleen werkgevers en werknemers tegenover elkaar.

Ook jongere en oudere werknemers hebben compleet tegengestelde belangen, waardoor menig fonds loopt te zigzaggen in het premiebeleid. En daarmee sluiten we deze geschiedenisles af, hopende op een nader onderzoek door dit kabinet waarmee de onderste steen boven komt.

Reacties

Reacties

2 reacties

  1. il mis in dit hele verhaal het resultaat van de laatste CAO-akkoord bij de overheid. Daar zijn de vakbonden akkoord gegaan met het feit dat de werkgever t/m 2021 geen extra pens.premies hoeft af te dragen aan het ABP als er een dekkingstekort zou ontstaan bij ABP. Ook nu zijn de premies te laag vastgesteld en is er een stiekeme greep uit het ABP genomen door overheid, dit om een redelijke loonsverhoging voor de aktieven te krijgen. De gepensioneerden zijn daar dus de dupe van geworden, nu alweer 4 jaar geleden. Ook mis ik het politieke besluit en beïvloeding doot DNB. Binnen 24 uur na het CAO-akkoord bij de overheid kwam DNB met het besluit datalle fondsen met een 2%-punt lagere rekenrente moesten gaan werken en wel met onmiddellijke ingang. Dat gaf een verlaging van de dekkingsgraden van 2-4 procent bij de fondsen. Hoezo DNB ” on” afhankelijk (eigendom van de Rothschilds overigens). En op dit moment is de premie bij ABP 9,3% en niet dekkend, ook een politiek besluit overigens. En in de praktijk komt er per jaar € 1 miljard meer binnen dan er uit gaat. En waarom moet een pensioenfonds voor 40 jaren dekking zorgen? Is 30 jaar niet ver genoeg 67 met pensioen plus 30 jaar dan is het dus tot je 97e, maar hoeveel mensen halen zelfs de 80 niet en waar blijft hun gespaarde deel? Eigenlijk moet die waarde uitbetaald worden aan de erven….! WANT HET IS HUN EIGENDOM zijnde uitgesteld loon net zoals spaargeld bij een bank!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.