DELEN

De kop van dit artikel kan op twee manieren worden uitgelegd. Een burger kan zichzelf misleiden, als hij gelooft dat de integratie van de massa’s van migranten uit landen met een niet-westerse cultuur, afgezien van individuele gevallen, werkt of zelfs alléén maar kan werken. Aan de andere kant wordt hij opzettelijk misleid door de politiek en de mainstream media die beweren dat een echte massa-migratie naar de lidstaten van de EU helemaal niet is vooropgezet.

Integratie is het doel en het resultaat van migratie en immigratie. Oorlogsvluchtelingen zijn geen migranten, maar mensen die bescherming zoeken, en die moeten/kunnen terugkeren als er geen bescherming meer nodig is. Als ze moeten of willen blijven, moeten ze worden behandeld als immigranten. Belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle integratie is dat het land van bestemming kan bepalen onder welke, zichzelf opgelegde, voorwaarden het bereid is (im)migranten op te nemen, zodat ook de bevolking bereid is die mensen in hun midden te laten integreren. Aan de andere kant moeten de (im)migranten zelf de vaste wil hebben om zich in het land te integreren en aan de opgelegde voorwaarden te voldoen.

Uiteraard is de voorwaarde voor een succesvolle integratie natuurlijk dat immigratie alleen is toegestaan ​​voor zover dit op een geordende manier kan worden uitgevoerd, volgens de beschikbare mogelijkheden, zodat de integratie slaagt. Dit moet worden gecontroleerd en degenen die niet voldoende geïntegreerd (willen) zijn, moeten hun heil anders zoeken.

De meestal (bewust) zonder papieren binnenkomende migranten, wat dus gebeurt tegen de wet en de grondwet – onder misbruik van het recht op asiel-, worden niet door de volksvertegenwoordigers geselecteerd als geschikte (im)migranten, en worden tussen de bevolking in geplaatst ongeacht de bereidheid en instemming van de burgers.

Dan is het kwantitatief al onmogelijk op een goede manier te integreren. Dit alleen al laat zien dat het de heersende klasse niet om daadwerkelijke integratie gaat, maar dat ze verschillende motieven hebben.

Niet alleen is de bereidheid van de ontvangende burgers slechts gedeeltelijk aanwezig, maar migranten hebben over het algemeen niet de wil om in het land te integreren. Ze komen òf als vluchteling op zoek naar bescherming òf – aangetrokken door promotievideo’s, wereldwijde open grenzen, de mensenhandel ondersteunende NGO’s en een comfortabel sociaal systeem – ze komen voor een aangenamer en beter leven.

Vanwege hun culturele en religieuze karakter zijn er ook grote obstakels bij migranten uit de culturen van het Nabije Oosten en Afrika om volledig te willen integreren in een westers land of zelfs om dit te kùnnen doen.

Aan de ene kant zijn ze, in tegenstelling tot de Europese mensheid, nog steeds diep geworteld in hun eigen gemeenschappen. Het gezin, de clan, als collectieven, zijn de bepalende maatschappelijke krachten waaraan het individu grotendeels ondergeschikt is. In de regel is hij ook niet van mening dat hij een onafhankelijke persoonlijkheid is met zijn eigen ideeën over het leven, maar dat hij een lid is van de gemeenschap zonder wie hij niet zou kunnen leven, wiens samenhang en levensregels hem omarmen en die zijn leven sterk beïnvloeden.

In het geval van migranten, overwegend moslims, wordt de positie van de afhankelijke man, gebonden aan het gezag van de clan of stamoudste, gecombineerd met de positie van de vrome, ondergeschikte, volledig gehoorzame individu. De wil van Allah is echter totaal en omvat alle gebieden van het leven, inclusief de politiek-juridische. Het hele leven, de maatschappij, moet een beeld zijn van het religieuze leven van de islam.

Dit impliceert een fundamenteel conflict met Europese leefomstandigheden en wetten gebaseerd op de “vrije ontwikkeling van de persoonlijkheid”. Het is in de meeste EU-lidstaten een natuurlijk en fundamenteel recht als onderdeel van de Grondwet, die de staat voorafgaat en daar niet door kan worden gewijzigd.

De daaruit voortvloeiende individualistische vrijheden en democratische vormen van leven zijn onverenigbaar met de principes van een bloedgemeenschap en de totalitaire theocratische islam. Dat zijn in principe antipoden van vrije individualiteit. Ze hebben geen deel uitgemaakt van de emancipatie van de mens, zowel van de groep als het individuatie, zoals het in het Westen heeft plaatsgevonden.

Daarom is de integratie van mensen die zich vastklampen aan de islam en hun oude cultuur in de Europese samenlevingen, die de traditie van de ontwikkeling van het individu omarmen, in principe niet mogelijk. Integratie vereiste een innerlijke emancipatie van de islamitische migranten. Een dergelijke innerlijke emancipatie gebeurt alleen bij relatief weinig mensen. De overgrote meerderheid van hen blijft min of meer gehecht aan de oude “normen en waarden” en zij vormen parallelle samenlevingen met een groeiend sociaal conflictpotentieel.

Volgens de in Syrië geboren politicoloog Bassam Tibi, professor emeritus aan de universiteit van Göttingen, woont 90% van de moslims in Duitsland in praktisch parallelle samenlevingen. De migrantenwijken van de grote steden die gedeeltelijk onbereikbaar als “no-go areas” te boek staan, zijn door hun bepaalde concentratie parallelle samenlevingen. Dit is het geval in alle grote Europese steden. Hamed Abdel-Samad beschrijft in zijn studies bijvoorbeeld Parijs, Marseille, Brussel, Amsterdam, Aarhus, Kopenhagen, Malmö, Bonn en Berlijn.

In al deze gebieden kom je hetzelfde fenomeen tegen: afgesloten gemeenschappen die er strikt op toezien dat hun leden, en in het bijzonder vrouwen, goed in de gaten worden gehouden, en zij kijken met scepsis en bitterheid naar de door de (nog) meerderheid van de bevolking gevormde samenleving. Overal hoor je over dezelfde problemen: sociale ellende, toegenomen criminaliteit, geweld en schietpartijen, verkrachtingen, drugsgebruik en hoge werkloosheid. Overal zie je gesluierde vrouwen die bang zijn om gefotografeerd te worden en grote groepen jonge mannen die de hele dag rondhangen.

No-go areas werken volgens hetzelfde principe. Het collectief bepaalt hoe de individuen zich (moeten) gedragen. … Waar het collectief ook de zeggenschap heeft, is er geen vrijheid. En waar vrijheid ontbreekt, heeft integratie geen schijn van kans.

Een zorgwekkende ontwikkeling zien we op vrij grote schaal in Duitsland: de ongelukkige alliantie van conservatieve islam, Turks nationalisme en criminele Arabische (familie)clans domineert evenementen in veel migrantenwijken. Alleen al in Berlijn regeren twintig clans met 9.000 leden over vijf districten. Eerder verdienden ze geld met drugshandel, afpersing en pooiers, nu zijn ze druk met geld witwassen door middel van onroerend goed transacties. …

Door gebruik te maken van derde partijen kochten ze in Berlijn onroerend goed, dat ze vervolgens de stad aanboden voor duur geld als toevluchtsoord voor vluchtelingen. Zelfs in beveiligingsbedrijven zijn ze sterk verweven … en het is een feit dat deze clans vaak de zogenaamde gerechtigheid van de vrede belijden, die zogenaamd alleen interne moslimruzies regelen en oplossen volgens de Sharia-regels. Sterker nog, deze zelfbenoemde rechters verijdelen politie-onderzoeken en dekken de criminele machinaties van de clans. Ze hebben een parallel rechtssysteem opgezet, waken over de zeden en de moraal in de buurt en controleren het gedrag van jonge vrouwen.

Tegelijkertijd zien we al jaren een versterking van de politieke islam in de EU. De moskeeën zijn daarvoor de belangrijkste toegangspoort. Veel van deze moskeeën worden gefinancierd en bestuurd door buitenlandse landen, namelijk Turkije of de Golfstaten. Niet alleen het geld komt uit het buitenland, maar ook de theologie die in de moskeeën wordt gepredikt. Deze theologie heeft niets te maken met de realiteit van het leven van moslims in Europa, het verergert alleen het identiteitsconflict waarmee vooral jonge moslims worstelen.

Hoe moeten jonge vrouwen zich uit zo’n omgeving losmaken, om te kunnen emanciperen en hun weg te vinden in hun nieuwe thuisland? Er zijn talloze tragische gevallen van dergelijke pogingen. Er wordt vaak een hoge prijs betaald. Niet alleen moet je het gezin verlaten, je moet de hele omgeving mijden. En waar ze ook zijn, ze moeten er altijd rekening mee houden dat het gezin ze voor een afrekening opspoort. De mogelijkheden om te controleren zijn zeer groot in tijden van digitalisering en netwerken.

Dan hebben we ook nog onderwijs op islamitische scholen…. een “Trojaans paard”. Politici denken dat op wetenschap gebaseerd onderwijs de integratie van jonge moslims en een effectievere strijd tegen radicalisering zal verbeteren. Maar de meerderheid van de lectoraten aan de universiteiten waar religieuze leraren moeten worden opgeleid neigt ernaar een voortzetting van de klassieke islamitische theologie na te streven. Hun vertegenwoordigers zijn in de eerste plaats verenigd met de conservatieve islam, ze hebben heel verschillende doelen om de islam open te stellen voor rede en kritisch denken. Bij velen bestaat de angst dat de conservatieve, georganiseerde islam meer invloed op de scholen zal krijgen.

Natuurlijk zijn veel moslims vredig en voelen geen enkele behoefte de Europese cultuur te laten domineren door de islam in Europa. Het zijn de goed-geïntegreerden. Ons betoog gaat dan vooral om de steeds groter wordende groep die de radicale islam aanhangen, alhoewel de nieuwe kalief van Istanboel zegt dat er geen radicale islam is, maar slechts één islam. “Maar een beetje scepticisme en angst blijven altijd in het achterhoofd dat je je islamitische identiteit kunt verliezen ten gunste van de westerlingen”, aldus Bassam Tibi.

De door velen geproclameerde toekomstige overwinning van de islam op alle andere religies en ongelovigen is niet slechts een droom, maar een politieke missie die God persoonlijk aan alle gelovigen schenkt. Niet elke moslim die naar Europa emigreert neemt deze missie serieus en niet iedereen wil Europa islamiseren, maar voor veel islamisten en vertegenwoordigers van de conservatieve islam is deze droom een oriëntatie voor de toekomst.

Maar de heersende politieke kaste weet dat alles precies. Natuurlijk zijn er ook ideologisch blinde, sentimentele en denkende politici die geloven dat alles zo goed zal gaan. Neem bijvoorbeeld Frans Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie.

Hij heeft in 2016 gezegd “Europe must accept Diversity or face War”, ofwel: de blanke, heersende cultuur in de EU moet worden vernietigd. Het zou een nazi-getinte uitspraak kunnen zijn. Dit soort mensen leeft op een eilandje, voorzien van alle weelde en welzijn die er maar bestaat, maar die zij hun eigen burgers – die hen nota bene niet democratisch hebben kunnen kiezen – ontzeggen.

De verantwoordelijke die ons deze ellende hebben gebracht worden nooit geconfronteerd met de gevolgen van hun beslissingen. De omwentelingen in de samenleving en hun sociale gevolgen gaan aan hen voorbij zonder een spoor achter te laten. Ze zijn op elk moment in staat zich terug te trekken uit de chaos die ze hebben veroorzaakt, vanwege hun financiële middelen en relaties! Politici die hand in hand met de grote bedrijven en lobbyisten deze situatie bewust hebben doen ontstaan, dus vooropgezet en met kennis van de daaruit voortvloeiende gevolgen, moeten verantwoordelijk worden gehouden!

Daarin herkennen we de opbouw van de Europese Unie, het Vierde Rijk. Als één van de marionetten van de heersende elite moet de Duitse bondskanselier er veel jaren aan hebben gewerkt de lidstaten van de EU te destabiliseren, zodat ze uiteindelijk in een centraal geleid fascistisch-communistisch monster door de kunstmatig veroorzaakte chaos gemakkelijk in Brussel worden opgenomen.

Het voorportaal voor een wereldregering.

We hebben vaker gewezen op de vele overeenkomsten tussen de EU en het Derde Rijk, en in de aanloop naar dat Vierde Rijk zitten we nu in een fase, waarbij dat wereldcommunisme met de beschikbare werktuigen VN en IMF gerealiseerd moet worden. Zweden en Duitsland zijn de testgebieden voor de massamigratie, de wereld waar “iedereen gelijk is”.

In Europa hebben de staten in de loop der eeuwen grondwetten ingevoerd die niet gemakkelijk opzij kunnen worden gezet. Het vereist uitgebreide grondwetswijzigingen om lid te worden van de fascistisch-communistische constructie, wijzigingen waar de volkeren nauwelijks mee in zullen stemmen. De heersende elite weet dat door het construeren van angst, onzekerheid en verwarring, mensen bereid zijn om afstand te doen van vrije privileges ten gunste van volledige bewaking om een veronderstelde geveinsde rust terug te krijgen. Het heeft in feite veel weg van een fabriek, waarin de mens als een productiefactor wereldwijd verplaatst en ingezet kan worden, waar men wil..

Mensen worden door de migratie/vluchtelingenhype tot een object gemaakt, die men naar believen heen en weer kan schuiven, of waar men, bij onbruikbaarheid, in een kamp kan worden ondergebracht. Moderne slavernij met hoogconjunctuur.

Het zijn de partijleiders en de regeringen die opzettelijk de zaken zó aansturen zoals ze gebeuren. We hopen nog stees dat dit door de gewone burgers tijdig wordt ingezien, want daarvan hangt de redding van Europa af- als het al niet te laat is.

Reacties

Reacties

Een bevolking die de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid niet respecteert en verdedigt, zal niet lang de vrijheid hebben die voortvloeit uit de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid. Deze website respecteert de waarheid en het vereist uw steun denk aan onze sponsors of doe een donatie hier wij zijn blij met elke euro. Zoals u wellicht weet doen de Social Media sites zoals Facebook en Twitter er alles aan om ons bereik tot een minimum te beperken! We zijn daarom meer dan ooit afhankelijk van uw support om het woord bij de mensen te krijgen. Wanneer u bovenstaand artikel nuttig, interessant of leerzaam vond, like het dan en deel het overal waar u maar kunt! Alvast heel hartelijk bedankt voor de support!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.