16 januari 2022

SDB

dagelijks nieuws en blogs

De EU schept haar eigen graf – Orban is op de goede weg

moslims

Als een van de weinige politici in Europa noemt premier Orban de migrantenstroom bij zijn ware naam: een islamitische invasie.

De EU heeft een grote stap gezet in de richting van haar eigen ondergang. Tegelijkertijd stortte de eens zo belangrijke basis van de Europese toenadering, de liberaal-conservatieve christen-democratische partijfamilie, in Europa jammerlijk in elkaar. Wat begon met de terugtrekking van Groot-Brittannië uit de EU heeft nu een enorme impuls gekregen als gevolg van de volstrekt ontoereikende maatregelen tegen Hongarije. Dat is jammer, dat is tragisch. Maar de belangrijkste boosdoeners bevinden zich in Straatsburg en Brussel, niet in Boedapest.

door Andreas Unterberger

Als het Europees Parlement en de Commissie een lidstaat ervan beschuldigen de “rechtsstaat” te schenden, is het een schande als de EU-organen zelf de grootste overtreders van de “rechtsstaat” zijn. Omdat hun acties een fundamenteel rechtsbeginsel schenden dat sinds de Verlichting de centrale basis vormt van elke continentale Europese rechtsopvatting. Dit principe is “Nullum crimen, nulla poena sine lege”. Niets kan worden verweten, niemand kan worden gestraft voor iets dat niet eerder in een precieze wet is vastgelegd.

Precies deze basisregel is nu door de meerderheid van de EU overtreden. Want er is geen EU-wetgeving, -verordening of -richtlijn die Hongarije bijvoorbeeld verbiedt om NGO’s die de Hongaarse wetgeving overtreden en illegale migratie bevorderen, aan banden te leggen. Er is ook geen EU-wetgeving die een land verbiedt om particuliere universiteiten administratief te reguleren, toe te laten of te verbieden (Hongarije heeft in geen geval de CEU universiteit van George Soros in kwestie verboden, zoals sommigen beweren. Dit zal nieuwe studenten blijven opnemen).

Maar dit zijn nog steeds twee van de meest concrete beschuldigingen die een groene afgevaardigde in haar “rapport” tegen Hongarije heeft opgesomd, vol met zinnen en onbewezen beschuldigingen. Desalniettemin heeft een meerderheid van het EU-Parlement nu een procedure voor het intrekken van stemmen tegen Hongarije ingeleid.

Dat is absoluut schandalig, het herinnert niet alleen de Hongaarse premier zeer direct aan de communistische methoden die hij zelf als actieve tegenstanders van het regime beschouwde. Dit doet ook denken aan het nationaal-socialisme, waar mensen ook werden vernietigd met dramatisch klinkende beschuldigingen die geen enkele concrete ondergrond hadden.

Bijzonder berucht is echter dat de EU-advocaten de procedureregels voor het anti-Hongaarse optreden snel hebben omgedraaid, zodat er überhaupt een tweederdemeerderheid kon worden bereikt. Per slot van rekening heeft geenszins twee derde van de leden van het Europees Parlement zich tegen Hongarije uitgesproken. Evenmin heeft twee derde van de uitgebrachte stemmen tegen Hongarije gestemd. Beide quorums werden duidelijk gemist. Alleen onder degenen die ja of nee stemden was er een tweederde meerderheid. Degenen die ongeldig hebben gestemd of zich van stemming hebben onthouden, werden eenvoudigweg niet in aanmerking genomen tegen de duidelijke formulering van het EU-Verdrag. Want dat is waar het zegt:

“Het Europees Parlement besluit met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen en vertegenwoordigt de meerderheid van zijn leden.

Geleverd wordt geleverd. Onthouding is ook een uitgebrachte stem. Het is werkelijk ongelooflijk dat de organen van de EU de duidelijke formulering van het Verdrag zodanig aanpassen dat het juist is – juist op een punt waar een land ervan wordt beschuldigd niet langer een rechtsstaat te zijn!

Er bestaat geen twijfel over: in een Unie die beweert over de kwaliteiten van een rechtsstaat te beschikken, moet elke concrete schending van de wet voor het Europees Hof van Justitie worden gebracht. Ook Hongarije wordt er vaak veroordeeld – net als alle andere staten op regelmatige basis.

Maar waar er geen sprake is van een concrete schending van de wet, is het volstrekt ondenkbaar dat er toch een rechtszaak wordt aangespannen. Als er geen sprake is van een schending van concrete wetten, moet men alleen politieke kritiek kunnen leveren. Daar zou het zeker niet mogelijk moeten zijn voor een meerderheid die duidelijk kan worden toegeschreven aan partijpolitiek om zelfs maar een rechtszaak tegen een ongewenst land aan te spannen.

Het is in strijd met alle juridische denkwijzen als er een aanklacht kan worden ingediend tegen vage begrippen als “Europese waarden”. Als men termen als “respect voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en respect voor de mensenrechten en de rechten van personen die tot minderheden behoren” kan veroordelen, dan opent men de deur naar elke vorm van totalitair misbruik.

Wie de vermeende schending van dergelijke rubbermen plotseling tot de basis van de ernstigste gevolgen maakt, zal deze Unie vernietigen en haar instellingen omvormen tot tribunalen voor politieke schijnprocessen. Nu kunnen we ook zien hoe gerechtvaardigd de waarschuwingen van vooruitziende mensen elf jaar geleden waren vóór de invoering van deze zogenaamde artikel 7-procedure.

Maar komen deze waarden ook niet voor in de grondwetten van veel EU-landen? Ja, je kunt ze vinden. Maar daar worden ze geconcretiseerd door talloze wetten en door een lange traditie van precedenten. Er zijn niet zulke dramatische gevolgen als de totale intrekking van het stemrecht voor een heel land. Over het algemeen leiden schendingen van de grondwet slechts tot de intrekking van een wet die als ongrondwettelijk wordt beschouwd, met inbegrip van een termijn voor reparatie.

Wat de EU-politici niet begrijpen is dat een “waarde” die niet wordt vertaald in een zeer concrete, precieze wet van het juridisch denken ronduit waardeloos is. Omdat het naar believen kan worden geïnstrumentaliseerd.

Maar is deze procedure van artikel 7 niet ingevoerd op initiatief van Oostenrijk, omdat de anti-Oostenrijkse sancties van het jaar 2000 vervangen zouden worden door een juridisch correcte procedure? Ja, dat hebben ze gedaan. Maar wanneer het ene monstrum door het andere wordt vervangen, blijft het toch een monstrum. Als artikel 7 kan worden toegepast zoals nu in het geval van Hongarije, dan bewijst dit dat het geen grondwettelijke manier is, maar de basis voor elke vorm van totalitaire willekeur.

Bijzonder walgelijk is dat dit artikel zelfs expliciet beweert minderheden te beschermen en dat het juist een klein land is waartegen wordt opgetreden. Men kan er absoluut zeker van zijn dat dit artikel nooit zal worden gebruikt tegen Frankrijk of Duitsland. Hoewel het even gemakkelijk zou zijn om verwarrende en onnauwkeurige aanklachten tegen beide landen samen te stellen als de Nederlandse Groene Sargentini heeft gedaan tegen Hongarije.

Het Europees Parlement heeft bijvoorbeeld niet eens de oren geraakt, hoewel er duidelijk al een jaar lang politieke gevangenen in Spanje zijn (Catalaanse politici die op een volledig geweldloze manier een referendum voor onafhankelijkheid hielden). Dit is een werkelijk actuele en grove schending van de rechtsstaat en het democratische beginsel – maar Spanje is te groot om met deze beschuldiging geconfronteerd te worden.

Maar is het uiteindelijk niet zo dat de instemming van alle andere EU-landen hoe dan ook moet worden verkregen voordat een land eindelijk van zijn stemrecht kan worden beroofd? Ja, dat is wat er nodig is. Dat is precies wat de actie van het Parlement bij verschillende gelegenheden tot onzin maakt:

Bericht gaat hieronder verder...

Beste bezoeker, elke maand worden onze bloggers, auteurs financieel ondersteund hierbij hebben we u donatie nodig.

Ons IBAN is:

OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX


Er zal zeker geen consensus zijn van alle andere landen voor een degradatie van Hongarije. Polen zal in geen geval instemmen met een dergelijke stap, maar Italië, Slowakije en Tsjechië zullen het daar waarschijnlijk ook niet mee eens zijn. Dit is evenzeer twijfelachtig in verschillende andere landen waarvan de regeringen afhankelijk zijn van zogenaamde rechtse populistische partijen. Intelligente politiek zou daarom, net als een schaker, altijd over de volgende nadenken, maar de een beweegt zich voordat hij de volgende maakt.
De schade is al aangericht: Voor een aantal Oost-Europese landen zal Europa nu zeker de rug worden toegekeerd. Met name Hongarije is al geruime tijd demonstratief op zoek naar contacten met enkele landen verder naar het oosten, van Rusland tot Turkije en China. Dit is volkomen logisch: Als je zo slecht wordt behandeld door je vorige partner, zoekt elke normale persoon naar andere partners, zolang hij geen masochist is. De interne desintegratie van Europa, die het Parlement nu versnelt, is daarom een absolute ramp. Vergeet niet nog een keer: Intelligente politiek, zoals een schaker, zou altijd nadenken over de volgende, maar de een beweegt zich voordat hij de volgende maakt.
Waarschijnlijk werd algemeen aangenomen dat Hongarije op tijd zijn knieën zou buigen voor de dreiging van een dergelijke procedure. Maar Viktor Orbán had het daar helemaal mis mee. De man is niet gebouwd om op zijn knieën naar beneden te gaan. Hij nam de kans. Hij werd niet gebluft. Hij raakte immers al eens betrokken bij het Sovjetrijk. En ook hier geldt weer dat intelligente politiek, net als een schaker, altijd aan de volgende, maar één zet zou denken voordat de volgende wordt gemaakt.

Maar wat wilt u: de Europese Volkspartij heeft als theoretisch sterkste kracht niet alleen hun slimste en meest capabele politici naar Europa gestuurd, maar ook de heren Juncker, Weber en Karas. Ze hebben problemen met vooruitdenken. En Rood-Groen en Neos-Liberaal denken niet hoe dan ook, noch vooruit noch achter, ze haten gewoon.

De individuele aanklachten tegen Hongarije herinneren zwaar in haar vage aard van Kafka’s “Process”. Ze zijn grotendeels niet concreet; een ander deel betreft volledig irrelevante details; en vooral, veel van wat wordt gehouden naar Hongarije, ook in veel andere landen vrij gelijkaardig. Bovendien is er de inmiddels geaccepteerd “report” van de Nederlandse Green MEP slechts een uittreksel van verscheidene gedeeltelijk-jarige rapporten zonder dat ze de moeite hebben genomen om hen te brengen tot op heden, of zelfs in Hongarije te onderzoeken op het terrein ,

In elk geval heeft Hongarije de individuele aantijgingen met 108 bladzijden van tegenrapporten tegengegaan. Slechts een paar voorbeelden:

  1. Zo Hongarije wordt verwezen naar verhouding van de gesprekken in rekening brengen die alleen een belanghebbende verslagen partij (die ruikt naar shift), bij 26 procent, het EU-gemiddelde op 24. En hoewel dat een belachelijke verschil Orban beloften hebben “Hier we recht te zetten. “
  2. Volgens een verklaring van de Europese Commissie is het aandeel van in Hongarije gestarte onderzoeken naar mogelijke misbruiken 47 procent – vergeleken met slechts 42 procent in de EU.
  3. Zo telde Hongarije in het rapport niet minder dan “37 ernstige feitelijke fouten”. Wat ik niet kan verifiëren, maar dat noodzakelijk grondig en onafhankelijk moet zijn VOORDAT een dergelijke stemming zou moeten worden onderzocht. Alleen als een dergelijk besluit wordt genomen op basis van een document van een linkse volksvertegenwoordiger, toont het een ellendig falen van het Europees Parlement.
  4. Dus de kritiek op de Hongaarse grondwetswijzigingen is bijzonder absurd. Omdat deze op een volkomen correcte manier tot stand zijn gekomen. Immers, alle andere EU-landen maken regelmatig wijzigingen in de grondwet. De enige “concrete” aanklacht tegen Hongarije: er is geen consensus bereikt met “het maatschappelijk middenveld”. “Civil society” is natuurlijk een code van verdediging voor de verschillende linkse NGO’s. Deze beschuldiging betekent in duidelijke taal dat deze NGO’s – zelfs zonder de minste democratische legitimiteit – een vetorecht moeten krijgen.
  5. Daarom wordt er kritiek op geuit dat sommige Hongaarse media zijn gekocht door orban-gerelateerde uitgevers. Daarbij wordt onwettigheid zelfs niet beweerd. Of zijn volgens het Europees Parlement alleen linkse uitgevers toegestaan ​​om kranten te publiceren? Vergelijk dit bijvoorbeeld met Oostenrijk, waar de media massaal zijn omgekocht, vooral door de roodgroene gemeenschap van Wenen. Dit is veel waarschijnlijker enorme corruptie en illegaliteit.
  6. Er wordt beweerd dat EU-subsidies in Hongarije soms verkeerd worden gebruikt. Dat is nog absurder. De Europese Rekenkamer bijvoorbeeld bekritiseert al jaren de fraude en het misbruik van EU-subsidies in veel landen, met name in het Middellandse Zeegebied. Maar dat heeft nooit tot ernstige gevolgen geleid.

Natuurlijk zijn de “overtredingen” van Hongarije behoorlijk verschillend van wat het rapport zegt:

  • Ten eerste is er een duidelijke rechtse meerderheid in het land, zowel in het parlement als bij de kiezers. Dit brengt de linkse partijen van Europa tot bloei, zo rood, groen en de links-liberaal (Neos & Co).
  • Ten tweede heeft Hongarije rigoureus de toegang van illegale migranten voorkomen. Dit brengt de linkse partijen bovenop de witte hitte.
  • En de Hongaarse premier heeft de mainstream niet gekust, maar is toegewijd aan een christelijk Europa, aan het gezin en aan de Europese identiteit, waar het geen ruimte ziet voor niet-Europese migranten. Dit brengt de linkse partijen veel meer op het heetst van de dag.

Maar natuurlijk weten deze linkse partijen ook dat niet alleen Hongarije op het pad van Orbans is, maar ook een breed front in heel Europa doet dat, van Italië tot de Scandinaviërs. De linkerzijde zal daarom na de Europese verkiezingen van volgend jaar zwaar worden opgeslokt. Des te meer wilde ze haar meerderheid nu weer misbruiken of liever gezegd.

Vooral de niet-solidariteit van de “Europese Volkspartij”, die de Hongaarse regeringspartij omvat, is raadselachtig. Vanzelfsprekend heeft de Merkel-horende vleugel de overhand gekregen, maar alleen op de dag voor de nieuwe hoofdaanvrager van de EVP, uitdrukkelijk voor een herverdeling van vluchtelingen in heel Europa.

Ongetwijfeld heeft Orban, met zijn scherpe analyse van de EVP, gelijk: deze dans is “zoals de socialisten en liberalen fluiten”. De EVP heeft maar één doel: “Helaas, behalve dat we niet worden aangeklaagd in de Europese pers of op Europese fora.”

De EVP zou zich gemakkelijk uit de affaire kunnen terugtrekken – met een verwijzing naar Roemenië. Omdat in alles dat wordt beschuldigd van Hongarije, de omstandigheden in Roemenië veel slechter zijn. Daar worden methoden toegepast zoals in Venezuela. Daar worden de corruptie-onderzoekers eenvoudigweg afgezet. Daar heeft de partijleider van de sterkste partij een strafblad, maar controleert ze nog steeds de regering. Daar werden demonstranten met brutaliteit behandeld die aan de communisten deden denken. Zelfs zijn eigen president is woedend over het gedrag van de regering.

Echter, Roemenië Beinhart maakte de wand. Omdat in Roemenië de socialisten en de liberalen regeren. En daarom, de socialisten en liberalen blokkeren alle maatregelen in de EU. Daarom is een uitgerust met een saldo van zelfvertrouwen EVP had moeten zeggen: “Zolang er geen eerste of gelijktijdig vallende beslissingen tegen Roemenië, we zulke tegen Hongarije niet te kennen akkoord te gaan.” Maar Juncker Weaver Karas EPP is niet eens in staat.

Een van de meest tragische aspecten van de EVP actie tegen Hongarije is het feit dat het duidelijk een overwinning van Angela Merkel meer dan Viktor Orbán vertegenwoordigt. Dus heeft de laffe Anpasslerin aan de voormalige Sovjet-communisme in Oost-Duitsland, waarin een student kritiekloos voldoet aan systeemfuncties had uitgeoefend, triomfeert over de man die toen eiste de terugtrekking van de Sovjettroepen uit Hongarije in een uiterst moedige openbare toespraak.

De enige vraag is of deze triomf door zal gaan in de stembussen.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.


SDB Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres