do. dec 1st, 2022
energie

Gas elektra, water, we kunnen niet zonder.
We kopen en accepteren het en denken niet kritisch.
Maar energie uit een netwerk was vóór ca. 55 jaar geleden zeerzeker niet altijd gangbaar.

Hoe was het nog niet eens zo lang geleden

Warm kraanwater was geen gemeengoed. Een handpomp aan de gootsteen of buiten bracht water en via koken werd het hygiënische heet. Na toiletteren was doorspoelen naar een riool zeerzeker niet overal de standaard. Een antenne op het dak voor Tv was tot ver in de jaren 70 gewoon. Kijk- en luistergeld betaalde men aan de omroep. Periodieke betaling voor kabel bestond niet.

Niet een supergezond en luxe leven wellicht, maar het demonstreert dat we sinds WWII totaal verslaafd zijn aan een erg duur en overbetaald energienetwerk en nauwelijks anders kunnen denken.

Energiebedrijven zijn monopolistisch van aard vanwege hun omvang en zogenaamde schaarste.
Keuze is beperkt. Prijzen en belastingen zijn daardoor (zeker in Nederland) exorbitant gegroeid.

Club van Rome

Sinds de opgericht eind jaren 60 kregen we angstverhalen van vervuiling, opwarming, ongezonde metalen en chemicaliën. Lood, chroom, kolen, zink en freon werden stap voor stap ongezond verklaard.
Het zijn natuurkundige elementen nodig voor opwekking van energie en koeling, toevallig?
De ene na de andere belasting volgde sluipend en we zijn het normaal gaan vinden: rioolrechten, ecotaxen, verpakkingsbelasting, afvoerkosten, milieuheffingen, milieubelastingen, CO2, groene stroom…
Er ontstond een ware ‘groene terreur’. Het resultaat: een totale som aan ingevoerde eco- en milieubelastingen die fundamenteel niets hebben veranderd.

Wellicht zou je nog geven dat de Club van Rome goede bedoelingen had, maar je kan toch uitsluitend tot de conclusie komen dat de club niet heeft bijgedragen aan een schonere levensstandaard zonder continu stapelende superbelastingen over burgers en ondernemingen en met toevoeging van enige realiteit en fundamentele verandering. Ze dreef belastingen ver op. Low point energy? Het kwam er nooit.

Wat is causaal en plausibel

Wetenschappelijke instituten in de VS en Europa zijn sinds WWII afhankelijk van overheidssubsidie. Het is letterlijk hun bron van inkomsten. Miljarden worden jaarlijks verdeeld door de EU en Amerikaanse overheid. Ervaring leerde mij al snel dat de ‘honger’ naar subsidies big business is en dat weten- schappelijk onderzoek deftige woorden gebruikt voor niets meer dan ‘best guessing’.
Persoonlijk knapte ik er op af en ging al vroeg een andere richting op.
Projectleiders bij TNO bijvoorbeeld krijgen een ‘target’ voor binnen te halen subsidies per jaar, ongeacht relevantie van onderzoek. De belangrijkste drijfveer is ‘waar de meeste subsidie op zit’, niet wat de mens zou helpen. In Angel-Saksische landen gaat het nog ‘agressiever’ aan toe.

Hebt u deze blogt gelezen, dan begrijpt u dat de VN samenhangt van belangenverstrengelingen in oude politieke-private machtscirkels. De Club van Rome, opgericht eind jaren 60, is geen uitzondering. Die stichting werd opgericht om zogenaamd bezorgdheid over de toekomst van de wereld voor het voetlicht te brengen.
Beatrix en oud-premier Ruud Lubbers zijn erelid, alsook Reinhard Mohn. Allen maken deel uit van het Bilderberg-netwerk en Lubbers was hoge commissaris van de VN.
Reinhard Mohn overleed in 2009 en was eigenaar van Bertelsmann Media, nog altijd de holding van RTL. Mohn en zijn mediamachine voerde alle propaganda voor de nazi’s uit.
Hun invloed als ‘link’ kan niet anders dan buitengewoon groot zijn geweest, al wordt uiteraard het tegendeel beweerd.

Niet ontoevallig is de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) een VN-organisatie.
Die vergaart wetenschappelijke bevindingen van duizenden wetenschappers over de hele wereld over klimaatverandering en publiceert ongeveer om de zes jaar een rapport.
Ze doet zelf geen onderzoek.

Zou de mens in staat zijn juist te meten in zulke omvang en monotoon over lange tijd?
Dat is niet plausibel, en er is dan ook veel kritiek op de IPCC.
Metingen zijn door decennia veranderd, instrumenten, locaties, ruimtelijke ordening en omstandigheden wijzigden, zodat je nooit plaats en tijd kan vergelijken en correleren. Hoe mooi het ook wordt voorgesteld, het blijft een selectie met gebruik making van ‘modellen’, ofwel rekentruuks.

Mede-oprichter Patrick Moore verliet Greenpeace, omdat deze organisatie sterk wereldwijd neoliberaal begon te politiseren en manipuleren door overactieve carrière-jagers. Greenpeace richtte zich vanaf de jaren 90 voornamelijk op overdrijving en mediasensatie zonder wetenschappelijke onderbouwing.
Moore wijst er op dat opwarming en te veel CO2-uitstoot wetenschappelijk niet zijn aangetoond. Vele ex-Greenpeace-medewerkers zitten inmiddels in politieke hoge wereldfuncties en drijven met hun hoge politieke zakelijke netwerken hun zucht door. Sommigen begonnen een groen energiebedrijf die ze doorverkochten aan grote energiebedrijven zoals Diederik Samsom aan Eneco. Gebaseerd op realiteit is het volgens Moore niet en ‘groen’ werkt slechts prijsopdrijvend voor gebruikers, terwijl lui zoals Samsom vooral hun eigen zakken vulden en een neoliberale carrière najagen. Patrick Moore heeft zijn handen volledig afgetrokken van Greenpeace.

De media speelt een dubieuze rol. Als u dit blog hebt gelezen dan weet u dat ze spint en manipuleert, omdat hun bestuurders en auditoren zetels hebben in posten als politiek strategisch beraad, de trilaterale commissie, internationale bancaire organisaties, Wereldbank, WHO, NATO, IMF, Club van Rome, VN, Greenpeace, et cetera. En sterker, de moedermaatschappij ‘Bertelsmann media‘ is eigenaar van RTL en voerde de propaganda uit voor de NSDAP… De eigenaar Reinhard Mohn van destijds is pas in 2009 overleden, was pas sinds kort teruggetreden en heeft de belangen veiliggesteld via een Stichting… Aart-Jan de Geus (tevens CDA strategisch beraad) is daarvan sinds bestuursvoorzitter, Onno Ruding is er lead auditor en zit in de Trilateral CommissionReinhard Mohn? Die is/was eveneens erelid van de Club van Rome.
Nieuwslezers lezen van een autoscroll, autocue en geschreven scripts…

Er zou opwarming komen, toenemende overstromingen en stijgend water.

Publieke observatie

Het was nog nooit zo koud in de laatste jaren. In de jaren 90 waren zomers wekenlang tot 35-40 graden.
In Frankrijk en Zuid-Duitsland werd het elk jaar ziedend heet, maar het is beduidend koeler geworden.
In Oostenrijk viel in 2013 liefst 5 meter sneeuw in april; nog nooit vertoond in de laatste decennia. De skipistes in de Pyreneeën zijn zelfs open in juni, wat nog nooit aan de hand is geweest.
De laatste jaren is de meeste sneeuw gevallen, duren winters beduidend langer, zijn warme dagen aanzienlijk minder en lager frequent.
In de VS is het beeld hetzelfde. Extremen komen er altijd voor vanwege Atlantische stroming, enorme binnenlandse vlakten tussen bergen Oost en West, sterke invloeden van de Great Lakes, Golf van Mexico en tropische stromingen.

Het ijs van de Noordpool smelt grosso modo niet, maar groeit juist aan. Zo was de doorgang naar Rusland via de Noordelijke route de laatste jaren beduidend langer geblokkeerd door keihard compacter ijs dan decennia daarvoor. Via de media zien we afbreken van grote brokken ijs in bepaalde gebieden en metreologen claimen verdwenen ijs. Wat ze echter niet tonen is sterkere aangroei op andere punten. Media is vooral entertainment, overdrijving, selectie, spin en manipulatie. Mediawetenschappers hebben er vast weer een antwoord op, maar tot op heden zijn hun beweringen niet bewaarheid, ondanks alle chique woorden. En komen overstromingen in omvang en frequentie meer voor? Absoluut niet!

Opent u eens Google Earth. Vergelijk de verhouding van oppervlakte voor vegetatie en oceanen die de aardbol bedekken, wetende dat het merendeel van de mensheid richting kustgebieden leeft, en wetende dat de mens een relatief uitermate kleine populatie vormt in het totale aantal van zoogdieren en vissen die zuurstof inademen en CO2 uit zoals homo sapiens.
Dan beseft u direct dat er iets fundamenteel niet klopt in de geclaimde verhoudingen.

Basis natuurkunde wisselwerking Zuurstof en CO2

Zuurstof (O2) wordt door vegetatie en oceanen uitgestoten. Mens en dier nemen het op, zetten het om en ademen CO2 uit. Vegetatie en oceanen nemen CO2 op en zetten dat door middel van fotosynthese om naar O2 (zuurstof) en stoten dat weer uit (1e klas VWO).
Sterker, er is een natuurlijke noodzakelijke oververzadiging van CO2. Vissen produceren CO2 bij het ademhalen, net als wij mensen. Toch zijn het vooral de bacteriën en vegetatie die zorgdragen voor de grootste productie van CO2 bij het omzetten van organische verbindingen. Om goed te kunnen groeien, hebben planten licht en voedingstoffen nodig waaronder CO2. Hierbij geldt de minimumwet van Liebig: groei wordt bepaald door de meest beperkende factor. Voldoende CO2 maar te weinig licht geeft geen optimaal leven.

Overvloed van CO2 is nodig en produceert de noodzakelijke zuurstof. De balans tussen CO2 en zuurstof herstelt zich automatisch, anders zou het betekenen dat vegetatie, oceanen en microben afsterven door een tekort en dat is nooit en geenszins het geval geweest.
Overvloedige kap van oerwouden in Zuid-Amerika zou de uitstoot van zuurstof verstoren, maar CO2 is van nature al in overvloed aanwezig; die kap (als het al waar is) kan dat nooit verstoren. Bomen maken sowieso maar relatief klein deel uit van de totale wereldwijde vegetatie. Iedereen die in de jungle is geweest, weet dat een kap (letterlijk) binnen enkele dagen weer is dichtgegroeid door ander groen dat de kans krijgt.

Opwarming van de aarde, massale verdwijning van ijs en oerwouden, het zijn leugens:
statistisch en rationeel is een andere conclusie onmogelijk. Het wordt uitgebuit.

Duurzame energie, groen, opwarming en CO2 is Big Fat Business

Alle politici en private initiatieven zijn net zo lang groen zolang er dik aan verdiend kan worden. Dat is de moraal weet ik uit dagelijkse ervaring. De ‘heilige graal’ van pushing van zgn. innovatieve commerciële business is verschijnen in het Tv programma ‘De Wereld Draait Door’ zo leerde ik al snel. En inderdaad, let u maar eens goed op… het programma is gewiekste pushing van zgn. nieuwe en opkomende innovatieve commerciële business. Neoliberaliteit in optima forma.
“Heb je iets te verkopen, dan moet je moet bij DWDD zijn”, blaasde het vorige week nog vanuit de business in mijn oor !!

De realiteit: zonnepanelen gaan hooguit 10 jaar mee en capaciteit neemt snel af, terwijl productie giftig is en veel meer energie kostte dan wat ze ooit zullen besparen. Vervolgens worden ze door de overheid dik gesubsidieerd zodat installatiebedrijven alleen Eurotekens zien. Windmolens zijn zeer kapitaal- en energie- en arbeidsintensief tijdens productie en onderhoud is zeer kostbaar. Bovendien gaan ze technisch maximaal maar zo’n 10 jaar mee. Vooral in Duitsland worden ze dik gesubsidieerd en gefinancierd.

Er is veel te doen over kolencentrales. Een paar feiten. Op de eerste plaats zijn kolen een normaal natuurproduct. En vervolgens zijn er slechts twee bijproducten tijdens verbranding. Koolmonoxide en waterdamp. Het eerste is zeer eenvoudig te katalyseren. En met zeer simpele filtering komt uit de uitlaat van kolencentrales puur waterdamp dat direct hergebruikt kan worden.

Allemaal tegen beter weten in. Alleen de banken worden steenrijk in zulke investeringen tegen rente.
En U en ik betalen belastingen die vervolgens geïnd worden door de EU voor big business van subsidies.
Men houdt het publiek massaal voor de gek, maar de neoliberale kermis van business draait maar door.

Nikola Tesla: energie is vrij in de natuur aanwezig

Al in het begin van de vorige eeuw toonde Nikola Tesla aan dat de atmosfeer onder meer bestaat uit natuurlijke radiostraling. Vandaag de dag is dit algemeen geaccepteerd en alle draadloze techniek is er op gebaseerd.
Een natuurlijke bruikbare resonantie van
ca. 7-8 kHz is in de lucht van nature aanwezig. Door middel van voorlopende transistor-techniek toonde hij aan dat het kan worden ontvangen met een ‘receiver’, kan worden opgeslagen en omgevormd naar ongeveer 1 miljoen Volt, 0,1 ampère. Door middel van transformatie met moderne eenvoudige elektronische componenten kan het worden omgevormd naar 1000 Volt, 100 amp, ofwel 100.000 Watt. Hiermee kunnen vier gezinnen worden voorzien van vrijwel gratis stroom. JP Morgan trok de financiële ‘investeringsstekker’ uit z’n laboratorium, omdat hij het niet commercieel kon uitbuiten; Morgan kon er geen verbruiksmeter aan hangen en stopte per direct Tesla’s financiering. Betalen per kWh werd de algehele regel en monopolie.

Tesla berekende dat een elektromotor autonoom kan draaien zonder energie-input op basis van monopolair magnetisme.

In de TU Delft werd enkele jaren geleden een werkend model getoond, bestaande uit monopolaire neodymium magneten en lichte materialen zoals teflon en aluminium die Tesla destijds niet ter beschikking had. Deze supermagneten verliezen pas na ca. 400 jaar kracht en zitten bijvoorbeeld ook in harddisks.
Het model was in elkaar gezet in een schuur in Turkije. De autonome magnetische constante motor draaide vanzelf, maar de as werd heet en was moeilijk te stoppen.
Een manuele rem kon de as afremmen waardoor met een sterke pal de rotatie diende te worden geblokkeerd, zó sterk was die motor. Deelnemers van het seminar en colleges konden het niet geloven. De bouwer demonteerde het model en legde het uit. Met zo’n motor is elk vervoersmiddel zonder laden of bijtanken blijvend aan te drijven en kunnen panden en mensen worden voorzien van vrijwel gratis energie. Niemand was geïnteresseerd, want er is te weinig tot niets mee te verdienen. De politiek ondersteunt dit niet, want kan het niet belasten.
Aan het model kleven eveneens haken en ogen, maar zet wel aan tot fundamenteler kritisch denken en onderzoek over het bestaan en de mogelijkheden van ‘zero to low point energy’.

De media is zeer stil over Nikola Tesla, terwijl zijn werk aanzienlijk belangrijker is dan dat van Edison.

Slotwoord

In een eigen eenvoudige proefopstelling is mij bewezen dat een rotor autonoom kan draaien door middel van sterke magneten. De magnetische duwkracht is vele malen groter dan het aantal aangedreven spins van de rotor. Met die over-energie kon mechanisch frequente pulsering van de aandrijf-magneet bewerkstelligd worden om de rotor gaande te houden. Timing en balancering moeten echter perfect zijn, en de magneten sterk. In het groot kan het efficiënt en krachtig. Vrije (over)energie bestaat.
Het werkt !!

Tesla was een vrije geest. Edison dacht aan business en ‘money’ en richtte mede General Electric op.
Daaruit ontstond het huidige ‘vastgeroeste’ winstmodel rondom elektra; we weten niet anders.
Nikola Tesla’s motivatie was niet om rijk te worden, maar wilde de mensheid iets geven.

In opleidingen en Universiteiten wordt zijn naam nauwelijks tot niet genoemd, met uitzonderingen.

The History Channel heeft lang geleden een poging gewaagd
Een zeldzame film over Tesla staat tegenwoordig op internet

Zijn naam en werk is groter dan dat van Edison maar wordt kennelijk verborgen voor het publiek, maar…
de waarheid zal eens boven komen… bedenk dit:

sinds de Big Bang draaien elektronen om atomen, deze elektro-magnetische vrije energie is nog niet gestopt en is de motor van natuur en leven…

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.