Connect with us

Politiek Internationaal

Corona: wordt u voorgelicht of voorgelogen?

Published

on

vaccinaties

Het is de bedoeling dat de komende jaren zeven miljard mensen worden ingeënt tegen het SARS-CoV-2 coronavirus. De nieuwe genetische “vaccins”, vooral de mRNA-vaccins bevatten, worden door overheden als favoriet beschouwd. Deze producten hebben praktisch niets gemeen met een conventioneel vaccin; ze zijn meer een tijdelijke gentherapie. Hoewel tot nu toe geen enkel land deze vaccins officieel heeft goedgekeurd, promoten politici en vertegenwoordigers van de mainstream media vaccinatie krachtig voor (bijna) iedereen over de hele wereld. Wordt u voorgelicht of voorgelogen?

De vaccinatiepropaganda heeft bizarre proporties aangenomen. Het Duitse tijdschrift Stern omschreef de vaccinatie als “een daad van liefdadigheid”, het kan nauwelijks smakelozer zijn. En de federale overheid van dat land, die de bekende risico’s en bijwerkingen verbergt in de context van een meer dan twijfelachtige vaccinatiecampagne, begeeft zich juridisch gezien nogal op glas ijs.

Omdat mensen met verkeerde voorwendselen overhalen tot een medische behandeling in tegenspraak is met wat wij “informed consent” noemen, of in gewoon nederlands: geïnformeerde toestemming. De geïnformeerde toestemming houdt in dat medische maatregelen – van welke aard dan ook – alleen mogen worden uitgevoerd als de betrokken persoon zijn/haar toestemming geeft na uitgebreide opheldering en informatievoorziening.

Of een patiënt instemt met een medische maatregel, is aan de wil van de patiënt en is gebaseerd op zijn of haar recht op persoonlijkheid en zelfbeschikking. Behandelingen die plaatsvinden zonder daadwerkelijke toestemming kunnen leiden tot schadeclaims door de betrokkene tegen de behandelende persoon. De rechtsgrondslagen liggen vast in het Wetboek van Strafrecht, die resulteren in strafrechtelijke vervolging wegens toegebracht lichamelijk letsel.

Wat er momenteel in ons land gebeurt als onderdeel van de Covid 19-vaccinatie is volledig in tegenspraak met het principe van geïnformeerde toestemming. Dit komt omdat informatie niet alleen de voordelen moet uitleggen, maar ook duidelijk en begrijpelijk moet informeren over de mogelijke gevaren en risico’s van een behandeling. De gevaren en risico’s van de nieuwe genetische vaccins (mRNA- en vectorvaccins) zijn bekend, alleen worden ze verzwegen, wat naar onze mening gelijk zou kunnen worden gesteld met opzettelijke misleiding.

Hoe moeten individuen een weloverwogen beslissing nemen voor of tegen vaccinatie als alle belangrijke informatie wordt achtergehouden? Wanneer angst en paniek worden verspreid in plaats van objectief advies, met als doel zoveel mogelijk mensen een afgewogen vaccinatiebeslissing te ontnemen.

Advertisement

Wij zijn van mening dat de vaccinatiecampagne van de overheid de angsten en behoeften van de bevolking niet tegemoet komt met voldoende emotioneel begrip. De campagne ziet bewust af van het duidelijk en begrijpelijk communiceren van de risico’s en bijwerkingen van de nieuwe vaccinatietechnologie.

Een artikel in MIT Technology Review van februari 2021 geeft een indicatie waarom deze technologie met alle geweld naar de mensen moet worden gebracht. Onder de titel “Het volgende hoofdstuk voor messenger-RNA zou groter kunnen zijn dan covid-vaccins” wordt de toekomst daar in oogverblindende kleuren getekend: “De nieuwe Covid-vaccins zijn gebaseerd op een technologie die nog nooit eerder in therapeutica is gebruikt. Het kan de geneeskunde veranderen en leiden tot vaccins tegen verschillende infectieziekten, waaronder malaria. En als het coronavirus blijft muteren, kunnen de mRNA-vaccins eenvoudig en snel worden aangepast. Messenger RNA is ook veelbelovend als basis voor goedkope genfixes voor sikkelcelziekte en hiv.”

Deze technologie moet daarom in de toekomst een goedkope standaardtherapie worden en daarom zo snel mogelijk tot stand komen, waarvoor een wereldwijde veldtest bijzonder geschikt is. De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz kondigde in een interview op tv al aan dat als gevolg van de aanstaande mutaties van SARS-CoV-2 de komende jaren alleen al in Oostenrijk 30 miljoen Covid-vaccins nodig zijn. Dit is ook in lijn met de stelling in het MIT-artikel om van Covid-vaccinaties een permanente voorziening te maken.

Om het gemakkelijker te maken voor degenen die willen vaccineren en degenen die (nog) niet willen beslissen om voor of tegen deze vaccinatie te beslissen, hebben we het beoordelingsrapport van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en andere officiële documenten met betrekking tot mRNA-vaccinatie uitputtend doorgespit.

We pretenderen niet compleet te zijn in onze informatie in dit artikel – ze is alleen bedoeld om inzicht te geven in de huidige problematiek.

Advertisement

Eerst de belangrijkste resultaten op een rij:
– Noch de Amerikaanse noch de Europese regelgevende autoriteiten hebben officieel een vaccin tegen Covid-19 goedgekeurd.
– De gegevens over de werkzaamheid zijn door het publiek verkeerd geïnterpreteerd.
– De informatie over de veiligheid is en wordt tot op de dag van vandaag onderdrukt en/of gebagatelliseerd.
– In het informatieblad van de Amerikaanse Food and Drug Administration, die het vaccin alleen een zogenaamde noodgoedkeuring verleende, staat: “Het Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccin is een niet-goedgekeurd vaccin dat COVID-19 kan voorkómen. Er is geen door de FDA goedgekeurd vaccin om COVID-19 te voorkómen.
– In een brief van 16-11-2020 aan de Tweede Kamer heeft de minister van VWS de nieuwe technologie nog als een risico aangeduid. Daarin staat o.a. het volgende te lezen – zie omkaderde tekst:
Het feit dat gebruik gemaakt wordt van een technologie waarmee nog geen geregistreerde vaccines gemaakt zijn is een risico.
Wij zijn van mening dat de risico’s, nu er wel geregistreerde “vaccins” zijn, die risico’s niet minder geworden zijn, temeer omdat de langetermijnrisico’s totaal niet bekend zijn.

Het rapport van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) spreekt op pagina 2 ook over een voorwaardelijke goedkeuring van het mRNA-vaccin Comirnaty ontwikkeld door BioNTech/Pfizer: “The applicant requested consideration of its application for a Conditional marketing authorisation in accordance with Article 14-a of the above-mentioned Regulation, as it is intended for the prophylaxis of a life-threatening disease.”

We hadden daarom de volgende verklaring van politici en de mainstream media verwacht: Iedereen die besluit zich te laten vaccineren met het nieuwe mRNA-vaccin Corminaty nadat hij/zij hierover is geïnformeerd, moet weten dat hij/zij een onderwerp zal zijn in een lopende fase III-studie. Volgens zijn rapport zal de EMA pas in december 2023 beslissen over de definitieve goedkeuring van het BioNTech/Pfizer-vaccin.
Als we bovendien de rechtsgrond nader bekijken – VERORDENING (EG) Nr. 507/2006 VAN DE COMMISSIE van 29 maart 2006 betreffende de voorwaardelijke goedkeuring van geneesmiddelen voor menselijk gebruik, die valt onder het toepassingsgebied van Verordening (EG) 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad – dan zijn er gerechtvaardigde twijfels of Comirnaty überhaupt voldoet aan de vereisten voor voorwaardelijke goedkeuring zoals gespecificeerd in de artikelen 2 en 4.

Volgens artikel 2 van de genoemde EU-verordening mag een voorwaardelijke handelsvergunning alleen worden afgegeven als er sprake is van een reële bedreiging voor de volksgezondheid en als een dergelijke bedreiging ook goed onderkend is. Geen van beide is waar: volgens de huidige stand van de wetenschap vormt Covid-19 geen reële bedreiging voor de volksgezondheid en is het ook niet goed vastgesteld, d.w.z. gebaseerd op wetenschappelijke feiten. Om deze reden is artikel 4 van de verordening niet van toepassing op Corminaty, zodat de wetmatigheid van de voorwaardelijke goedkeuring twijfelachtig is.

Overigens zien tal van advocaten het ook zo: advocaat Renate Holzeisen uit Bolzano – één van de internationale advocaten rond de Duitse Corona-commissie Reiner Füllmich, diende in februari 2021 een vordering tot nietigverklaring in volgens art. 263 VWEU tegen het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie met betrekking tot de gecentraliseerde goedkeuring van het vaccin “Comirnaty” inclusief een aanvraag voor een versnelde procedure zoals ingediend bij het Europese Hof van Justitie.

Advertisement

Het feit dat Covid-19 geen echte bedreiging voor de volksgezondheid vormt, had bekend moeten zijn sinds de studie “Infectie-sterftecijfer van COVID-19 afgeleid uit seroprevalentiegegevens”, gepubliceerd door John Ioannidis. Ioannidis, wiens studie ook werd gepubliceerd in Bulletin 99 van Gates’ Wereldgezondheidsorganisatie WHO, komt tot de volgende conclusie: in de 51 onderzochte regio’s lag het sterftecijfer slechts tussen 0,09% en 0,57%; voor mensen onder de 70 jaar was het 0,00% tot 0,05% zelfs aanzienlijk lager. Meer dan 99 procent van de mensen besmet met het coronavirus herstelt probleemloos van Covid-19, wat het verhaal van een dodelijke dreiging weerlegt. De statistische gegevens over oversterfte lijken ook Ioannidis’ gelijk te bewijzen: als het aantal mensen dat in 2020 stierf gerelateerd is aan de grootte van de respectieve bevolkingsgroep, is er geen relevante oversterfte.

Maar hoe zit het met de effectiviteit en veiligheid van de nieuwe vaccintechnologie? Hoe de experts van de EMA, de FDA en de Centers for Disease Control (CDC) de veiligheid en effectiviteit van Comirnaty en soortgelijke mRNA-vaccins beoordelen, blijkt uit de originele documenten, die voor iedereen gemakkelijk op het internet zijn te vinden.

Werkzaamheidsprofiel van Comirnaty.
De informatie over de klinische werkzaamheid van Corminaty wordt vermeld in het EMA-rapport in de conclusie (punt 2.5.4).
Daar staat:
– Het vaccin was in staat om de symptomen veroorzaakt door SARS-CoV-2 in alle onderzochte groepen te voorkómen;
– Het is niet statistisch significant of het vaccin ook bescherming kan bieden tegen ernstige ziekteverschijnselen;
– Het is volstrekt onduidelijk of het vaccin kan beschermen tegen infectie of overdracht van het virus.

Is dat laatste niet precies de definitie van vaccinatie? Als een vaccin geen bescherming kan bieden tegen een ziekte die meestal overdraagbaar is, is het dan überhaupt een vaccin? Is een actief ingrediënt dat alleen de symptomen van een ziekte verlicht niet wat we altijd een medicijn hebben genoemd?

De aanbeveling van het STIKO-onderdeel van het Robert Koch Institut suggereert ook dat het geen vaccin in de ware zin van het woord is. Hoe moet men anders de STIKO-verklaring interpreteren dat na de COVID-19-vaccinaties – noch na de 1e vaccinatiedosis, noch na de 2e dosis – er geen test van het vaccinatiesucces moet worden uitgevoerd omdat er dan geen verbindingen in het bloed van de gevaccineerde zijn die informatie zouden kunnen geven over immuniteit.

Advertisement

We weten dus niet of dit zogenaamde vaccin kan beschermen tegen infectie met SARS-Cov-2. Wat betekent tegen deze achtergrond de stelling dat Comirnaty een effectiviteit van 90 procent heeft? Het aantal 90 procent dat door BioNTech/Pfizer wordt gecommuniceerd, is correct, maar de betekenis ervan lijkt bij velen niet eens duidelijk te zijn – althans in de politiek en de mainstream media. Er is geen andere manier om uit te leggen waarom verschillende media vertellen dat het vaccin 90 procent van alle mensen die tegen een ziekte worden gevaccineerd, zou beschermen.

Het studieprotocol van Pfizer is online beschikbaar. Daar wordt de effectiviteit als volgt gedefinieerd: het aandeel Covid-19-gevallen in de vaccinatiegroep gedeeld door het aandeel Covid-19-gevallen in de controlegroep. Het resultaat wordt afgetrokken van 1 en vermenigvuldigd met honderd, zodat het kan worden uitgedrukt als een percentage. Iedereen die kan lezen en rekenen komt snel tot de volgende conclusie: er moeten 8 gevallen zijn geweest in de vaccinatiegroep en ongeveer 86 in de placebogroep (let wel, op een totaal van ongeveer 40.000 proefpersonen), en dat komt overeen met een vermindering van ongeveer 90 procent.

“90 procent effectief” betekent niet dat 9 op de 10 mensen die een vaccinatie ondergaan, beschermd zijn. Evenmin is het van toepassing op alle deelnemers aan het onderzoek of op alle mensen die in ons land zijn ingeënt. Het is eerder een relatieve risicovermindering die betrekking heeft op het aantal besmette mensen en niet een absolute vermindering die voor alle gevaccineerde personen zou gelden.

Veiligheidsprofiel van Comirnaty.
Net als bij de effectiviteit is dit helaas ook bij de veiligheid het geval, al is dit minder waarschijnlijk een misinterpretatie dan een misleidende handeling. Een blik op de officiële EMA-, FDA- en CDC-documenten zou voldoende zijn om duidelijkheid te verschaffen. In het rapport van de goedkeuringsinstantie EMA worden de veiligheidsproblemen van Comirnaty vermeld onder 2.7.

Anafylaxie wordt daar genoemd als een duidelijk geïdentificeerd veiligheidsrisico, dat moet worden begrepen als een overgevoeligheidsreactie van het immuunsysteem op componenten van het vaccin. Anafylaxie is een ernstige bijwerking die in het ergste geval zelfs tot de dood kan leiden.

Advertisement

De EMA ziet verdere veiligheidsrisico’s bij de vaccinatie van zwangere vrouwen, mensen met een verzwakt immuunsysteem, auto-immuunziekten en ontstekingsziekten. Volgens de EMA-experts zijn er helemaal geen valide gegevens voor kwetsbare mensen met reeds bestaande aandoeningen zoals COPD (chronische obstructieve longziekte), diabetes, chronische neurologische aandoeningen en hart- en vaatziekten.

We weten dus niet hoe de risicogroepen – degenen die het eerst zouden moeten worden gevaccineerd – op dit nieuwe vaccin zullen reageren. De talrijke ernstige bijwerkingen die sinds de start van de vaccinatie zijn opgetreden, vooral in verpleeghuizen, zijn echter de eerste indicaties van een mogelijke humanitaire ramp.

Met zijn analyse van de sterfgevallen onder senioren bekeek onderzoeker Martin Adam of de vaccinatie eerder een gevaar dan een zegen voor ouderen kon zijn. Adam nam de gegevens van het RKI (het Duitse Robert Koch Institut, de equivalent van ons RIVM maar dan deskundiger), die vrij beschikbaar zijn, met behulp van een zelfgeschreven programma en voerde een speciale evaluatie uit voor mensen van 80 jaar en ouder. Daaruit bleek dat het aantal overleden senioren gedurende twee maanden na de start van de vaccinatiecampagne bijna overal minstens even hoog was als in de 12 maanden ervoor. In 51 deelgebieden (gemeenten) was het sterftecijfer zelfs meer dan vier keer zo hoog, in 22 deelgebieden zelfs meer dan zes keer.

Zelfs als de resultaten van Adams evaluatie geen oorzakelijk verband tussen vaccinatie en overlijden toelaten, omdat ze alleen een correlatie weergeven, d.w.z. een onderlinge relatie tussen de twee parameters, vereisen ze een nauwkeurig onderzoek. Hier zouden autopsies op zijn plaats zijn, iets wat het RKI categorisch afwijst. Er is nog steeds geen informatie beschikbaar over mogelijke gevolgen op de lange termijn; dit komt ook aan de orde in het EMA-rapport. Kan het vaccin het risico op kanker op de lange termijn verhogen, auto-immuunreacties op gang brengen, een impact hebben op het ongeboren leven of misschien op de voortplanting?

Het antwoord is: ja en nee – we weten het op dit moment gewoon niet en deze onzekerheden zouden op een glasheldere manier gecommuniceerd moeten worden als onderdeel van een vaccinatiecampagne.

Advertisement

Antilichaam-afhankelijke versterking, of kortweg ADE (Antibody-Dependent-Enhancement), is ook een realistisch risico van vaccinaties tegen coronavirussen. Deze bijwerking is al waargenomen bij dierproeven met vaccinaties tegen de eerste SARS CoV-variant en tegen MERS CoV en het is ook de reden waarom het nog niet mogelijk was om een vaccin tegen coronavirussen te ontwikkelen. Het verraderlijke van ADE is dat het niet direct na een vaccinatie optreedt, maar mogelijk pas na een latere infectie met het wildtype virus. De antilichamen die tijdens de vaccinatie worden gevormd, herkennen het virus bij een latere infectie, maar kunnen het niet onschadelijk maken. In plaats daarvan zorgen ze ervoor dat het virus bepaalde immuuncellen binnendringt, wat leidt tot het vrijkomen van verschillende immuunrelevante stoffen, wat kan leiden tot bijzonder ernstige ziekteverlopen – inclusief de dood.

Problematische lipidenanodeeltjes.
Waar met geen woord over wordt gerept zijn de lipide nanodeeltjes die nodig zijn om het virus-mRNA te verpakken. Een deel van deze nanodeeltjes zijn kationische lipiden, waarvan is aangetoond dat ze toxische eigenschappen hebben. Deze toxiciteit heeft tot dusver het wijdverbreide gebruik van lipidenanodeeltjes bij gentherapie verhinderd, hoewel ze uitstekend geschikt zijn voor het inbrengen van genen in cellen.

Het probleem met kationische lipiden is hun positieve lading, omdat ze in een waterige omgeving kunnen reageren met veel negatief geladen componenten van de cel en zo onder meer oxidatieve stress veroorzaken. Verschillende onderzoeken tonen aan dat kationische lipiden het aantal reactieve zuurstofsoorten in de cellen verhogen, wat geassocieerd wordt met celstress. Bovendien kunnen kationische lipiden caspasen activeren, d.w.z. enzymen die geprogrammeerde celdood initiëren – de zogenaamde apoptose.

Bovendien zorgen lipidenanodeeltjes ervoor dat stoffen toegang krijgen tot de hersenen omdat ze theoretisch de bloed-hersenbarrière kunnen doorbreken. Het is niet bekend of de vaccins verpakt in lipidenanodeeltjes daar ook zullen aankomen. Enkele van de bijwerkingen die na vaccinatie optraden, maken een dergelijk scenario echter niet geheel onwaarschijnlijk.

Twijfelachtige preklinische praktijken.
Waarom de EMA het probleem van kationische lipiden volledig negeert bij zijn veiligheidsbeoordeling van Comirnaty, is onbegrijpelijk. Want zelfs de weinige preklinische gegevens die door BioNTech/Pfizer worden gepresenteerd geven aanwijzingen voor mogelijke toxische effecten van kationische lipiden bij de proefdieren – te vinden onder het punt “Niet-klinische aspecten” van het EMA-rapport.
Zo waren na vaccinatie de milt, lymfeklieren en lever vergroot bij de proefdieren en was er een ontsteking van de heupzenuw en het omringende bot. Ook de bloedvorming van de proefdieren werd door de vaccinatie verstoord, zoals blijkt uit abnormale concentraties van de verschillende bloedbestanddelen. Bovendien was er na de vaccinatie een sterke toename van zogenaamde acute-fase-eiwitten in het bloed, die wijzen op ontstekingsprocessen in het lichaam. Verhoogde vacuole-vorming was ook merkbaar in de lever van de proefdieren. Verhoogde levergewichten en de vorming van vacuolen duiden op de vorming van enzymen die vreemde stoffen metaboliseren. Dergelijke veranderingen wijzen op stoffen die giftig zijn voor de lever, die ook het risico op leverkanker kunnen verhogen.

Advertisement

Zelfs BioNTech zelf wijst er op dat de veranderingen in de lever van de proefdieren kunnen worden toegeschreven aan het metabolisme van de kationische lipiden. Dit wordt ook ondersteund door het feit dat de kationische lipiden in de lipidenanodeeltjes lange tijd in de lever bleven. Bij mensen is volgens BioNTech de halfwaardetijd – dat is de tijd waarin de helft van een stof wordt uitgescheiden – van de kationische lipiden ongeveer 20-30 dagen. Dit betekent dat 95 procent van deze stoffen pas na 4-5 maanden is uitgescheiden. Wat er in deze periode in de levercellen gebeurt en hoe dit de levercellen op lange termijn kan beïnvloeden, is nog onduidelijk.

Zelfs als BioNTech stelt dat de negatieve effecten die optraden na vaccinatie omkeerbaar waren bij de proefdieren, is het raadzaam om in het geval van dergelijke effecten uitgebreid te testen vóórdat deze stoffen aan gezonde mensen worden toegediend. Het is ook de vraag waarom BioNTech/Pfizer de dosis van 30 µg voor vaccinatie aanbeveelt en waarom de EMA instemt met deze procedure, hoewel de dosis van 10 µg hetzelfde immunologische effect zou kunnen bereiken. Dit zou twijfelachtig kunnen zijn omdat een hogere concentratie van lipidenanodeeltjes onvermijdelijk ook méér problematische kationische lipiden in de vaccindosis betekent. Eveneens onbegrijpelijk is de conclusie van de EMA, die spreekt van een vrij positieve risico-opbrengstverhouding, ondanks de bestaande gezondheidsrisico’s en het gebrek aan data.

We zijn echter nog meer geïnteresseerd in waarom de regering tegen deze achtergrond op zo’n criminele wijze het voorzorgsbeginsel jegens de samenleving negeert. Waarom neemt de regering bewust mogelijke vaccinatieschade – let wel: bij gezonde mensen – op de koop toe met haar door belastingbetalers gefinancierde vaccinatiecampagne?
Dat het vooral gaat om het geven van toestemming voor vaccinatie van zoveel mogelijk mensen wordt ondersteund door de verschillende informatiebladen, waarin alleen de meer ongevaarlijke bijwerkingen worden vermeld, terwijl de ernstige bijwerkingen, zoals vermeld in het EMA-rapport en in de CDC-documenten volledig worden verzwegen.
Het RIVM stelt: “De meest voorkomende bijwerkingen zijn een pijnlijke en soms wat gezwollen plek op je arm daar waar je geprikt bent, moeheid, hoofdpijn, koorts. Ook kun je last krijgen van spierpijn, misselijkheid en braken en gewrichtspijn. Deze klachten ontstaan binnen één of enkele dagen na vaccinatie en gaan vanzelf weer over.”

Over Comirnaty zegt de bijsluiter van het RIVM het volgende:
Net zoals bij andere vaccins kunt u last krijgen van bijwerkingen. De meeste bijwerkingen krijgt u omdat het vaccin ervoor zorgt dat de afweer van uw lichaam gaat werken. Afweer zorgt voor bescherming tegen het coronavirus.
Uit onderzoeken zijn de volgende meest voorkomende bijwerkingen bekend:
Pijn op de plek van de prik (meer dan 80%); moe zijn (meer dan 60%); hoofdpijn (meer dan 50%); spierpijn (meer dan 30%); koorts (meer dan 10%). Dit zijn bijwerkingen die bij andere vaccins ook voorkomen. Alle genoemde bijwerkingen duren meestal 1 tot 3 dagen.

Maar waar vinden we de mogelijke ongewenste effecten van het CDC-document uit december 2020? Daarin staat dat bij het documenteren van bijwerkingen die optreden in verband met de Covid-19-vaccinatie, bijzondere aandacht moet worden besteed aan de volgende bijwerkingen: overlijden, COVID-19-ziekte, Guillain-Barre-syndroom (GBS), toevallen, beroerte, narcolepsie/kataplexie, anafylaxie, vaccinatie tijdens zwangerschap, acuut myocardinfarct, myopericarditis, coagulopathie, dit zijn bloedstollingsstoornissen, diepe veneuze trombose, ziekte van Kawasaki, multisystemisch inflammatoir syndroom bij kinderen (MIS-C), multisystemische ontsteking bij volwassenen -A) en transversale myelitis.

Advertisement

Zelfs enkele van de schijnbaar onschadelijke bijwerkingen zijn bij nader inzien niet zo ongevaarlijk: vermoeidheid, hoofdpijn, koude rillingen, gewrichtspijn, koorts en misselijkheid kunnen ook wijzen op hemolyse, wat in ernstige gevallen kan leiden tot trombose of verstoring van de bloedsomloop. Het feit dat de lipidenanodeeltjes die in het vaccin worden gebruikt, hemolyse kunnen veroorzaken, is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Als ze in de rode bloedcellen komen dan kunnen ze door de eigenschappen van de katonische lipiden barsten (dit wordt hemolyse genoemd).

In een artikel in het alom gerespecteerde blad Science, gepubliceerd op 16 december 2020 onder de titel “The coronavirus may sometimes slip its genetic material into human chromosomes—but what does that mean?” wordt zelfs de vraag gesteld of coronavirus-mRNA’s mogelijk in het gastheer-DNA kunnen worden geïntegreerd. De auteurs laten onder meer zien dat LINE-1-elementen, de overblijfselen van oude retrovirale infecties die ongeveer 17 procent van het menselijk genoom uitmaken, dit zouden kunnen. Met behulp van LINE-1-elementen waren ze in staat om SARS-CoV-2-RNA’s in gekweekte menselijke cellen in DNA te transcriberen, ze in het genoom te integreren en ze opnieuw af te lezen. Of dit ook zou kunnen werken met het mRNA van het virale spike-eiwit dat bij de vaccinatie wordt toegediend, moet in detail worden onderzocht.

Tot slot hebben we nog wat pijnpunten:
– Waarom zouden we alle mensen vaccineren tegen een ziekte die meer dan 99 procent van de getroffenen zonder schade overleeft?
– In vervolg hierop: als zeer oude mensen met bijkomende ziekten en andere risicogroepen niet gevaccineerd zouden moeten worden en niet-risicogroepen geen vaccinatie nodig hebben, waarom hebben we dan überhaupt een vaccinatie nodig?
– Als mensen die gevaccineerd zijn opnieuw geïnfecteerd kunnen worden en waarschijnlijk besmettelijk zijn, waarom zouden we dan allemaal mensen blootstellen aan de risico’s van een voorheen ontoereikend geteste technologie?
– Waarom zouden we gezonde mensen – zonder welke reden dan ook – blootstellen aan de potentiële gezondheidsrisico’s die kationische lipiden blijken te vormen?
– In een Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa – het internationale orgaan waarvan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens deel uitmaakt – is een resolutie (2361) aangenomen waarin staat dat vaccins niet verplicht mogen zijn en dat niemand mag worden gediscrimineerd omdat hij niet is gevaccineerd. Hoe kan het dan zijn dat werkgevers die verplichting wel opleggen aan hun werknemers, bijvoorbeeld hier, hier en hier (bij de rijksoverheid).
– En tot slot de belangrijkste vraag: waar zijn eigenlijk de vele wetenschappers (betaald door belastingbetalers) wier taak het zou moeten zijn om de samenleving objectief en neutraal te informeren?

Is wetenschap tegen deze achtergrond überhaupt nog wetenschap of maken we ons momenteel meer zorgen over wat Friedrich August Hayek aanviel in zijn boek “The Counter-Revolution of Science” als blind wetenschappelijk optimisme? Met andere woorden, een soort sciëntisme dat volgens Hayek heeft geresulteerd in een socialistische planeconomie en Sovjet-totalitarisme.

Eén ding moeten we onszelf snel duidelijk maken: de wetenschap is niet alwetend, ze heeft ook geen autoriteit om te interpreteren en het is zeker geen vervangende religie, haar taak is eerder om experimenteel bepaalde feiten objectief en neutraal te presenteren. Al het andere kan overmoed zijn.

Advertisement

De wetenschappelijke adviseurs van de regering zijn, per definitie van wetenschap, geen wetenschappers, het zijn politieke activisten die schermen met de wetenschap om politiek te autoriseren waarvoor er nooit een democratische meerderheid zou zijn. De wetenschap is bezig zichzelf in diskrediet te brengen en als ze niet snel nadenkt over haar ware taak, verliest ze niet alleen haar geloofwaardigheid, maar graaft ze ook haar eigen graf.

Hallo beste bezoekers van SDB, wij zijn terug na een tijdje weggeweest om eerlijk tegen jullie te zijn wij konden de rekening van de hosting niet direct betalen vanwege minder prive inkomsten. Gelukkig hebben wij toch kunnen regelen dat de site weer online is al weten we niet voor hoe lang. Daarom hebben wij een verzoek om een donatie te doen zodat onze berichten die niet vermeld worden door de Mainstream Media kunnen blijven plaatsen. Wij zullen jullie voor altijd dankbaar zijn en veel leesplezier, denk aan onze sponsors, deel zo veel mogelijk onze berichten en als het mogelijk is steun ons hier onder!.

KLIK HIER VOOR EEN DONATIE

STEUN DE VRIJE MEDIA

Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres

- istanbul eskort - izmir eskort - eskort mersin - eskort - eskort antalya - istanbul avukat - web tasarım