20 september 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Anti-homo? Dit staat in de wet van de regering van Orbán – nu voor het eerst in het Nederlands

orban

De regering van Viktor Orbán in Hongarije heeft een LGBTQ-wet aangenomen die schijnverontwaardiging en inbreukprocedures in de Europese Unie veroorzaakt. Maar slechts enkelen zullen waarschijnlijk de exacte inhoud kennen. We documenteren voor het eerst belangrijke passages in het Duits.

De voetbalwereld hijst de regenboogvlag en politici zijn verontwaardigd over een wet “… voor de bescherming van kinderen” die op initiatief van de regering van Viktor Orbán door het Hongaarse parlement is aangenomen . De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, noemde de wet “een schande” en premier Rutte wil artikel 50 vvor Hongarije. Hun beschuldigingen zijn ernstig: “De wet discrimineert mensen op basis van hun seksuele geaardheid. Het schendt de fundamentele waarden van de Europese Unie: menselijke waardigheid, gelijkheid en respect voor mensenrechten. “Ze gelooft in een Europese Unie” waar we allemaal kunnen zijn wie we zijn “en” waar we kunnen houden van wie we willen “.

Von der Leyen wilde woensdag een brief naar Boedapest sturen waarin de commissie haar juridische zorgen schetste en de regering opriep om commentaar te geven – dit betekent de start van een inbreukprocedure, zoals werd bevestigd door hun omgeving. Orbán vertelde het persbureau DPA:

“Iedereen kan vrij leven in Hongarije, maar de opvoeding van kinderen is het exclusieve recht van de ouders.”

Maar wat staat er eigenlijk in deze wet? Verbiedt het mensen om te zijn wie ze zijn of om te houden van wie ze willen? Het is nu publiekelijk beschikbaar in Engelse vertaling via het Duits-Hongaarse Instituut voor Europese Samenwerking, waaronder hier. Voor het eerst is de wet nu in het Duits vertaald. Hieronder documenteren we de passages die vooral leidden tot de internationale verontwaardiging.

1. Wijziging van Wet XXXI van 1997 betreffende de bescherming van kinderen en het beheer van voogdij

Deel 1

(1) In de ondertitel “The Aims and Principles of the Law” van Wet XXXI van 1997 inzake de bescherming van kinderen en voogdijadministratie (hierna “Gyvt.”), wordt het volgende artikel 3 / A toegevoegd:

“Sectie 3 / A

Als onderdeel van het kinderbeschermingssysteem beschermt de staat het recht van kinderen op een zelfidentiteit die overeenkomt met hun geboortegeslacht. ”

(2) In de Gyvt. het volgende artikel 6 / A wordt toegevoegd:

“Sectie 6 / A

Om de verwezenlijking van de doelstellingen van deze wet en de verwezenlijking van de rechten van het kind te verzekeren, is het verboden om aan personen onder de achttien jaar inhoud ter beschikking te stellen die pornografisch is of die seksualiteit op een ongepaste manier of diegene propageert. of een afwijking vertegenwoordigen van de eigen identiteit die overeenkomt met het geboortegeslacht, een geslachtsverandering of homoseksualiteit. ”

3. Wijziging van Wet XLVIII van 2008 betreffende de basisvoorwaarden en bepaalde beperkingen op commerciële reclameactiviteiten

Sectie 3

In § 8 van Wet XLVIII van 2008 betreffende de basisvoorwaarden en bepaalde beperkingen van commerciële reclameactiviteiten, wordt de volgende paragraaf (1a) toegevoegd:

“(1a) Het is verboden reclame toegankelijk te maken voor personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, waarin seksualiteit op ontoelaatbare wijze wordt weergegeven of die de afwijking van de eigen identiteit, geslachtsverandering of homoseksualiteit die overeenkomt met de geboorte geslacht. ”

5. Wijziging van wet CLXXXV van 2010 inzake mediadiensten en massacommunicatie

Sectie 9

(1) Sectie 9, lid 1, van de wet CLXXXV van 2010 betreffende mediadiensten en massacommunicatie (hierna “Mttv.”) Wordt vervangen door de volgende bepaling:

“(1) Met uitzondering van nieuwsprogramma’s, politieke informatieprogramma’s, sportprogramma’s, voorvertoningen van programma’s, politieke reclame, telewinkelen, reclame voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare aankondigingen, hebben aanbieders van mediadiensten die lineaire mediadiensten aanbieden alle programma’s die zij willen uitzenden in een van de categorieën onder de leden (2) tot (7). “

(2) Paragraaf 9 Paragraaf 6 Mttv. wordt vervangen door de volgende regel:

“(6) Programma’s worden in categorie V ingedeeld als ze in staat zijn de lichamelijke, geestelijke of morele ontwikkeling van minderjarigen negatief te beïnvloeden, met name omdat het centrale element geweld is, de verspreiding of representatie van een afwijking van de zelfidentiteit die overeenkomt met het geslacht van de geboorte, geslachtsverandering of homoseksualiteit, of de directe, naturalistische of ongegronde weergave van seksualiteit. Deze programma’s zijn geclassificeerd als “niet geschikt voor kijkers onder de achttien jaar”. “

(3) Artikel 32 van de Mttv. het volgende lid (4 bis) wordt toegevoegd:

“4a) Programma’s worden niet als reclame voor openbare instellingen en gemeenschapsvoorzieningen beschouwd als ze een negatieve invloed kunnen uitoefenen op de passende lichamelijke, geestelijke of morele ontwikkeling van minderjarigen, met name door de vrije weergave van seksualiteit en pornografie als een centraal element dat de voortplanting of representatie bevat van de afwijking van de zelfidentiteit die overeenkomt met het geboortegeslacht, geslachtsverandering of homoseksualiteit. “

(4) § 168 / A Abs. 1 Mttv. wordt vervangen door de volgende regel:

“(1) Rekening houdend met de ervaringen van het voorgaande jaar, stelt de Mediaraad uiterlijk op 1 december van het jaar voorafgaand aan het betrokken jaar een jaarlijks toezichtsplan op en publiceert dit binnen vijftien dagen op zijn website. De Mediaraad stelt zijn jaarlijks toezichtsplan op met bijzondere aandacht voor de naleving van de bepalingen inzake de bescherming van kinderen en minderjarigen. De Mediaraad draagt ​​zorg voor de samenhang van de door haar opgestelde toezichtplannen. De plannen kunnen aan het einde van het betreffende halfjaar worden herzien op basis van ervaringen uit de eerste helft van het jaar; de plannen kunnen zo nodig door de mediaraad worden gewijzigd. Gewijzigde toezichtplannen worden binnen vijftien dagen na de wijziging door de Mediaraad op haar website gepubliceerd. “

(5) Sectie 179 (2) Mttv. wordt vervangen door de volgende regel:

“(2) Indien problemen worden geconstateerd in verband met het bepaalde in lid 1 en indien deze wet of de desbetreffende bepalingen van de Wet op de persvrijheid worden geschonden, is de Mediaraad verplicht doeltreffende maatregelen te nemen in de lidstaat waarnaar de mediadienstverlener genoemd in lid 1 is onderworpen aan vragen. In een dergelijk verzoek moet de Mediaraad de lidstaat verzoeken maatregelen te nemen om de door de Mediaraad geconstateerde overtredingen te verhelpen. “

6. Wijziging van de CCXI-wet van 2011 inzake de bescherming van gezinnen

Sectie 10

(1) Sectie 1, lid 1, van de CCXI-wet van 2011 betreffende de bescherming van gezinnen (hierna “Csvt.”) Wordt vervangen door de volgende bepaling:

“(1) De staat beschermt de instellingen van het gezin en het huwelijk ook vanwege hun waardigheid en hun waarde op zichzelf, in het bijzonder de relatie tussen ouders en kinderen waarin de moeder een vrouw is en de vader een man. “

(2) Artikel 1 (2) van de Ksvt. wordt vervangen door:

“(2) De bescherming van georganiseerde familierelaties en de verwezenlijking van het recht van kinderen op een zelfidentiteit die overeenkomt met hun geboortegeslacht, spelen een sleutelrol bij het behouden van hun fysieke, mentale en morele gezondheid. “

(3) In de Csvt. de volgende sectie 5 / A wordt toegevoegd:

“Sectie 5 / A

Ter bescherming van de in deze wet genoemde doelen en ter bescherming van kinderen is het verboden inhoud ter beschikking te stellen aan personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, die pornografisch is of seksualiteit op ontoelaatbare wijze weergeeft of daarvan afwijkt. of vertegenwoordigen eigen identiteit, geslachtsverandering of homoseksualiteit passend bij het geslacht van de geboorte. “

7. Wijziging van de CXC-wet 2011 inzake nationaal openbaar onderwijs

Sectie 11

(1) In sectie 9 van de CXC-wet van 2011 inzake nationaal openbaar onderwijs (hierna “Nktv.”) wordt de volgende paragraaf (12) toegevoegd:

“(12) Bij het uitvoeren van activiteiten die van invloed zijn op de seksuele cultuur, het geslacht, de seksuele geaardheid en de seksuele ontwikkeling, moeten in het bijzonder de bepalingen van artikel XVI, lid 1, van de basiswet in acht worden genomen. Dergelijke activiteiten mogen niet gericht zijn op het bevorderen van afwijkingen van de eigen identiteit op grond van geboortegeslacht, geslachtsverandering of homoseksualiteit. “

(2) In ondertitel 7 van de Nktv. het volgende artikel 9 / A wordt toegevoegd:

“Sectie 9 / A

(1) Een persoon of organisatie, met uitzondering van een werknemer die werkzaam is als leraar in een onderwijsinstelling, een specialist die in een dergelijke instelling schoolgezondheidszorg verleent, en een overheidsinstantie die betrokken is bij een samenwerkingsovereenkomst gesloten met zo’n instelling is een klaslokaal of anderszins georganiseerde activiteit voor studenten die zich richt op seksuele cultuur, geslacht, seksuele geaardheid, seksuele ontwikkeling, de schadelijke effecten van drugsgebruik, de gevaren van internet en elke vorm van lichamelijke of geestelijke gezondheidsontwikkeling ( im Voor de doeleinden van deze sectie, hierna het “programma” genoemd, alleen als het is geregistreerd door de door de wet bepaalde instantie.

(2) De gegevens in het register volgens paragraaf (1) worden geacht toegankelijk te zijn om redenen van algemeen belang, die moeten worden gepubliceerd op de website van de door de wet aangewezen instantie om het register volgens paragraaf (1) bij te houden.

(3) Het register volgens paragraaf (1) moet het volgende bevatten:

a) de titel van het programma,

b) contactgegevens en

ba) naam van een natuurlijke persoon of programma-eigenaar

bb) Naam en zetel van een programma-eigenaar van een organisatie,

c) Vermelding van het type openbare onderwijsinstelling waar het programma wordt uitgevoerd,

d) Datum van inschrijving en periode (schooljaar) waarin de ingeschreven opleiding kan worden gevolgd in een openbare onderwijsinstelling, en

e) Onderwerp van het programma.

(4) De instantie die overeenkomstig lid 1 is aangewezen om een ​​register bij te houden, is gerechtigd de gegevens in het register overeenkomstig lid 1 te verwerken tot het moment waarop deze uit het register worden verwijderd. “

(3) Artikel 79 van de Nktv. het volgende lid (8) wordt toegevoegd:

“(8) Als de autoriteit die verantwoordelijk is voor openbare onderwijstaken tijdens een onderzoek vaststelt dat een onderwijsinstelling de bepalingen van § 9 / A, lid 1, heeft geschonden, heeft zij een administratieve overtreding jegens het hoofd van de instelling en de persoon of om de lid van de organisatie in overeenstemming met / 9 / A lid 1 die de activiteit uitvoert die niet is ingeschreven in het daar genoemde register. “

(4) Volgens artikel 94 (1) van de Nktv. het volgende punt j) wordt toegevoegd:

(De minister bevoegd voor onderwijs is bevoegd om)

“J) om de instantie te noemen die bevoegd is om het register bij te houden in overeenstemming met § 9 / A, lid 1 en om de gedetailleerde vereisten voor de inschrijving en de gedetailleerde bepalingen over het onderhoud en de publicatie van het register te specificeren,”

(in een decreet.)

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.