20 oktober 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Als PVV wilt stemmen lees dan eerst dit stuk

PVV

Het PVV programma naast dat van de CentrumDemocaten uit 1992!

Natuurlijk begrijpen wij u als u zegt mijn stem gaat naar de PVV van Geert Wilders, de afgelopen jaren hebben we het zwaar gehad en niets anders dan VVD leugens moeten aanhoren, maar voor u stemt op Geert Wilders lees dan even goed dit stuk!

De PVV en haar leider Wilders zeggen voor de gewone man op te komen. Niets is minder waar. Ze draaien en liegen met hun standpunten net zo veel als de andere gevestigde neoliberale partijen en vooral (ondanks hun makkelijke slogans) zijn ze tegen de belangen van arbeidersklasse.

Want de PVV is voor hogere huren, voor lagere lonen, voor elite-tolwegen, voor meer EU bemoeienis en voor het kapitalistische handelsplan TTIP. Maar de PVV is juist weer tegen dierenbeschermende maatregelen, tegen maatregelen tegen graaiers en tegen het weer invoeren van een nationaal ziekenfonds. Hieronder een lijst van PVV-standpunten waarover zeker de rechtse media zwijgt en waar Wilders zelf natuurlijk niet over brult!

PVV sloopte mee met de VVD

1. In strijd met de gewekte verwachtingen stemde de PVV tegen het opstellen van een armoedebeleid en tegen gelijke rechten op WW en ziektewet voor flexwerkers.

2. De PVV stemde voor bezuinigingen op jonggehandicapten en sociale werkplaatsen voor het afschaffen van de alleenstaandeouderkorting en voor het korten van de huurtoeslag.
Dat laatste kost huurders met een laag inkomen zo’n 180 euro per jaar.

3. De belofte van de PVV om tegen ‘graaiers en profiteurs’ in actie te komen blijkt eveneens loos te zijn. De partij stemde tegen het invoeren van een Balkenendenorm in de cultuursector en in de zorg. En voor de belastingvoordelen van het Koningshuis.

4. Gezinnen met een maandinkomen vanaf 1.950 euro mogen van de PVV niet meer in een sociale huurwoning gaan wonen.

5. Lonen in de publieke sector willen ze bevriezen.

6. Voor de verkiezingen (2010) eiste de PVV ‘absolute transparantie’ over de ontwikkeling van de koopkracht in Nederland, nu vindt de partij het niet meer nodig dat deze cijfers in de rijksbegroting worden gepubliceerd.

7. De PVV beloofde dat de zorg beter en betaalbaar zou worden en ouderen meer rechten en voorzieningen zouden krijgen. In werkelijkheid stemde de PVV in de Tweede Kamer voor hogere eigen bijdragen en voor bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb) en de begeleiding van ouderen in de dagopvang met een IQ boven de 70. 
Wilders zegt tegen marktwerking in de zorg te zijn, maar stemde voor particuliere
investeringen en winstuitkeringen in ziekenhuizen en voor betaalde voorrangszorg via zogenaamde SOS-artsen.

8. De PVV stemde tegen een meer inkomensafhankelijke premie (ziekenfonds!), tegen maatregelen om wachtlijsten in de jeugdzorg te verminderen en zelfs tegen het in stand houden van het wettelijk recht op jeugdzorg.

9. De PVV stemde ook tegen een passende indicatiestelling voor AWBZ-verzekerden, waardoor meervoudig gehandicapten en mensen met een intensieve zorgvraag nu geen gebruik kunnen maken van een pgb.

10. Ook agenten in spe moeten het ontgelden: de PVV stemt in met bezuinigingen op de politieopleiding en betaalt aspirant-agenten geen vergoeding meer.
Voor zij-instromers wordt het zo onmogelijk om politie-agent te worden. De PVV stemde in met het afschaffen van de zogenaamde ‘Montfrans-middelen’, geld dat gemeenten gebruiken voor hun veiligheidsbeleid.

11. De PVV weigert ook alcoholverslaafden in het verkeer extra aan te pakken en is tegen concrete voorstellen om de oververtegenwoordiging van niet-westerse jongeren in de criminaliteit terug te dringen.

12. Recidive wil de PVV wel terugdringen, maar door te bezuinigen op reclassering en een snelle re-integratie van ex-gedetineerden af te wijzen, blijft ook dit een loze belofte.

13. De PVV laat gewone mensen in de file staan, maar laat de rijken rijden. De partij stemde in met betaalde elite-tolrijbanen, waarop mensen met geld de files kunnen passeren, tegen mobiliteitsmanagement voor werkgevers en werknemers, tegen geld voor sneller onderhoud van bestaande wegen en tegen maximale sluitingstijden van spoorwegovergangen.

14. De spoorwegen hoeven van de PVV niet weersbestendig te worden gemaakt
en de prijs voor een trein- of buskaartje mag sneller stijgen dan de kosten voor een auto.

15. De PVV stemde tegen een voorstel om het tekort aan fietsenstallingen bij stations op te lossen en tegen een minimum-voorzieningenniveau voor openbaar vervoer in het landelijke gebied.

16. De PVV verklaarde zich ook tegen het verbeteren van de verkeersleiding bij ProRail tegen een inventarisatie van knelpunten op het spoor en tegen een onafhankelijke klachteninstelling voor het openbaar vervoer. De reisinformatie en communicatie met reizigers bij een ongeluk op het spoor hoeft van de PVV niet te worden verbeterd.

17. De PVV was in de verkiezingstijd kampioen dierenrechten. Na de verkiezingen veranderde dat snel. De fractie stemde tegen verplichte brandbestrijdingsmiddelen in stallen – waar de laatste vijf jaar ruim 700.000 dieren levend zijn verbrand.De partij stemde tegen betere controle op de intensieve veehouderij, tegen een voorstel om de dierenwelzijnsregels aan te scherpen, tegen plannen om gaandeweg een einde te maken aan de bio-industrie, tegen een verkoopverbod voor de bedreigde blauwvintonijn, tegen het in stand houden van het systeem van dierenrechten na 2015, maar voor de plezierjacht op wilde zwijnen op de Kroondomeinen.

18. De PVV stemde ook tegen een vergunningenstop voor megastallen. Bovendien was de partij tegen het voorstel om vervuilende bedrijven te laten meebetalen aan het opruimen van dioxine in onze rivierbodems, tegen een actieplan om zwerfafval aan te pakken, tegen gesprekken met België om te voorkomen dat de Westerschelde verder zou moeten worden uitgediept, tegen het voorstel om meer openheid te geven over de plannen voor nieuwe kerncentrales en voor de bouw van nieuwe kolencentrales.

19. Het woord ‘democratie’ valt vijftien keer in het PVV verkiezingsprogramma, het begrip ‘vrijheid’ nog vaker. Na de verkiezingen stemde de partij echter tegen de verbetering van de informatievoorziening van de regering aan de Kamer over Europese besluitvorming en de invloed van Nederland daarop. In strijd met haar beloften stemde de PVV tegen een nieuwe wet die de financiering van politieke partijen inzichtelijker moet maken.

20. Ook de belofte voor meer openheid werd gebroken: de partij stemde tegen openbaarmaking van de zakelijke belangen van ministers en hoe zij met die belangen zijn omgegaan. De beloofde onafhankelijkheid van ‘Brussel’ leidde niet tot steun voor voorstellen om meer zeggenschap te krijgen over onze land- en tuinbouw.

21. De PVV verzet zich ook niet tegen de groeiende Europese bemoeienis met onze woningcorporaties.

22. De partij stemde voor meer invloed van ‘Brussel’ op de Nederlandse begroting.

23. De ‘falende magistratuur’ is volgens de PVV een bedreiging voor onze democratie, maar de partij stemde tegen een onderzoek naar de invloed van de manier van financieren van de rechterlijke macht op de kwaliteit van de vonnissen.

24. Een paar maanden geleden stemden ze tegen afschaffing eigen risico voor mensen met chronische aandoening en ouderen….

25. PVV is voor verdere liberalisering van de sociale huursector, dus voor hogere huren.

26. De PVV is voor TTIP, het trans-Atlantische verdrag waarmee macht van politiek en rechtsstaat wordt overgeheveld naar multinationals.

27. De PVV stemde in 2015 tegen de miljonairsbelasting, waarmee het gat tussen arm en rijk had kunnen slinken.

Het A4-tje

Met slechts een A4’tje presenteerde de ”Partij voor Vreemdelingenhaat en Vrijemarktpolitiek” haar programma voor de verkiezingen in 2017. De PVV van alleenheerser Wilders maakt duidelijk waarvoor ze staan. Een racistisch beleid met ondemocratische opvattingen. De Kernwaarde van Wilders is het beperken van vrijheid voor moslims en andere immigranten. Landsgrenzen moeten dicht, alle azc’s moeten gesloten worden (mensen die in azc’s verblijven moeten vermoedelijk worden gedeporteerd), vrouwen met een hoofddoek moeten verbannen worden uit de publieke sector, moskeeën, islamitische scholen en de koran verboden! 

Door het racistische klimaat in Nederland wint de PVV terrein. De bende van Wilders weet daarnaast te profiteren van het verraad der sociaal democratie en de zwaktes van politiek links. Hoewel de SP van Emile Roemer, groot potentieel heeft om de partij van de arbeidersklasse te worden, werken de ”sociaal democraten” van de SP liever samen met de neoliberalen in verschillende lokale overheden. Roemer staat daarnaast te popelen om deel te worden van een (neoliberale?) kapitalistische regering in 2017!

Veel mensen voelen zich in de steek gelaten

Al dit versterkt het gevoel van machteloosheid op straat. Arbeiders voelen zich in de steek gelaten door de politiek. Daarnaast beweren rechtse populisten zoals Wilders, dat de burgerlijke politiek alleen in dienst zou staan van een ”linkse elite”. Die zogenaamde ”linkse elite” zou multiculturalisme op dwingen en etnische minderheden voortrekken. Dat minderheden juist minder kansen in Nederland hebben, vertellen de rechtse types niet. Daarnaast is er geen spraken van een ”linkse elite”, maar van een rechtse elite. Deze elite is altijd rechts-kapitalistisch geweest, omdat onze maatschappij ingesteld is op het kapitalisme en neoliberalisme, al meer dan 30 jaar!

MSM is mild

Het partijprogramma van de PVV werd behoorlijk mild ontvangen. De kapitalistische kranten spraken niet hun minachting uit, maar noemde het programma ”ongeloofwaardig” en ”onuitvoerbaar”. Geen felle kritiek op de ondemocratische standpunten, geen massieve afkeuring van het racisme dat deze radicaal rechtse partij uitstraalt. Nee, de kapitalistische pers blijft te mild. Hierdoor worden de opvattingen van Geert Wilders min of meer legitiem, wat gewoon niet mag gebeuren. De burgerlijke politiek onderschat de PVV. Ze denken dat Wilders toch niets kan doen. Maar dat dachten de kapitalistische partijen in Duitsland ook tussen 1921 en 1933!

PVV heeft linkse standpunten

Wat de PVV ook stemmen oplevert zijn hun ”linkse” standpunten. Zo willen de rechtse populisten dat de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar gaat, het eigen risico en de marktwerking in de zorg moeten worden afgeschaft, de huren omlaag. Dat zijn typische linkse opvattingen, die de PVV echter gekaapt heeft voor populistische propaganda. Het levert hun stemmen op van arbeiders, die zich in de steek gelaten voelen. Wilders heeft echter helemaal geen behoefde aan linkse politiek. Toen hij in 2010 bijna in het landsbestuur kwam, liet hij zijn standpunt omtrent de AOW op 65 meteen vallen. Ook op het punt van marktwerking is Wilders niet te vertrouwen. Want hij steunde bijna 15 jaar het beleid van de VVD onder Frits Bolkestein!

Het kabinet Mark Rutte 1 (2010-2012) werd gesteund door de PVV. Wilders gaf vanuit de tweede kamer, steun aan dit minderheidskabinet. Ook als oppositiepartij stemde de PVV consequent voor marktwerking in de zorg, het verhogen van het eigen risico naar 350 euro (is ondertussen al 385 euro dankzij de PvdA) en de liberalisering van de woningmarkt. Alleen al daarom zijn deze ”linkse” standpunten niet te vertrouwen. De PVV is een neoliberale rechtse partij, die echter populaire linkse thema’s misbruikt om kiezers uit de arbeidersklasse te misleiden, MAAR PAS OP!, Wilders heeft grote geldschieters uit Israël en de VS machtige organisaties die uiterst rechts beleid voeren en die een groot gevaar zijn voor de vrede in Europa.

Neoliberale rechtse VNL

Wij zijn fel tegen de ”Partij voor Vreemdelingenhaat en Vrijemarktpolitiek”. Wij verwerpen dit racistische en gevaarlijke partijprogramma en roepen arbeiders op om niet op Wilders en zijn rechtse bende te stemmen. Helaas laat een te groot deel van de werkende klasse zich misleiden door deze gevaarlijke partij. Want de woede is groot en ook al is dat begrijpbaar, stemmen op een neoliberale partij maakt het juist nog erger. De PVV krijgt daarnaast ook al concurrentie van een tweede neoliberale rechtse partij!

VNL (Voor Nederland) is een PVV kloon, opgericht door twee voormalige aanhangers van Wilders die uit zijn partij waren gezet. De rechtse kloon hoopt in 2017 wat stemmen van de PVV te kunnen weghalen. Anders dan de partij waaruit ze ontstaan zijn is VNL minder gericht op moslimhaat en populisme. ”Voor Nederland” is wel typisch nationalistisch, neoliberaal en voor een kleine overheid. Als lijsttrekker hebben ze Jan Roos gekozen, een sensatie journalist van de website GeenStijl, waar racistisch Nederland kan schelden op moslims, vrouwen, socialisten en zwarte activisten!

Sterke leider nodig

Dat Jan Roos voor VNL gaat werken is niet vreemd. Het rechts populisme is populair, maar ook alleen omdat de PvdA de arbeidersklasse verraden heeft en de SP te slap is om als strijdbare socialistische partij op te treden. De VVD, PVV en VNL kunnen stemmen winnen doordat politiek links geen socialistisch alternatief biedt bij verkiezingen. Daarom pleiten wij voor een leider zoals Pablo Igelsias van Podemos in Spanje. De PvdA wordt die partij niet meer, ook al willen wat linksere leden terug naar de tijden van Joop den Uyl. Na jaren het neoliberalisme gesteund te hebben is de ”Partij van de Asocialen” gewoon niet meer het gezicht van de werkende klasse!

Te veel partijen zijn meegegaan met de rechtse mentaliteit die Wilders uitstraalt. Uit angst om stemmers te verliezen hebben grote partijen (VVD, PvdA en CDA) enkel asociale standpunten van de PVV overgenomen!

Vluchtelingen wel lastig maar niet de oorzaak

Politiek links moet niet zwijgend toekijken, maar in het offensief gaan tegen Wilders en zijn ”Partij voor Vreemdelingenhaat en Vrijemarktpolitiek”. We moeten ook duidelijk maken dat de ongelijkheid en woede in de samenleving terecht is. Maar dat moslims niet verantwoordelijk zijn voor de stijgende lasten, de bonuscultuur en het feit dat de politiek in dienst staat van de kapitalisten. Wilders wil ons doen geloven dat buitenlanders het probleem zijn, terwijl juist hij en zijn rechtse collega’s voor de problemen gezorgd hebben. Geert Wilders was 15 jaar lid van de VVD en heeft bijgedragen aan het neoliberale klimaat en de ellende die het produceerde!

 

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.