Alarmklok geluid voor Vrouwe Justitia: is Nederland nog wel een ‘recht?’staat?

Vandaag geen ‘leuke plaatjes’ maar alleen deze ex-pliciete brief d.d. 16-08-2017/ oproep aan de Raad voor de Recht?spraak met voorzitter mr.Bakker

om per direct = onmiddellijk ‘orde op zaken te (laten) stellen‘…

    of

zelf ‘door de mand te vallen, ontmaskerd te worden‘ en dan de ‘toorn des volks over zich af te roepen’!

  • De inhoud is schokkend en onthullend, svp. ‘even lezen’, dan snapt u allemaal gelijk waarom die PapaErikGroenendijk dit niet pikt

veel dank voor uw interesse/ moeite en het ‘delen’ als u met met mij eens bent, super!

rechtspraakVolhardend vader en rechtzoekend burger:

Dhr. drs. E.M. Groenendijk MSc.
Papastraat
Bussum
stoppasfamiliedrama@outlook.com

Betreft:
1. Onmiddellijk ingrijpen door Raad voor de Rechtspraak bij ‘Paleis van Misdaad’ vereist.
2. Failliet van de Nederlandse ‘recht’?-staat in PAS-familiedrama onomstotelijk bewezen!
3. Melding openbaarmaking brief en publicatie: http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/

Raad voor de rechtspraak

rechtspraak
Tav. dhr.mr. F.C. Bakker (voorzitter);

mr. C.H.W.M. Sterk (vice-voorzitter); dhr. drs. P. Arnoldus (niet-rechterlijk lid) en mw. mr.H. Rappa-Velt (niet-rechterlijk lid).

Bezoekadres
Kneuterdijk 1                  Telefoonnummer: (088) 361 00 00
2514 EM Den Haag          Faxnummer: (088) 361 00 22

Correspondentieadres
Postbus 90613
2509 LP Den Haag

Bussum, 16 augustus 2017

Geachte Raad voor de Rechtspraak/ vz. Bakker,
Geachte eerlijke en weldenkende Nederlanders,

In reactie op uw brief d.d. 03-08-2017/ mr. Hiemcke meldt deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. het volgende:

Citaat-RvdR:

  • Ik hoop u met deze informatie voldoende te hebben geïnformeerd.’

Reactie volhardend vader en recht-zoekend burger Groenendijk:

1. U kunt ‘hopen wat u wilt’, maar helaas. Groenendijk meent nog steeds onvoldoende geïnformeerd te zijn en roept uw ‘Raad voor de Recht?spraak’ (RvdR) andermaal op om – mee te werken aan het – recht doen laten gelden…

dat is namelijk toch uw naam en bestaansrecht?!

2. Want: vindt de RvdR het ‘normaal/ fatsoenlijk’ dat de Nederlandse Orde van Advoca-ten (NOvA) – al haar organen met daar ‘werk’zame advocaten/ dekens – enkel en alleen (tucht-recht?erlijke) verantwoording af te leggen heeft aan… ‘hun gelijken’ = andere burgers (‘peer judgement’) en het volgens uw eigen melding alleen ‘minister van Veilig-heid? en Justitie?’ is die hen zou moeten controleren…

maar die nu juist – ondanks herhaald aanschrijven – weigert om dat te doen?!

Daarnaast betekent dit dat er in het huidige ‘systeem’ (= de wijze van inrichting klacht-recht advocatuur) geen sprake is van scheiding der machten en er dus ook helemaal geen onafhankelijke tucht‘recht’spraak’ mogelijk is! Het systeem deugt niet; dat is de juiste conclusie.

3. Groenendijk verzoekt dan ook, met klem, aan de RvdR = voorzitter Bakker zelf (dus niet weer delegeren maar zijn ‘natte’ handtekening eronder) om – per ommegaande – inhoudelijk te reageren op deze geconstateerde ‘weeffout’/ discrepantie tussen:

…enerzijds de wettelijk vereiste, onafhankelijke tuchtrechtspraak advocatuur en

…anderzijds de feitelijke praktijk van enkel ‘peer judgement’ = ‘hun stinkende soort dekt hun stinkende soort’, ondanks de 100% bewijzen van het tegendeel.

De namen: ‘Raad en Hof van Discipline’ suggereren weliswaar dat het een ‘rechtbank of hof’ betreft maar dat is helemaal niet waar! Waarom is die advocatenclub ‘vrijgesteld’ van het toezicht/ controle door de RvdR?

Dat biedt hen namelijk de mogelijkheid – en dat wordt op grote schaal misbruikt! – om ‘de boel te besodemieteren zonder enig (persoonlijk) risico’ want ‘ze worden toch wel gedekt door hun smerige vrienden = nep-‘rechters’…

dat is de feitelijke praktijk (in deze casus)!

4. Wat voor ‘apart van de normale rechtspraak’-georganiseerde advocaten nep-tucht-recht geldt, is ook het geval bij de SKJ – de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Ook daar blijkt dat in het huidige ‘systeem’ (= wijze van inrichting klachtrecht jeugd-zorg) geen sprake is van scheiding der machten en is er dus ook helemaal geen onaf-hankelijke tucht-‘recht’spraak’ mogelijk is!

Het systeem deugt niet; dat is de enige, juiste conclusie. Want:

Op mijn melding van hun bewuste, criminele!, verzaken en duidelijke oproep ‘orde op zaken te (laten) stellen’ bij een nep-tucht’recht’spraak betreffende falende jeugd’zorg’-medewerkers

– waar aan de ‘gezins’-voogd van SVMN/ Marieke K. en de opdrachten gevende team-‘leider’/ Steven S. niet eens geregistreerd blijkt en daarmee op geen enkele wijze ver-antwoording hoeft af te leggen en buiten schot blijft; waarom is registratie niet voor alle mede-werkers in de jeugd’zorg’ verplicht? in de voorspelbare praktijk zijn het na-melijk juist de – vele! – ‘zwarte schapen’ die zich niet (laten) registeren…! –

verwees de RvdR niet naar de verantwoordelijk minister, zoals ter zake de advocaten-clubs werd gedaan, maar ‘terug naar die beroepsgroepen’ die de SKJ gezamenlijk opgezet hadden als vervanging van hun individuele klachtencommissies.

5. Het NIP, de NVO en BPSW gaan de ‘eigen SKJ’ niet afvallen, RvdR/ mr. Hiemcke! Uw ‘terug naar af’-verwijzing is dan ook totaal misplaatst en geen melding van het voor de jeugd’zorg’ verantwoordelijk ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/ (nog) minister Asscher is dan ook als misleiding te duiden, aldus Groenendijk.

Jegens afdelingshoofd HRM/OO, mr. Hiemcke wordt hierbij om die 2 redenen formeel klacht ingediend, want: deze RvdR-‘sub-baas’ die meedoet aan ‘burger Groenendijk afhouden’, zit op de verkeerde plaats en kan beter ontslag nemen voordat ze oneervol ontslagen wordt!

6. Groenendijk verzoekt dan ook, met klem, aan de RvdR = voorzitter Bakker zelf (dus niet… delegeren maar zijn ‘natte’ handtekening eronder) om – per ommegaande – in-houdelijk te reageren op deze geconstateerde ‘weeffout’/ discrepantie tussen

…enerzijds de wettelijk vereiste, onafhankelijke tuchtrechtspraak jeugdzorg en

…anderzijds de feitelijke praktijk van enkel ‘peer judgement’ = ‘hun stinkende soort dekt hun stinkende soort’, ondanks de 100% bewijzen van het tegendeel.

7. Ter zake de NOvA en de SKJ voorspelt Groenendijk echter dat Bakker zich weer…

…‘niet-ontvankelijk’ zal verklaren en inhoudelijk weinig tot niets over de NOvA/ SKJ zal melden ‘omdat’ dan blijkt dat de huidige systemen van die ‘beroepsgroepen’ inderdaad niet voldoen aan de wettelijke verplichting tot ‘n behoorlijke = onafhankelijke, betrouw-bare klachtbehandeling!

Bewezen: er is geen sprake van een behoorlijke klachtbehandeling bij de NOvA en de SKJ!

Dat is – gelet op verstrekkende, negatieve gevolgen in PAS-familiedrama – onacceptabel…!

8. Echter: de RvdR is wel degelijk ‘ontvankelijk’ voor mijn klacht over, tevens urgente oproep onmiddellijk ‘orde op zaken te (laten) stellen’ bij Paleis van Justitie te Arnhem = Paleis van Misdaad te Arn-hel.

Beide (nog) ‘presidenten, mr. Blaisse (recht? = krombank) en mr. Van der Winkel (hof? = sof) zijn oneervol te ontslaan en zelfs te vervolgen…

aangifte werd jegens beiden en vele criminele ‘rechters’ gedaan waarnaar Groenendijk hier kortheidshalve verwijst (= 2e en 3e artikel 12 procedures!).

9. Vaststaat dat het Paleis van Misdaad te Arn-hel haar medewerking verleende aan = ons diep-trieste PAS-familiedrama pas mogelijk werd ‘dankzij’ hun kinder-onterende, nogmaals; criminele (non-) gedragingen van ‘tuig in toga’ dat steeds weer de onzin van de jeugd’zorg’ (te weten: AMK/ BJZ-NH; BJZ Gelderland, SVMN en moeder-‘curator’ mw. mr. Hopmans) goedkeurde en de kinderbelangen feitelijk keer op keer vertrapte.

Laat staan dat de vader-belangen = papa blijven, zoals altijd… meegewogen werden. Gat-verdamme; dit was/ is m.i. pure vader-dsicriminatie!

· ‘Oprotten, je bek houden en betalen’;

dat is wat Paleis van Misdaad tegen echte vaders zegt. Schokkend en onacceptabel.

Wie/ wat denken ze daar wel niet dat ‘ze’ zijn? Criminelen, aldus deze volhardend vader en recht-zoekend burger Groenendijk. En dat zegt drs. MSc. alleen omdat hij dat ook:

· 100%, onomstotelijk en wettig overtuigend bewijzen kan…!

10. En ja, Groenendijk zal dat allemaal gaan publiceren, inclusief meerdere, onomsto-telijke audio-opnames van liegende en bedriegende, zogenaamde ‘rechters’, o.a. te Arn-hel. Alles op meerdere (geheime) locaties veiliggesteld en diverse personen zijn volledig op de hoogte…

= dit komt zeker uit en zal tot een landscrisis van formaat leiden… dag Rutte en Co!

Luistert u maar eens naar de audio-opname van de (nog) ‘president’ krombank Blaisse die totale onzin tracht te verkopen = keihard liegt als zij zegt dat ‘beschikkingen met niet hand-tekening van de behandelend rechter en griffier’ maar o.a. ondertekend door een secreta-riaatsmedewerker desondanks ‘gewoon rechtsgeldig zouden zijn’…

d.d. 08-05-2016: ‘Schokkend: onomstotelijk audio-bewijs van bedrog ‘recht’bank Arnhem/ (nog) president mr. Blaisse!’

Hoe kan het dat die mevrouw nog steeds ‘de scepter zwaait’ in het krom-paleis’? Zij hoort daar niet vanwege duidelijke ongeschiktheid, nietwaar? Of is de RvdR het met Blaisse eens?

Nee toch? Gaarne uw – mr. Bakker/ presidium – inhoudelijke reactie en bevestiging van start van de noodzakelijke ontslagprocedures van Blaisse en Van der Winkel…

of valt ook ‘u en de uwen’ door de mand als ‘deel van die kliek’?

11. Daaaaaaaaaaaaag al die personen die niet de wet uitvoerden maar enkel… ‘geld, macht en…’ = hun eigen ‘belang’ nastreefden. Daaaaaag alle personen… die daaraan meewerk(t)en. Dat wordt ‘pek en veren’ = ga direct naar de gevangenis (EBI) en ja, de sleutel wordt weggegooid

En uiteraard: de personen aldaar krijgen van ons nog steeds te eten/ drinken en wor-den wel fatsoenlijk behandeld. Des te langer dat er dan door hen- jarenlang – nage-dacht kan worden over begane zonden en aangedane pijn, verdriet en ellende…

12. Want: wat zegt de RvdR over de volgende, recente publicaties waaruit – overdui-delijk! – blijkt dat de (non-) behandeling van het 3e!

– de 1e jegens mw. Solvig S. vanwege 9 maanden lang negeren van destijds vastge-stelde zorgregeling/ omgang tussen de kinderen en hun vader werd afgewezen (= de omgang onthouden werd geheel niet bestraft, maar ‘wit-gewassen’!) en de 2e jegens criminele ‘rechters en griffiers’ nochtans geweigerd überhaupt te behandelen (wordt gepubliceerd) –

beklag ex art. 12 Sv. eveneens al > 6 maanden niet wordt behandeld; de aangever Groenendijk geen afschrift van de tussen-beschikking d.d. 08-09-2016/ mr. Mintjes werd toegezonden (of op andere wijze daarover verwittigd werd); de door haar vast-gestelde hoorzitting d.d. 23-12-2016 geen doorgang vond omdat de advocaat-generaal van het arrondissementsparket Arnhem-Leeuwarden niet ‘binnen 2 maanden’ de nood-zakelijke stukken indiende en..

dat tot op heden nog steeds niet deed! Dat is toch ‘niet goed’, Raad voor de Recht?-spraak?

Onacceptabel toch, RvdR? Dit is pure oplichting/ bedrog in criminele vereniging tussen het OM = Overheids Misdadigers en het Paleis van Misdaad te Arn-hel, nietwaar RvdR?

En laat ‘toezicht daarop’ nu… wel tot uw taak behoren, RvdR. Onmiddellijk ingrijpen is vereist, nietwaar mr. Bakker? Niet weer ‘weken temporiseren’; de vakantieperiode is al voorbij voor vele burgers en er ‘moet gewerkt worden’, ook door de RvdR!

13. Kan het nog erger? Helaas wel… echt schokkend.

Want: het beklag van Groenendijk tot huidige niet- – maar 1000% wel! noodzakelijke – vervolging van strafbare (non-) gedragingen van o.a. criminele ‘rechters, griffiers, me-dewerkers en beide presidenten’ van het Paleis van Justitie? te Arnhem…

kan natuurlijk niet door datzelfde Paleis, door het hof Arnhem behandeld worden! Zoals in punt 8 van dat beklag ook aan Van der Winkel werd medegedeeld.

Dat is niet alleen een kwestie van logisch nadenken maar aldus ook wettelijk vereist ter vermijding van (schijn van) belangenverstrengeling/ partijdigheid, zoals de RvdR vast… (h)er-kend.

14. Hoe kan het dan – hahaha, het hof = sof viel keihard in de voor Groenendijk gegra-ven valkuil want werd doorzien! – dat aangever/ rechtzoekend burger toch opgeroepen werd tot horen in raadkamer bij… het hof te Arnhem, gepland d.d. 18-08-2017?

Dat kan helemaal niet…

…maar geschiedde toch, namens diezelfde ‘rechter’ Mintjes (zij is o.a. bekend van schijn?!-proces waar Jansen Steur werd vrijgesproken); dat is ‘nepper dan nep’!

15. En vooral: onwettig… typisch voor het Paleis van Misdaad te Arn-hel.

Kortheidshalve/ om herhaling te voorkomen, verwijst Groenendijk naar recente publicaties waarvan de inhoud als ingelast bij deze brief te beschouwen is:

d.d. 07-08-2017: ‘Waarschuwing: criminele burgemeester van Duiven beschermen en mijn dochters laten ontvoeren? Dat kan alleen maar verkeerd aflopen voor u!

d.d. 08-08-2017: ‘Criminele gemeen-te ‘secretaris’ Duiven/ Papjes & nog-kort-‘burge-meester’ De Lange en team’leider’ Hoogstraten ‘n lesje natuurkunde gegeven!’

d.d. 11-08-2017: ‘Na dossierinzage: geheime tussen-beschikking van hof Arnhem gevonden – Mintjes – die corruptie van crimineel Paleis van Misdaad/ OM aantoont!’

d.d. 12-08-2017: ‘Middelvinger naar ‘minister-president of landverrader’ Mark Rutte & Co… verdedig je ‘Vrouwe Justitia’ of ‘laat je 3 ontvoerde meiden in de steek’?!’

d.d. 13-08-2017: ‘Openbaar Ministerie deed niets tegen 3e, internationale kinderont-voering, beschermde criminele rechters/ bestuurders en negeerde zitting van hof!’

d.d. 14-08-2017: ‘Ik plak niet-mijn ‘koning’ Willem-Alexander altijd ‘op z’n kop’ en ram er 3x met mijn vuist op! Leve de Volksrepubliek van… echte Nederlanders!’

d.d. 15-08-2017: ‘Ontsla vice-president hof Arnhem/ Mintjes: zij wil als ‘slager het stinken-de vlees van collega-rechters en presidenten gaan keuren?’ Dat kan niet.’

16. alsmede de eerste 2 publicaties over de Raad voor de Recht?spraak zelf, waar uw taken ook staan beschreven en in herinnering worden gebracht, net als de ook door ‘u en de uwen’ afgelegde ambtseed voor ambtenaren:

d.d. 10-07-2017: ‘Ingrijpen advocaten-drama vereist: maakt de ‘Raad voor de Rechtspraak’ haar naam waar of doet mr. Bakker niets en laat rechtzoekenden stikken?’ en

d.d. 19-07-2017: ‘Raad voor de ‘Rechtspraak’ weigert meteen in te grijpen bij verkrachting Vrouwe Justitia; mr. Bakker gaat… ‘eerst maar eens weken op vakantie’?!
Leven we in Nederland in een democratische rechtsstaat of is dat slechts nep?!’

17. Dat zal blijken. En ook of ‘Bakker en rest van het presidium’ inderdaad wel-edel-
of juist niet-edelgestrenge dames en heren’ zijn? We gaan het zien en wel heel snel…

Want: ter zake de ‘recht’?bank en ge’recht’?shof Arnhem is de RvdR namelijk wel ver-antwoordelijk c.q. dient toezicht te houden. Eens kijken of zij Blaisse en Van der Winkel aan- pakken (= exit-traject) en hetzelfde geldt voor mr. Mintjes…

het lijkt Groenendijk duidelijk wat de RvdR/ voorzitter Bakker te doen staat. Of hij/ ‘ze’ het nu leuk vinden of niet.

18. Maar ja, om iedere twijfel te voorkomen, somt Groenendijk hieronder de concrete en onmiddellijke = per direct, stappen op die de RvdR/ Bakker zijn inziens nu moeten zetten:

a) oneervol ontslag mrs. Mintjes, Blaisse en Van der Winkel (laten) bewerkstelligen en strafvervolging (om te beginnen; er volgen nog > 50 andere criminelen!);
b) verplaatsing naar en inhoudelijke behandeling op openbare recht!-szitting bij het hof Utrecht van ingediend 2e en 3e beklag art. 12 Sv. (stukken in bezit van hof Arnhem);
c) bewerkstelligen van het vergoeden door de staat van een redelijk honorarium van nader door Groenendijk te benoemen advocaat in verband met noodzakelijk de toe-komstig te voeren recht!-szaken en door voorgaande, criminele overheidsgedragingen nu uitgeput budget voor juridisch verweer;
d) (laten) bewerkstelligen van ‘vrijwillig ontslag’ van hof-medewerkers mrs. L.Z. en H.P. alsook uw eigen verzakende medewerker mr. Hiemcke;
e) contactopname met de (nog) demissionair ‘minister Blok en -president Rutte’ en bewerkstelligen van hun inhoudelijke, schriftelijke reactie(s) op mijn (recente) cor-respondentie en passend ingrijpen zoals ook hen duidelijk kenbaar gemaakt werd;

Een simpel en duidelijk abcde-tje, nietwaar mr. Bakker? Voor iedereen te lezen. Net als uw komende, persoonlijke! reactie = melding… van inwilliging, toch?!

19. Desgewenst is Groenendijk in aanvulling, dus niet ter vervanging bereid om, dit uiterlijk d.d. 21-08-2017 met mr. Bakker, Blok dan wel Rutte in persoonlijk overleg te treden om…

…een eventuele oplossing ‘in der minne’ te bereiken, zeker resulterende in de terugkeer van mijn drie, nu 3x ontvoerde kinderen naar Nederland – voor begin van het nieuwe schooljaar!

20. En ja, dat kan door hen inderdaad met het Duitse ‘Jugendamt’…

– want daar werden mijn drie dochters LJI d.d. 27-06-2016 tijdens de in ieder geval t/m d.d. 03-08-2016 lopende ondertoezichtstelling naartoe ontvoerd door de Duitse ‘moeder’/ Solvig S. naartoe ontvoerd, dit met criminele medewerking van de gemeen-te Duiven/ Gelderland, (nog) ‘burgemeester’ De Lange –

worden gerealiseerd en

is ook absoluut in hun belang…

…eindelijk weer naar PapaErik kunnen en

een dikke, echte liefde-knuffel krijgen!
· Thuis is Bussum, Nederland.

Ervan uitgaande de Raad voor de Rechtspraak/ voorzitter Bakker en de overige leden, naar behoren te hebben bericht, verblijft in afwachting van uw onmiddellijke ingrijpen

met strijdbare groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc.
Luctor et emergo: in belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.co.uk/

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

2 reacties

  1. Het is met een modaal inkomen onmogelijk om je recht te halen, ik kan het niet gewoon betalen en kom niet in aan werking voor een Pro Deo Advocaat. Dus bedrijven kunnen gewoon je dood procederen, ze weten toch dat je het niet kan betalen. En ik heb een rechter bijstands verzekering maar die willen overal onderuit komen en zien nooit ergens iets in. Dus we leven niet in een democratie maar in een staat voor de rijke onder ons.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.